Pracownia Mobilnej Edukacji

Pracownia Mobilnej Edukacji w Publicznym Gimnazjum w Boleszkowicach.

 

Pracownia Mobilnej Edukacji prowadzona jest w ramach zajęć pozalekcyjnych kształcąc umiejętności stosowania nowych technologii i urządzeń ITC wykraczających poza ramowy program nauczania. Projekt realizowany jest jednocześnie w trzech grupach obejmujący uczniów gimnazjum klas I-III.

Projekt został podzielony na poszczególne bloki tematyczne:

-  Edukacja multimedialna - co my o niej wiemy? 

 Grafika komputerowa

-  Tablet jako narzędzie do tworzenia własnej muzyki

Tworzenie plików wideo

Tworzenie własnych prezentacji multimedialnych

W ramach przeprowadzonych zajęć dotyczących edukacji multimedialnej uczniowie zapoznali się z możliwościami i oprogramowaniem tabletu. Poszerzyli wiedzę dotyczących systemu Windows 8, różnorodnych aplikacji , zasad zachowania w Internecie oraz sposobów wyszukiwania, selekcjonowania i zapisywania informacji .

pme1
pme1 pme1
pme2
pme2 pme2
pme3
pme3 pme3
pme4
pme4 pme4

 

Zajęcia z grafiki komputerowej prowadzone były w oparciu o program graficzny GIMP 2, uczniowie zapoznali się z podstawami obsługi programu graficznego takimi jak: zapisywanie grafiki, skalowanie obrazu, wklejanie, zaznaczanie i kopiowanie. Ćwiczenia w programie GIMP 2 obejmowały między innymi takie zagadnienia jak: retusz twarzy, reprodukcja fotografii – odnawianie zniszczonych zdjęć, obróbka fotografii cyfrowej, fotomontaż . Najciekawsze prace zostały przedstawione na wystawie w ramach Festiwalu Nauki, który odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Boleszkowicach. Został przeprowadzony konkurs publiczności na najciekawszą grafikę komputerową . Autor najciekawszej pracy, oraz wylosowany uczestnik konkursu zostali nagrodzeni. Ćwiczenia w  GIMPie wykonywaliśmy wg własnych doświadczeń oraz świetnych ćwiczeń zamieszczonych na stronie www.lo4.resman.pl/arek/gimp.htm  zobacz koniecznie

aga1
aga1 aga1
agata2
agata2 agata2
eliza3
eliza3 eliza3
kaad4
kaad4 kaad4
kajtek5
kajtek5 kajtek5
karolcia6
karolcia6 karolcia6
mieli7
mieli7 mieli7
patrycja9
patrycja9 patrycja9

Tworzenie animowanych GIFów wykonywaliśmy w programie KickMyGraphics. KickMyGraphics to darmowe narzędzie do tworzenia, nagrywania oraz edycji animacji w formacie GIF. Dysponuje ono zestawem funkcji które pozwala użytkownikom tworzyć animowane obrazy ze zdjęć czy materiałów wideo.

Jednym z popularniejszych zajęć było wykorzystywanie tekstu ozdobnego do tworzenia inicjałów, tabliczek znamionowych, wizytówek, zaproszeń itp. Pracę z tekstem ozdobnym wykonywaliśmy za pomocą programów GIMP, WinDraw.

Dość dużą popularnością cieszyły się zajęcia wykorzystujące tablet jako narzędzie do tworzenia własnej muzyki. Stosując takie program jak; soundation.com/studio, Dj Sheepwolf Mixer 3, MP3Cutter - uczniowie tworzyli, miksowali czy edytowali utwory muzyczne.

