Artykuły

Kształcenie zintegrowane

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIAW I ETAPIE KSZTAŁCENIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Zespół Szkół w Boleszkowicach

Szkoła Podstawowa

 1. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczaniao „Podstawy Programowe”.
 2. Ocena opisowa to informacja o standardach wymagań, które uczeń opanował i nad którymi musi jeszcze popracować.
 3. Podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja ucznia w różnorodnych sytuacjach dydaktycznych, ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA:

A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.

1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach. Celem oceniania                w edukacji wczesnoszkolnej jest:    

-          poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju

-          informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie

-          doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności.

-          motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

2.Ocena szkolna w edukacji wczesnoszkolnej pełni wiele różnorodnych funkcji powiązanych z procesem kształcenia i wspomaganiem dziecka we wszechstronnym rozwoju na miarę jego możliwości. Do tych funkcji zaliczamy:

-         funkcję informacyjną- uwzględniającą wkład pracy ucznia;

-         funkcję korekcyjną- uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;

-         funkcję motywacyjną- uwzględniającą możliwości ucznia.

B. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia.

 1. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia.
 2. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie:

- edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się /ustne i pisemne/, gramatykę i ortografię.

- edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań arytmetycznych /dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie/, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii                    i umiejętności praktycznych z tego zakresu

-  edukacji społeczno - przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji

- edukacji plastyczno – technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby, działalność plastyczno - techniczna,

- edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki

- wychowanie fizyczne.: sprawność fizyczno - ruchową, elementy higieny osobistej, gry i zabawy ruchowe

- edukacji językowej /j. angielski, j. niemiecki/: rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, wypowiadanie się

-  zajęć    komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji.

 1. Oceniając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę wymaganiaw rozporządzeniu MEN dotyczące oceniania:

-         Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

-         Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

-         Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

-         Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

-         Dbałość o honor i tradycje szkoły

-         Dbałość o piękno mowy ojczystej

-         Okazywanie szacunku innym osobom

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW w klasach I-III

 1. Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.
 1. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając:

-  opinię innych nauczycieli,

-  opinię niedydaktycznych pracowników szkoły,    

-  opinię kolegów i koleżanek,

-  samoocenę ucznia.

 1. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć szkolnych w klasie, jak i poza nią, a także zgłoszonych zachowań pozaszkolnych.
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

-  oceny z zajęć edukacyjnych,

-  promocję do klasy programowo wyższej.

5. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 4. godne, kulturalne zachowanie się w szkole o poza nią;

e) dbałość o honor i tradycje szkoły;

f) dbałość o piękno mowy ojczystej;

h) udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska

6. Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania:

wzorowy (wz) - uczeń reprezentuje postawę wzorową  

bardzo dobry (bdb) – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą    

dobry (db) – uczeń reprezentuje postawę dobrą

niewłaściwy (nw) – uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą  

7. Kryteria oceny bieżącej zachowania:

wzorowy – Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 'brzydkich słów". Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Jest punktualny. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy                    w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

bardzo dobry – Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński.. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład                             i porządek w miejscu pracy.

dobry – Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

niewłaściwy – Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione .Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

8. W ramach oceniania bieżącego nauczyciel obserwuje ucznia. Ewentualne uwagi odnotowuje w dzienniczku ucznia lub zeszycie do korespondencji z rodzicami.

C. Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia.

 1. Ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi oceniania.
 1. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących metod i narzędzi kontrolno-diagnostycznych takich jak:

-         sprawdziany

-         testy kompetencji

-         podręczniki

-         zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń

-         bieżącą obserwację ucznia.

3. W systemie oceniania bierzemy również pod uwagę:

-         prace domowe

-         wytwory pracy ucznia

-         udział w konkursach.

D. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:

1.Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów:

-         w dzienniku lekcyjnym

-         na wytworach pracy ucznia

-         w zeszycie ucznia i kartach pracy.

2. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się:

 • Pochwały ustne
 • Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6

Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych:            

 • Ocena celująca (cel) – 6
 • Ocena bardzo dobra (bdb) – 5
 • Ocena dobra (db) – 4
 • Ocena dostateczna (dst) – 3
 • Ocena dopuszczająca (dop) –2
 • Ocena niedostateczna (ndst) – 1
 • W ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie +(plus) i – (minus)

Dopuszcza się także stosowanie dodatkowych skrótów słownych do ocen cyfrowych:

6 – wspaniale

5 – bardzo ładnie

4 – ładnie

3 – postaraj się

2 – pracuj więcej

1 - słabo

Punkty odpowiadają następującym ogólnym poziomom osiągnięć ucznia:

Poziom celujący (6) -Uczeń osiąga celujące wyniki w nauczaniu, jest zawsze przygotowany do zajęć, aktywny na lekcjach, chętnie wykonuje zadania dodatkowe. Jego wiedza i umiejętności w całości odpowiadają wymaganiom zawartym                w podstawie programowej (lub wykraczają poza nią) na danym poziomie edukacyjnym.

Poziom bardzo dobry (5) - Uczeń osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, jest aktywny na lekcjach                 i zawsze przygotowany do zajęć. Jego wiedza i umiejętności prawie                      w całości odpowiadają wymaganiom zawartym w podstawie programowej na danym poziomie edukacyjnym.

Poziom dobry (4) -   Uczeń osiąga dobre wyniki w nauce, jednak popełnia czasem błędy.

Poziom dostateczny (3) - Uczeń osiąga dostateczne wyniki w nauce, czasami zapomina zadań domowych oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji. Ma braki w wiedzy i umiejętnościach.

Poziom dopuszczający (2) - Uczeń osiąga bardzo słabe wyniki w nauce, często zapomina zadań domowych i jest nieprzygotowany do lekcji. Ma duże braki                                          w wiadomościach i umiejętnościach.

Poziom niedostateczny (1) - Uczeń nie opanował koniecznego minimum wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę:

%

Ocena

100

6 (celująca)

99-90

5 (bardzo dobra)

89-75

4 (dobra)

74-50

3 (dostateczna)

49-30

2 (dopuszczająca)

29 -0

1 (niedostateczna)

UWAGA: Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania są dostosowane do aktualnych możliwości ucznia.

E. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców przez nauczycieli, o postępach uczniów w nauce i zachowaniu. 

 1. Na początku roku szkolnego rodzice zostają zapoznani z wymaganiami programowymi, zgodnie z którymi nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia oraz na bieżąco otrzymują informacje o postępach swoich dzieci.
 1. Na zakończenie każdego semestru, rodzice otrzymują informację o postępachw formie karty osiągnięć ucznia lub oceny opisowej.
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.

      -    Ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie.