Artykuły

Język polski klasy IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA  KL. 4-8

Skala ocen

Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną:

Stopień 1 – niedostateczny
             2 – dopuszczający
             3 – dostateczny
             4 – dobry
             5 – bardzo dobry
             6 – celujący

Kontrola osiągnięć uczniów

1. Pisemne:
- odpowiedzi na pytania,
- rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń,
- testy (diagnostyczne i sumujące),
- redagowanie tekstu użytkowego,
- redagowanie formy literackiej,
- dyktanda.

2. Ustne:
- kilkuzdaniowa wypowiedź,
- opowiadania,
- czytanie tekstów,
- prezentacja,
- recytowanie.

3. Praktyczne:
- pokazanie niewerbalnego wytworu pracy, np. projektu, albumu, słownik.

Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów:

• prace stylistyczne (wypracowanie – bez możliwości poprawy),
• prace klasowe i testy obejmujące duży zakres materiału (możliwość poprawy),
• krótkie sprawdziany dotyczące jednego problemu (kartkówki – bez możliwości poprawy)
• odpowiedzi ustne,
• recytacje, inscenizacje,
• prace domowe,
• zadania z kart pracy,
• zeszyt przedmiotowy,
• postawa wobec przedmiotu (aktywność i zachowanie na lekcji).

Proponowane ocenianie tekstów literacko-gramatycznych

Procenty Stopnie (kl. IV- V)
0-19 %        1
20-49%       2
50-79%       3
80-89%       4
90-95%        5
96-100%      6

Procenty Stopnie (kl. VI - VIII)
0-29 %        1
30-49%       2
50-79%       3
80-89%       4
90- 95%      5
96-100%     6

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny (warunek). Nie dotyczy to jednak obowiązkowych prac klasowych, zapowiadanych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Za zgodą nauczyciela można poprawić ocenę z pracy klasowej w wyznaczonym terminie (do dwóch tygodni).

Brak pracy domowej – jedynka do dziennika.

Za aktywność i odpytywanie (krótkie wypowiedzi) uczeń może otrzymać znaczki (+ -):

• 5 plusów – bdb.
• 4 plusy – db.
• 3 plusy – dst.
• 2 plusy – dop.
• 1 plus – dop.
• 0 plusów – ndst.

Wypowiedzi pisemne (wypracowania) spisane z Internetu – ndst. bez możliwości poprawy.

 

Kryteria ocen z języka polskiego dla klas 4-8

Ocena celująca:

Uczeń:
- posiada i potrafi wykorzystać wiedzę wykraczającą poza program,
- samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane w      programie,
- potrafi przygotować twórczą i oryginalną recytację, inscenizację w mowie i piśmie posługuje się bogatym słownictwem i  poprawnym językiem,
- aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych związanych z językiem polskim,
- poprawnie stosuje reguły ortograficzne nawet w trudnych wyrazach,
- regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe,
- systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej,
- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data).

 

 

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:
- w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie,
- samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i ćwiczenia,
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby samodzielnej interpretacji,
- przygotowuje ciekawe prezentacje, recytacje i inscenizacje,
- wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny,
- aktywnie uczestniczy w lekcji,
- regularnie odrabia prace domowe i często wykonuje prace nieobowiązkowe,
- sporadycznie popełnia błędy ortograficzne,
- prowadzenie zeszytu i praca własna jw.

Ocena dobra:

Uczeń:
- w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki,
- samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, trudniejsze z pomocą nauczyciela,
- czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje,
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych i stylistycznych,
- stosuje reguły ortograficzne, popełnia niewiele błędów,
- bierze czynny udział w lekcji,
- regularnie odrabia prace domowe, czasem także nieobowiązkowe,
- zeszyt, praca własna jw.

Ocena dostateczna:

Uczeń:
- posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego wiedza jest fragmentaryczna, ma problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem,
- trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,
- wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie popełnia rażących       błędów   językowych,
- sporadycznie zabiera głos na lekcji,
- odrabia obowiązkowe prace domowe.

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:
- ma duże braki w wiedzy,
- nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela,
- nie potrafi samodzielnie przeczytać ze zrozumieniem tekstu literackiego,
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,
- nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy,
- często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej,
- nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej.

                                                                                                                                                                                     

Małgorzata Szczepanik

Wychowanie fizyczne - szkoła podstawowa

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego

w Zespole Szkół w Boleszkowicach

Kryteria oceniania określają nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie ze "Statutem Szkoły", "Wewnątrzszkolnym systemem oceniania", "Planem wychowawczym szkoły" i tradycjami szkoły w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej (zgodnie z podstawą programową – poziom podstawowy i rozszerzony) przedmiotu wych.fizyczne.
Przy wystawianiu oceny semestralnej lub końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę podstawowe płaszczyzny oceniania i dodatkowe czynniki uwzględniające postępowanie ucznia w procesie nauczania i uczenia się wychowania fizycznego, a także zaangażowanie ucznia(aktywność) na lekcji wych.fiz.

