Artykuły

Historia

Przedmiotowy system oceniania z historii w klasach IV-VII

 

Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne(kartkówki, sprawdziany), wypowiedzi ustne.

1. Pisemne:

- odpowiedź na pytania,

- rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń,

- sprawdziany, kartkówki.

2. Ustne:

- kilkuzdaniowa wypowiedź,

- udział w dyskusji,

- prezentacja pracy własnej i grupy.

3. Praktyczne:

- posługiwanie się mapą, słownikiem, tekstem źródłowym,

4. Przedmiotem oceny są:

- wiadomości (wiedza),

- umiejętności,

- postawa- aktywność.

 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY CAŁOROCZNE, OKRESOWE, CZĄSTKOWE:

 

OCENA CELUJĄCA

Uczeń:

- posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący program nauczania dla klasy IV,

- biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązywać nowe problemy,

- twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

- samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane na lekcji,

- potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji i w oparciu o nie rozszerzyć

swą wiedzę historyczną,

- potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swoich prac poznawczych,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, poprawnie posługuje się kategoriami

historycznymi (myślenie przyczynowo- skutkowe),

- wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją,

- posługuje się poprawną polszczyzną, uczestniczy w konkursach historycznych.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

- opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy IV,

- dociera samodzielnie do źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela,

- aktywnie uczestniczy w lekcji,

- postawione problemy i zadania rozwiązuje samodzielnie,

- rozwiązuje zadania dodatkowe i potrafi samodzielnie zaprezentować ich wynik na forum

klasy,

- poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami, dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń

historycznych.

OCENA DOBRA

Uczeń:

- opanował umiejętności i wiadomości przewidziane programem nauczania w klasie IV w

stopniu zadowalającym,

- potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji,

- postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub, w przypadku zadań

trudniejszych, pod kierunkiem nauczyciela,

- aktywnie uczestniczy w lekcji,

- dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych.

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na

zrozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy IV,

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,

- potrafi wykonywać proste zadanie,

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

- posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki,

- przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudnośći,

- prace wykonuje chętnie, na miarę swoich możliwości,

- konstruuje krótkie, dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi.

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu

kontynuowanie nauki,

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu

trudności i wykonać najprostszych zadań.

UWAGA!

Uczeń w semestrze może być dwa razy do zajęć nieprzygotowany, swoje nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed lekcją.

Zagadnienia z chronologii, umiejscowienie wydarzeń na osi czasu i taśmie chronologicznej, nauczyciel może skontrolować na każdej lekcji.

 

 

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ

W BOLESZKOWICACH ROK SZKOLNY 2017/2018

 

PROGRAM OPRACOWAŁA AGNIESZKA SZTUBECKA

 

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów jest ważnym elementempracy szkoły i nauczycieli. Proces ten powinien zacząć się możliwie jaknajwcześniej i być kontynuowany w dalszym etapie kształcenia.

Wiele badań wskazuje, że wysoki procent uczniów zdolnych nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości umysłowych w nauce szkolnej.W każdej szkole są uczniowie chętni do pogłębiania swoich zainteresowań oraz posiadający zdolności w określonej dziedzinie. Dlatego należy rozwijać i poszukiwać takich talentów, czasami ukrytych.Praca z uczniem zdolnym jest często ograniczona podczas lekcji.Nauczyciele muszą stosować inne ,różne formy i metody pracy,aby taki uczeńnie zniechęcił się, lecz pracował dalej nad swoim rozwojem.

