Artykuły

Język niemiecki

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA -  JĘZYK NIEMIECKI

I. Ogólne zasady oceniania osiągnięć ucznia

l. Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia - wiedzę, umiejętności oraz postawę, np. aktywność czy kreatywność.
2. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny.

3. Za różne formy aktywności na lekcjach stawiane mogą być plusy, za niewykonane zadania - minusy. Trzy plusy - ocena bardzo dobra, trzy  minusy - niedostateczna.
4.Przy ocenach cząstkowych stosowany może być znak plus, gdy uczeń spełnia wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania oceny niższej oraz niektóre niezbędne do uzyskania oceny wyższej.
5. Uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu. W przypadku nieobecności ucznia spowodowanej chorobą trwającą co najmniej 2 tygodnie, uczeń ma obowiązek napisania sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły po chorobie. Termin sprawdzianu ustalany jest
przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem.
6. W przypadku absencji na pojedynczej lekcji lub 1-2 dniowej, w trakcie której przypada
planowany termin pisania sprawdzianu, uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian w pierwszym dniu obecności na lekcji języka niemieckiego po planowanym sprawdzianie.

7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania poprawionych prac, w terminie ustalonym przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem. Do poprawy uczeń może przystąpić tylko raz. Nauczyciel przechowuje pisemne prace kontrolne (sprawdziany) przez dany rok szkolny.
8. Krótkie sprawdziany (kartkówki) obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji (chyba że nauczyciel poda szerszy zakres materiału), a uzyskane oceny nie podlegają poprawie.

9.Sprawdziany i kartkówki są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów na daną
ocenę.

Sposób wystawiania oceny za sprawdziany:
100% - 98% celujący

97% - 86%   bardzo dobry 85% - 74%   dobry

73% - 62%   dostateczny

61% - 51%   dopuszczający

od 50%        niedostateczny


Sposób wystawianie oceny za kartkówki:
100% - 90% bardzo dobry

89% - 75%   dobry

74% - 60%   dostateczny

59% - 51%   dopuszczający

od 50%         niedostateczny

Jeżeli uczeń uzyskał najwyższą ilość punktów procentowych przypadających na daną ocenę, otrzymuje tę ocenę z plusem.

10. Uczniowie nieobecni na ostatnich, np. jednej, dwóch lekcjach mają tydzień czasu na zaliczenie materiału z tych lekcji; w przypadku dłuższej nieobecności, nauczyciel uzgadnia indywidualnie z uczniem termin zaliczenia.
11. Nie ma możliwości poprawienia ocen później niż 7 dni przed klasyfikacją.
12. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to
zapowiedzianych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych, nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji).

13.Stopień na koniec roku szkolnego ustala się na podstawie ocen uzyskanych z I i II  semestru.
14. Nauczyciel przekazuje informacje o ocenie:

•   Uczniowi -jako komentarz do każdej oceny, wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy;

•   Rodzicom - na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach i trudnościach;

15. Nie później niż trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie.

16. Uczeń zgłasza wolę poprawienia przewidywalnej oceny klasyfikacyjnej w ciągu trzech dni od uzyskania o niej informacji.
17. Poprawa przewidywanej oceny klasyfikacyjnej obejmuje materiał leksykalno - gramatyczny z całego semestru, a oceny rocznej materiał z całego roku szkolnego i ma formę 45-90  minutowego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzian ten odbywa się w terminie uzgodnionym z  nauczycielem, jednak nie później niż na 7 dni przed terminem wystawienia oceny semestral nej lub rocznej. Sprawdzian obejmuje kryteria na ocenę na którą uczeń poprawia proponowaną ocenę , dlatego też uczeń musi uzyskać przynajmniej 90 % punktów.

18. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy składa się z dwóch części: sprawdzianu pisemnego i odpowiedzi ustnej i obejmuje materiał leksykalno - gramatyczny z całego semestru lub roku szkolnego. Sposób wystawiania oceny - taki jak przy sprawdzianach.

II. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.