 

Ocena z wychowania fizycznego

Szkoła podstawowa IV-VIII

SCHEMAT OCENIANIA

Ocena z wychowania fizycznego

Zajęcia klasowo-lekcyjne

Zajęcia do wyboru

Wysiłek wkładany przez ucznia (zaangażowanie, postawa)

Systematyczny udział w zajęciach

Aktywność na rzecz szkoły i kultury fizycznej

Umiejętności ruchowe zawarte w podstawie programowej

Wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej

Zachowanie na zajęciach

Czynniki dodatkowe - podwyższające ocenę semestralną lub końcoworoczną:

 1. Reprezentowanie szkoły w zawodach szkolnych, międzyszkolnych.
 2. Udział w nieobowiązkowych pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno - sportowych
 3. Aktywny udział w lekcji wych.fizycznego (zaangażowanie na lekcji)

Czynniki dodatkowe - obniżające ocenę semestralną lub końcoworoczną:

 1. Brak zaliczenia ze sprawdzianów obowiązujących na danym etapie nauczania.
 2. Brak stroju na lekcjach wych. Fizycznego


Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje wybitny poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej znacznie wykraczający poza program nauczania. (poziom rozszerzony).
 • Jest aktywny podczas lekcji, bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, a także samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
 • Swoją postawą do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych, godnie reprezentuje szkołę w (szkolnych, powiatowych, wojewódzkich) zawodach sportowych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje wysoki poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w pełnym zakresie przewidzianym programem nauczania-poziom rozszerzony( dla danej klasy).
 • Jest aktywny podczas lekcji, chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
 • Swoją postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje dobry poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w zakresie przewidzianym programem nauczania –podstawa programowa(poziom podstawowy).
 • Jest aktywny podczas lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, stara się samodzielnie doskonalić swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
 • Swoją postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy, zawsze potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Sporadycznie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

Ocenę dostateczną i dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w zakresie podstawowych wymagań przewidzianych programem nauczania.
 • Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, niechętnie wykonuje polecenia nauczyciela, nie wykazuje starań w kierunku samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.
 • Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi pewne zastrzeżenia. Jest mało zdyscyplinowany, jego nawyki higieniczno - zdrowotne przedstawiają pewne braki, nie zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje szkolny sprzęt sportowy, lecz nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się słabą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Nie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w zakresie uniemożliwiającym realizację podstawy programowej.
 • Nie przejawia żadnej aktywności podczas lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie widzi potrzeby samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.
 • Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń. Jest niezdyscyplinowany, nie posiada prawidłowych nawyków higieniczno - zdrowotnych, regularnie nie posiada właściwego ubioru na lekcji WF.
 • Niszczy szkolny sprzęt sportowy, nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi pomóc przy organizacji zawodów sportowych.
 • Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej w szkole.
 • Przeszkadza w prowadzeniu lekcji wych.fizycznego.

Kryteria oceniania wprowadzono na rok szk.2017/2018

 

 

Szkoła Podstawowa

 

klasy IV-VIII

 

Normy na poszczególne oceny z wybranych konkurencji

 

klasa

wiek

Dziewczynki

Chłopcy

   

ocena

60m

600m

PP

PL

SwZ

Ż

60m

600/1000

PP

PL

SwZ

Ż

IV

10

celująca

b.dobra

dobra

dostateczna

10.5

10.7

11.2

11.7

2.40

2.45

2.58

3.13

20

15

10

7

4.2

3.6

3.2

2.8

110-…

100-105

90-95

   80-85

5

4

3

1

10.1

10.3

10.7

11.1

2.26/4.17

2.36/4.23

2.48/4.35

3.034.47

30

25

20

15

4.8

4.3

3.9

3.5

120-…

110-115

100-105

90-95

16

8

5

3

V

11

celująca

b.dobra

dobra

dostateczna

10.2

10.5

11.0

11.5

2.37

2.24

2.57

3.12

25

20

15

10

4.9

4.2

3.7

3.2

115-…

105-110

95-100

85-90

6

5

4

2

9.7

101

10.6

11.0

2.22/4.08

2.30/4.17

2.42/4.24

2.56/4.40

35

30

25

20

5.6

4.8

4.3

3.8

125-…

115-120

105-110

95-100

20

10

7

4

VI

12

celująca

b.dobra

dobra

dostateczna

9.9

10.1

10.6

11.1

2.34

2.37

2.50

3.05

30

25

20

15

5.5

4.9

4.4

3.9

120-…

110-115

100-105

90-95

7

6

5

3

9.3

9.7

10.2

10.7

2.17/3.59

2.27/4.08

2.35/4.19

2.43/4.30

40

35

30

25

6.7

5.6

5.1

4.6

120-…

110-115

100-105

90-95

24

12

8

5

VII

13

celujaca

b.dobra

dobra

dostateczna

9.8

9.9

10.4

10.9

2.33

2.34

2.49

3.04

35

30

25

20

6.2

5.5

5.0

4.5

125-…

115-120

105-110

95-100

8

6

5

3

8.9

9.3

9.8

10.3

3.51

3.59

4.11

4.23

45

40

35

30

8.2

7.6

6.5

5.5

130-…

120-125

110-115

100-105

30

15

11

6

VIII

14

celująca

b.dobra

dobra

dostateczna

9.7

9.8

10.3

10.8

2.32

2.33

2.48

3.03

40

35

30

25

6.4

6.2

5.7

5.2

130-…

120-125

110-115

100-105

9

7

5

3

8.7

8.9

9.4

9.9

3.45

3.51

4.03

4.15

50

45

40

35

9.1

8.5

7.6

7.0

135-…

125-130

115-120

105-110

36

18

13

8

                               

 

60m- bieg na dystansie 60m, 600/1000m-bieg na dystansie 600/1000m, PP-rzut piłką palantową, PL-rzut piłką lekarską, SwZ-skok wzwyż ,Ż-żonglerka piłką

 

  

Plastyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z PLASTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W BOLESZKOWICACH

 •  

Przedmiotowy system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z zakresu edukacji w ramach przedmiotu plastyka, jest zgodny z zasadami zawartymi w WSO, który jest dokumentem nadrzędnym. 

 •  

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu plastyki polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej oraz w zakresie realizowanego w danej klasie programu nauczania plastyki.