 

Program ten jest przeznaczony do realizacji przez nauczycieli Zespołu Szkół w Boleszkowicach

 

II. CHARAKTERYSTYKA

 

Praca z uczniem zdolnym stanowi w wielu wypadkach wyzwanie dla samego nauczyciela, który musi uwzględnić fakt stawiania wyższych wymagańuczniom szczególnie uzdolnionym, ale musi też dostosować się do wysokichwymagań i oczekiwań ze strony tych uczniów.Kluczem do sukcesu w tym zakresie jest oczywiście osobowośćnauczyciela, jego wiedza i entuzjazm, ale jego osamotnione działania nie mogąbyć w pełni efektywne, lecz stanowić muszą fragment zorganizowanych działańszkoły ukierunkowanych na pracę z uczniem zdolnym.O potrzebie podejmowania dodatkowych wysiłków, by uczniowieszczególnie uzdolnieni zostali objęci opieką, muszą być przekonani wszyscy nauczyciele. Stąd niezbędne jest podjęcie szerokich działań wypracowanychprzez szkołę, by rozpoznać zdolności uczniów, utwierdzić ich w przekonaniuoposiadaniu określonych predyspozycji i wskazać możliwości rozwojui odniesienia sukcesu.

Program ma na celu pomoc uczniom zdolnym w osiągnięciu sukcesóww życiu szkolnym oraz środowisku lokalnym.

     W celu podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie doskonalenia pracyzuczniem zdolnym w nauce proponuje się podjęcie zorganizowanych działań w następujących kierunkach:

Stworzenie przez szkołę atmosfery dla uczniów zdolnych w celu przekonania ich o konieczności ciągłego rozwoju oraz samodzielnej pracy samokształceniowej.

 • Ścisła współpraca wychowawców i nauczycieli w rozpoznawaniuszczególnych zdolności uczniów, inspirowaniu i mobilizowaniu ich dodalszej pracy.
 • Zorganizowanie w szkole działań wspomagających (np. zadańdodatkowych) w celu rozwijania szczególnych uzdolnień uczniów.
 • Mądre i konsekwentne wdrażanie do udziału w olimpiadach i konkursachw celu konfrontacji wiedzy i umiejętności uczniów z innymi.
 • Wypracowanie systemu nagradzania i promowania każdego,najmniejszego nawet sukcesu uczniów i ich opiekunów.
 • Uwzględnienie w planie rozwoju zawodowego potrzeb nauczycieliw zakresie doskonalenia pracy z uczniem zdolnym.
 • W procesie uczenia się ucznia zdolnego musi współpracować ze szkołądom rodzinny. Rodzice powinni opiekować się pracą samokształceniową ucznia, motywować go do pracy, z pełną życzliwością aprobować jegowysiłek i doceniać postępy.
 • Psychologowie, pedagodzy uważają, że największe znaczenie w pracyz uczniami zdolnymi ma rozwijanie myślenia twórczego oraz działaniaoryginalnego.

Wskazówki do stworzenia uczniom warunków do myślenia twórczego:

 

1. Cenić twórcze myślenie.

2. Zwiększać wrażliwość dzieci.

3. Nie narzucać sztywnych schematów.

4. Stwarzać atmosferę twórczą w klasie.

5. Stwarzać sytuacje wymagające twórczego myślenia.

6. Stwarzać okresy aktywności i spokoju.

7. Udostępniać środki do realizacji pomysłów.

8. Popierać zwyczaj pełnej realizacji pomysłów.

9. Popierać zdobywanie wiedzy w wielu dziedzinach.

10. Kształtować u ucznia wiarę we własne możliwości.

11. Pobudzać aktywność uczniów.

12. Walczyć z nudą i apatią.

13. Urozmaicać proces nauczania.

14. Być wzorem dla uczniów.

III. CHARAKTERYSTYKA SYLWETKI

 

1. Ucznia zdolnego charakteryzuje:

 wysoki poziom zdolności specjalnych (uzdolnień), wysokie osiągnięcia w nauce, dyspozycje lub osiągnięcia twórcze, silne i szerokie zainteresowania,

 • silna motywacja do zajmowania się ucznia dziedziną działalności, zdolność do wytężonej pracy, łatwość skupienia się nad danymproblemem, duże zróżnicowanie emocjonalne, szybki styl pracy, cechy osobowości i wytrwałość w dążeniach, samodzielność,poczucie własnej wartości, skłonność do dominacji.