W chwili obecnej pracujemy nadtworzeniem plików wideo w programie Windows Movie Maker, powstają również plany i strony tytułowe pierwszych prezentacji multimedialnych. Tworzenie plików wideo odbywa się w pracowni komputerowej, innych salach lekcyjnych, korytarzach, świetlicy szkolnej oraz na placach w obrębie szkoły. W pracowni komputerowej pliki wideo są montowne , dodawane tytuły i napisy końcowe, dodawane napisy na klipach oraz zapisywane projektu w postaci filmów

f1
f1 f1
f2
f2 f2
f3
f3 f3
f4
f4 f4
f5
f5 f5
f6
f6 f6
f7
f7 f7
f8
f8 f8
f9
f9 f9
f10
f10 f10

Budowanie zespołu


Projekt „Twórcza Szkoła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Szkolenie z INNOWACYJNYCH METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

 

pn. „BUDOWANIE ZESPOŁU”
w dn. 17-18.10.2013 r. w Zespole Szkół w Boleszkowicach
w ramach projektu „Twórcza Szkoła” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

           

 

W dniach od 17-18.10.2013 r. nauczyciele Zespołu Szkół w Boleszkowicach wraz z Dyrektorami uczestniczyli w szkoleniu pt. „BUDOWANIE ZESPOŁU”. Szkolenie prowadziła Pani Maria Furtak oraz Pani Barbara Benyskiewicz w dwóch osobnych grupach.

 

Nauczyciele podczas szkolenia poszerzyli swoją wiedzę oraz doskonalili umiejętności tworzenia autorskich programów nauczania. W czasie tego szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jakie elementy powinien zawierać autorski program nauczania, w jaki sposób opracować treści nauczania, cele czy też metody kontroli i oceny, w jaki sposób przygotować program dostosowany do konkretnego środowiska szkolnego.

 

Ponadto trenerki szkolenia zapoznały uczestników z takimi zagadnieniami, jak:

 

 • Praca zespołowa – diagnoza stanu w ZS Boleszkowice oraz sposoby poprawy słabych stron
 • Komunikacja to podstawa. Definicje, zasady przekazywania i odbierania informacji, techniki aktywnego słuchania, asertywność, konflikt, informacja zwrotna
 • Metody projektu. Czym jest projekt, jakie ma cechy, jak go realizować, co daje realizacja projektu.

 

Szkolenie zakończyło się warsztatami z pacy w zespołach projektowych nad scenariuszem przedsięwzięcia w ramach projektu „Twórcza Szkoła. Następnie nastąpiła prezentacja prac zespołów i podsumowanie dwudniowego szkolenia.

dsc_0008 - kopi...
dsc_0008 - kopia dsc_0008 - kopia
dsc_0009 - kopi...
dsc_0009 - kopia dsc_0009 - kopia
dsc_0011 - kopi...
dsc_0011 - kopia dsc_0011 - kopia
dsc_0012 - kopi...
dsc_0012 - kopia dsc_0012 - kopia
dsc_0012
dsc_0012 dsc_0012
dsc_0013
dsc_0013 dsc_0013
dsc_0014
dsc_0014 dsc_0014
dsc_0015
dsc_0015 dsc_0015
dsc_0016
dsc_0016 dsc_0016
dsc_0017
dsc_0017 dsc_0017
dsc_0018
dsc_0018 dsc_0018
dsc_0019
dsc_0019 dsc_0019
dsc_1001
dsc_1001 dsc_1001

 

Innowacyjne metody prowadzenia zajęć

kapitafundacjabceue

 


Projekt „Twórcza Szkoła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie z INNOWACYJNYCH METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

pn. „NARZĘDZIA DO INNOWACYJNEGO PROWADZENIA ZAJĘĆ
– MOBILNA EDUKACJA”


 w dn. 28-29.09.2013 r. w Zespole Szkół w Boleszkowicach
w ramach projektu „Twórcza Szkoła” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

           

W dniach od 28-29.09.2013 r. nauczyciele Zespołu Szkół w Boleszkowicach uczestniczyli w szkoleniu pt. „NARZĘDZIA DO INNOWACYJNEGO PROWADZENIA ZAJĘĆ – MOBILNA EDUKACJA”. Szkolenie prowadził Pan Marcin Grudzień.