 •  

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE:

 

a) prace plastyczne wykonane za pomocą różnych technik i materiałów(prace wykonane samodzielnie ),

b) wypowiedzi ustne lub pisemne,

c) prace domowe (np. przygotowanie dodatkowych informacji na podany temat),

 1. praca w grupie
 2. zeszyty uczniowskie
 3. dodatkowe formy aktywności ucznia (np. udział i osiągnięcia w konkursach plastycznych),

Ocenie podlega także:

a) indywidualny wkład i zaangażowanie ucznia w działania, plastyczne, aktywne uczestnictwo w zajęciach,

b) przygotowanie ucznia do zajęć

Ocenianie ucznia na zajęciach plastyki dotyczy różnych aspektów jego aktywności, najważniejsza jednak jest działalność plastyczna i to ona stanowi podstawowy wyróżnik tych zajęć. 

 •  

 

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MA NA CELU:

1.      Poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych .

2.      Pomoc uczniowi w planowaniu jego rozwoju.

3.      Motywowanie ucznia do dalszej pracy i rozwijanie jego zdolności i zainteresowań.

4.      Dostarczanie uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach , trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5.      Umożliwienie nauczycielom doskonalenie metod i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na :

a)       cząstkowe zgodne ze skalą zamieszczoną w WSO i określają one poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części materiału programowego w danej klasie.

b)      oceny podsumowujące: semestralne i końcowe (roczne) stanowią wyznacznik umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia, wynikają z ocen cząstkowych zdobytych w danym semestrze.

STOPIEŃ CELUJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

-   jest zainteresowany sztuką, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

-   wykonuje oryginalne i estetyczne prace plastyczne, proponuje nietypowe rozwiązania dla danego tematu,

-   uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach koła plastycznego,

-   przygotowuje wartościowe prace na konkursy plastyczne (nie mniej niż dwie w semestrze) i osiąga sukcesy na szczeblu wyższym niż szkolny.

 STOPIEŃ BARDZO DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem,

-   biegle posługuje się terminami plastycznymi,

-   pracuje aktywnie, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne

-   jest zawsze przygotowany do zajęć,

-   efekt końcowy pracy twórczej jest zawsze zgodny z jej założeniami i tematem, prace są estetyczne

-   wykonuje dodatkowe prace wymagane przez nauczyciela.

 STOPIEŃ DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczanie w danej klasie,

-   poprawnie posługuje się terminami plastycznymi

-   jest przygotowany do zajęć, ma potrzebne materiały, zeszyt,

-   wykazuje się zaangażowaniem w twórczych działaniach, wypowiedzi plastyczne są zgodne z tematem.

STOPIEŃ DOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   posiada niepełną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem,

-   poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością, zaangażowaniem,

-   nie dba o estetykę pracy,

-   najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych.

 STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   posiada minimalną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem,

-   ćwiczenia plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie lub niezgodnie z tematem,

-   często nie posiada wymaganych przyborów do wykonania prac plastycznych, zeszytu.

-   nie wykazuje woli poprawy oceny.

 STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   nie posiada wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania i uzyskuje oceny niedostateczne z ustnych lub pisemnych form sprawdzania wiedzy,

-   nie wykonuje ćwiczeń i prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela,

-   nie posiada wymaganych materiałów, zeszytu,

-   nie wykazuje woli poprawy oceny.

 •  

ZASADY POPRAWIANIA OCEN

1.   Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych według następujących zasad:

 • sprawdzian – w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania,
 • praca plastyczna – w ciągu jednego tygodnia od daty otrzymania,
 • kartkówki, odpowiedzi ustne i oceny za prowadzenie zeszytu – nie podlegają poprawie.

USTALENIA KOŃCOWE

1.   Oceny są jawne.

2.   Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, np. brak pracy domowej,brak zeszytu, brak przyborów plastycznych

3. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

4.   Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.

5. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywna praca w grupach może być oceniana plusami „+”. Za 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

6.   Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych i zaliczeniowych.

7. Przy ustalaniu stopnia z plastyki, brany jest przede wszystkim pod uwagę, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu. 

