Artykuły

Matematyka 4 - 8

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

MATEMATYKA

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

OCENIE PODLEGAJĄ: UMIEJĘTNOŚCI, WIEDZA, LOGICZNE MYŚLENIE, POSTĘPY, AKTYWNOŚĆ –sprawdzane w formie:

USTNEJodpowiedzi ustne, rachunek pamięciowy, rozwiązywanie zadań;

PISEMNEJ – prace klasowe, kartkówki, testy, rozwiązywanie zadań;

PRAKTYCZNEJ –umiejętność zastosowania treści nauczania w sytuacjach praktycznych,

                       umiejętność odczytywania informacji z tabel, wykresów, diagramów;

AKTYWNOŚCI – wyszukiwanie i gromadzenie informacji, udział w konkursach,

                             olimpiadach.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY CAŁOROCZNE, OKRESOWE, CZĄSTKOWE:

CELUJĄCY

 • Samodzielnie rozwiązuje zadania dodatkowe, wykraczające poza realizowany program;
 • Stosuje prawidłowy i przejrzysty sposób zapisu rozwiązania oraz oryginalne (prostsze) metody rozwiązywania zadań o znacznym stopniu trudności;
 • Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania matematyczne;
 • Osiąga sukcesy w konkursach matematycznych.

BARDZO DOBRY

 • Zdobytą wiedzę potrafi zastosować w rozwiązywaniu zadań i rozstrzyganiu problemów matematycznych;
 • Ma opanowany pełen zakres wiedzy z danego etapu edukacyjnego;
 • Poprawnie analizuje i rozwiązuje zadania z treścią o różnorodnej tematyce;
 • Samodzielnie rozwiązuje zadania wymagające przekształcania wzorów, sprawdza poprawność rozwiązania;
 • Biegle posługuje się definicjami, wzorami, terminologią i symboliką matematyczną dotyczącą danego etapu edukacyjnego.

DOBRY

 • Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, formułuje do nich pytania i odpowiedzi, poprawnie stosuje do nich wzory, definicje i twierdzenia;
 • Sprawnie posługuje się twierdzeniami dotyczącymi praw działań, oblicza wartość liczbową typowych wyrażeń arytmetycznych;
 • Potrafi przekształcać wzory matematyczne i wyznaczyć z nich niewiadomą (odpowiednio do danego etapu edukacyjnego);
 • Zdobytą wiedzę potrafi zastosować do rozstrzygania problemów matematycznych.

DOSTATECZNY

 • Sprawnie wykonuje podstawowe działania na liczbach z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań;
 • Samodzielnie rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności, formułuje pytania i odpowiedzi;
 • Zna podstawowe definicje i wzory dla danego etapu edukacyjnego i potrafi je zastosować do rozwiązywania prostych zadań.

DOPUSZCZAJĄCY

 • Oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań odpowiednio do danego etapu edukacyjnego;
 • Rozwiązuje proste zadania;
 • Zna podstawowe pojęcia, definicje i twierdzenia odpowiednio do danego etapu edukacyjnego.

PONADTO NA LEKCJI UCZEŃ MOŻE OTRZYMYWAĆ „+” LUB „-“ ZA:

 • Zadanie domowe
 • Zadanie dodatkowe „Kaktus” (tylko „+”)
 • Znajomość tabliczki mnożenia
 • Aktywność na zajęciach
 • Przygotowanie do zajęć
 • Odpowiedź ustną
 • Kartkówki z ostatniej lekcji lub zadania domowego

   „Znaczki” są sumowane po pięć i w zależności od ich liczby wystawiana jest do dziennika ocena ( 5„+” ocena bdb., 4„+” ocena db., 3„+” ocena dost., 2 i 1„+” ocena dop., 0„+” ocena ndst..).

   Sposób zapowiadania, przygotowywania, omawiania prac klasowych i sprawdzianów, poprawa ocen, informowanie ucznia i rodziców o ocenach, motywowanie ocen oraz klasyfikowanie uczniów – zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Opracowała:  Jolanta Gajewska