Pomocne w prawidłowym rozpoznawaniu i wyławianiu uczniów odpowiadających tym kryteriom jest baczne obserwowanie takich cech jak:

sprawność językowa (rozumienie szerokiego zakresu słów, łatwedysponowanie potrzebnymi słowami oraz giętkość i umiejętność dobitnego wyrażania myśli), zdolność skojarzeniowa, umiejętnośćogarniania wielu idei  i wiązania większej ilości faktów, wyjątkowy zasób energii umysłowej i fizycznej, a nawet poczuciehumoru, oryginalność myślenia, zdolność analizy i syntezy.

 

IV. CELE PROGRAMU

Cele główne

1.Rozwijanie zainteresowań (artystycznych, naukowych, sportowych, społecznych) uczniów.

2. Rozwijanie i poszerzanie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach.

3. Rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących.

4. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów.

5. Uzyskanie wiedzy o wyższym poziomie trudności - zgodnym  z poziomem rozwoju ucznia

6. Kształtowanie umiejętności precyzyjnego, twórczego myślenia i formułowania wypowiedzi.

7. Kształtowanie postaw społecznych.

8. Przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

9. Pomoc w wyborze kierunków dalszego kształcenia (poradnictwo zawodowe).

10. Nauka umiejętności kierowania własnym rozwojem.

 Cele szczegółowe - to przede wszystkim uzyskanie lub podniesienieumiejętności:

1. Samodzielnego i logicznego myślenia.

2. Planowania i organizowania pracy własnej i w grupie.

3. Uczenia się z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, zwłaszczaInternetu.

4. Indywidualizowanie pracy dydaktycznej pod kątem zainteresowań i możliwości uczniów,

5. Uzupełnianie, poszerzanie treści programowych i ponadprogramowych,

6. Inspirowanie uczniów zdolnych do aktywności twórczej i oryginalnościmyślenia,

7. Poznanie przez uczniów samego siebie, swoich możliwości i kierowaniawłasnym rozwojem,

8. Wzbogacenie procesu kształcenia na lekcji,

9. Tworzenie środowiska wychowawczego stymulującego rozwój uzdolnieńi postaw twórczych,

10.Poznawanie metod i technik uczenia się określonych dziedzin wiedzy,wzbogacanie języka naukowego, rozwiązywanie problemów teoretycznych
      w tym oryginalnych i skomplikowanych,

11.Zwiększenie efektywności pracy całej szkoły

 

V. ZADANIA SZKOŁY:

1. Identyfikacja uczniów zdolnych

2. motywowanie do pracy

3. Kierowanie rozwojem tych uczniów

4. Stwarzanie warunków do optymalnego rozwoju

5. Zindywidualizowanie procesu nauczania

6. Pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych

7. Pomoc merytoryczna

8. Udostępnianie źródeł wiedzy

9. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych i zainteresowań

10.Wykorzystywanie form wypoczynku i relaksu

 

VI. METODY I FORMY PRACY

 Metody pracy z uczniem :

 

metoda problemowa

 • metoda kształcąca wyszukiwanie i wykorzystywanie informacj z różnych źródeł
 • metoda zastosowania nabytej wiedzy w praktyce
 • metoda rozwijania zainteresowań
 • metoda porozumiewania się w różnych sytuacjach
 • metoda prezentowania własnych poglądów
 • metody aktywizujące  
 • Trudności pojawiające się w pracy z uczniem zdolnym.

 

Sposób przejawiania wyjątkowości przez ucznia zdolnego bywa przykry zarówno dla jego kolegów jak i nauczyciela. Uczniowie ci :

- są nietolerancyjni dla pozostałych ( szczególnie dla dużo słabszych od nich),

- uporczywie dociekają dowodzą swoich racji, kwestionują zdanie nauczycieli,

- nie liczą się z konsekwencjami swojego postępowania w grupie rówieśniczej,

- różna hierarchia wartości powoduje ich wyobcowanie z klasy,

- swoją osobą absorbują nauczyciela, zabierają czas lekcji,

- zawyżają poziom przerabianego materiału i metod, które nie interesują innych.