Nauczyciele podczas szkolenia poszerzyli swoją wiedzę oraz zapoznawali się
z możliwościami wykorzystania sprzętu multimedialnego i nowych mediów w pracy edukacyjnej. Trener szkolenia pokazywał przykłady scenariuszy lekcji obejmujących wykorzystanie narzędzi mobilnych.

Podczas dwóch dni szkolenia nauczyciele poznali zasadę działania aplikacji edukacyjnych dostępnych na urządzenia mobilne oraz ćwiczyli projektowanie własnych gier edukacyjnych przy wykorzystaniu poznanych platform. Trener pracowni podczas szkolenia poruszono następujące zagadnienia:

- Mobilna edukacja – narzędzia

- Wykorzystać potencjał produktów Apple

- Wykorzystywanie możliwości przeglądarki google

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem, wyciągnięciem wniosków i oceną przydatności nabytych wiadomości, jak również wykorzystaniem przyswojonych zasobów wiedzy w codziennej pracy edukacyjnej.

dsc_0869
dsc_0869 dsc_0869
dsc_0871
dsc_0871 dsc_0871
dsc_0877
dsc_0877 dsc_0877
dsc_0882
dsc_0882 dsc_0882
dsc_0883
dsc_0883 dsc_0883

Twórcza Szkoła - Regulamin

Regulamin

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pn. „TWÓRCZA SZKOŁA”

z dnia 02 maja 2013 r.

Projekt pn. ,,Twórcza Szkoła” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

§ 1. 1. Projekt „Twórcza Szkoła” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany jest przez Fundację Kształcenia Kreatywnego w partnerstwie z Gminą Boleszkowice (powiat myśliborski, woj. Zachodniopomorskie) w okresie od 01.04.2013 do 28.02.2015 r.

2. Projekt jest skierowany do 266 uczniów Zespołu Szkół w Boleszkowicach oraz do 20 nauczycieli.

3. Całkowity budżet projektu wynosi 1 009 652,35 PLN, z czego 946 602,35 PLN stanowi dofinansowanie, a 63 050,00 PLN to wkład własny Beneficjenta i Partnera projektu.

§ 2.1.Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród 266 uczniów z Zespole Szkół w Boleszkowicach (szkoła podstawowa oraz gimnazjum) oraz podniesienie jakości kształcenia w ww. szkole poprzez wdrożenie dwóch programów rozwojowych w okresie od 01.04.2013 do 28.02.2015.

2. Cele szczegółowe projektu:

- podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów Szkoły podstawowej i Gimnazjum: 90 uczn.
Z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 63 ucz. Z języka angielskiego oraz u 72 uczn. z ICT do 28.02.2015 r.

- podniesienie umiejętności 53 uczn. (SP) w zakresie pisania, czytania i rozumowania oraz 127 uczniów (SP/G) w zakresie korzystania z informacji i zastosowania wiedzy w praktyce,

- podniesienie wiedzy 143 uczn. (IV-VI SP i I-III Gimn.) o możliwościach wyboru ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego do 28.02.2015 r.

- podniesienie jakości zajęć szkolnych poprzez przygotowanie 20 nauczycieli do wdrożenia innowacyjnych metod prowadzenia zajęć do 28.02.2015 r.

-podniesienie jakości zarządzania szkołą poprzez opracowanie i wdrożenie 2 modelowych planów rozwoju szkoły oraz podniesienie kompetencji 2 dyrektorów do 28.02.2015 r.

