Regulamin korzystania z telefonów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCHNA TERENIE

ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLESZKOWICACH

1.     W czasie pobytu ucznia na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

2.     Uczeń może posiadać w szkole telefon komórkowy, jednak po wejściu do szkoły ma obowiązek wyłączyć go i schować do plecaka.

3.     Uczeń przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne na odpowiedzialność swoją/rodziców lub opiekunów prawnych.

   PRZEZ CAŁY CZAS POBYTU W SZKOLE TELEFON POZOSTAJE W PLECAKU

  4.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może skorzystać z własnego telefonu za zgodą i w obecności nauczyciela lub może skorzystać z telefonu szkolnego w sekretariacie szkoły np. konieczność skontaktowania się z rodzicami z powodu złego samopoczucia, zmiany planu lekcji w danym dniu, uzyskanie zgody rodziców na dłuższe pozostanie w szkole i inne nieprzewidziane okoliczności).

5.     Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zaginięcie telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych, itp., które są wnoszone na teren placówki oraz będących w posiadaniu uczniów podczas imprez szkolnych, wyjazdów i wycieczek organizowanych przez szkołę 

6.   Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.

 

 

KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

1.     W przypadku korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych niezgodnie z niniejszym regulaminem uczeń otrzymuje punkty ujemne (-20 pkt.) zgodnie z Punktowym Systemem Oceniania Zachowania ( uczniowie klas IV-VIII).

2.     Uczniowie klas I-III otrzymują obniżoną ocenę z zachowania.