 Formy pracy z uczniem zdolnym:

1. Stopniowe zwiększanie wymagań.

2. Praca pozalekcyjna.

3. Udział w konkursach i olimpiadach.

4.Indywidualizacja nauczania poprzez realizację zadań  o charakterzeinterdyscyplinarnym (np. wykonanie prezentacji multimedialnych,tłumaczeń lub słowników przedmiotowych, kompleksowych opracowańzłożonych zagadnień przyrodniczych, historycznych, społecznych itp.).

5. Pomoc w przygotowaniu się do konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych.

6.Zachęcanie ucznia do samodzielnego uczestnictwa  w wydarzeniachpozaszkolnych, takich jak: odczyty, seminaria, spotkania, wystawy,koncerty, warsztaty, obozy, kółka zainteresowań, przedstawieniateatralne, seanse filmowe.

7. Grupowej - koła zainteresowań: matematyczne, humanistyczne, historyczne, ekologiczne, chemiczne. SKS i inne.

8. Uczniowie mają możliwość udziału w warsztatach, wykładach, seminariach, konkursach szkolnych, konkursach pozaszkolnych, rozgrywkach 
    przedmiotowych, pokazach, przeglądach, prezentacjach,
zawodach, turniejach, meczach, wycieczkach edukacyjnych.

9.Opracowywanie przez nauczycieli programów rozwijania zdolności kierunkowych matematycznych, literackich, artystycznych, społecznych i
   innych.

10.Prowadzenie lekcji na kilku poziomach i jawne ocenianie.

 

VII. ZADANIA NAUCZYCIELI

 1. Praca nauczycieli z uczniem zdolnym:

 

 • Opracowanie i dobór skutecznych metod i form pracy.
 • Motywowanie, aktywizowanie uczniów.
 • Wykorzystywanie intelektualnego potencjału uczniazdolnego.
 • Analizowanie osiągnięć.
 • Dzielenie się uwagami, spostrzeżeniami i doświadczeniem.
 • Nakłanianie do samorealizacji.
 • Opracowanie narzędzi badań uczniów zdolnych.
 • Przyjmowanie roli doradcy i organizatora procesu uczenia się.
 • Współpraca z rodzicami dzieci zdolnych,
 • Udzielenie dla całej grupy uczniów wskazówek z technologii uczenia sięw celu osiągania coraz to lepszych wyników i skrócenie czasu uczenia się (zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez psychologa z Poradnipsychologiczno-pedagogicznej).
 • Stosowanie na lekcji jak najwięcej pytań problemowych, pobudzającychuczniów do myślenia.
 • Indywidualizacja zadań domowych, uczniowie zdolniejsi otrzymujązadania trudniejsze.

 

VIII. SPODZIEWANE EFEKTY PRACY:

1. Dzieci zdolne chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych rozwijająwłasne zdolności

2. Nauczyciele uwzględniają aktualne potrzeby takich uczniów

3. Uczniowie rozwijają umiejętności myślenia twórczego

4. Nauczyciele wyzwalają w nich inicjatywę, motywują do twórczej pracy

5. Nauczyciele i uczniowie rozwiązują problemy zespołowo i pracują metodą projektów

6. Uczniowie konsekwentnie realizują zadania o różnym charakterze

7. Uczniowie prezentują wyniki pracy twórczej (udział w różnego rodzajukonkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, redagowanie
   
gazetki szkolnej, praca w samorządzie uczniowskim itp.)

