Artykuły

Język polski kl. IV-VIII i gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA  KL. 4-8 I GIMNAZJUM


Na języku polskim uczniowie otrzymują następujące oceny (wyrażone stopniem w skali od 1 do 6) cząstkowe, śródroczne i roczne:

 • celująca (6)
 • bardzo dobra (5)
 • dobra (4)
 • dostateczna (3)
 • dopuszczająca (2)
 • niedostateczna (1) 

W związku z tym, że ocenianie jest wielopłaszczyznowym procesem, uczniowie na zajęciach języka polskiego są oceniani na wielu obszarach aktywności polonistycznej:

mówienie, czytanie, redagowanie określonych form wypowiedzi, ortografia, analiza różnych tekstów kultury, analiza językowa, korzystanie z informacji, recytacja poezji i fragmentów prozy, zadania domowe, kartkówki, sprawdziany, zadania klasowe, testy, badania wyników nauczania oraz praca na lekcji.

Wszystkie prace klasowe są oceniane w skali punktowej według następującego schematu: 

  
celująca                  98% - 100%
bardzo dobra         90% - 97%
dobra                       70% - 89%
dostateczna           50% - 69%
dopuszczająca       31% - 49%
niedostateczna       do 30%

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny (warunek). Nie dotyczy to jednak obowiązkowych prac klasowych zapowiadanych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Za zgodą nauczyciela można poprawić ocenę z pracy klasowej.

Trzy razy brak pracy domowej (trzy kropki) – jedynka do dziennika. W klasach 7, 8 i gimnazjum za brak wypracowania – ocena ndst.

Za aktywność i odpytywanie (krótkie wypowiedzi) uczeń może otrzymać znaczki (+ -):

klasy IV - VI

• 5 plusów – bdb.
• 4 plusy – db.
• 3 plusy – dst.
• 2 plusy – dop.
• 1 plus – dop.
• 0 plusów – ndst.

klasy VII, VIII i gimnazjum

 • 5 plusów – bdb.
 • 4 plusy – db.
 • 3 plusy – dst.
 • 2 plusy – dop.
  0-1 plus - ndst

Ocenę z wypowiedzi pisemnej (wypracowania) można poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem.

Wypowiedzi pisemne (wypracowania) spisane z Internetu – ndst. bez możliwości poprawy.

Kryteria ocen z języka polskiego dla klas 4-8 i gimnazjum

Ocena celująca:

Uczeń:
- posiada i potrafi wykorzystać wiedzę wykraczającą poza program,
- samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane w      programie,
- potrafi przygotować twórczą i oryginalną recytację, inscenizację w mowie i piśmie posługuje się bogatym słownictwem i  poprawnym językiem,
- aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych związanych z językiem polskim,
- poprawnie stosuje reguły ortograficzne nawet w trudnych wyrazach,
- regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe,
- systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej,
- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data).

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:
- w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie,
- samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i ćwiczenia,
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby samodzielnej interpretacji,
- przygotowuje ciekawe prezentacje, recytacje i inscenizacje,
- wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny,
- aktywnie uczestniczy w lekcji,
- regularnie odrabia prace domowe i często wykonuje prace nieobowiązkowe,
- sporadycznie popełnia błędy ortograficzne,
- prowadzenie zeszytu i praca własna jw.

Ocena dobra:

Uczeń:
- w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki,
- samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, trudniejsze z pomocą nauczyciela,
- czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje,
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych i stylistycznych,
- stosuje reguły ortograficzne, popełnia niewiele błędów,
- bierze czynny udział w lekcji,
- regularnie odrabia prace domowe, czasem także nieobowiązkowe,
- zeszyt, praca własna jw.

Ocena dostateczna:

Uczeń:
- posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego wiedza jest fragmentaryczna, ma problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem,
- trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,
- wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie popełnia rażących       błędów   językowych,
- sporadycznie zabiera głos na lekcji,
- odrabia obowiązkowe prace domowe.

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:
- ma duże braki w wiedzy,
- nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela,
- nie potrafi samodzielnie przeczytać ze zrozumieniem tekstu literackiego,
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,
- nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy,
- często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej,
- nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej.

                                                                                                  Małgorzata Szczepanik