Artykuły

Informatyka

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

dla szkoły podstawowej.

Klasy IV-VI

Opis założonych osiągnięć ucznia – przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

1.      Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,
 2. jest odpowiedzialny za ogólny porządek na stanowisku komputerowym,
 3. stosuje zasady zdrowej pracy przy komputerze, w tym planuje przerwy w pracy i rekreację na świeżym powietrzu,
 4. przestrzega zasad korzystania z licencjonowanego oprogramowania,
 5. potrafi uszanować pracę innych, m.in. nie usuwa plików i nie kopiuje ich bez zgody autora lub nauczyciela,
 6. potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych, m.in. nie korzysta z gier zawierających elementy przemocy i okrucieństwa oraz nie nakłania kolegów do korzystania z takich gier.

Komputer i praca w sieci komputerowej

2

3

4

5

6

dba o porządek na stanowisku komputerowym

wymienia podstawowe zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

wymienia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

omawia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

omawia szczegółowo zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

posługuje się myszą i klawiaturą;

określa typ komputera (komputerów) w pracowni komputerowej (np. IBM, Macintosh);

z pomocą nauczyciela poprawnie loguje się do szkolnej sieci komputerowej i kończy pracę z komputerem

rozróżnia elementy zestawu komputerowego;

podaje ich przeznaczenie; potrafi samodzielnie i poprawnie zalogować się do szkolnej sieci komputerowej i wylogować się

omawia ogólne przeznaczenie elementów zestawu komputerowego; wymienia elementy zestawu komputerowego i nośniki pamięci masowej;

wie, na czym polega uruchomienie komputera i programu komputerowego

omawia przeznaczenie elementów zestawu komputerowego;

wie, czym jest pamięć operacyjna;

wie, czym jest system operacyjny;

zna jednostki pamięci; omawia procesy zachodzące podczas uruchamiania programu komputerowego;

wymienia cechy środowiska graficznego;

wie, czym jest system operacyjny

omawia wewnętrzną budowę komputera – rodzaje pamięci;

omawia nośniki pamięci masowej ze względu na ich pojemność i przeznaczenie; omawia procesy zachodzące w komputerze podczas jego uruchamiania;

wymienia funkcje systemu operacyjnego;

omawia cechy środowiska graficznego;

omawia funkcje systemu operacyjnego

Program komputerowy

2

3

4

5

6

uruchamia programy korzystając z ikon na pulpicie;

potrafi poprawnie zakończyć pracę programu;

rozróżnia elementy okna programu;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu;

jest świadom istnienia wirusów komputerowych

uruchamia programy z wykazu programów w menu Start;

nazywa elementy okna programu;

wykonuje niektóre operacje na oknie programu;

według wskazówek nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu;

potrafi omówić ogólne niebezpieczeństwa związane z zarażeniem wirusem komputerowym

omawia przeznaczenie elementów okna programu komputerowego;

wykonuje operacje na oknie programu;

pod kierunkiem nauczyciela pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów; samodzielnie wykonuje operacje w oknie programu;

wymienia sposoby ochrony przed wirusami komputerowymi;

stosuje niektóre z nich

wie, że nie wolno bezprawnie kopiować programów i kupować ich nielegalnych kopii;

wybraną metodą samodzielnie kopiuje pliki na zewnętrzny nośnik danych;

samodzielnie pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów;

sprawnie korzysta z menu kontekstowego;

zna podstawowe skróty klawiaturowe;

wie, czym są wirusy komputerowe;

potrafi ogólnie omówić ich działanie

instaluje programy i zna zasady odinstalowywania ich;

zna podstawowe rodzaje licencji komputerowych i zasady korzystania z nich;

wskazaną metodą samodzielnie kopiuje pliki na zewnętrzne nośniki danych; stosuje skróty klawiaturowe; potrafi wskazać podobieństwa i różnice w budowie różnych okien programów;

stosuje sposoby ochrony przed wirusami komputerowymi, np. używa programu antywirusowego dla dysku twardego i innych nośników danych