8. Rodzice uczniów zdolnych włączają się do wspólnego budowania strategii pracy uczniowie zdolni i ich rodzice są bardziej odporni psychicznie na

    ewentualne porażki

9. Uczniowie umacniają się w poczuciu własnej wartości

10.Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele osiągają satysfakcję  z realizacji programu

 

IX. EWALUACJA:

1. Testy osiągnięć

2. Wyniki konkursów i olimpiad

3. Wyniki semestralne i końcowe

4. Tabele osiągnięć

 

PLAN PRACY KÓŁKA HISTORYCZNEGO

HISTORYCZNY ROCK & ROLL

ROK SZKOLNY 2017/2018

OPRACOWAŁA AGNIESZKA SZTUBECKA

 

,, Takie będą Rzeczpospolite,

jakie ich młodzieży chowanie”

Ta stara, ale jakże wciąż aktualna myśl zobowiązuje nas do kształcenia   i wychowywania nie tylko ,,konsumentów”, ale i ,,twórców” wiedzy, szczególnie wiedzy historycznej, czerpiących radość i satysfakcję z poszukiwania rzeczy nie znanych lub dawno zapomnianych. Chciałabym wyzwolić tkwiącą w naszej młodzieży pasję i zapał odkrywania ,,nowego”. A to właśnie historia, w przeciwieństwie do innych przedmiotów, daje takie możliwości. Chcę nauczyć i przygotować młodzież do odkrywania historii, wyrobić w nich,, naukowe” podejście do przeszłości. Umiejętności te są tak samo ważne jak zdobywana wiedza. Wyposażeni w takie umiejętności i wiedzę będą zdolni do obiektywnej oceny przeszłości i teraźniejszości, krytycznego stosunku do źródeł informacji. Poszukiwanie prawdy, znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć to, co łączy nas z całą wspólnotą ludzką , a jednocześnie zacieśnia nasze więzi z wspólnotą narodową i naszą ,,małą ojczyzną”. To pozwoli na zgodne bycie w przyszłości Europejczykiem ,Polakiem i dobrym obywatelem lokalnej społeczności. Jednym z głównych zadań koła jest przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów, które z reguły są bardzo trudne. Dlatego program jest przeznaczony dla ucznia zdolnego, pracowitego i systematycznego. Oprócz tych wzniosłych zamierzeń celem koła historycznego jest także sprawienie młodzieży przyjemności z odkrywania historii i zapoznanie z jednym

z najbardziej godziwych i pożytecznych sposobów spędzania wolnego czasu.

II CELE OGÓLNE:

• rozwijanie indywidualnych zainteresowań,

• rozwijanie i doskonalenie umiejętności myślenia historycznego,

• poznanie warsztatu pracy historyka, doskonalenie własnych umiejętnościpracy ,

• pełniejsze przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie szkoły średniej,

• rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzyinnych ludzi,

• kształcenie zdolności podejmowania odpowiedzialnych działań,

• doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkamikomunikowania      się i przekazu informacji,

• rozwijanie umiejętności organizowania własnej pracy,

• przygotowanie młodzieży do konkursów i olimpiad historycznych,

• poszerzanie swojej wiedzy w wybranych obszarach.

III CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE :

• umożliwienie rozwoju własnych zainteresowań i zdolności,

• kształtowanie umiejętności badawczych uczniów,

• pogłębianie wiedzy posiadanej przez uczniów, rozwijanie myśleniahistorycznego,

• zapoznanie uczniów z warsztatem pracy historyka,

• problemowe zbieranie źródeł historycznych i umiejętne ichwykorzystanie  w samodzielnej pracy badawczej np. na temat środowiskalokalnego,

• ustalanie faktów historycznych na podstawie różnych źródeł i ich konfrontacja z dotychczasową wiedzą na dany temat,

• rozwijanie krytycyzmu wobec różnych źródeł wiedzy historycznej oraz krytycznej analizy różnych interpretacji historii,

• redagowanie tekstów historycznych, umiejętność wypowiadania się na piśmie np. przygotowanie reportażu, artykułu o wybranym wydarzeniu,