                                                                                                          Natalia Kozłowska

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie
 
Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie
I. Postanowienia wstępne
1. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie jest zgodny z zasadami Wewnątszkolnego Systemu Oceniania Gimnazjum w Boleszkowicach
II. Standardy wymagań.
1. Załącznikiem do przedmiotowego systemu oceniania są wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.
III. Zasady oceniania.
Wiedza o społeczeństwie jest specyficznym przedmiotem ze względu na bezpośredni związek treści lekcji z codziennym życiem oraz ze względu na interdyscyplinarny charakter. Przedmiot składa się z kilku modułów : wychowanie obywatelskie, wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Sprawdzenie przydatności pozyskiwanej wiedzy i umiejętności następuje często natychmiast . Dlatego też na bieżące oceny składa się przede wszystkim ocenianie aktywności ucznia na lekcji przejawiające się gotowością do udziału w zajęciach (uczestnictwo w dyskusji, stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi , formułowanie problemów do dyskusji, wyciąganie i formułowanie wniosków, wyrażanie własnych poglądów, argumentowanie swoich przekonań, posługiwanie się podręcznikiem , aktami prawnymi i innymi źródłami wiedzy).
1. Na początku roku szkolnego uczniowie są poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań z WOS, obowiązujących w danym roku szkolnym (zakres wiadomości i umiejętności) oraz o sposobach i zasadach oceniania z w/w przedmiotu.
2. Ocena okresowa i roczna uwzględnia oceny cząstkowe wystawiane uczniom za wiedzę i umiejętności z form aktywności obowiązujących w danym okresie.
3. O ocenie okresowej i rocznej ucznia decyduje hierarchia ważności ocen oraz terminowe wywiązywanie się z wykonywania wymaganych prac w danym okresie.
4. Ustala się następującą różnych form aktywności uczniów na lekcjach WOS:
a) sprawdzian,
b) aktywność na zajęciach
c) odpowiedź ustna,
d) kartkówka,
e) bieżące zadania domowe, referaty, inne.
5. Osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny.
6. W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe ( uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania) potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej upoważnionej poradni specjalistycznej, nauczyciel obniżył wymagania edukacyjne w porozumieniu z jego rodzicami oraz pedagogiem szkolnym .
7. Ocena okresowa i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
8. Szczegółowy tryb ustalania oceny okresowej i rocznej określa szkolny system oceniania obowiązujący w Gimnazjum w Boleszkowicach
9. Ocena roczna w klasie trzeciej jest równocześnie oceną końcową.
10. Ze względu na jedną godzinę przedmiotu w tygodniu uczeń może być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze ( brak zeszytu , książki , zadania domowego , prasówki – nauczyciel odnotowuje to w swoim zeszycie) Po wykorzystaniu tej możliwości uczniowi za brak przygotowania grozi ocena niedostateczna. Nie przygotowanie do zajęć uczeń powinien zgłosić nauczycielowi po wejściu do klasy.
Sposoby i formy oceniania:
1. Sprawdziany pisemne.
2. Kartkówki.
3. Odpowiedź ustna.
4. Referat.
5. Prace domowe.
6. Analiza źródeł różnego typu.
Prace klasowe – sprawdziany.
1. Nauczyciel zapowiada sprawdzian pisemny co najmniej 1 tydzień wcześniej.
2. Sprawdziany i inne prace kontrolne są obowiązkowe. W każdym okresie
przewiduje się co najmniej 1sprawdzian.
3. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać go z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.(w przypadku nieobecności usprawiedliwionej termin zaliczenia wynosi 2 tygodnie od daty napisania sprawdzianu przez klasę, przy dłuższej nieobecności ucznia termin zaliczenia uczeń uzgadnia z nauczycielem).
4. Przy nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń może być rozliczony na następnej lekcji.
5 Stosuje się podział na grupy.
5. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany pisemne, kartkówki w ciągu 2 tygodni od daty napisania.
6. Prace oceniane są punktowo. Za każde zadanie przyznaje się określoną liczbę punktów. Punkty są sumowane i zamieniane na ocenę według skali przewidzianej wskaźników szkolnym systemie oceniania.
7. Poprawa sprawdzianów jest dobrowolna i uczeń pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.
8. Jeżeli w czasie sprawdzianu uczeń korzysta z niedozwolonych materiałów, podpowiedzi kolegów otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość poprawy oceny.
9. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres jednego roku. Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców.
Odpowiedzi ustne
1. Oceniane są na bieżąco z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia, zgodnie z wymaganiami na poszczególne oceny.
2. Nauczyciel pyta z 3 ostatnich lekcji lub z materiału powtórzeniowego.
3 Zrozumienie tematu . Przy odpowiedzi ustnej ocenianiu podlega:
- zawartość merytoryczna  
- argumentacja -
-wyrażanie sądów  
Stosowanie terminologii właściwej dla przedmiotu -
- Sposób prezentacji (samodzielność wypowiedzi , poprawność językowa ,płynność, logiczne myślenie). Dodatkowe pytania naprowadzające wpływają na obniżenie oceny).
4. Kryteria oceny ustnej
- celujący - odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązujący program nauczania, zawiera własne przemyślenia i oceny,
- bardzo dobry - odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, swobodne operowanie faktami i dostrzeganie związków między nimi,
- dobry - odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści, poprawna pod względem języka, nieliczne błędy, nie wyczerpuje zagadnienia,
- dostateczny - uczeń zna najważniejsze fakty, umie je zinterpretować, odpowiedź odbywa się przy niewielkiej pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe,
- dopuszczający - niezbyt precyzyjne odpowiedzi na pytania nauczyciela, braki w wiadomościach i umiejętnościach, podanie nazwy zjawiska lub procesu przy pomocy nauczyciela,
- niedostateczny - nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadanych przez nauczyciela, ma braki w wiadomościach koniecznych.
Kartkówki
1. O ilości kartkówek w okresie decyduje nauczyciel.
2. Kartkówka obejmuje materiał z ostatnich dwóch lekcji. Nauczyciel ma prawo zrobić kartkówkę bez zapowiedzi.
3. Ocenie podlega stopień opanowania nabytej wiedzy i umiejętności, poprawność merytoryczna.
4. Kartkówki oceniane są punktowo. Za każde zadanie przyznaje się określoną liczbę punktów. Punkty są sumowane i zamieniane na ocenę
Według wskaźników procentowych:
5. Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie.
Aktywność na lekcji
1. Nauczyciel ocenia pracę na lekcji. Uczeń gromadzi plusy , które nauczyciel zamienia na ocenę według następujących zasad:
4 plusy - bardzo dobry
3 plusy - dobry
2 plusy – dostateczny
1 plus – dopuszczający
Prowadzenie zeszytów przedmiotowych.
1. Uczeń zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy.
2. Każdy zeszyt sprawdzany jest pod względem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki oraz poprawności ortograficznej.
3. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas nieobecności.
4. Uczeń zobowiązany jest do gromadzenia bieżących informacji z kraju i ze świata z dostępnych źródeł w różnej formie.
5. W zeszycie uczeń gromadzi również wiadomość prasowe, które mogą być wycięte z prasy lub samodzielnie opisane przez ucznia.
Zadawanie i ocena prac domowych
1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych.
2. Zadając pracę domową nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej wykonaniem – termin oraz sposób wykonania. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonania zadania
3. Nauczyciel ma obowiązek wyznaczania odpowiedniego do trudności zadania czasu na jego realizację.
4. Nauczyciel sprawdza wykonanie wymienionych wyżej prac w określonym terminie.
5. Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej.
6. Brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela za pomocą oceny niedostatecznej.
7. W uzasadnionym przypadku – częste nie odrabianie prac domowych spowodowane zaniedbaniami, nieodpowiednim stosunkiem do przedmiotu, lekceważenie obowiązków ucznia, brakiem systematyczności – nauczyciel może odmówić wyznaczenia drugiego terminu wykonania pracy domowej
8. Ocenienie prac może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub podczas kontroli zeszytów – zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy.
Kryteria wystawiania ocen
Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:
wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program nauczania WOS,  
- posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiadomości,  
- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które są wzorowe zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym,  
- nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych, opinii i sądów, które potrafi prawidłowo, przekonująco uzasadnić,  
- potrafi jasno precyzować pytania dotyczące wielu złożonych problemów,  
- doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje,  
-wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski oraz w sytuacji międzynarodowej.  
Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który:
- opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,  
- sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy,  
- rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię,  
- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i poza nią,  
- potrafi oceniać zachowania innych ludzi,  
- umie współpracować w grupie,  
- aktywnie uczestniczy w lekcjach.  
Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:
- nie opanował całego materiału określonego programem nauczania , ale nie utrudnia mu to głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej,  
- rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i Polsce,  
- rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego,  
- poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji,
- wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu selekcjonowaniu, wartościowani, uzasadnianiu,
 -umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne.  
Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:
- opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania,  
- otrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne,  
- umie posługiwać się często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcji.  
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- ma luki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych w następnych etapach edukacji,  
- zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela, mają niewielki stopień trudności.  
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania,
- nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych,  
- nie potrafi, bowiem nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcji, formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych,  
- zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, ma duże luki w pracach lekcyjnych i domowych
 