Zastosowania komputera i programów komputerowych

2

3

4

5

6

wymienia przynajmniej trzy zastosowania komputera

podaje przykłady zastosowania komputera w szkole i w domu

wskazuje zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia

wskazuje użyteczność zastosowania komputera do usprawnienia uczenia się; korzysta z programów edukacyjnych

korzystając z dodatkowych źródeł, odszukuje informacje na temat zastosowań komputera

podaje przykład urządzenia ze swojego otoczenia, opartego na technice komputerowej

podaje przykłady urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice komputerowej

omawia działanie przykładowych urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice komputerowej

podaje przykłady zastosowania komputera w domu;

wymienia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych

omawia historię komputerów;

wyszukuje w różnych źródłach, w tym w Internecie, informacje na temat najnowszych zastosowań komputerów;

omawia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych

Dokument komputerowy

2

3

4

5

6

pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku, w folderze domyślnym

pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku we wskazanej lokalizacji;

pod kierunkiem nauczyciela potrafi wydrukować dokument komputerowy

samodzielnie zapisuje dokument w pliku w wybranej lokalizacji;

pod kierunkiem nauczyciela zakłada nowy folder;

potrafi przygotować dokument komputerowy do druku

samodzielnie otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze;

przegląda dokument, zmienia i ponowne zapisuje pod tą samą lub inną nazwą w wybranej lokalizacji;

samodzielnie potrafi ustalić podstawowe parametry drukowania

podaje cechy charakterystyczne dokumentów komputerowych tworzonych w różnych programach komputerowych;

podczas przygotowywania dokumentu do druku korzysta z podglądu wydruku;

potrafi korzystać z właściwości drukowania

Pliki i foldery

2

3

4

5

6

z pomocą nauczyciela odszukuje zapisane pliki i otwiera je

wie, do czego służy folder Kosz i potrafi usuwać pliki;

potrafi odpowiednio nazwać plik;

samodzielnie odszukuje określone pliki;

z pomocą nauczyciela kopiuje pliki na wskazany nośnik pamięci

potrafi usuwać wskazane pliki;

rozumie, czym jest struktura folderów;

rozróżnia folder nadrzędny i podrzędny;

potrafi tworzyć własne foldery;

z pomocą nauczyciela kopiuje pliki na inny nośnik pamięci;

potrafi skompresować i zdekompresować folder i plik

 

tworzy własne foldery, korzystając z odpowiedniej opcji menu;

rozróżnia pliki tekstowe i graficzne po ich rozszerzeniach;

otwiera pliki z okna Mój komputer;

potrafi samodzielnie przenieść lub skopiować plik do innego folderu na dysku twardym i na inny nośnik;

odszukuje pliki w strukturze folderów;

potrafi zmienić nazwę istniejącego pliku;

zna pojęcie „rozszerzenie pliku";

potrafi kopiować, przenosić i usuwać foldery

swobodnie porusza się po strukturze folderów;

zna różnicę między kopiowaniem a przenoszeniem folderu;

rozróżnia pliki innych programów po ich rozszerzeniach (np. pokaz slajdów, pliki arkusza kalkulacyjnego, pliki utworzone w edytorze postaci);

tworzy skróty do plików i folderów;

porządkuje ikony na pulpicie;

wyjaśnia, na czym polega kompresowanie plików


Najczęściej stosowane metody posługiwania się programami komputerowymi

2

3

4

5

6

do obsługi programów posługuje się głównie myszą (klika wymienione przez nauczyciela elementy: przyciski, ikony, opcje menu)

do obsługi programów posługuje się myszą i klawiszami sterującymi kursorem, korzystając z pomocy nauczyciela;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komórkach arkusza kalkulacyjnego

samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy i klawiszy sterujących kursorem;

korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komórkach arkusza kalkulacyjnego;

na polecenie nauczyciela stosuje metodę przeciągnij i upuść

samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy, klawiszy sterujących kursorem i skrótów klawiaturowych;

samodzielnie korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komórkach arkusza kalkulacyjnego;

samodzielnie stosuje metodę przeciągnij i upuść

omawia zasadę działania Schowka;

potrafi samodzielnie korzystać z poznanych metod w różnych programach komputerowych 

2.      Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • potrafi świadomie korzystać z Internetu,
 • jest odpowiedzialny za siebie i innych – potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyboru źródła informacji i samej informacji, m.in. nie wchodzi na strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc,
 • unika nawiązywania poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami,
 • stosuje zasady taktowanego zachowania w Internecie, m.in. przestrzega podstawowych zasad netykiety,
 • korzysta z cudzych materiałów w sposób zgodny z prawem.

