Ski pijemy i długo żyjemy

                                                                                  Soki pijemy i długo żyjemy”
Mając na uwadze zdrowie naszych wychowanków nie zapominamy o organizowaniu zajęć, które promują zdrowie. Dzieci z grupy „Tygrysy” wiedzą, że aby być zdrowym należy się prawidłowo odżywiać, a nic przecież nie zastąpi dawki witamin jak owoce i warzywa. Dnia 07.10.2020r. postanowiliśmy zrobić pyszny sok z marchwi, jabłka, truskawki oraz kiwi bez dodatku cukru i konserwantów. Zanim jednak przystąpiliśmy do pracy, dzieci zapoznały się z urządzeniem do robienia soku – sokowirówką, i przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa. Kolejno podchodziliśmy i samodzielnie wyciskaliśmy sok. Po skończonej pracy delektowaliśmy się jego smakiem.
                                                                                                                                                                                                                Przygotowała A. Pacewicz.

tyg1
tyg1 tyg1
tyg2
tyg2 tyg2
tyg3
tyg3 tyg3
tyg4
tyg4 tyg4
tyg5
tyg5 tyg5
tyg6
tyg6 tyg6
tyg7
tyg7 tyg7
tyg8
tyg8 tyg8
tyg9
tyg9 tyg9
tyg10
tyg10 tyg10
tyg11
tyg11 tyg11
tyg12
tyg12 tyg12
tyg13
tyg13 tyg13
 

Kodeks zachowania - Żabki

PRZEDSZKOLAKOWI NIE STRASZNE ZASADY - grupa ŻABEK tworzy kodeks zachowania.

W KODEKS PRZEDSZKOLAKA BARDZO MOCNO WIERZĘ, BĘDĘ GO PRZESTRZEGAĆ, OBIECUJĘ SZCZERZE. BĘDZIEMY GRZECZNI, BĘDZIEMY MILI, BĘDĄ NAS WSZYSCY BARDZO LUBILI. BĘDZIEMY SŁUCHAĆ NASZEJ PANI TEŻ KODEKS PRZEDSZKOLAKA – BARDZO WAŻNA RZECZ!!!

W grupie stworzyliśmy "KODEKS PRZEDSZKOLAKA", który zawiera normy i zasady właściwego postępowania. Żabki odbiły swoje dłonie w sercu i w ten sposób przypieczętowały nasz Kodeks.

Karolina S.

Dzień Kropki

Dzień Kropki w przedszkolu!

Dzieci z przedszkola w Boleszkowicach obchodziły 15 września Dzień Kropki. Inspiracją do jego powstania stała się książeczka ,,The Dot” Petera H. Reynoldsa, amerykańskiego pisarza i ilustratora książek dla dzieci. Jej bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce uwierzyła w swoje możliwości. Obchody Dnia Kropki w przedszkolu zaczęły się od obejrzenia historii małej Vashti. Następnie dzieci odkrywały swoje talenty tworząc własne znaki. Ich pomysłowość nie miała granic. Powstawały „kropkowe” dzieła sztuki. Tego dnia wszyscy w przedszkolu mieli na sobie ubrania w kropki. Radości nie było końca podczas gier i zabaw na dywanie.

Karolina S.

Anna P. we współpracy z nauczycielkami

dzk1
dzk1 dzk1
dzk2
dzk2 dzk2
dzk3
dzk3 dzk3
dzk4
dzk4 dzk4
dzk5
dzk5 dzk5
dzk6
dzk6 dzk6

Przedszkole zaprasza - 2020/21

Procedury bezpieczeństwa - COVID-19

 

Procedury bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem   COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Gminnym Przedszkolu w Boleszkowicach

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się   COVID-19   w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli i żłobków w naszej placówce obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

1.      Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Gminnym Przedszkolu w Boleszkowicach zwanego dalej placówką, odpowiada Dyrektor

2.      W placówce stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, umieszczona na stronie internetowej placówki.

3.      Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00

4.      Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12 osób.

5.      Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku każdemu pracownikowi oraz dziecku będzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.