§ 3. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Boleszkowice i skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Boleszkowicach, tj. uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Rekrutacja odbywa się na terenie danej szkoły w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 4. Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowią:

a) 20 nauczycieli Zespołu Szkół w Boleszkowicach, dla których zrealizowane zostaną szkolenia z innowacyjnych metod nauczania obejmujące m.in. Trening twórczości, Tworzenie autorskich programów nauczania, Praca metodą projektów oraz szkolenia z budowania zespołu,

b) 2 dyrektorów, dla których przewidziano doradztwo specjalistyczne pn. Tworzenie i obsługa nowoczesnych narzędzi zarządzania, m.in. Kalendarz zintegrowany, Excell, komunikatory oraz coaching z zakresu umiejętności zarządzania kadrą i rozwoju zawodowego.

c) 266 uczniów Zespołu Szkół w Boleszkowicach (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum), dla których zrealizowanych zostanie szereg zajęć kształtujących umiejętności:

- Pracownia Nauki SP, Gimn. – zaj. kształtujące umiejętności matematyczno-przyrodnicze (SP) oraz umiejętnośći matematyczne, z fizyki, z biologii, z chemii, z geograii (Gimnazjum), przewiduje się utworzenie 2 grup dla uczniów klas I-III, 2 grup dla uczniów klas IV-VI SP po 14 uczniów i 3 grup w Gimnazjum po 11 uczniów.

- Pracownia Języka SP, Gimn – zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego przy użyciu interaktywnych programów nauczania i tablicy interaktywnej, przewiduje się utworzenie 3 grup po 11 uczniów dla klas IV-VI i 3 grup w Gimnazjum po 10 uczniów.

- Pracownia Dziennikarstwa SP- zajęcia kształtujące i rozwijające umiejętność czytania, pisania i rozumowania, przewiduje się utworzenie 4 grup po 13-14 uczniów dla klas IV-VI SP.

- Pracownia projektu edukacyjnego SP, Gimn. – zajęcia kształcące umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł, przewiduje się utworzenie 4 grup po 13-14 uczniów klas IV-VI SP i 3 grup w Gimnazjum po 17 uczniów.

- Pracownia mobilnej edukacji Gimn. – zajęcia kształcące umiejętność stosowania nowych technologii i urządzeń ICT – mobilna edukacja,przewiduje się utworzenie 3 grup po 24 uczniów w Gimnazjum.

- Pracownia Talentu SP, Gimn. – warsztaty z psychologiem/doradcą zawodowym, tworzenie „Paszportu do przyszłości”.Zajęciami objęci zostaną wszyscy uczniowie klas IV-VI SP i I-III G.

§ 5. Etapy rekrutacji

 1. W pierwszym etapie zrekrutowani zostaną dyrektorzy oraz nauczyciele. Nauczyciele złożą CV, list motywacyjny, formularz rekrutacyjny (zał. Nr 1)
 2. Rekrutacja uczniów odbędzie się w oparciu o przeprowadzone diagnozy na wstępie projektu składające się z testu diagnostycznego.
  1. Testy diagnostyczne uczniowie piszą w swojej szkole macierzystej pod nadzorem nauczycieli. 
  2. Diagnoza służy rozpoznaniu uzdolnień poznawczych uczniów na trzech etapach kształcenia: klasy I-VI szkół podstawowych, gimnazjów w zakresie następujących obszarów przedmiotowych: język polski, język angielski, matematyka, przyroda, biologia, fizyka, technologie informacyjno-komunikacyjne. 
  3. Po przeprowadzeniu testów diagnostycznych dyrektor przekazuje je Komisji rekrutacyjnej.
  4. Komisja rekrutacyjna dokona na podstawie analizy testów diagnostycznych rekrutacji do poszczególnych Pracowni.
  5. Komisja rekrutacyjna składająca się z następujących osób:

- Kierownik projektu – przewodniczący komisji,

- Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół - członek,

- Prezes Fundacji Kształcenia Kreatywnego – członek

- Asystent kierownika projektu – członek.  dokona oceny złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym oraz sporządzi listy uczestników projektu.

 1. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronach www.fkk.edu.pl oraz www.boleszkowice.pl i wywieszone na tablicach informacyjnych szkół.
 2. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników zostanie utworzona lista rezerwowa.

