Artykuły

Plastyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z PLASTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W BOLESZKOWICACH

 •  

Przedmiotowy system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z zakresu edukacji w ramach przedmiotu plastyka, jest zgodny z zasadami zawartymi w WSO, który jest dokumentem nadrzędnym. 

 •  

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu plastyki polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej oraz w zakresie realizowanego w danej klasie programu nauczania plastyki.

 •  

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE:

 

a) prace plastyczne wykonane za pomocą różnych technik i materiałów(prace wykonane samodzielnie ),

b) wypowiedzi ustne lub pisemne,

c) prace domowe (np. przygotowanie dodatkowych informacji na podany temat),

 1. praca w grupie
 2. zeszyty uczniowskie
 3. dodatkowe formy aktywności ucznia (np. udział i osiągnięcia w konkursach plastycznych),

Ocenie podlega także:

a) indywidualny wkład i zaangażowanie ucznia w działania, plastyczne, aktywne uczestnictwo w zajęciach,

b) przygotowanie ucznia do zajęć

Ocenianie ucznia na zajęciach plastyki dotyczy różnych aspektów jego aktywności, najważniejsza jednak jest działalność plastyczna i to ona stanowi podstawowy wyróżnik tych zajęć. 

 •  

 

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MA NA CELU:

1.      Poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych .

2.      Pomoc uczniowi w planowaniu jego rozwoju.

3.      Motywowanie ucznia do dalszej pracy i rozwijanie jego zdolności i zainteresowań.

4.      Dostarczanie uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach , trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5.      Umożliwienie nauczycielom doskonalenie metod i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na :

a)       cząstkowe zgodne ze skalą zamieszczoną w WSO i określają one poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części materiału programowego w danej klasie.

b)      oceny podsumowujące: semestralne i końcowe (roczne) stanowią wyznacznik umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia, wynikają z ocen cząstkowych zdobytych w danym semestrze.

STOPIEŃ CELUJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

-   jest zainteresowany sztuką, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

-   wykonuje oryginalne i estetyczne prace plastyczne, proponuje nietypowe rozwiązania dla danego tematu,

-   uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach koła plastycznego,

-   przygotowuje wartościowe prace na konkursy plastyczne (nie mniej niż dwie w semestrze) i osiąga sukcesy na szczeblu wyższym niż szkolny.

 STOPIEŃ BARDZO DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem,

-   biegle posługuje się terminami plastycznymi,

-   pracuje aktywnie, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne

-   jest zawsze przygotowany do zajęć,

-   efekt końcowy pracy twórczej jest zawsze zgodny z jej założeniami i tematem, prace są estetyczne

-   wykonuje dodatkowe prace wymagane przez nauczyciela.

 STOPIEŃ DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczanie w danej klasie,

-   poprawnie posługuje się terminami plastycznymi

-   jest przygotowany do zajęć, ma potrzebne materiały, zeszyt,

-   wykazuje się zaangażowaniem w twórczych działaniach, wypowiedzi plastyczne są zgodne z tematem.

STOPIEŃ DOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   posiada niepełną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem,

-   poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością, zaangażowaniem,

-   nie dba o estetykę pracy,

-   najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych.

 STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   posiada minimalną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem,

-   ćwiczenia plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie lub niezgodnie z tematem,

-   często nie posiada wymaganych przyborów do wykonania prac plastycznych, zeszytu.

-   nie wykazuje woli poprawy oceny.

 STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   nie posiada wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania i uzyskuje oceny niedostateczne z ustnych lub pisemnych form sprawdzania wiedzy,

-   nie wykonuje ćwiczeń i prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela,

-   nie posiada wymaganych materiałów, zeszytu,

-   nie wykazuje woli poprawy oceny.

 •  

ZASADY POPRAWIANIA OCEN

1.   Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych według następujących zasad:

 • sprawdzian – w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania,
 • praca plastyczna – w ciągu jednego tygodnia od daty otrzymania,
 • kartkówki, odpowiedzi ustne i oceny za prowadzenie zeszytu – nie podlegają poprawie.

USTALENIA KOŃCOWE

1.   Oceny są jawne.

2.   Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, np. brak pracy domowej,brak zeszytu, brak przyborów plastycznych

3. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

4.   Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.

5. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywna praca w grupach może być oceniana plusami „+”. Za 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

6.   Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych i zaliczeniowych.

7. Przy ustalaniu stopnia z plastyki, brany jest przede wszystkim pod uwagę, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu. 

                                                                                                          Natalia Kozłowska