Internet

2

3

4

5

6

wymienia przykłady różnych źródeł informacji;

podaje przykłady niektórych usług internetowych;

potrafi uruchomić przeglądarkę internetową; wymienia niektóre zagrożenia ze strony Internetu

wyjaśnia, czym jest Internet i strona internetowa;

podaje i omawia przykłady usług internetowych;

otwiera i przegląda wskazane strony internetowe w przeglądarce;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej

wyjaśnia, czym jest adres internetowy;

wymienia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;

wymienia zagrożenia ze strony Internetu (m.in. strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, pomagające nawiązywać niewłaściwe kontakty)

wyjaśnia, czym jest hiperłącze;

omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;

samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej; wyszukuje hasła w encyklopediach multimedialnych i słownikach

stosuje zaawansowane opcje korzystania z różnych wyszukiwarek internetowych;

korzysta z portali internetowych

Poczta elektroniczna

2

3

4

5

6

podaje przykłady różnych sposobów komunikacji;

potrafi uruchomić program pocztowy i odebrać pocztę

omawia podobieństwa i różnice między pocztą tradycyjną i elektroniczną;

wymienia zasady netykiety;

pisze i wysyła listy elektroniczne do jednego adresata; odbiera pocztę

wymienia poszczególne elementy okna programu pocztowego;

wymienia podstawowe zasady pisania listów elektronicznych;

wymienia i omawia zasady netykiety;

pisze i wysyła listy elektroniczne do wielu adresatów; odbiera pocztę;

prawidłowo dołącza załączniki do listów;

zna i stosuje zasadę nieotwierania załączników do listów elektronicznych pochodzących od nieznanych nadawców

omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna programu pocztowego;

stosuje zasady redagowania listów elektronicznych;

przestrzega zasad netykiety;

odpowiada na listy;

korzysta z książki adresowej;

wymienia i omawia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną;

wymienia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną

zna różnicę między formatem tekstowym a HTML;

tworzy listy w HTML; konfiguruje program pocztowy;

zakłada konto pocztowe


3.      Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych i prezentacji multimedialnych

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze, Uczeń:

 • słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia,
 • stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych,
 • rozwija indywidualne zdolności twórcze i wrażliwość estetyczną,
 • potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się,
 • potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera,
 • potrafi współpracować w grupie,
 • jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.

Grafika komputerowa

2

3

4

5

6

omawia zalety i wady rysowania odręcznego i za pomocą programu komputerowego;

pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka)

wyjaśnia, do czego służy edytor grafiki;

tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka);

tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, wielokątów, elips, okręgów);

pod kierunkiem nauczyciela wprowadza napisy w obszarze rysunku;

wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku

tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, wielokątów, elips, okręgów);

wypełnia kolorem obszary zamknięte;

stosuje kolory niestandardowe;

wprowadza napisy w obszarze rysunku;

ustala parametry czcionki takie, jak: krój, rozmiar, kolor, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku

przekształca obraz: wykonuje odbicia lustrzane, obroty, pochylanie i rozciąganie obrazu;

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go do innego rysunku;

wykorzystuje możliwość rysowania w powiększeniu, aby rysować bardziej precyzyjnie i poprawiać rysunki

omawia powstawanie obrazu komputerowego i przeznaczenie karty graficznej;

samodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności;

przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne

Teksty komputerowe

2

3

4

5

6

pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne;

wyjaśnia pojęcia: wiersz tekstu, kursor tekstowy;

zaznacza fragment tekstu;

zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;

usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace

wyjaśnia, do czego służy edytor tekstu;

porusza się po tekście za pomocą kursora myszy;

wyjaśnia pojęcia: strona dokumentu tekstowego, margines;

usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace i Delete;

wyrównuje akapity do lewej, do prawej, do środka;

zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;

pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu rysunki ClipArt i obiekty WordArt;

pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu prostą tabelę i wypełnia ją treścią

wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie, parametry czcionki;

prawidłowo stosuje spacje przy znakach interpunkcyjnych;

porusza się po tekście za pomocą kursora myszy i klawiszy sterujących kursorem;

zna pojęcie: justowanie;

justuje akapity;

dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu;

wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

wymienia rodzaje umieszczenia obrazu względem tekstu;

pod kierunkiem nauczyciela formatuje tabelę;

pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty (Kształy)

samodzielnie dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu;

wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;

wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

samodzielnie formatuje tabelę;

samodzielnie wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty (Kształy), rysunki ClipArt, obiekty WordArt

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;

omawia zastosowanie poszczególnych rodzajów umieszczenia obrazu względem tekstu;

omawia zasady i znaczenie poprawnego formatowania tekstu;

w zadaniach projektowych wykazuje umiejętność prawidłowego łączenia grafiki i tekstu