Obowiązkowe:

1. Bieżąca kontrola wykonywania zadań, odpowiedź ustna (aktywność na lekcji, prezentacja, referat).

2. Kartkówki (15 min.) z trzech ostatnich lekcji.

3. Praca domowa.

4. Zadania dodatkowe.

5. Sprawdziany pisemne.

Nieobowiązkowe:

1. Praca twórcza indywidualna i zespołowa w formie:

•   prezentacji multimedialnej,

•   dydaktycznych programów komputerowych,

•   wideoteki,

•   wykonanie gazetek, plansz, tabel.

2. Zadania dodatkowe — autoreferaty opracowane metodą projektu.

III. SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY ŚRODROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ

Ocena śródroczna jest ustalana na podstawie ocen uzyskanych z powyższych form aktywności według ustalonego procentowego udziału ze średnich ważonych:

   30 % - odpowiedzi ustne, krótkie sprawdziany teoretyczne, krótkie sprawdziany praktyczne,

40 % - sprawdziany pisemne,

•   l 0 % - prace domowe,

10 % - praca w grupach i aktywność na lekcjach,

• 10 % - wkład pracy ucznia i przygotowanie do lekcji.

Kryteria na poszczególna ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i końcową)


Celujący:   znakomite opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych w sposób kreatywny, w  zakresie wykraczającym poza program. Wypowiadanie własnego zdania, opinii, sądu;  uzasadnienie swojego zdania, rozumienie tekstów czytanych i ze słuchu bez pomocy  słownika; reagowanie w sytuacjach dnia codziennego w swobodny sposób. Bezbłędne  opanowanie zasad pisowni. Prace pisemne zaliczane w terminie na oceny celujące. Zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego powodu je również otrzymanie oceny celującej.

 

Bardzo dobry: bardzo dobre opanowanie słownictwa i struktur gramatycznych w zakresie progra mu danej klasy. Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania rozmowy. Wy powiadanie własnego zdania, opinii, uzasadnienia na temat przeczytanego tek stu, oglądanego filmu, przerobionego zagadnienia tematycznego. Rozumienie  tekstu czytanego i słyszanego przy minimalnym użyciu słownika. Dobra intonacja  i ortografia. Prace pisemne zaliczane w terminie na oceny bardzo dobre.

 

Dobry: nieznaczne błędy leksykalne i gramatyczne w zakresie programu nauczania w danej klasie.  Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania rozmowy; poprawne reprodukowanie tek stu, informacji; rozumienie tekstu pisanego i słyszanego ze sporadycznym   użyciem  słownika. Poprawna wymowa i pisownia z nielicznymi uchybieniami nie zakłócającymi   komunikacji. Prace pisemne zaliczane w terminie na oceny dobre.

 

Dostateczny:umiejętność reprodukcji oraz rozumienia tekstu o niskim stopniu trudności bez po mocy nauczyciela, lub odpowiedzi na pytania. Słownictwo w zakresie podstawo wym, nawiązanie i podtrzymywanie rozmowy w podstawowych sytuacjach dnia  codziennego; problemy z doborem właściwych słów. Prace pisemne zaliczane w ter minie,

 

Dopuszczający: opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu wiedzy minimum. Wypo wiedzi ograniczające się do podstawowych reakcji dnia codziennego. Umiejęt ność samodzielnego napisania kilku zdań na podstawie omawianego tematu lek cji. Wykonywanie prostych ćwiczeń wg podanego wzoru z pomocą nauczyciela.  Umiejętność reprodukcji prostego tekstu z dopuszczalnymi błędami leksy kalnymi i gramatycznymi. Liczne dopuszczalne uchybienia fonetyczne i into nacyjne. Prace pisemne zaliczane w terminie.

 

Niedostateczny:nie potrafi krótko wypowiedzieć się na tematy przewidziane programem szkol nym nawet z pomocą nauczyciela. Nie rozumie wypowiedzi nauczyciela i kole gów. Brak odpowiedzi lub odpowiedź w znacznym stopniu odbiegająca od zada nego pytania. Bardzo ograniczona znajomość słownictwa i struktur języko wych. Bardzo liczne błędy językowe zakłócające komunikację. Prace pisemne nie  zaliczone w terminie.

 

 

 

 


Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum
Klasa I, poziom III.1

Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I – III
autorstwa Arlety Fischer, na poziomie edukacyjnym III.1, realizowanym w oparciu o podręcznik Magnet 2 Wydawnictwa Lektorklett

I. Wprowadzenie

Przedstawiona poniżej propozycja Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego opiera się na następujących dokumentach:

- Rozporządzenie MEN z 20 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (zał. nr 4)
- Rozporządzenie MEN z dnia 23 marca 2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
- Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowanie uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2001 w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów (DzU nr 92, poz.1020, z póź. zm.)
- Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku 2011/2012 oraz Gimnazjalne arkusze diagnostyczne 2012 (www.cke.edu.pl)

Proponowany PSO z języka niemieckiego zawiera informacje o wymaganiach przedmiotu i kryteriach oceny postępów ucznia, a powinien być stosowany przy uwzględnieniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Program nauczania, do którego odwołuje się niniejszy PSO może być realizowany z kursem Magnet Wydawnictwa LektorKlett. Kurs Magnet jest przewidziany dla uczniów rozpoczynających lub kontynuujących naukę języka niemieckiego w gimnazjum.
W trybie kontynuującym, na poziomie edukacyjnym III.1, uczniowie mogą osiągnąć poziom A2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Tomy podręcznika Magnet 2 - 4 mogą być zastosowane odpowiednio w klasach I, II i III gimnazjum.

Poziom edukacyjny

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

III.0

Magnet 1

Magnet 2

Magnet 3

III.1

Magnet 2

Magnet 3

Magnet 4


O rozkładzie materiału decyduje każdorazowo nauczyciel uwzględniając potrzeby uczniów danej klasy czy szkoły oraz mając na uwadze sposób organizacji kursu w danej szkole.

Kontrola i ocenianie osiągnięć uczniów są niezbędne na każdym etapie nauczania. Ocena postępów ucznia dostarcza ważnych informacji zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi oraz rodzicom ucznia. Informuje o skuteczności uczenia się i nauczania, motywuje i mobilizuje do nauki
i pracy. Rodzicom dostarcza informacji o nabytych umiejętnościach i wiedzy ich dziecka, ale także o istniejących deficytach.
Wewnątrzszkolne i przedmiotowe systemy oceniania umożliwiają uczniom i ich rodzicom zapoznanie się z wymaganiami na różnych poziomach, zrozumienie procedury mierzenia i oceniania osiągnięć uczniów. Nauczycielom umożliwiają diagnozowanie bieżących potrzeb uczniów, dostosowywanie nauczania do warunków grupy i szkoły, takich jak np. wymiar godzin czy stopień zaawansowania, ale także służą do stałego monitorowania przebiegu procesu nauczania i kontroli realizacji założonych celów.

II. Ogólne kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Ocenę niedostateczną
otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności nie pozwalają na kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania.

Zakres wiedzy i umiejętności

Poziomy wymagań edukacyjnych


Podstawowy poziom wymagań edukacyjnych


Ponadpodstawowy poziom wymagań edukacyjnychWiedza
(fonetyka, ortografia, środki językowe)

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

-zna niewielką liczbę podstawo -wych słówek i wprowadzonych wyrażeń
-w wymowie i w piśmie popełnia liczne błędy
-zna tylko niektóre podstawowe reguły gramatyczne
-z trudem wykonuje zadania leksykalno-gramatyczne

-zna podstawowe, wprowadzone wcześniej słownictwo i wyrażenia, ale popełnia błędy w ich wymowie i zapisie
-zna większość podstawowych struktur gramatyczno-leksykalnych
- zadania wykonuje powoli i z namysłem

-zna większość wcześniej wprowadzonego słownictwa i wyrażeń i z reguły poprawnie je wymawia i zapisuje
-zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i rzadko popełnia błędy w zadaniach

-zna wszystkie wprowadzone słówka i wyrażenia, bezbłędnie je wymawia i zapisuje
-zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i zadania wykonuje z reguły bezbłędnie

Umiejętności

1. receptywne (słuchanie/czytanie)

2. produktywne
(mówienie/pisanie)


