Artykuły

Wychowanie fizyczne - gimnazjum

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego

w Zespole Szkół w Boleszkowicach

(Gimnazjum)

Kryteria oceniania określają nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie ze "Statutem Szkoły", "Wewnątrzszkolnym systemem oceniania", "Planem wychowawczym szkoły" i tradycjami szkoły w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej (zgodnie z podstawą programową – poziom podstawowy i rozszerzony) przedmiotu wych.fizyczne.
Przy wystawianiu oceny semestralnej lub końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę podstawowe płaszczyzny oceniania i dodatkowe czynniki uwzględniające postępowanie ucznia w procesie nauczania i uczenia się wychowania fizycznego, a także zaangażowanie ucznia(aktywność) na lekcji wych. fiz.

Podstawowe płaszczyzny oceniania:

 1. Sprawność koordynacyjno-kondycyjna, umiejętności i wiedza teoretyczna ucznia z zakresu mini gier sportowych, gier sportowych, gimnastyki (podstawowej, sportowej i artystycznej), lekkiej atletyki, tańców, sportów zimowych i organizacji zajęć rekreacyjno - ruchowych.
 2. Postawa, aktywność i zaangażowanie na lekcji wychowania fizycznego (w tym min. przestrzeganie zasady fair-play, przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej)
 3. Postęp w rozwoju sprawności fizycznej.
 4. Sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu.
 5. Kryteria oceniania z gier zespołowych, gimnastyki, la – wg załączonych wymagań.

Czynniki dodatkowe - podwyższające ocenę semestralną lub końcoworoczną:

 1. Reprezentowanie szkoły w zawodach szkolnych, międzyszkolnych.
 2. Udział w nieobowiązkowych pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno - sportowych
 3. Aktywny udział w lekcji wych. fizycznego (zaangażowanie na lekcji)

Czynniki dodatkowe - obniżające ocenę semestralną lub końcoworoczną:

 1. Brak zaliczenia ze sprawdzianów obowiązujących na danym etapie nauczania.
 2. Brak stroju na lekcjach wych. fizycznego

 3. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 • Prezentuje wybitny poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej znacznie wykraczający poza program nauczania. (poziom rozszerzony).
 • Jest aktywny podczas lekcji, bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, a także samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
 • Swoją postawą do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych, godnie reprezentuje szkołę w (szkolnych, powiatowych, wojewódzkich) zawodach sportowych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje wysoki poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w pełnym zakresie przewidzianym programem nauczania-poziom rozszerzony( dla danej klasy).
 • Jest aktywny podczas lekcji, chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
 • Swoją postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje dobry poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w zakresie przewidzianym programem nauczania –podstawa programowa(poziom podstawowy).
 • Jest aktywny podczas lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, stara się samodzielnie doskonalić swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
 • Swoją postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy, zawsze potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Sporadycznie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

Ocenę dostateczną i dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w zakresie podstawowych wymagań przewidzianych programem nauczania.
 • Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, niechętnie wykonuje polecenia nauczyciela, nie wykazuje starań w kierunku samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.
 • Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi pewne zastrzeżenia. Jest mało zdyscyplinowany, jego nawyki higieniczno - zdrowotne przedstawiają pewne braki, nie zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje szkolny sprzęt sportowy, lecz nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się słabą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Nie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w zakresie uniemożliwiającym realizację podstawy programowej.
 • Nie przejawia żadnej aktywności podczas lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie widzi potrzeby samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.
 • Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń. Jest niezdyscyplinowany, nie posiada prawidłowych nawyków higieniczno - zdrowotnych, regularnie nie posiada właściwego ubioru na lekcji WF.
 • Niszczy szkolny sprzęt sportowy, nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi pomóc przy organizacji zawodów sportowych.
 • Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej w szkole.
 • Przeszkadza w prowadzeniu lekcji wych.fizycznego.

Kryteria oceniania wprowadzono na rok szk.2017/2018

 

 

I. Założenia ogólne:

 

1. Ocenie podlega:

 

- poziom umiejętności ruchowych, wiadomości

 

- motoryka(wybrane konkurencje)

 

- postęp w sprawności fizycznej

 

- aktywność na zajęciach lekcyjnych i poza nimi –( pięć ,,- „ ocena cząstkowa ,,1 ‘’

 

   (pięć ,,+'' ocena cząstkowa - ,,5"

 

   ( zawody klasowe, szkolne, międzyszkolne ) - ocena cząstkowa -,,6”

 

2. Ocena z elementów gier zespołowych, gimnastyki i la na bieżąco po realizacji

 

   i doskonaleniu ćwiczeń wg załączonych wymagań.

 

   - motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku

 

   - kontrola rozwoju ucznia

 

   - diagnozowanie postępu ucznia

 

3. Wymagania z wybranych konkurencji.

 

Chłopcy.