Obliczenia za pomocą komputera

2

3

4

5

6

wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze komputerowym;

pod kierunkiem nauczyciela wypełnia danymi tabelę arkusza kalkulacyjnego;

zaznacza odpowiedni zakres komórek;

pod kierunkiem nauczyciela tworzy prostą formułę i wykonuje obliczenia na wprowadzonych danych

wykonuje obliczenia na kalkulatorze komputerowym;

zna budowę tabeli arkusza kalkulacyjnego, określa pojęcia: wiersz, kolumna, komórka, zakres komórek, adres komórki, formuła;

rozumie, czym jest zakres komórek;

wypełnia danymi tabelę arkusza kalkulacyjnego;

stosuje funkcję Suma do dodawania liczb zawartych w kolumnie lub wierszu;

samodzielnie numeruje komórki w kolumnie lub wierszu;

pod kierunkiem nauczyciela wpisuje proste formuły do przeprowadzania obliczeń na konkretnych liczbach;

wykonuje wykres dla jednej serii danych;

wymienia typy wykresów;

wymienia elementy okna arkusza kalkulacyjnego;

pod kierunkiem nauczyciela tworzy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym;

potrafi wstawić wiersz lub kolumnę do tabeli arkusza kalkulacyjnego;

wykonuje obramowanie komórek tabeli;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje obliczenia, tworząc proste formuły;

wprowadza napisy do komórek tabeli;

samodzielnie stosuje funkcję Suma do dodawania liczb zawartych w kolumnie lub wierszu;

zna przeznaczenie wykresu kolumnowego i kołowego; tworzy wykres dla dwóch serii danych; umieszcza na wykresie tytuł, legendę i etykiety danych

samodzielnie tworzy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym;

samodzielnie wykonuje obramowanie komórek tabeli;

samodzielnie tworzy proste formuły do przeprowadzania obliczeń na konkretnych liczbach; wprowadza napisy do komórek tabeli;

dostosowuje szerokość kolumn do ich zawartości;

analizuje i dostrzega związek między postacią formuły funkcji Suma na pasku formuły a zakresem zaznaczonych komórek;

wykonuje obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, tworząc formuły oparte na adresach komórek;

pod kierunkiem nauczyciela stosuje inne funkcje dostępne pod przyciskiem Autosumowanie;

samodzielnie umieszcza na wykresie tytuł, legendę i etykiety danych

samodzielnie wprowadza różne rodzaje obramowań komórek tabeli i formatowanie ich zawartości;

samodzielnie stosuje inne funkcje dostępne pod przyciskiem Autosumowanie;

analizuje formuły tych funkcji;

samodzielnie tworzy formuły oparte na adresach komórek;

formatuje elementy wykresu;

korzysta z różnych rodzajów wykresów;

samodzielnie przygotowuje dane do tworzenia wykresu

Prezentacje multimedialne

2

3

4

5

6

wymienia niektóre sposoby prezentowania informacji;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów

wymienia i omawia sposoby prezentowania informacji;

podaje przykłady urządzeń umożliwiających przedstawianie prezentacji;

wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów zawierających tekst i grafikę;

pod kierunkiem nauczyciela uruchamia pokaz slajdów

wymienia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedialnej;

wykonuje i zapisuje prezentację składającą się z kilku slajdów zawierających tekst i grafikę;

dodaje animacje do elementów slajdu;

samodzielnie uruchamia pokaz slajdów

omawia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedialnej; omawia urządzenia do przedstawiania prezentacji multimedialnych;

dba o zachowanie właściwego doboru kolorów tła i tekstu na slajdzie;

dobiera właściwy krój i rozmiar czcionki;

prawidłowo rozmieszcza elementy na slajdzie;

ustala parametry animacji;

dodaje przejścia slajdów

omawia program do wykonywania prezentacji multimedialnych;

rozróżnia sposoby zapisywania prezentacji i rozpoznaje pliki prezentacji po rozszerzeniach;

zapisuje prezentację jako Pokaz programu PowerPoint;

korzysta z przycisków akcji;

potrafi zmienić kolejność slajdów; stosuje chronometraż; potrafi zmienić kolejność animacji na slajdzie

           

4.      Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • potrafi rozwiązywać proste zadania problemowe, wymagające logicznego myślenia,
 • potrafi wynieść korzyści ze stosowania właściwego oprogramowania (tu programu edukacyjnego) dla własnego rozwoju.

Animacje komputerowe

2

3

4

5

6

pod kierunkiem nauczyciela korzysta z programu edukacyjnego, tworząc prostą animację

projektuje proste animacje;

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia animacji

wyjaśnia pojęcia: animacja, obraz animowany;

samodzielnie tworzy animacje na zadany temat

projektuje i tworzy animacje, w tym animacje złożone;

samodzielnie zapisuje i odtwarza animacje; modyfikuje i ponownie uruchamia

potrafi samodzielnie odszukać opcje menu programu, potrzebne do rozwiązania zadania;

tworzy złożone projekty, zawierające elementy animowane;

bierze udział w konkursach informatycznych

Programy komputerowe

2

3

4

5

6

pod kierunkiem nauczyciela

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;

steruje obiektem na ekranie (w przód, w prawo, w lewo);

podaje przykłady problemów, które można rozwiązać za pomocą komputera;