Kształcenie zintegrowane

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIAW I ETAPIE KSZTAŁCENIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Zespół Szkół w Boleszkowicach

Szkoła Podstawowa

 1. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczaniao „Podstawy Programowe”.
 2. Ocena opisowa to informacja o standardach wymagań, które uczeń opanował i nad którymi musi jeszcze popracować.
 3. Podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja ucznia w różnorodnych sytuacjach dydaktycznych, ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA:

A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.

1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach. Celem oceniania                w edukacji wczesnoszkolnej jest:    

-          poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju

-          informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie

-          doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności.

-          motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

2.Ocena szkolna w edukacji wczesnoszkolnej pełni wiele różnorodnych funkcji powiązanych z procesem kształcenia i wspomaganiem dziecka we wszechstronnym rozwoju na miarę jego możliwości. Do tych funkcji zaliczamy:

-         funkcję informacyjną- uwzględniającą wkład pracy ucznia;

-         funkcję korekcyjną- uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;

-         funkcję motywacyjną- uwzględniającą możliwości ucznia.

B. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia.

 1. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia.
 2. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie:

- edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się /ustne i pisemne/, gramatykę i ortografię.

- edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań arytmetycznych /dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie/, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii                    i umiejętności praktycznych z tego zakresu

-  edukacji społeczno - przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji

- edukacji plastyczno – technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby, działalność plastyczno - techniczna,

- edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki

- wychowanie fizyczne.: sprawność fizyczno - ruchową, elementy higieny osobistej, gry i zabawy ruchowe

- edukacji językowej /j. angielski, j. niemiecki/: rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, wypowiadanie się

-  zajęć    komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji.

 1. Oceniając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę wymaganiaw rozporządzeniu MEN dotyczące oceniania:

-         Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

-         Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

-         Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

-         Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

-         Dbałość o honor i tradycje szkoły

-         Dbałość o piękno mowy ojczystej

-         Okazywanie szacunku innym osobom

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW w klasach I-III

 1. Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.
 1. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając:

-  opinię innych nauczycieli,

-  opinię niedydaktycznych pracowników szkoły,    

-  opinię kolegów i koleżanek,

-  samoocenę ucznia.

 1. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć szkolnych w klasie, jak i poza nią, a także zgłoszonych zachowań pozaszkolnych.
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

-  oceny z zajęć edukacyjnych,

-  promocję do klasy programowo wyższej.

5. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 4. godne, kulturalne zachowanie się w szkole o poza nią;

e) dbałość o honor i tradycje szkoły;

f) dbałość o piękno mowy ojczystej;

h) udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska

6. Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania:

wzorowy (wz) - uczeń reprezentuje postawę wzorową  

bardzo dobry (bdb) – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą    

dobry (db) – uczeń reprezentuje postawę dobrą

niewłaściwy (nw) – uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą  

7. Kryteria oceny bieżącej zachowania:

wzorowy – Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 'brzydkich słów". Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Jest punktualny. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy                    w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

bardzo dobry – Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński.. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład                             i porządek w miejscu pracy.

dobry – Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

niewłaściwy – Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione .Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

8. W ramach oceniania bieżącego nauczyciel obserwuje ucznia. Ewentualne uwagi odnotowuje w dzienniczku ucznia lub zeszycie do korespondencji z rodzicami.

C. Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia.

 1. Ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi oceniania.
 1. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących metod i narzędzi kontrolno-diagnostycznych takich jak:

-         sprawdziany

-         testy kompetencji

-         podręczniki

-         zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń

-         bieżącą obserwację ucznia.

3. W systemie oceniania bierzemy również pod uwagę:

-         prace domowe

-         wytwory pracy ucznia

-         udział w konkursach.

D. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:

1.Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów:

-         w dzienniku lekcyjnym

-         na wytworach pracy ucznia

-         w zeszycie ucznia i kartach pracy.

2. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się:

 • Pochwały ustne
 • Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6

Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych:            

 • Ocena celująca (cel) – 6
 • Ocena bardzo dobra (bdb) – 5
 • Ocena dobra (db) – 4
 • Ocena dostateczna (dst) – 3
 • Ocena dopuszczająca (dop) –2
 • Ocena niedostateczna (ndst) – 1
 • W ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie +(plus) i – (minus)

Dopuszcza się także stosowanie dodatkowych skrótów słownych do ocen cyfrowych:

6 – wspaniale

5 – bardzo ładnie

4 – ładnie

3 – postaraj się

2 – pracuj więcej

1 - słabo

Punkty odpowiadają następującym ogólnym poziomom osiągnięć ucznia:

Poziom celujący (6) -Uczeń osiąga celujące wyniki w nauczaniu, jest zawsze przygotowany do zajęć, aktywny na lekcjach, chętnie wykonuje zadania dodatkowe. Jego wiedza i umiejętności w całości odpowiadają wymaganiom zawartym                w podstawie programowej (lub wykraczają poza nią) na danym poziomie edukacyjnym.

Poziom bardzo dobry (5) - Uczeń osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, jest aktywny na lekcjach                 i zawsze przygotowany do zajęć. Jego wiedza i umiejętności prawie                      w całości odpowiadają wymaganiom zawartym w podstawie programowej na danym poziomie edukacyjnym.

Poziom dobry (4) -   Uczeń osiąga dobre wyniki w nauce, jednak popełnia czasem błędy.

Poziom dostateczny (3) - Uczeń osiąga dostateczne wyniki w nauce, czasami zapomina zadań domowych oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji. Ma braki w wiedzy i umiejętnościach.

Poziom dopuszczający (2) - Uczeń osiąga bardzo słabe wyniki w nauce, często zapomina zadań domowych i jest nieprzygotowany do lekcji. Ma duże braki                                          w wiadomościach i umiejętnościach.

Poziom niedostateczny (1) - Uczeń nie opanował koniecznego minimum wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę:

%

Ocena

100

6 (celująca)

99-90

5 (bardzo dobra)

89-75

4 (dobra)

74-50

3 (dostateczna)

49-30

2 (dopuszczająca)

29 -0

1 (niedostateczna)

UWAGA: Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania są dostosowane do aktualnych możliwości ucznia.

E. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców przez nauczycieli, o postępach uczniów w nauce i zachowaniu. 

 1. Na początku roku szkolnego rodzice zostają zapoznani z wymaganiami programowymi, zgodnie z którymi nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia oraz na bieżąco otrzymują informacje o postępach swoich dzieci.
 1. Na zakończenie każdego semestru, rodzice otrzymują informację o postępachw formie karty osiągnięć ucznia lub oceny opisowej.
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.

      -    Ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie. 

Biologia

Biologia

I. Podstawa prawna

Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został w oparciu o:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046).

2. Podstawę programową z biologii.

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Boleszkowicach

II. Program nauczania oraz obowiązujące podręczniki


Program nauczania biologii w gimnazjum „Świat biologii”.

Podręczniki:

Klasa II
Tytuł: „Świat biologii”
Wydawnictwo: Nowa Era

 


Klasa III

Tytuł: „Świat biologii”
Wydawnictwo: Nowa Era

 

III. Cele ogólne oceniania

 • rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z biologii i postępach w tym zakresie,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka,
 • dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.
 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
 2. Przy jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo:
 • praca klasowa – 2 oceny
 • odpowiedź ustna, sprawdzian lub kartkówka – 1 ocena
 • aktywne uczestnictwo w lekcji (5 „+” = ocenie bardzo dobrej)
 • zeszyt ćwiczeń, zadanie domowe lub praca dodatkowa – 1 ocena
 1. Przy dwóch godzinach lekcyjnych
 • praca klasowa – 2 oceny
 • odpowiedź ustna – 1 ocena
 • kartkówka lub sprawdzian – 1 ocena
 • aktywne uczestnictwo w lekcji (5 „+” = ocenie bardzo dobrej)
 • zeszyt ćwiczeń, zadanie domowe lub praca dodatkowa – 1 ocena
 1. Skala ocen
 • celująca
 • bardzo dobra
 • dobra
 • dostateczna
 • dopuszczająca
 • niedostateczna
 1. Kryteria oceniania

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania

-prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną, potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,

-formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

-wykorzystuje wiedze zdobytą na innych przedmiotach,

-bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

-wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,

-bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

-potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,

-bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,

-potrafi samodzielnie wykonywać preparaty mikroskopowe i opisywać je

-prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawna terminologią biologiczną,

-aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

-opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone,

-potrafi stosować zdobyta wiedze do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,

-udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,

- jest aktywny na lekcji.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :

-opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu biologii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i poza szkolnych,

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności

-z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy,

-wykazuje się aktywnością na lekcji stopniu zadowalającym,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń :

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

-wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,

-z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne,

-wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej,

-jest mało aktywny na lekcji,

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :

-nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą

programową, koniecznymi do dalszego kształcenia,

-nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi,

-wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

-nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

-wykazuje się bierną postawą na lekcji .

 1. Zasady oceniania

100 – 95 %

- ocena celująca

94 – 80 %

- ocena bardzo dobra

79 – 65 %

- ocena dobra

64 – 50 %

- ocena dostateczna

49 – 35 %

- ocena dopuszczająca

34 – 0 %

- ocena niedostateczna

 1. Klasyfikowanie semestralne i roczne

Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

 

opracowała Helena Śpiewak

 

Chemia

Chemia
I. Podstawa prawna

Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został w oparciu o:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 199,poz. 2046).

2. Podstawę programową z chemii.

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Boleszkowicach

II. Program nauczania oraz obowiązujące podręczniki


Program nauczania chemii w gimnazjum „Chemia nowej ery”.