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

-rozumie podstawowe polecenia nauczyciela i bardzo proste i krótkie teksty odsłuchowe
-rozumie ogólny sens tekstów pisanych
-nie potrafi lub wykonuje częściowo zadania odsłuchowe i na rozumie-nie tekstów pisanych
           _____
-wypowiada się krótkimi zdaniami i frazami
-wypowiada się bardzo powoli
-tworzy niespójne i proste teksty pisane
- niewielki zakres słownictwa i struktur ogranicza wypowiedź
-błędy leksykalno-gramatyczne często zakłócają komunikację

-rozumie polecenia nauczyciela
- potrafi częściowo wykonać bezbłędnie zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych


         _____
-wypowiada się dość powoli, ale dłuższymi zdaniami
-tworzy bardzo proste,   teksty pisane, z niewielką liczbą błędów
-posiada wystarczający zasób słownictwa i struktur, żeby przekazać bardzo prostą informację
-potrafi wypowiedzieć się logicznie i spójnie, choć z błędami, nie zakłócający-mi ogólnego sensu wypowiedzi

-rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i poprawnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych         _____
-wypowiada się dość płynnie, odpowiednio długimi zdaniami
-tworzy proste spójne teksty pisane
-posiada urozmaicony zasób słownictwa, umożliwiający przekazanie prostej informacji w logiczny i spójny sposób
-popełnia nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji

-rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i bezbłędnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych           _____
-wypowiada się płynnie stosując poznane struktury gramatyczno-leksykalne
-tworzy proste, logiczne i spójne teksty pisane, wykorzystując poznane słownictwo i struktury
-nie popełnia błędów gramatycznych i leksykalnych

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnie wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, a także wykazuje się dodatkowymi umiejętnościami i wiedzą wykraczającą poza wymagania oceny bardzo dobrej. Uczeń bierze udział w pozalekcyjnych formach doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy np. przez udział w projektach, olimpiadach językowych lub konkursach wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

III. Zakresy tematyczne podlegające ocenie na poziomie edukacyjnym III.1 (rozszerzonym)

- człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia, emocje, zainteresowania);
- dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia)
- szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły);
- praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy)
- życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu
wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
- żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne);
- zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, reklama);
- podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie);
- kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);
- sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy);
- zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, uzależnienia);
- nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie
informacyjno-komunikacyjne);
- świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe)
- życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość)
- elementy wiedzy o krajach obszaru języka niemieckiego oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego
   oraz tematyki integracji europejskiej

IV. Struktury gramatyczne podlegające ocenie

Treści gramatyczne są podstawą skutecznej komunikacji. Poniższe zestawienie struktur gramatycznych ma charakter informacyjny. Struktur gramatycznych należy używać do realizacji tych funkcji językowych i sytuacji komunikacyjnych, w których mają one zastosowanie i które są niezbędne na danym etapie edukacyjnym i poziomie zaawansowania.