§ 6. Obowiązki uczestników

1. Każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązany będzie do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (zał. Nr 2), oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3). W przypadku niepełnoletności dokumenty podpisuje: rodzic lub pełnoprawny opiekun ucznia.

2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w poszczególnych działaniach projektu jest zobowiązaniem uczestnika do czynnego i pełnego udziału w projekcie.

3. Do obowiązków uczestników zajęć w ramach projektu  należeć będzie:

a) systematyczne uczestniczenie w zajęciach, szkoleniach, doradztwie.

b) przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,

c) wypełnienie ankiet monitorujących rezultaty projektu,

d) wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją projektu,

§ 8. Nieobecności na zajęciach w projekcie

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

2.Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane pisemnym usprawiedliwieniem rodzica/opiekuna prawnego ucznia. Ww. dokumenty rodzic/ opiekun prawny ucznia niezwłocznie przekazuje trenerowi prowadzącemu zajęcia w celu usprawiedliwienia nieobecności.

§ 9.Postanowienia końcowe

1. Listy uczestników w poszczególnych działaniach projektu oraz podziału przynależności do odpowiednich grup wykonają Kierownik projektu i Asystent kierownika.

2. Regulamin obowiązuje do końca realizacji projektu.

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

4.Adres biura projektu: Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, pokój nr 13.

5. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostatecznie decyduje Kierownik projektu.

Tworzenie autorskich programów

 

Szkolenie z INNOWACYJNYCH METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

pn. „TWORZENIE AUTORSKICH PROGRAMÓW NAUCZANIA”
w dn. 07-08.09.2013 r. w Zespole Szkół w Boleszkowicach
w ramach projektu „Twórcza Szkoła” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

           

W dniach od 07-08.09.2013 r. nauczyciele Zespołu Szkół w Boleszkowicach wraz z Dyrektorami uczestniczyli w szkoleniu pt. „TWORZENIE AUTORSKICH PROGRAMÓW NAUCZANIA”. Szkolenie prowadziła Pani Urszula Sierżant.

Nauczyciele podczas szkolenia poszerzyli swoją wiedzę oraz doskonalili umiejętności tworzenia autorskich programów nauczania. W czasie tego szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jakie elementy powinien zawierać autorski program nauczania, w jaki sposób opracować treści nauczania, cele czy też metody kontroli i oceny, w jaki sposób przygotować program dostosowany do konkretnego środowiska szkolnego.

Ponadto trenerka szkolenia zapoznała uczestników z takimi zagadnieniami, jak:

 • Poszukiwanie nowych rozwiązań dot. wyzwań współczesnej edukacji; wprowadzanie innowacji pedagogicznych, modyfikacje programów nauczania.
 • Aspekty formalno-prawne wdrażania autorskich programów nauczania,
 • Etapy konstruowania autorskich programów nauczania (etap diagnozy, etap projektowania, etap ewaluacji),
 • Konstruowanie programów nauczania.

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem, wyciągnięciem wniosków i oceną przydatności nabytych wiadomości, jak również wykorzystaniem przyswojonych zasobów wiedzy w codziennej pracy edukacyjnej.