 

 

 

           Rzut p.pal.                                          Żonglerka(piłką)                         Skok w dal( m)

 

       Kl.     III     II                                            III     II                                           III     II    

 

     Cel.     55     50                                            40     36                                          4.5     4.3  

 

     Bdb.    50     45                                            20     18                                          4.2     4.0  

 

     Db.     45     40                                            15     13                                           3.9     3.7  

 

     Dost.   40     35                                           10       8                                           3.7    3.5         
        
                                     

 

               60 m. ( s)                                             1000 m.(min)                         Rzut p.lekarską(m)

 

     Kl.           III      II                                               III       II                                    III      II    

 

     Cel.       8.5      8.7                                            3.41      3.45                                10.0     9.1  

 

   Bdb.        8.7      8.9                                            3.45      3.51                                  9.5     8.5  

 

     Db.       9.2      9.4                                             3.57     4.03                                  7.9     7.6  

 

     Dost.     9.7      9.9                                            4.05     4.15.                                  7.3     7.0  

 

Dziewczęta.

 

         Rzut p.palantową                                         Żonglerka                                     skok w dal(m)

 

        Kl.      III          II                                              III     II                                     III         II  

 

       Cel.     40       35                                                9       8                                     4.1         3.9    

 

       Bdb.    35       30                                                7       6                                     3.8          3.6    

 

         Db.   30       25                                                 5       5                                    3.6          3.4    

 

       Dost.  25       20                                                3       3                                      3.4          3.2    

 

            60 m.                                                       600 m.                                         Rzut p.lekarską

 

     Kl.     III     II                                              III         II                                        III       II       

 

     Cel.   9.6     9.7                                         2.31       2.32                                        6.7       6.4    

 

     Bdb.   9.7   9.8                                          2.32       2.33                                        6.4       6.2    

 

     Db.   10.2   10.3                                        2.47       2.48                                        6.0       5.7    

 

     Dost. 10.7   10.8                                       3.02        3.03                                        5.6      5.2    

 

Kryteria oceniania wprowadzono na rok szk. 20017/2018.

 

             POZIOM ROZSZERZONY

     wymagania na ocenę:   celujący

                                     kl. II

               POZIOM ROZSZERZONY

wymagania na ocenę: bardzo dobry

                                 kl. II

           POZIOM PODSTAWOWY

wymagania na ocenę:   dobry i dostateczny

                                   kl. II

I. GIMNASTYKA - dziewczęta

- przewrót w przód z odbicia obunóż z naskokiem

   na ręce,

- łączone przerzuty bokiem

- skok kuczny przez skrzynię

I. GIMNASTYKA - dziewczęta

- łączone przewroty w tył do rozkroku

- stanie na rękach

- skok rozkroczny przez ,,kozła”

I. GIMNASTYKA - dziewczęta

- przewroty łączone w przód

- mostek z leżenia tyłem

- skok zawrotny przez skrzynię

I. GIMNASTYKA - chłopcy

- łączone przerzuty bokiem z biegu

- wymyk przodem wykonany siłą

- skok kuczny przez skrzynię( 5 cz. )

I. GIMNASTYKA - chłopcy

- stanie na rękach

- zwis przerzutny i przewrotny na drążku

- skok kuczny przez skrzynię(4 cz.)

I. GIMNASTYKA - chłopcy

- stanie na rękach (pomoc)

- skok zawrotny o nogach prostych

- przewroty łączone

II. KOSZYKÓWKA

- umiejętność gry w p.koszykową(technika,taktyka)

- atak szybki zakończony rzutem do kosza

II. KOSZYKÓWKA

- rzut piłką do kosza z dwutaktu

- obrona każdy swego

II. KOSZYKÓWKA

- rzuty osobiste

- podania i chwyty piłki w biegu z kozłowaniem

III. PIŁKA RĘCZNA

- rzut piłką do bramki z wyskoku po ataku szybkim

- kozłow. piłki slalomem, podanie do partnera

   odegranie, chwyt, minięcie, przeciwnika         zwodem, rzut na bramkę z wyskoku

III.PIŁKA RĘCZNA

- rzuty karne

- uwalnianie się od obrońcy

- podania piłki w parach zak. rzutem na bramkę

III. PIŁKA RĘCZNA

- rzut na bramkę z miejsca

- podania i chwyty piłki w ruchu

IV. PIŁKA SIATKOWA

- zagrywka sposobem górnym na celność

- przyjęcie piki z zagrywki

- wystawianie i zbicie piłki

IV. PIŁKA SIATKOWA

- zagrywka sposobem górnym

- odbicia piłki w parach, trójkach   sposób. dolnym

i górnym

IV. PIŁKA SIATKOWA

- zagrywka sposobem dowolnym

- odbicia piłki sposób. górnym w parach przez siatkę

V. PIŁKA NOŻNA

- przyjęcie piłki klatka piersiową

- strzał piłką do bramki na celność

- żonglerka głową, stopą, udem

VI. RYTM.MUZYKA.TANIEC

- wykonanie w parze tańca wybranego

V. PIŁKA NOŻNA

- przyjęcie piłki stopą

- prowadzenie piłki i ominięcie zwodem

- żonglerka stopą

- strzały na bramkę z miejsca

VI. RYTM.MUZYKA. TANIEC

- wykonanie tańca indywid. lub w parze

V. PIŁKA NOŻNA

- przyjęcie piłki dowolnym sposobem

- strzał piłką ( karny)