6.      W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą   
w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także                        
w niniejszych Procedurach.

7.      Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
 W okresie od 25 maja 2020 roku wejście do placówki będzie tylko od strony Urzędu Gminy

8.      Na tablicy ogłoszeń w korytarzu budynku znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej              się na terenie placówki.

9.      Dyrektor placówki zapewnia:

·         Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów i zabawek znajdujących się
w placówce;

·         Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;

·         Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;

·         Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

·         Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

10.  Dyrektor:

·         Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

·         Dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

·         Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

·         Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

·         Współpracuje ze służbami sanitarnymi;

·         Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

·         Zapewnia taką organizację zajęć, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali ci sami opiekunowie;

·         Informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania    na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej placówki.

11.  Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

·         Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

a)      Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b)      Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c)      Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

·         Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

·         Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

·         Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

·         Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

12.  Pracownik kuchni nie może mieć kontaktu z dziećmi, nauczycielkami, pomocami nauczyciela oraz opiekunkami.

13.  Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

·         Ciągi komunikacyjne – myją;

·         Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją
i dezynfekują;

·         Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

·         Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

·         Pracują w rękawiczkach.

14.  Nauczycielki, pomoce nauczyciela i opiekunki:

·         Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie
z przepisami dot. bhp;

·         Myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki;

·         Dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

·         Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

·         Prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;

·         Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;

·         Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;

·         Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

·         Ustawiają leżaki do spania/odpoczynku w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie;

·         Odpowiadają za dezynfekcję leżaków przeznaczonych do spania, po zakończeniu odpoczynku przez dzieci;

·         Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE

1.      Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Gminnego Przedszkola
w Boleszkowicach udostępnionego na stronie:www.boleszkowice.edu.pl

2.      Rodzice/opiekunowie przekraczający granice państwa lub mający kontakt z takimi osobami zobowiązani są do nieprzyprowadzania dziecka do placówki przez okres 14 dni od zaistniałej sytuacji i zobowiązują się do poinformowania o tym fakcie dyrektora placówki.

3.      Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w przedszkolu/oddziale przedszkolnym minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z opieki przedszkolnej do godziny 12.00 (telefonicznie lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

4.      Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony szkoły : boleszkowice.edu.pl) – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Scan oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres: gboleszkowice@wp.pl lub dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki pozostawiając dokumenty  w skrzynce umieszczonej przy wejściu do przedszkola lub skrzynce pocztowej.

5.      Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

6.      W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych
w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

7.      Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

8.      Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

9.      Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren przedszkola/szkoły. Wejście do placówki sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy furtce – przedszkole, wejściu – szkoła podstawowa. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.

10.  Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora


Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.


·         Na teren placówki może wejść jednocześnie 2 rodziców z dziećmi.

·         Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do szatni danej grupy wiekowej, gdzie po przebraniu dziecko jest sprawnie przekazane pracownikowi.

·         Dziecko nie może wnosić do budynku zabawek ani żadnych przedmiotów.

·         Pracownik dba o to, aby dziecko po wejściu na salę umyło ręce ciepłą wodą i mydłem.

·         Pracownik wyznaczony do „kierowania ruchem” (ilość osób w danym momencie w szatniach) będzie również dokonywał pomiaru i zapisywał temp. ciała dzieci przyprowadzanych do placówki.

·         W przypadku stwierdzenia przez pracownika dyżurującego przy drzwiach wejściowych do placówki, objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie pozwala wejść dalej i  informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) rodzicami /opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

·         Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.

·         Opuszczając placówkę dziecko przekazywane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola w szatni danej grupy wiekowej.

·         W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się z placu zabaw.

Żywienie

·         Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

·         Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

·         Pracownik kuchni:

a)      Dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

b)     Myje ręce:

- przed rozpoczęciem pracy,

- przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

- po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

- po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

- po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

- po skorzystaniu z toalety,

- po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

- po jedzeniu i piciu;

·         Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

·         Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną;

·         Wyrzuca rękawiczki/myje rękawiczki i wyrzuca wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamyka go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;

·         Po zakończonej pracy, dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora placówki;

·         Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparza naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

·         Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownik kuchni nie miał kontaktu z pomocami i opiekunkami dzieci.

