Punktowy System Oceniania

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA

ZACHOWANIA

 

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie:

·         rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych,

·         Statutu Zespołu Szkół

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalania ocen realizowane są po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

1. Ustalenia ogólne.

 

1) Ocena zachowania powinna uwzględniać:

·         funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

·         respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

·         dbałość o honor i tradycje szkoły,

·         dbałość o piękno mowy ojczystej,

·         dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,

Ocena z zachowania zostaje wystawiona po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych.

2) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne zachowania.

3) Zachowanie ucznia ocenia się następująco:

zachowanie

skrót literowy

liczba punktów

wzorowe

wz.

250p. i powyżej(*)

bardzo dobre

bdb.

176p. – 249p.

dobre

db.

90p. – 175p.

poprawne

popr.

51p. – 89p.

nieodpowiednie

ndp.

1p. – 50p.

naganne

nag.

0p. i poniżej

 

* Osoba, która uzyskała 40 punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny wzorowej zachowania w danym semestrze roku szkolnego.

Osoba, która uzyskała 50 punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny bardzo dobrej z zachowania w danym semestrze roku szkolnego.

 

4) Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne

dokonywanie wpisów do karty obserwacji ucznia, na bieżąco.

5) Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają jego rodzice (opiekunowie prawni).

2. Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.

 

1) Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich

rodziców ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz

procedurami zawartymi w tym regulaminie:

  • podać rodzicom na pierwszym zebraniu,
  • notatka w protokole zebrania,
  • zapis w dzienniku lekcyjnym – lekcja wychowawcza
  • zamieszczenie regulaminu na stronie szkoły

2) Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ucznia uwzględniając:

  • liczbę punktów zdobytych przez uczniów w czasie półrocza / roku szkolnego,

3) Nauczyciele wychowawcy dokonują podsumowania punktacji na 1 tydzień przed Radą Klasyfikacyjną w danym półroczu roku szkolnego ( jeśli przed radą klasyfikacyjną dojdzie do naruszenia Regulaminu i Statutu Szkoły incydent ten będzie brany pod uwagę na radzie klasyfikacyjnej)

4) W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów.

5) Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie

z rozporządzeniem MEN z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z zastrzeżeniem pkt 2.6.

6) Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

7) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,

dyrektor   szkoły   powołuje   komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

8) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

9) Gdy uczeń zagrożony jest oceną naganną, wychowawca podaje ocenę do wiadomości uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed zakończeniem półrocza / roku szkolnego. Pozostałe oceny podane zostają na tydzień przed Radą Klasyfikacyjną.

10) W sytuacji, gdy uczeń dokona rażącego naruszenia zasad zachowania         (np. kradzież, bójka z uszkodzeniem ciała, spożywanie alkoholu, palenie papierosów) dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystawić ocenę niższą niż proponowaną, w okresie krótszym niż miesiąc przed posiedzeniem Rady Klasyfikacyjnej

11) Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania:

  • innych nauczycieli – oceny zachowania zostają podane na posiedzeniu klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej,
  • uczniów – ustnie
  • rodziców – na spotkaniu (wywiadówkach).

12) W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, pobyt w sanatorium) nie mógł uzyskać odpowiedniej liczby punktów, o ocenie z zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli.

3. Szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia

      Na początku I i II półrocza uczeń otrzymuje 100 pkt.

      Szczegółowe ustalenia dotyczące punktów dodatnich

PUNKTY DODATNIE

Lp.

Kryteria oceny

Osoby oceniające

Liczba punktów

Częstotliwość

1

Laureat konkursu przedmiotowego

o zasięgu wojewódzkim

nauczyciel przedmiotu

150

każdorazowo

2

Finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim

nauczyciel przedmiotu

100

każdorazowo

3

Udział w etapie konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim (kangur, przyrodnicze, kuratoryjne) z widocznym wkładem pracy dziecka

nauczyciel przedmiotu

50

każdorazowo

4

Zajęcie I, II lub III miejsca w konkursie pozaszkolnym, międzyszkolnym

nauczyciel przedmiotu

40-35-30

każdorazowo

5

Udział w konkursie pozaszkolnym, międzyszkolnym z widocznym wkładem pracy dziecka

nauczyciel przedmiotu

20

każdorazowo

6

Zajęcie I, II, III miejsca w konkursie szkolnym

nauczyciel przedmiotu

25-20-15

każdorazowo

7

Udział w konkursie szkolnym, z widocznym wkładem pracy dziecka

nauczyciel przedmiotu

10

każdorazowo

8

Zajęcie I, II, III miejsca w pozaszkolnych konkursach sportowych muzycznych                                   i plastycznych

nauczyciel przedmiotu

60-50-40

każdorazowo

9

Udział w pozaszkolnych konkursach sportowych, muzycznych i plastycznych z widocznym wkładem pracy dziecka

nauczyciel przedmiotu

20

każdorazowo

10

Zajęcie I, II, III miejsca w szkolnych konkursach sportowych , muzycznych i plastycznych

nauczyciel przedmiotu

50-40-30

każdorazowo

11

Udział w szkolnym konkursie sportowym, muzycznym lub plastycznym

nauczyciel przedmiotu

20

każdorazowo

12

Funkcja w szkole (aktywne działanie)