• pogłębianie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy  wzróżnicowanych formach oraz kształtowanie zdolności formułowania opinii  i wniosków historycznych w formie obszernych wypowiedzi ustnych i pisemnych                   a także obrony własnych sądów w dyskusji,

• kształcenie postawy zaangażowania w życie społeczności szkolnej,lokalnej,

• kształcenie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokalnej , regionalnej, narodowej,

• rozbudzanie szacunku do nagromadzonych przez innych dóbr kultury,szacunku do przeszłości oraz potrzeby zachowania tego dziedzictwa,

• przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie studiów wyższych,

• zwracanie uwagi na takie wartości w pracy historyka jak: dociekliwość,krytycyzm, samodzielność myślenia, dążenie do prawdy i poszanowanie prawdy, obiektywizm,

• twórcze i pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu.

III ZADANIA NAUCZYCIELA:

• wyposaża ucznia w niezbędne umiejętności potrzebne w pracybadawczej historyka,

• rozbudza zainteresowania uczniów,

• zachęca do twórczej pracy,

• kształci postawy konieczne w pracy historyka np. rzetelność,obiektywizm, dociekliwość, dążenie do poznania prawdy, szacunek doodmiennych poglądów,

• pomaga w poszukiwaniu , opracowywaniu materiałów źródłowych,

• wykształca w uczniach postawy patriotyczne,

• zachęca do podejmowania odpowiedzialnych działań np. uczestnictwo wolimpiadach, konkursach,

• wdraża do samodzielnej pracy ,

• zachęca do prezentowania własnych opinii i sądów na różne tematy,krytycznej postawy wobec otaczającej rzeczywistości,

• kształci postawy zaangażowania w życie szkoły i środowiska lokalnego.

IV SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW:

• określenie i przedstawienie przez uczestników indywidualnychzainteresowań,

• rozpoznanie oczekiwań i możliwości uczniów,

• wspólny wybór tematyki zajęć, plan pracy Koła,

• integracja grupy, praca indywidualna i w grupach,

• prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera , Internetu,

• różnorodne formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,

• tworzenie sytuacji problemowych sprzyjających twórczej pracy,

• przedstawienie niezbędnych informacji na temat warsztatu pracyhistoryka, pisania prac historycznych, poszukiwania informacji i ichinterpretacja,

• przydział zadań , określenie czasu ich realizacji,

• pomoc w poszukiwaniu informacji,

• aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska,

• spotkania z ciekawymi ludźmi- „żywa historia”.

 

V PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

• zna warsztat pracy historyka

• umie zdobywać , gromadzić i krytycznie analizować materiały źródłowe,

• umie przeprowadzać wywiady,

• umie pisać prace z bibliografią, przypisami, materiałem ilustracyjnym ,

• potrafi prezentować swoje prace np. występuje przed grupą, broni swojego stanowiska, dyskutuje na różne tematy,

• ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z wybranych obszarów, rozwija swoje zainteresowania,

• odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach,

• umie pracować w zespole i samodzielnie, potrafi organizować swoją pracę,

• uczestniczy w działaniach na rzecz szkoły i lokalnego środowiska,

• publikuje swoje artykuły w gazetce szkolnej,

• zna i współdziała z instytucjami kulturalnymi w swoim regionie,

• wyrabia w sobie takie cechy jak: dociekliwość , poszanowanie prawdy, tolerancja , poszanowanie opinii innych ludzi, rzetelność, obiektywizm, patriotyzm, poszanowanie zasad demokracji.

VI EWALUACJA:

• opinie i ankiety uczniów,

• ocena rezultatów pracy,

• opracowania historyczne i udostępnienie ich w bibliotece szkolnej,

• konkursy szkolne i międzyszkolne,

• zaświadczenia o organizowaniu uroczystości i wystaw,

• wystawy prac plastycznych i pisemnych.