·         Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach, a po zjedzeniu pracownicy myją i dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

·         Posiłki dzieciom podają opiekunki i pomoce.

  

Wyjścia na zewnątrz

 

 

·         Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.

·         W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.

·         Na placu zabaw może przebywać jednocześnie  jedna grupa.

·         Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie.

·         Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.   

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 

1.      W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2.      W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

3.      Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

4.      Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem /rodzicami/ opiekunem/ opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

5.      W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6.      Wskazana przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7.      Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

8.      Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

9.      W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

10.  Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

11.  Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.

12.  Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

13.  Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

14.  Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

15.  Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

16.  W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe 

 

1.      Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.

2.      Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.


 


Zapisy do przedszkola w Boleszkowicach

Dyrektor Zespołu Szkół informuje, że zapisy dzieci do Gminnego Przedszkola w Boleszkowicach trwają do 31 marca 2020 roku. Zapisów dokonuje się na podstawie wypełnionego wniosku o przyjęcie lub kontynuację uczęszczania dziecka.

Wnioski znajdują się na stronie internetowej www.boleszkowice.edu.pl

Wypełniona deklarację należy e-mailowo przesłać na adres szkoły:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Deklaracje i wnioski o przyjęcie do przedszkola 2020

Matematyka jest miarą...

Matematyka jest miarą wszystkiego.
Arystoteles

Edukacja matematyczna w przedszkolu ma przygotować dzieci do posługiwania się pewnymi pojęciami matematycznymi, do zrozumienia których  dochodzą poprzez samodzielne działanie. E. Gruszczyk-Kolczyńska słusznie zauważyła, że w edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Tylko odpowiednio wyzwolone rozwijają myślenie i wzmacniają odporność, stanowiąc podbudowę do tworzenia pojęć  i rozwijania umiejętności.

Wioletta Fronckiewicz

Karolina Stoparek

m1
m1 m1
m2
m2 m2
m3
m3 m3
m4
m4 m4
m5
m5 m5
m6
m6 m6
m7
m7 m7
m8
m8 m8
m9
m9 m9
m10
m10 m10
m11
m11 m11
m12
m12 m12

Audycje muzyczne

Audycje muzyczne z Bachmanem

Audycje muzyczne z Bachmanem to tegoroczny cykl koncertów adresowany do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych. Spotkania mają formę cykliczną, odbywają się raz w miesiącu. Pierwszy koncert „ W świecie Musicalu” już za nami. Kolejne koncerty, na które czekamy z niecierpliwością to: „Pojedynek smyczków”, „Chopin jako wielki patriota”, „Coraz bliżej święta”, „Leopold Tyrmand- Jazz”, „Zakochany świat”, „ W świecie Muzyki Królewskiej i Dworskiej”, „W krainie tańca”, „Papieskie nutki” oraz „Bajki mniej i bardziej znane”.

b1
b1 b1
b2
b2 b2
b3
b3 b3
b4
b4 b4
b5
b5 b5
b6
b6 b6

Zmysły Tygrysów i Żabek

„ ZMYSŁY TYGRYSÓW i ŻABEK ”

Senspolastyka to zajęcia plastyczne mające na celu pobudzić wszelkie możliwe zmysły. Założeniem takich zajęć jest przede wszystkim pełna dowolność.  Do zajęć używane są tylko i wyłącznie produkty spożywcze – ryże, mąki, makarony, kasze, groch, czekolada, posypki cukiernicze, olej, galaretka. Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur, smaków oraz cała paleta barw. Wszystkiego można dotknąć, wszystkiego skosztować, spróbować łączyć, a dodatkowym plusem jest fakt, że sensoplastyka opiera się na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych – działania sensoplastyczne sprzyjają relaksacji.. O czym przekonały się

„ Tygrysy i Żabki ”