dsc_0299
dsc_0299 dsc_0299
dsc_0301
dsc_0301 dsc_0301
dsc_0307
dsc_0307 dsc_0307
dsc_0310
dsc_0310 dsc_0310
dsc_0314
dsc_0314 dsc_0314
dsc_0315
dsc_0315 dsc_0315
dsc_0316
dsc_0316 dsc_0316
dsc_0317
dsc_0317 dsc_0317
dsc_0318
dsc_0318 dsc_0318
dsc_0319
dsc_0319 dsc_0319
dsc_0323
dsc_0323 dsc_0323
dsc_0326
dsc_0326 dsc_0326
dsc_0329
dsc_0329 dsc_0329
dsc_0332
dsc_0332 dsc_0332
dsc_0336
dsc_0336 dsc_0336
dsc_0337
dsc_0337 dsc_0337
dsc_0349
dsc_0349 dsc_0349
dsc_0355
dsc_0355 dsc_0355
dsc_0371
dsc_0371 dsc_0371
dsc_0374
dsc_0374 dsc_0374
dsc_0375
dsc_0375 dsc_0375
dsc_0376
dsc_0376 dsc_0376
dsc_0377
dsc_0377 dsc_0377
dsc_0378
dsc_0378 dsc_0378
dsc_0387
dsc_0387 dsc_0387
dsc_0389
dsc_0389 dsc_0389
dsc_0390
dsc_0390 dsc_0390
dsc_0392
dsc_0392 dsc_0392
dsc_0393
dsc_0393 dsc_0393
dsc_0395
dsc_0395 dsc_0395

Trening twórczości

            

 

Szkolenie z INNOWACYJNYCH METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

pn. „TRENING TWÓRCZOŚĆI”
w dn. 23-24.08.2013 r. w Zespole Szkół w Boleszkowicach
w ramach projektu „Twórcza Szkoła” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

            W dniach od 23-24.08.2013 r. nauczyciele z Zespołu Szkół w Boleszkowicach wraz z Dyrektorami uczestniczyli w szkoleniu pt. „TRENING TWÓRCZOŚCI”. Szkolenie prowadziła Pani Katarzyna Patoleta.

Nauczyciele podczas treningu spotkali się z narzędziami rozwijającymi kreatywność, pobudzającymi proces grupowego działania, oswajającymi konflikty.Trening uczył przełamywania barier w relacjach i w myśleniu o problemach. Pozwolił uczestnikom indywidualnie rozwijać intuicję , komunikować się z impulsami i wizjami twórczymi i budować z nich skrystalizowane koncepcje innowacyjne. Warsztaty opierały się na psychologii i pedagogice twórczości, pedagogice zabawy oraz na niekonwencjonalnych metodach pracy . Ćwiczenia zbudowane były między innymi w oparciu o techniki plastyczne, dramę, prowokacje twórcze oraz doświadczanie, analizę i syntezę

Celem szkolenia było między innymi:

 • poszerzenie umiejętności wykorzystywania metod kreatywnych w pracy edukacyjnej.
 • Stworzenie z grupy współpracowników dynamicznego zespołu o dużych zdolnościach działania i myślenia twórczego,
 • Ujawnienie potencjału grupy przez potencjały jednostek,
 • Wskazanie narzędzi uruchamiających indywidualne i grupowe procesy twórcze,
 • Udrożnienie kanałów twórczego myślenia, przełamanie barier stereotypów myślowych,
 • Przełamanie oporów przed działaniami niekonwencjonalnymi,
 • Oswajanie konfliktu jako potencjału twórczego,
 • Rozwijanie postawy pro aktywnej skierowanej na rozwiązanie problemu
 • Budowanie umiejętności twórczej pracy indywidualnej i zespołowej

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem, wyciągnięciem wniosków i oceną przydatności nabytych wiadomości, jak również wykorzystaniem przyswojonych zasobów wiedzy w codziennej pracy edukacyjnej.

dsc01867
dsc01867 dsc01867
dsc01868
dsc01868 dsc01868
dsc01869
dsc01869 dsc01869
dsc01870
dsc01870 dsc01870
dsc01871
dsc01871 dsc01871
dsc01872
dsc01872 dsc01872
dsc01873
dsc01873 dsc01873
dsc01874
dsc01874 dsc01874
dsc01875
dsc01875 dsc01875
dsc01876
dsc01876 dsc01876
dsc01877
dsc01877 dsc01877
dsc01878
dsc01878 dsc01878
dsc01879
dsc01879 dsc01879
dsc01880
dsc01880 dsc01880
dsc01881
dsc01881 dsc01881
dsc01883
dsc01883 dsc01883