Podręczniki:

Klasa III

Tytuł: „Chemia nowej ery”
Wydawnictwo: Nowa Era

Cele ogólne oceniania:

-          rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych;

-          poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych z chemii i postępach w tym zakresie;

-          pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu chemicznym;

-          motywowanie ucznia do dalszej pracy;

-          dostarczanie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

W szczególności ocenie podlegają następujące osiągnięcia edukacyjne:

 1. Znajomość i umiejętność korzystania z terminów i pojęć chemicznych do opisu zjawiskwłaściwości, w tym:

- odpowiedź ucznia udzielana na lekcji;

- dyskusja prowadzona na lekcji;

- poprawne stosowanie sprzętu chemicznego;

- opisywanie doświadczeń, prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków;

- rozwiązywanie zadań domowych.

 1. Umiejętność przeprowadzania obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych, w tym:

- rozwiązywanie zadań związanych ze stosowaniem praw chemicznych;

- przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu procentowym;

- rozwiązywanie zadań związanych ze stężeniem procentowym;

- obliczanie gęstości substancji (w oparciu o wzór);

- obliczanie składu procentowego mieszanin i związków chemicznych;

- obliczanie zawartości jednego ze składników )w mieszaninie lub związku chemicznym).

 1. Umiejętność odczytywania i korzystania z informacji przedstawionej w formie tekstu, tabeli, wykresu, rysunku, schematu i fotografii i oraz przetwarzania i interpretowania tych informacji, w tym:

- praca z podręcznikiem, literaturą popularnonaukową i programami komputerowymi;

- analiza diagramów, wykresów, schematów, tabel i rysunków.

 1. Umiejętności stosowania zintegrowanej wiedzy do objaśniania zjawisk przyrodniczych, wskazywania i analizowania współczesnych zagrożeń dla człowieka i środowiska, w tym:

- twórcze dyskusje poruszających problemy zagrożeń i ochrony środowiska;

- praca metodą projektów;

- analiza wyników badań środowiska przeprowadzonych przez uczniów w najbliższej okolicy.

 1. Umiejętność stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów, w tym:

-    twórcze rozwiązywania problemów – dostrzeganie i analiza problemu oraz planowanie metod jego rozwiązania;

-    twórcze projektowanie eksperymentów chemicznych wykonywanych na lekcji lub w domu – kojarzenie faktów, przeprowadzanie obserwacji i wyciąganie wniosków;

-    rozwiązywanie zadań – wypisywanie danych i szukanych, określanie toku postępowania, przedstawianie wyników i ich interpretacja.

Formy aktywności podlegające ocenie:

 1. wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze) np.: swobodna wypowiedź określony temat, charakteryzowanie przemian chemicznych, odpowiedź potwierdzająca znajomość symboliki pierwiastków chemicznych,umiejętność wnioskowania przyczynowo-skutkowego itp. przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.
 2. wypowiedzi pisemne:
  1. kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiedziane, ale mogą).
  2. sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (sam sprawdzian oraz jego formę należy zapowiedzieć, co najmniej tydzień wcześniej).
  3. sprawdziany okresowe (semestralne lub całoroczne raz w semestrze nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian podsumowujący wiadomości ucznia z większej partii materiału - kompendium z chemii obejmujące zadania z treścią przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego).

Przyłapanie ucznia na niesamodzielnej pracy podczas tzw. kartkówki, na sprawdzianie lub pracy klasowej wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej oraz zakończeniem pracy.Przez niesamodzielną pracę należy rozumieć: odwracanie się, rozmawianie, odpisywanie, przepisywanie, itp.

 1. wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, obserwacja doświadczeń i wyciąganie wniosków itp.).

Będą oceniane za pomocą tzw. „plusów” zapisanych w tzw. zeszycie aktywności, które zostaną następnie przeliczone na oceny. Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi cztery plusy (przy jednej godzinie chemii w tygodniu) bądź pięć (przy dwóch godzinach w tygodniu). W przypadku dużego wkładu pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub dobrą.

 1. umiejętności doskonalone w domu (praca domowa).

Będzie oceniana w skali celujący-bardzo dobry – dobry – dostateczny – dopuszczający. Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje „minus”. Otrzymanie przez ucznia trzech minusów jest równoznaczne z oceną niedostateczną wpisywaną do dziennika. W przypadku, gdy uczeń zostanie przyłapany na odpisywaniu pracy domowej (np. na przerwie), zostaje ukarany wpisem w postaci oceny niedostatecznej do dziennika. Osoba, która udostępniła materiał do przepisania otrzymuje negatyw w formie uwagi do dziennika i minusa.

 1. zeszyt przedmiotowy obowiązkowy– sprawdzany jeden raz w ciągu semestru.

Na ocenę za prowadzenie zeszytu przedmiotowego wpływają: poprawność i systematyczność w zapisie notatek, bieżące zapisy stanowiące odpowiedzi na zadane treści z prac domowych, walory estetyczne, zapis tematów lekcji, numerów jednostek lekcyjnych oraz dat, opracowania graficzne oraz zadania domowe z danego miesiąca.

 1. brak zeszytu przedmiotowegow przypadku, gdy była zadana praca domowa, zostaje odnotowany jako „minus” w zeszycie aktywności.
 2. prace dodatkowe (opracowanie referatu, dramy, pomocy multimedialnych na zadany temat, opracowania oparte na innych źródłach niżpodręcznik, plansze, rysunki, okazy wzbogacające zbiory i inne) – uczeń otrzymuje ocenę w skali celujący – bardzo dobry – dobry – dostateczny – dopuszczający.
 3. za czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z poszerzaniemgruntowaniem wiadomości z chemii uczeń otrzymuje dodatkowe oceny (także celujące).

