Artykuły

Przyroda

 

PRZYRODA

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

Proces oceniania zaplanowałam tak, aby dawał każdemu uczniowi pełen obraz jego wiedzy i umiejętności. Każdy, nawet najmniejszy postęp będzie doceniony. Ze względu na zdolności i osiągnięcia ucznia będę oceniała według wymagań oraz wkładu pracy. Ocena będzie pełniła funkcję informacyjna, diagnozująca i prognozującą oraz będzie wspierała rozwój każdego ucznia.

 

Przy ocenianiu wezmę pod uwagę:

 

 • Typ osobowości
 • Możliwości intelektualne
 • Strategię uczenia się
 • Indywidualne potrzeby edukacyjne

 

W zależności od potrzeb rozwijania określonych umiejętności, postępy w nauce będą sprawdzane w różny sposób tj. :

 

 • Samokontrola
 • Zbiorowa pogadanka sprawdzająca
 • Obserwacja uczenia się
 • Odpowiedz ustna
 • Kartkówka
 • Sprawdzian
 • Test

 

Sprawdziany są obowiązkowe, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika klasowego, czas trwania sprawdzianu 40 minut. Każdy sprawdzian uczeń może poprawić tylko raz po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może w nim uczestniczyć to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły. Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać przygotowując się do zajęć na temat określony przez nauczyciela. W każdym semestrze uczeń może zgłosić dwa nie przygotowania do zajęć lekcyjnych. Wszystkie oceny są jawne dla uczniów, przyjmuje się skalę przyjętą w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

Za aktywność na zajęciach, brak pracy domowej oraz nie przygotowywanie się do zajęć uczeń otrzymuje plusy bądź minusy:

 

5 plusów – OCENA BARDZO DOBRA

 

4 plusy, 1 minus – OCENA DOBRA

 

3 plusy, 2 minusy – OCENA DOSTATECZNA

 

2 plusy, 3 minusy – OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

1plus, 4 minusy oraz 5 minusów – OCENA NIEDOSTATECZNA

 

Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.

 

Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o wynikach nauczania:

 

 • Ocena ustna i ocena wynikająca ze sprawdzianu jest jawna i zostaje wpisana do zeszytu ucznia
 • Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z oceną wpisaną do zeszytu w postaci złożonego podpisu
 • Z postanowieniami przedmiotowego systemu oceniania stosowanego w ramach przedmiotu- przyroda nauczyciel zapoznaje uczniów na pierwszych zajęciach z tego przedmiotu

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE:

 

OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Wykracza poza materiał realizowany w szkole,
 • Rozwiązuje specjalnie przewidziane w każdym sprawdzianie dodatkowe problemy i zadania,
 • Demonstruje biegłość i sprawność w wykorzystaniu zdobytej wiedzy
 • Bierze czynny udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Dokładnie i samodzielnie rozwiązuje wszystkie problemy i zadania
 • Sporadycznie rozwiązuje problemy wykraczające poza program
 • Umie samodzielnie interpretować fakty i zjawiska
 • Broni swych poglądów

 

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Właściwie stosuje terminologie przedmiotową
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach
 • Rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Potrafi z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązywać typowe problemy
 • Analizuje podstawowe zależności
 • Próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • W sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy nauczyciel
 • Przyswoił tylko treści koniecznie wynikające z podstawy programowej

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Nie opanował treści wynikających z podstawy programowej

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MOŻE ULEC EWALUACJI PO UPŁYWIE ROKU SZKOLNEGO OD DATY JEGO WPROWADZENIA

 

opracowała Beata Stankiewicz