Wioletta Fronckiewicz

Karolina Stoparek

zt1
zt1 zt1
zt2
zt2 zt2
zt3
zt3 zt3
zt4
zt4 zt4
zt5
zt5 zt5
zt6
zt6 zt6
zt7
zt7 zt7
zt8
zt8 zt8
zt9
zt9 zt9
zt10
zt10 zt10
zt11
zt11 zt11

Wesołe Przedszkolaki

Witaj przedszkole - 2019

Witaj 19

EKO Tygryski - 2019

"EKO TYGRYSKI”

             Od najwcześniejszych lat należy rozpocząć już kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec środowiska. Dziecko w wieku przedszkolnym wchodzi w aktywne relacje ze swoim społecznym i przyrodniczym środowiskiem, nawiązuje żywy i silny kontakt
z    przyrodą. Jest gotowe do jej poznawania i jej ochrony.

            Tygryski W cyklu zajęć poświęconych ochronie przyrody dowiedziały się że życie bez kontaktuz przyrodą jest niemożliwe. Wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska. Dzieci poznały nowe słowo „ recykling ”oraz „segregacja”. Samodzielnie wykonały pojemnik na papierki. Wzięły udział w sprzątaniu terenu wokół przedszkola.

                                                                                                                             W.Fronckiewicz

eko1
eko1 eko1
eko2
eko2 eko2
eko3
eko3 eko3
eko4
eko4 eko4
eko5
eko5 eko5
eko6
eko6 eko6
eko7
eko7 eko7
eko8
eko8 eko8
eko9
eko9 eko9
eko10
eko10 eko10
eko11
eko11 eko11
eko12
eko12 eko12
eko13
eko13 eko13
eko14
eko14 eko14
eko15
eko15 eko15
eko16
eko16 eko16
eko17
eko17 eko17
eko18
eko18 eko18

Witaj WIOSNO - 2019

Witaj WIOSNO!

W dniu 21.03.2019r. nasze przedszkolaki przywitały wiosnę! Jesteśmy pewni, że głośno śpiewane piosenki usłyszała Pani Wiosna i zimie już wrócić nie pozwoli. 

                                                                               Nauczycielki

wiosna1
wiosna1 wiosna1
wiosna2
wiosna2 wiosna2
wiosna3
wiosna3 wiosna3
wiosna4
wiosna4 wiosna4
wiosna5
wiosna5 wiosna5
wiosna6
wiosna6 wiosna6
wiosna7
wiosna7 wiosna7

Teatr - 2019

Nasze przedszkole po raz drugi odwiedził Teatr „ La Fayette” ze Szczecina. Aktorzy przedstawili nam tym razem sztukę opartą na bajce pt. „ Brzydkie kaczątko”.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Nauczycielki    

teatr1
teatr1 teatr1
teatr2
teatr2 teatr2
teatr3
teatr3 teatr3
teatr4
teatr4 teatr4
teatr5
teatr5 teatr5
teatr6
teatr6 teatr6
teatr7
teatr7 teatr7
                           

Co porabiają Tygryski?

Co porabiają Tygryski?

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Tak oto Tygryski wcieliły się w artystów. Konstruowały z klocków jak architekci, lepiły z plasteliny jak rzeźbiarze oraz przeprowadzały doświadczenia. Wszystkie te zabawy były świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość.

                                                                                                     W. Fronckiewicz

 

Artyści

art1
art1 art1
art2
art2 art2
art3
art3 art3
art4
art4 art4
art5
art5 art5
art6
art6 art6
art7
art7 art7
art8
art8 art8
art9
art9 art9
art10
art10 art10

Wulkan

wulkan1
wulkan1 wulkan1
wulkan2
wulkan2 wulkan2
wulkan3
wulkan3 wulkan3
wulkan4
wulkan4 wulkan4
wulkan5
wulkan5 wulkan5
wulkan6
wulkan6 wulkan6
wulkan7
wulkan7 wulkan7
wulkan8
wulkan8 wulkan8

Zabawy barwami

zabawy1
zabawy1 zabawy1
zabawy2
zabawy2 zabawy2
zabawy3
zabawy3 zabawy3
zabawy4
zabawy4 zabawy4
zabawy5
zabawy5 zabawy5