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;

tworzy prosty program składający się z kilku poleceń

tworzy proste programy, stosując podstawowe zasady tworzenia programów komputerowych;

stosuje odpowiednie polecenie do wielokrotnego powtarzania wybranych czynności;

tworzy proste procedury

pisze programy, korzystając z edukacyjnego języka programowania;

stosuje podstawowe polecenia danego języka;

stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności i procedury;

potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania

potrafi samodzielnie znaleźć sposób rozwiązania   podanego problemu;

samodzielnie tworzy trudniejsze programy, korzystając z edukacyjnego języka programowania;

potrafi wykorzystać utworzone procedury do tworzenia innych procedur;

bierze udział w konkursach informatycznych

 

 Klasa VII

 

 

 Ocena

2
Uczeń:

3
Uczeń:

4
Uczeń:

S5
Uczeń:

 • wymienia dwie dziedziny, w których wykorzystuje się komputery
 • identyfikuje elementy podstawowego zestawu komputerowego
 • wyjaśnia, czym jest program komputerowy
 • wyjaśnia, czym jest system operacyjny
 • uruchamia programy komputerowe
 • kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując Schowek
 • wyjaśnia, czym jest złośliwe oprogramowanie
 • otwiera, zapisuje i tworzy nowe dokumenty
 • wymienia sposoby pozyskiwania obrazów cyfrowych
 • tworzy rysunki w edytorze grafiki GIMP
 • stosuje filtry w edytorze grafiki GIMP
 • zaznacza, kopiuje, wycina i wkleja fragmenty obrazu w edytorze grafiki GIMP
 • tworzy animacje w edytorze grafiki GIMP
 • wyjaśnia, czym są sieć komputerowa i internet
 • przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu
 • przestrzega zasad netykiety w komunikacji internetowej
 • tworzy, wysyła i odbiera pocztę elektroniczną
 • wyjaśnia, czym jest algorytm
 • wyjaśnia, czym jest programowanie
 • wyjaśnia, czym jest program komputerowy
 • buduje proste skrypty w języku Scratch
 • używa podstawowych poleceń języka Logo do tworzenia rysunków
 • wyjaśnia, czym jest dokument tekstowy
 • pisze tekst w edytorze tekstu
 • włącza podgląd znaków niedrukowanych w edytorze tekstu
 • wymienia dwie zasady redagowania dokumentu tekstowego
 • wymienia dwie zasady doboru parametrów formatowania tekstu
 • zna rodzaje słowników w edytorze tekstu.
 • wstawia obraz do dokumentu tekstowego
 • wykonuje operacje na fragmentach tekstu
 • wstawia proste równania do dokumentu tekstowego
 • wykonuje zrzut ekranu i wstawia go do dokumentu tekstowego
 • korzysta z domyślnych tabulatorów w edytorze tekstu
 • drukuje dokument tekstowy
 • wstawia do dokumentu tekstowego prostą tabelę
 • wstawia do dokumentu tekstowego listy numerowaną lub wypunktowaną
 • wstawia nagłówek i stopkę do dokumentu tekstowego
 • wyszukuje słowa w dokumencie tekstowym
 • wstawia przypisy dolne w dokumencie tekstowym
 • dzieli cały tekst na kolumny
 • odczytuje statystyki z dolnego paska okna dokumentu
 • wymienia cztery dziedziny, w których wykorzystuje się komputery
 • opisuje najczęściej spotykanie rodzaje komputerów (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon)
 • nazywa najczęściej spotykane urządzenia peryferyjne i omawia ich przeznaczenie
 • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze
 • wymienia rodzaje programów komputerowych
 • wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla komputerów
 • kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując metodę „przeciągnij i upuść”
 • wyjaśnia, dlaczego należy tworzyć kopie bezpieczeństwa danych
 • wymienia rodzaje złośliwego oprogramowania
 • wymienia rodzaje grafiki komputerowej
 • opisuje zasady tworzenia dokumentu komputerowego
 • zmienia ustawienia narzędzi programu GIMP
 • wymienia etapy skanowania i drukowania obrazu
 • wymienia operacje dotyczące koloru możliwe do wykonania w programie GIMP
 • zapisuje w wybranym formacie obraz utworzony w programie GIMP
 • drukuje dokument komputerowy
 • wyjaśnia różnice pomiędzy kopiowaniem a wycinaniem
 • omawia przeznaczenie warstw obrazu w programie GIMP
 • tworzy i usuwa warstwy w programie GIMP
 • umieszcza napisy na obrazie w programie GIMP
 • stosuje podstawowe narzędzia Selekcji
 • tworzy proste animacje w programie GIMP
 • używa narzędzia Inteligentne nożyce programu GIMP do tworzenia fotomontaży
 • sprawnie posługuje się przeglądarką internetową