 

Sposób oceniania:

 1. Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1-6. W ciągu semestru (przy jednej godzinie tygodniowo) uczeń powinien uzyskać przynajmniej cztery oceny cząstkowetym co najmniej dwie z pracy pisemnej).
 2. Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
 3. W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

100 – 95 %

- ocena celująca

94 – 80 %

- ocena bardzo dobra

79 – 65 %

- ocena dobra

64 – 50 %

- ocena dostateczna

49 – 35 %

- ocena dopuszczająca

34 – 0 %

- ocena niedostateczna

 1. Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów i rozwiąże zadanie dodatkowe lub gdy osiągnie 100% punktów a jego wiedza odbiega poziomempozostałych uczniów, a sprawdzian wg uczniów był trudny.
 2. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.
 3. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji raz (przy 1 godzi. lekcyjnej w tygodniu) bądź dwa razy (przy 2 godzinach lekcyjnych tygodniowo) w ciągu semestru tzw. nieprzygotowanie do lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianówkartkówek, lekcji powtórzeniowych).
 4. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Inne oceny mają charakter wspomagający. Przyjęty został współczynnik: prace klasowe 40% (przelicznik 0,4), sprawdziany 30% (przelicznik 0,3), kartkówki + odpowiedzi ustne 20% (0,2), aktywność + ćwiczenia + praca domowa 10%. Ocena roczna opiera się na średniej arytmetycznej ze średnich semestralnych (dodatkowo brane będzie pod uwagę zaangażowanie i wkład pracy ucznia).

 

 

Zasady poprawiania ocen:

 1. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub pracy klasowej (testu)terminie ustalonym obopólnie przez siebie i nauczyciela przedmiotu. Brana jest pod uwagę ocena z poprawy.
 2. Uczeń może poprawić ewentualnie oceny wyższe od niedostatecznej, ale po uzgodnieniu z nauczycielem;
 3. Uczeń, który był nieobecny na zapowiadanym sprawdzianie lub teście (pracy klasowej), musi napisać pracę zaliczeniową (pod warunkiem, że jego nieobecność została usprawiedliwiona). Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli był nieobecny tylkogodzinie lekcyjnej w dniu pisania pracy klasowej (testu) i nie przedstawił usprawiedliwienia nieobecności, a także gdy odmówił pisania pracy.
 4. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli pomocy;
 5. Oceny uzyskane z kartkówek nie podlegają poprawie;
 6. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu lub testu w określonym terminie, wówczas ma obowiązek napisać sprawdzian w innym terminie, ustalonymnauczycielem;
 7. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę ocen z kartkówek lub zadań domowych.

 

 

Uczniowie z dysfunkcjami orzeczonymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 1. Uczniowie posiadający informację o dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnychich możliwości - otrzymują ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 30 % punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki.
 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o dysleksji i dysgrafii przy ocenie zadań i prac pisemnych, błędy wynikająceorzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę.
 3. Uczniowie posiadający opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas prac pisemnych lub przewiduje się mniejszą ilość zadań.
 4. Uczniowie mający orzeczenie o trudnościach w pisaniu, mogą zaliczać kartkówkisprawdziany ustnie, na zajęciach wyrównawczych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 5. Uczniom z upośledzeniem w stopniu lekkim obniża się wymagania programowe, a prace pisemne zalicza się na poziomie 50 % uzyskanych punktów, stosując przeliczanieoceny wg przyjętej skali.

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców.

 1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zostają zapoznani z powyższym PSOwymaganiami na poszczególne oceny.
 2. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria.
 3. Wszystkie prace pisemne nauczyciel przechowuje w szkole, przy czym są one do wglądu dla uczniów i ich rodziców. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.
 4. O ocenach cząstkowych z przedmiotu informuje rodziców wychowawca (zeszyt kontaktów). O ocenach cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich, udostępniając zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami (np. dni otwarte).
 5. Miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) nauczyciel informuje uczniaprzewidywanej ocenie.

 

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-    opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy,

-    prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią chemiczną,

-    potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,

-    formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

-    dokonuje analizy lub syntezy zjawisk fizycznych i przemian chemicznych,

-    wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,

-    potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,

-    bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

-    wykonuje dodatkowe zadania i polecenia,

-    wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,

-    w pracach pisemnych osiąga najczęściej 100% punktów możliwych do zdobycia i odpowiada na dodatkowe pytania,

-    bierze udział w konkursach chemicznych na terenie szkoły i poza nią;

-    wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-    opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

-    wykazuje szczególne zainteresowania chemią,

-    potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,

-    bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,

-    potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia chemiczne,

-    sprawnie posługuje się sprzętem laboratoryjnym,

-    wykonuje prace i zadania dodatkowe,

-    prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią chemiczną,

-    aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

-    w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 90% do 100% punktów możliwych do zdobycia,

-    zeszyt ucznia zasługuje na wyróżnienie.

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-    opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

-    potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,

-    posługuje się i zna sprzęt laboratoryjny,

-    wykonuje proste doświadczenia chemiczne,

-    udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,

-    jest aktywny na lekcji,

-    w pracach pisemnych osiąga od 70% do 89% punktów,

-    prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy.

 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-    opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu chemii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

-    z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,

-    z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,

-    wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,

-    w przypadku prac pisemnych osiąga od 50% do 69% punktów,

-    posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go systematycznie.

 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-    ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

-    wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,

-    z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia chemiczne,

-    wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii chemicznej,

-    jest mało aktywny na lekcji,

-    w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 30% do 49% punktów,

-    prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-    nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,

-    nie potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym,

-    wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

-    nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

-    wykazuje się bierną postawą na lekcji,

-    w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 29% punktów,

-    nie prowadzi systematycznie zapisów w zeszycie przedmiotowym.
opracowała Helena Śpiewak