- wyrzut z autu

VI. RYTM.MUZYKA.TANIEC

- poruszanie się w rytm muzyki

 

  

 

POZIOM ROZSZERZONY

 Wymagania na ocenę celującą

                                                               Kl. III

       POZIOM ROZSZERZONY Wymagania na ocenę bardzo dobry

             Kl. III

         POZIOM PODSTAWOWYWymagania na ocenę dobrą i dostateczną

              

                 Kl. III

   I. GIMNASTYKA– dziewczęta.

- Przewrót w tył z postawy stojącej skłonem tułowia w przód przez siad o nogach rozwartych.

- Łączone przerzuty bokiem w biegu.

- Łączenie wymyku z odmykiem. ( pomocą)

 

 

   I. GIMNASTYKA- chłopcy.

- Przerzut bokiem z biegu.

- Wymyk do podporu przodem wykonany siłą

połączony z odmykiem.

- Piramida trójkowa wg inwencji uczniów.

I. GIMNASTYKA-dziewczęta

- Łączone przewroty w tył z rozkroku do rozkroku.

- Stanie na rękach zamachem.

- Skok kuczny przez skrzynię

 

 

 

 I. GIMNASTYKA – chłopcy

- Stanie na rękach .

- Skok kuczny przez skrzynię.

- Wymyk do podporu przodem wykonany siłą(z pomocą).

- Piramida dwójkowa wg inwencji uczniów

  GIMNASTYKA – dziewczęta

- Łączone przewroty w przód i w tył

- Stanie na rękach przy drabinkach

- Mostek z leżenia tyłem

- Skok dowolnym sposobem o nogach podkurczonych              przez skrzynię

 

 

  GIMNASTYKA- chłopcy

- Stanie na rękach przy drabinkach

- Wymyk na drążku( z pomocą)

- Skok zawrotny przez skrzynię

          II. PIŁKA KOSZYKOWA

- Rzut piłką do kosza z biegu z podania partnera

( dwutakt) w asyście obrońcy.

- Krycie „ każdy swego” ( 2x2)

- Atak szybki w pasach działania( w asyście obrońcy)

     II. PIŁKA KOSZYKOWA

- Rzut do kosza z wyskoku

- Atak szybki zakończony rzutem do kosza.

      II. PIŁKA KOSZYKOWA

- Rzut piłki do kosza z dwutaktu

- Obrona „każdy swego”

                 III. PIŁKA RĘCZNA

- Rozegranie ataku szybkiego w pasach działania

   ( w asyście obrońcy)

- Gra szkolna. Wykorzystanie umiejętności własnych.

       III. PIŁKA RĘCZNA

- Rzut piłki do bramki z wyskoku z ataku szybkiego

- Kozłowanie ,podanie, chwyt, zwód, rzut na bramkę

z wyskoku.

         III. PILKA RĘCZNA

- Rzut do bramki z biegu

- Podania i chwyty piłki w parach zakończone rzutem.

           IV. PIŁKA SIATKOWA

- Wystawianie i zbicie piłki w trójkach.

- Odbicia piki sposobem górnym i dolnym w kole.

- Przyjęcie sp. dolnym, odbicie sp. górnym, podanie do

wystawiającego- zbicie ( atak)

     IV. PIŁKA SIATKOWA

- Wystawianie i zbicie piłki w dwójkach.

- Zagrywka sposobem górnym.

- Odbicia sposobem dolnym i górnym w parach przez siatkę.

      IV. PILKA SIATKOWA

- Odbicia sposobem górnym i dolnym w parach.

- Zagrywka sposobem górnym.

               V. PIŁKA NOŻNA

- Strzały do bramki na celność.

- Prowadzenie piłki zakończone strzałem w asyście obrońcy.

- Żonglerka udem, stopą, głową.

       V. PILKA NOŻNA

- Przyjęcie piłki klatką piersiową

- Prowadzenie piłki w trójkach zakończone strzałem

- Strzały na celność.

      V. PIŁKA NOŻNA

- Przyjęcie piłki dowolnym sposobem

- Strzały do bramki na celność

- Prowadzenie piłki w dwójkach zakończone strzałem.

        VI. RYTM MUZYKA TANIEC

- Wykonanie w parze tańca towarzyskiego( walc)

VI. RYTM MUZYKA TANIEC

- Wykonanie w parze tańca”poloneza”

     VI. RYTM MUZYKA TANIEC

- Wykonanie dowolnego tańca

(dyskotekowy,towarzyski)