 • wymienia rodzaje sieci komputerowych
 • omawia budowę prostej sieci komputerowej
 • wyszukuje informacje w internecie
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci i internetu
 • pobiera różnego rodzaju pliki z internetu
 • dodaje załączniki do wiadomości elektronicznych
 • przestrzega postanowień licencji, którymi objęte są materiały pobrane z internetu
 • unika zagrożeń związanych z komunikacją internetową
 • wymienia etapy rozwiązywania problemów
 • opisuje algorytm w postaci listy kroków
 • omawia różnice pomiędzy kodem źródłowym a kodem wynikowym
 • tłumaczy, czym jest środowisko programistyczne
 • tłumaczy, do czego używa się zmiennych w programach
 • przedstawia algorytm w postaci schematu blokowego
 • omawia budowę okna programu Scratch
 • wyjaśnia, czym jest skrypt w języku Scratch
 • stosuje powtarzanie poleceń (iterację) w budowanych skryptach
 • dodaje nowe duszki w programie Scratch
 • dodaje nowe tła w programie Scratch
 • omawia budowę okna programu Logomocja
 • tworzy pętle w języku Logo, używając polecenia Powtórz
 • wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie, margines
 • tworzy nowe akapity w dokumencie tekstowym
 • stosuje podstawowe opcje formatowania tekstu
 • korzysta ze słownika ortograficznego w edytorze tekstu
 • korzysta ze słownika synonimów w edytorze tekstu
 • wymienia trzy zasady redagowania dokumentu tekstowego
 • wymienia trzy zasady doboru parametrów formatowania tekstu
 • stosuje różne sposoby otaczania obrazu tekstem
 • korzysta z gotowych szablonów podczas tworzenia dokumentu tekstowego
 • przemieszcza obiekty w dokumencie tekstowym
 • osadza obraz w dokumencie tekstowym
 • modyfikuje obraz osadzony w dokumencie tekstowym
 • stawia i modyfikuje obraz jako nowy obiekt w dokumencie tekstowym
 • stosuje indeksy dolny i górny w dokumencie tekstowym
 • wstawia do dokumentu tekstowego równania o średnim stopniu trudności
 • wymienia zastosowania tabulatorów w edytorze tekstu,
 • stosuje spację nierozdzielającą w edytorze tekstu
 • stosuje style tabeli w edytorze tekstu
 • stosuje różne formaty numeracji i wypunktowania w listach wstawianych w edytorze tekstu
 • wstawia numer strony w stopce dokumentu tekstowego
 • zmienia znalezione słowa za pomocą opcji Zamień w edytorze tekstu
 • dzieli fragmenty tekstu na kolumny
 • przygotowuje harmonogram w edytorze tekstu
 • przygotowuje kosztorys w edytorze tekstu
 • wymienia sześć dziedzin, w których wykorzystuje się komputery,
 • opisuje rodzaje pamięci masowej
 • omawia jednostki pamięci masowej
 • wstawia do dokumentu znaki, korzystając z kodów ASCII
 • przyporządkowuje program komputerowy do odpowiedniej kategorii
 • wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych
 • przestrzega zasad etycznych podczas pracy z komputerem
 • kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując popularne programy do archiwizacji
 • kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując funkcje systemu operacyjnego
 • sprawdza, ile miejsca na dysku zajmują pliki i foldery
 • zabezpiecza komputer przez wirusami, instalując program antywirusowy
 • wymienia trzy formaty plików graficznych
 • tworzy w programie GIMP kompozycje z figur geometrycznych
 • ustawia parametry skanowania i drukowania obrazu
 • wykonuje w programie GIMP operacje dotyczące koloru,
 • korzysta z podglądu wydruku dokumentu
 • używa skrótów klawiszowych do wycinania, kopiowana i wklejania fragmentów obrazu
 • wyjaśnia, czym jest Selekcja w edytorze graficznym
 • charakteryzuje narzędzia Selekcji dostępne w programie GIMP
 • używa narzędzi Selekcji dostępnych w programie GIMP
 • zmienia kolejność warstw obrazu w programie GIMP
 • kopiuje teksty znalezione w internecie i wkleja je do innych programów komputerowych
 • zapamiętuje znalezione strony internetowe w pamięci przeglądarki
 • korzysta z komunikatorów internetowych do porozumiewania się ze znajomymi
 • wkleja do edytora tekstu obrazy pobrane z internetu
 • opisuje algorytm w postaci schematu blokowego
 • wymienia przykładowe środowiska programistyczne
 • stosuje podprogramy w budowanych algorytmach
 • wykorzystuje sytuacje warunkowe w budowanych algorytmach
 • używa zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch
 • wykorzystuje sytuacje warunkowe w skryptach budowanych w języku Scratch