Opiekun SU

30

raz                           w semestrze

13

Kultura osobista- wygląd ucznia zgodny z zapisem w Statucie Szkoły, właściwe zachowanie wobec innych osób

wychowawca

30

raz w semestrze

14

Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą

wychowawca i grono pedagogiczne

30

raz w semestrze

15

Funkcja w klasie (aktywne działanie)

wychowawca

20

jednorazowo

16

Udział w uroczystościach szkolnych:

- chór, prowadzący, artyści

- porządkowi, dekoracje, rekwizyty

osoba odp. za organizację

10-30

każdorazowo

17

Rozwijanie umiejętności poprzez aktywny udział w szkolnych kołach zainteresowań i innych także poza szkołą (za całe półrocze)

opiekun koła

20

raz                       w semestrze

18

Praca na rzecz klasy i szkoły

- wolontariat (akcje charytatywne)

- systematyczna praca w bibliotece,

- dbanie o wystrój i porządek sal

- gazetki tematyczne

- udział w poczcie sztandarowym:

wychowawca i grono pedagogiczne

10

  

każdorazowo

19

Pomoc kolegom w nauce, łagodzenie konfliktów koleżeńskich, właściwa reakcja na agresję innych uczniów

wychowawca i grono pedagogiczne

30

każdorazowo

20

Punktualność – brak spóźnień

wychowawca

10

jednorazowo

21

Brak punktów ujemnych w ciągu miesiąca

wychowawca

15

jednorazowo

Jeżeli w konkursach nie przyznaje się miejsc, tylko wyróżnienia, to traktuje się to na równi z zajęciem I miejsca.

 

 

 

 

$14)      Szczegółowe ustalenia dotyczące punktów ujemnych

 

PUNKTY UJEMNE

Lp.

Kryteria oceny

Osoby oceniające

Liczba punktów

Częstotliwość

1

Bójka:

- z uszkodzeniem ciała

- szarpanina (popychanie, kopanie)

nauczyciel

wychowawca

- 75

- 40

każdorazowo

2

Namawianie innych do łamania norm i zasad współżycia społecznego, regulaminu szkoły

nauczyciel

wychowawca

-30

każdorazowo

3

Bierne uczestniczenie w aktach agresji

nauczyciel

wychowawca

-30

każdorazowo

4

Kradzież

nauczyciel

wychowawca

- 70

każdorazowo

5

Wyłudzanie pieniędzy lub rzeczy wartościowych

nauczyciel

wychowawca

- 50

każdorazowo

6

Podrobienie podpisu rodzica lub usprawiedliwienia

nauczyciel

wychowawca

- 50

każdorazowo

7

Próba oszustwa (ściąganie)

nauczyciel

wychowawca

-30

każdorazowo

8

Komentowanie i niewykonywanie poleceń nauczyciela na lekcji

nauczyciel

wychowawca

-20

każdorazowo

9

Aroganckie odzywanie się do n-la lub pracowników szkoły

nauczyciel

wychowawca

-40

każdorazowo

10

Wulgarne słownictwo, obraźliwe gesty lub rysunki (także w relacjach z dziećmi)

nauczyciel

wychowawca

- 50

każdorazowo

11

Używanie przezwisk nieakceptowanych przez ucznia, prześladowanie, znęcanie się

nauczyciel

wychowawca

-50

każdorazowo

12

Niestosowne, rażące zachowanie na przerwie, podczas apelu, na wycieczce (zagrażające bezpieczeństwu)

nauczyciel

wychowawca

-40

każdorazowo

13

Przebywanie na przerwach w miejscach niedozwolonych – teren poza szkołą

nauczyciel

wychowawca

-30

każdorazowo

14

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów lub substancji np. petardy, e-papierosy, itp.

nauczyciel

wychowawca

-50

każdorazowo

15

Korzystanie z telefonów komórkowych na terenie szkoły

nauczyciel

wychowawca

-50

każdorazowo

16

Umyślne niszczenie:

- mienia szkolnego

- rzeczy kolegów, pracowników szkoły

nauczyciel

wychowawca

-30

każdorazowo

17

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia, ucieczka

nauczyciel

wychowawca

-50

każdorazowo

18

Spóźnianie się na lekcje

nauczyciel

wychowawca

-5

każdorazowo

19

Godziny nieusprawiedliwione 1 h

wychowawca

-5

każdorazowo

20

Brak obuwia zmiennego

nauczyciel

wychowawca

-20

każdorazowo

21

Niestosowny, wygląd niezgodny z zapisem w statucie szkoły (makijaż, biżuteria-zagrażająca bezpieczeństwu, fryzura)

nauczyciel

wychowawca

-10

każdorazowo

22

Samowolne jedzenie, picie oraz żucie gumy na lekcji

nauczyciel

wychowawca

- 5

każdorazowo

23

Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań i funkcji

nauczyciel

wychowawca

-10

każdorazowo

24

Uciążliwe przeszkadzanie na lekcjach (chodzenie w trakcie lekcji, rzucanie papierkami, notoryczne odpowiedzi bez podnoszenia ręki, rozmowy z kolegami)

nauczyciel

wychowawca

-10

każdorazowo

25

Zachowanie negatywne w czasie dowozu do i ze szkoły

nauczyciel

wychowawca

- 10

każdorazowo

26

Ujawnienie zjawiska cyberprzemocy

wychowawca

pedagog

-70

każdorazowo

27

Inne skandaliczne nieprzewidziane zachowanie ucznia (spożywanie alkoholu, palenie papierosów, rozprowadzanie narkotyków itp. używek i materiałów pornograficznych)

wychowawca

-100

każdorazowo