Artykuły

Biologia

Biologia

I. Podstawa prawna

Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został w oparciu o:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046).

2. Podstawę programową z biologii.

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Boleszkowicach

II. Program nauczania oraz obowiązujące podręczniki


Program nauczania biologii w gimnazjum „Świat biologii”.

Podręczniki:

Klasa II
Tytuł: „Świat biologii”
Wydawnictwo: Nowa Era

 


Klasa III

Tytuł: „Świat biologii”
Wydawnictwo: Nowa Era

 

III. Cele ogólne oceniania

 • rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z biologii i postępach w tym zakresie,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka,
 • dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.
 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
 2. Przy jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo:
 • praca klasowa – 2 oceny
 • odpowiedź ustna, sprawdzian lub kartkówka – 1 ocena
 • aktywne uczestnictwo w lekcji (5 „+” = ocenie bardzo dobrej)
 • zeszyt ćwiczeń, zadanie domowe lub praca dodatkowa – 1 ocena
 1. Przy dwóch godzinach lekcyjnych
 • praca klasowa – 2 oceny
 • odpowiedź ustna – 1 ocena
 • kartkówka lub sprawdzian – 1 ocena
 • aktywne uczestnictwo w lekcji (5 „+” = ocenie bardzo dobrej)
 • zeszyt ćwiczeń, zadanie domowe lub praca dodatkowa – 1 ocena
 1. Skala ocen
 • celująca
 • bardzo dobra
 • dobra
 • dostateczna
 • dopuszczająca
 • niedostateczna
 1. Kryteria oceniania

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania

-prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną, potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,

-formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

-wykorzystuje wiedze zdobytą na innych przedmiotach,

-bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

-wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,

-bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

-potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,

-bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,

-potrafi samodzielnie wykonywać preparaty mikroskopowe i opisywać je

-prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawna terminologią biologiczną,

-aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

-opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone,

-potrafi stosować zdobyta wiedze do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,

-udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,

- jest aktywny na lekcji.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :

-opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu biologii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i poza szkolnych,

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności

-z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy,

-wykazuje się aktywnością na lekcji stopniu zadowalającym,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń :

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

-wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,

-z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne,

-wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej,

-jest mało aktywny na lekcji,

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :

-nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą

programową, koniecznymi do dalszego kształcenia,

-nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi,

-wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

-nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

-wykazuje się bierną postawą na lekcji .

 1. Zasady oceniania

100 – 95 %

- ocena celująca

94 – 80 %

- ocena bardzo dobra

79 – 65 %

- ocena dobra

64 – 50 %

- ocena dostateczna

49 – 35 %

- ocena dopuszczająca

34 – 0 %

- ocena niedostateczna

 1. Klasyfikowanie semestralne i roczne

Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

 

opracowała Helena Śpiewak