 • konstruuje procedury bez parametrów w języku Scratch
 • używa sytuacji warunkowych w skryptach budowanych w języku Scratch
 • korzysta ze zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch
 • wykorzystuje pętle powtórzeniowe (iteracyjne) w skryptach budowanych w języku Scratch
 • wykorzystuje sytuacje warunkowe w języku Logo
 • używa zmiennych w języku Logo
 • otwiera dokument utworzony w innym edytorze tekstu
 • zapisuje dokument tekstowy w dowolnym formacie
 • kopiuje parametry formatowania tekstu
 • wymienia kroje pisma
 • wymienia cztery zasady redagowania dokumentu tekstowego
 • wymienia cztery zasady doboru formatowania tekstu
 • stosuje zasady redagowania tekstu
 • przycina obraz wstawiony do dokumentu tekstowego
 • formatuje obraz z wykorzystaniem narzędzi z grupy Dopasowywanie
 • zna co najmniej trzy układy obrazu względem tekstu
 • wyjaśnia zasadę działania mechanizmu OLE
 • wymienia dwa rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym
 • wykonuje zrzut aktywnego okna i wstawia go do dokumentu tekstowego
 • zna rodzaje tabulatorów specjalnych
 • wymienia zalety stosowania tabulatorów
 • formatuje komórki tabeli
 • zmienia szerokość kolumn i wierszy tabeli
 • modyfikuje nagłówek i stopkę dokumentu tekstowego
 • modyfikuje parametry podziału tekstu na kolumny
 • opracowuje projekt graficzny e-gazetki
 • łączy ze sobą kilka dokumentów tekstowych
 • współpracuje z innymi podczas tworzenia projektu grupowego
 • wymienia osiem dziedzin, w których wykorzystuje się komputery
 • wyjaśnia, czym jest system binarny (dwójkowy) i dlaczego jest używany w informatyce
 • samodzielnie instaluje programy komputerowe
 • wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie
 • stosuje skróty klawiszowe, wykonując operacje na plikach i folderach
 • zabezpiecza komputer przez zagrożeniami innymi niż wirusy
 • charakteryzuje rodzaje grafiki komputerowej
 • zapisuje obrazy w różnych formatach
 • wyjaśnia, czym jest plik
 • wyjaśnia, czym jest ścieżka dostępu do pliku
 • wyjaśnia, czym jest rozdzielczość obrazu
 • charakteryzuje parametry skanowania i drukowania obrazu
 • poprawia jakość zdjęcia
 • wyjaśnia różnicę pomiędzy ukrywaniem a usuwaniem warstwy
 • wyjaśnia, czym jest i do czego służy Schowek
 • łączy warstwy w obrazach tworzonych w programie GIMP
 • wskazuje różnice między warstwą Tło a innymi warstwami obrazów w programie GIMP
 • pracuje na warstwach podczas tworzenia animacji w programie GIMP
 • korzysta z przekształceń obrazów w programie GIMP
 • wyjaśnia różnice pomiędzy klasami sieci komputerowych
 • dopasowuje przeglądarkę internetową do swoich potrzeb
 • korzysta z chmury obliczeniowej podczas tworzenia projektów grupowych
 • samodzielnie buduje złożone schematy blokowe do przedstawiania różnych algorytmów
 • konstruuje złożone sytuacje warunkowe (wiele warunków) w algorytmach
 • konstruuje procedury z parametrami w języku Scratch
 • dodaje nowe (trudniejsze) poziomy do gry tworzonej w języku Scratch
 • tworzy w języku Logo procedury z parametrami i bez nich
 • zmienia domyślną postać w programie Logomocja
 • ustala w edytorze tekstu interlinię pomiędzy wierszami tekstu oraz odległości pomiędzy akapitami
 • wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady redagowania dokumentu tekstowego
 • wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady doboru parametrów formatowania tekstu
 • rozumie różne zastosowania krojów pisma w dokumencie tekstowym
 • zna i charakteryzuje wszystkie układy obrazu względem tekstu
 • grupuje obiekty w edytorze tekstu
 • wymienia wady i zalety różnych technik umieszczania obrazu w dokumencie tekstowym i stosuje te techniki
 • wymienia trzy rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym, oraz ich aplikacje źródłowe
 • formatuje zrzut ekranu wstawiony do dokumentu tekstowego
 • wstawia do dokumentu tekstowego równania o wyższym stopniu trudności
 • zna zasady stosowania w tekście spacji nierozdzielających
 • stosuje tabulatory specjalne
 • tworzy listy wielopoziomowe
 • stosuje w listach ręczny podział wiersza
 • wyszukuje i zamienia znaki w dokumencie tekstowym
 • różnicuje treść nagłówka i stopki dla parzystych i nieparzystych stron dokumentu tekstowego
 • wyjaśnia, na czym polega podział dokumentu na sekcje
 • zapisuje dokument tekstowy w formacie PDF