Rodzajnik
- rodzajniki (nieokreślony, określony) i ich stosowanie
- stosowanie rzeczownika bez rodzajnika
Rzeczownik
- odmiana rzeczownika (mocna, słaba, mieszana)
- tworzenie liczby mnogiej
- rzeczowniki złożone, zdrobniałe, określające zawód i wykonawcę czynności
- rzeczowniki z przyrostkami i przedrostkami
- rzeczowniki tworzone od miast, krajów i części świata, od rzeczowników, czasowników, od przymiotników, imiesłowów, liczebników
- odmiana imion własnych
- rzeczownik po określeniu miary i wagi
- rekcja rzeczownika
Zaimek
- zaimki osobowe, nieosobowe, zwrotne, dzierżawcze, wskazujące, pytające, nieokreślone, względne,
- zaimek wzajemny einander
Przymiotnik
- przymiotnik jako orzecznik i jako przydawka
- regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika
- przymiotniki utworzone od nazw miast, krajów i części świata
- przymiotnik z przedrostkiem -un
- rekcja przymiotnika
Liczebnik
- liczebniki główne, porządkowe, mnożna i nieokreślone, ułamkowe i dziesiętne
- użycie liczebników w oznaczaniu miary i wagi, powierzchni i objętości
- liczebniki mnożne i nieokreślone
Przysłówek
- przysłówki zaimkowe w pytaniu i w odpowiedzi
- regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków
- przysłówki czasu i miejsca
Partykuła
- użycie partykuł: sehr, besonders, viel, erst, sogar, immer, etwa, eben, ziemlich, aber
Przyimek
- przyimki z celownikiem, z biernikiem, z celownikiem lub z biernikiem, z dopełniaczem
Czasownik
- formy czasowe czasownika (strona czynna): Präsens, Futur I, Präteritum, Perfekt
- czasowniki posiłkowe: sein, haben, werden
- czasowniki nieregularne ze zmianą samogłoski
- czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
- czasowniki zwrotne
- czasowniki modalne w trybie oznajmującym (Präsens i Präteritum)
- czasownik lassen
- formy imiesłowowe czasownika: Partizip II
- tryb rozkazujący
- bezokoliczniki z zu i bez zu
- strona bierna określająca stan (Zustandspassiv)
- tryb przypuszczający Konjunktiv II (Präteritum)
- tryb warunkowy Konditional I (würde + Infinitiv)
- rekcja czasowników
Składnia
- zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, rozkazujące
- szyk wyrazów: prosty, przestawny i szyk zdania podrzędnie złożonego
- przeczenia: nein, nicht, kein i ich miejsce w zdaniu
- zdania współrzędnie złożone ze spójnikami i bezspójnikowe
- zdania podrzędnie złożone: podmiotowe, przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe przyczyny, czasu, celu
- zdania porównawcze, przypuszczające i warunkowe

V. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:
- prace klasowe
- kartkówki
- testy
- zadania domowe (prace pisemne i projekty)
- wypowiedzi ustne (na forum i podczas pracy w grupach)
____________________________________________________________


Poziom A1+/A2 biegłości językowej wg ESOKJ, możliwy do realizacji z pomocą podręcznika Magnet 2
w klasie I gimnazjum

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności nie pozwalają na kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania.

Zakres wiedzy i umiejętności

Poziomy wymagań edukacyjnych


Podstawowy poziom wymagań edukacyjnych


Ponadpodstawowy poziom wymagań edukacyjnych

Wiedza
Zakresy tematyczne:
dom
(miejsce zamieszkania, opis domu i mieszkania, położenie)
zakupy i usługi (nazywaniesklepów, określanie potrzeb, ilości produktów, upodobań)
życie rodzinne i towarzyskie
(czynności dnia codziennego)
sport
(popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy,upodobania sportowe)
zdrowie
(samopoczucie, nagłe wydarzenia, choroby, ich objawy
i leczenie)

Gramatyka:

tryb rozkazujący, jednostki miary i wagi, przyimek in, czasowniki rozdzielnie złożone, określanie czasu, szyk zdania, odmiana rzeczownika, zaimek man, rzeczowniki złożone, przyimki lokalne, czasowniki modalne, czas przeszły Perfekt, tworzenie imiesłowów Partizip Perfekt, zdania przyczynowe

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

uczeń:
-zna niewielką liczbę podstawowych słówek i wyrażeń z wymienionych zakresów tematycznych,
-zna tylko podstawowe reguły gramatyczne,
-w wymowie i w piśmie popełnia liczne błędy, co znacznie utrudnia komunikację
-zadania leksykalno-gramatyczne wykonuje powoli i/lub z pomocą innych osób

uczeń:
-zna bardzo podstawowe słownictwo i wyrażenia z wymienionych zakresów tematycznych,
- popełnia dość liczne błędy w ich wymowie i zapisie
-zna znaczną część podstawowych struktur gramatyczno-leksykalnych
jednak z trudem je potrafi wykorzystać w komunikacji
- zadania leksykalno-gramatyczne wykonuje powoli, ale samodzielnie

uczeń:
-zna większość wprowa-dzonego słownictwa i wyrażeń i z reguły poprawnie je wymawia oraz zapisuje
-zna prawie wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i często używa ich w komunikacji
- zadania wykonuje samodzielnie z nielicznymi usterkami

uczeń:
-zna prawie wszystkie wprowadzone słówka i wyrażenia z wymienionych zakresów tematycznych, bezbłędnie je wymawia i zapisuje
-zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i nie popełnia błędów w zadaniach i z łatwością stosuje je w komunikacji

Umiejętności

1. receptywne (słuchanie/czytanie)2. produktywne
(mówienie/pisanie)
Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

- rozumie polecenia nauczyciela i niektóre teksty odsłuchowe (globalnie), oraz potrafi wykonać poprawnie niektóre zadania na rozumienie ze słuchu, jeśli prezentowane teksty są dobrej jakości i zawierają jednoznaczne informacje oraz są powtarzane kilkakrotnie

- potrafi zrozumieć ogólnie bardzo proste teksty pisane, jeśli zawierają wszystkie znane mu słownictwo i struktury

         _____

-potrafi z niewielką pomocą rozmówcy odpowiedzieć na pytania związane ze swoimi aktywnościami i opowiedzieć się w kilku zdaniach na poznane tematy dotyczące go osobiście, z trudnością nawiązuje komunikację z powodu słabej znajomości struktur gramatycznych i niepoprawnej wymowy

- potrafi napisać według wzoru bardzo proste teksty, liczne błędy znacznie utrudniają ich komunikatywność

- rozumie bez problemu polecenia nauczyciela i teksty odsłuchowe (globalnie),
potrafi wykonać większość zadań na rozumienie ze słuchu, jeśli może kilkakrotnie odsłuchać teksty, a materiał jest powoli prezentowany

- rozumie ogólnie proste teksty pisane w zakresie znanych mu tematów i struktur, a także wiele informacji szczegółowych

             ____


-potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące go osobiście oraz z niewielką pomocą krótko opowiedzieć i zadać proste pytanie rozmówcy na poznane tematy, komunikację zakłócają nieznacznie błędy w wy-mowie, intonacji lub w strukturach gramatycz-nych

- potrafi napisać według wzoru krótkie,   kilkuzdaniowe teksty, które zawierają wprawdzie liczne błędy, ale są w miarę komunikatywne

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i wykonuje poprawnie większość zadań na rozumienie ze słuchu, potrafi także zrozumieć większość informacji szczegółowych w tekście

- czyta ze zrozumieniem większość tekstów na poznane tematy, potrafi podać ogólny sens tekstu i większość informacji szczegółowych
      

         ______

potrafi w prosty sposób wypowiedzieć się na większość poznanych tematów, stosując nowe słownictwo i struktury, wyrazić prostymi środkami swoje upodobania i opinie, komunikacji nie zakłócają nieliczne błędy wymowy lub intonacji

- potrafi napisać według wzoru oraz często samodzielnie kilkuzdaniowe teksty, stosując poznane słownictwo i struktury, nieliczne usterki nie ograniczają komunika-tywności tekstów

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela oraz potrafi z prezentowanych tekstów zrozumieć i wyselekcjonować wszystkie potrzebne informacje, nie ma większych problemów z wykonaniem zadań odsłuchowych

- rozumie globalnie i szczegółowo prawie wszystkie teksty pisane, potrafi wykonać wszystkie zadania związane z tekstem
        
           ____
wypowiada się dość swobodnie, prostymi strukturami na prawie wszystkie poznane tematy
z życia codziennego dotyczące jego samego i innych osób, wyraża w prosty sposób preferencje, upodobania i opinie swoje i innych osób, stosuje urozmaicone słownictwo i struktury

- samodzielnie lub według wzoru tworzy teksty pisane, stosując urozmai-cone słownictwo i poznane struktury

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnie wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, a także wykazuje się dodatkowymi umiejętnościami
i wiedzą wykraczającą poza wymagania oceny bardzo dobrej. Uczeń bierze udział w pozalekcyjnych formach doskonalenia umiejętności
i poszerzania wiedzy np. przez udział w projektach, olimpiadach językowych lub konkursach wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
                                                                                                                                                                                    Opracowanie: E. Danuta Machowiak