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA

E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M.Sysło

INFORMATYKA. PODRĘCZNIK DLA UCZNIA GIMNAZJUM


Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych.
 • Podstawę programową z informatyki.

Ocenianie ma na celu:

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatycznego powinno w głównej mierze być ukierunkowane na odnalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim stopniu uczeń:

 1. Bezpiecznie posługuje się komputerem i jego oprogramowaniem, korzysta z sieci komputerowej.
 2. Wyszukuje i wykorzystuje (gromadzi, selekcjonuje, przetwarza) informacje z różnych źródeł; współtworzy zasoby w sieci.
 3. Komunikuje się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 4. Opracowuje za pomocą komputera rysunki, teksty, dane liczbowe ,motywy, animacje, prezentacje multimedialne.
 5. Rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje z wykorzystaniem komputera, stosuje podejście algorytmiczne.
 6. Wykorzystuje komputer oraz programy i gry edukacyjne do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.
 7. Wykorzystuje komputer i technologie informacyjno-komunikacyjne do rozwijania zainteresowań; opisuje inne zastosowania informatyki; ocenia zagrożenia i ograniczenia, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki.

Ogólne składniki stanowiące przedmiot oceny to:

 • zakres wiadomości i umiejętności,
 • rozumienie materiału naukowego,
 • umiejętność stosowania wiedzy,
 • kultura przekazywania wiadomości. 

Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły
i nadzoru pedagogicznego o:

 • efektywności procesu nauczania i uczenia się,
 • wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,
 • postępach uczniów

Ocenianiu podlegają:

 1. Praca ucznia na lekcji:
 • ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów operacyjnych lekcji,
 • odpowiedzi ustne (znajomość pojęć i terminów informatycznych),
 • aktywność na lekcji,
 • przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy stanowisku komputerowym,
 • praca w grupie.
 1. Sprawdziany wiadomości oraz umiejętności realizowane po każdym dziale.
 2. Prace podejmowane z własnej inicjatywy, np. gazetki tematyczne, referaty, prezentacje, plansze poglądowe.
 3. Zadania domowe:
 • Bieżące,
 • Długoterminowe – projekty tematyczne.
 1. Dodatkowe osiągnięcia ucznia – udział w konkursach.

Kryteria i sposoby oceniania:

Uczeń oceniany jest według tradycyjnej skali ocen:

- ocena celująca                      6

- ocena bardzo dobra             5

- ocena dobra                          4

- ocena dostateczna                3

- ocena dopuszczająca           2

- ocena niedostateczna           1


Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował wiedzę i umiejętności na poziomie wykraczającym poza program nauczania na danym poziomie.
 2. Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia.
 3. Bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 4. Samodzielnie rozwiązuje nietypowe sytuacje problemowe.
 5. Z własnej inicjatywy pomaga innym uczniom.
 6. Podejmuje prace związane z funkcjonowaniem pracowni.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania.
 2. Sprawnie posługuje się poznanymi programami użytkowymi.
 3. Wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce.
 4. Potrafi poprawić błędy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania na dobrym poziomie.
 2. Sporadycznie popełnia błędy jednak potrafi je poprawić.
 3. Posługuje się prawidłową terminologią.
 4. Rozwiązuje zadania i problemy sporadycznie korzystając z pomocy nauczyciela.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania na poziomie podstawowym.
 2. Potrafi rozwiązywać proste zadania w poznanych programach użytkowych.
 3. Rozumie sens rozwiązywanych zadań.
 4. Opisuje przebieg rozwiązania zadania.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. Niewystarczająco opanował wiedzę umiejętności przewidziane programem nauczania na poziomie podstawowym.
 2. Ma trudności w posługiwaniu się poznanymi programami użytkowymi.
 3. Ma trudności w obsłudze systemu operacyjnego.
 4. Rozwiązuje proste zadania tylko z pomocą nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania na poziomie podstawowym.
 2. Nie wykonuje prostych zadań nawet z pomocą nauczyciela.
 3. Nie potrafi wykorzystać programów użytkowych do rozwiązywania nawet prostych zadań.

Braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalszą naukę z przedmiotu.