Artykuły

Muzyka

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV-VII oraz klasy II-III gimnazjum.
mgr Łukasz Kozłowski

 

Ocena na lekcjach muzyki jest bardzo utrudniona ze względu na duże różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów. Nauczyciel oceniając ucznia powinien brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności, postawy i wysiłku wkładanego na lekcjach powinno być dokonywane z wyrozumiałością i życzliwością w stosunku do uczniów, pozytywnie motywując ich do muzyki.

Szczególnie powinny być nagradzane indywidualne zainteresowania uczniów (gra na instrumentach, udział w zespole muzycznym, udział w koncertach i konkursach, słuchanie audycji radiowych czy telewizyjnych poświęconych muzyce).

 1. a Podstawa programowa – klasy IV – VII

Cele edukacyjne

1. Pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów, a w szczególności:

1) rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata,

2) rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka,

3) rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej,

4) rozwijanie umiejętności refleksyjnego słuchania,

5) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.

2. Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności muzyczne.

3. Wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

4. Wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę uczniów oraz atmosferę szkolną.

Zadania szkoły

1. Tworzenie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, bezinteresownego działania, procesu twórczego - wysiłku i radości towarzyszących twórczej aktywności.

2. Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki.

3. Kształtowanie postaw.

Treści nauczania

1. Nauka śpiewania w wykonaniu indywidualnym i zbiorowym.

2. Muzykowanie na instrumentach.

3. Działania muzyczno - ruchowe.

4. Słuchanie muzyki.

5. Obserwacja i tworzenie świata dźwięku.

6. Pojęcia muzyczne niezbędne do prowadzenia rozmów o muzyce.

7. Różnorodność muzyki ojczystej, w tym regionalnej oraz muzyki innych narodów i regionów świata.

8. Wartości muzyki klasycznej, rozrywkowej i ludowej.

Osiągnięcia

1. Śpiewanie indywidualne i w grupie.

2. Umiejętność słuchania muzyki.

3. Znajomość najważniejszych pieśni narodowych.

4. Rozpoznawanie w słuchanej muzyce rytmów i charakteru polskich tańców narodowych.

5. Określanie elementów muzycznych w słuchanych utworach.

6. Rozumienie zapisu nutowego śpiewanych piosenek na poziomie elementarnym.

 1. b Podstawa programowa – gimnazjum

Cele edukacyjne

 1. Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.
 2. Wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności muzyczne, a także wiedzę z tego zakresu.
 3. Umożliwienie uczniom przeżycia różnych doświadczeń muzycznych.
 4. Kształtowanie kultury muzycznej (umiejętność włączania sztuki we własne, osobiste życie).
 5. Uczenie wartościowania obecnych wokół ucznia zjawisk z zakresu muzyki.

Zadania szkoły

 1. Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki prowadzącego do przeżyć estetycznych.
 2. Ukazanie wielkiego bogactwa świata sztuki.
 3. Tworzenie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, doświadczania tajemnicy, kontemplacji, a także autorefleksji.
 4. Ukazanie różnych funkcji sztuki - estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalno-terapeutycznej, religijnej.

Treści nauczania

 1. Słuchanie muzyki.
 2. Śpiew.
 3. Muzykowanie na instrumentach.
 4. Działania muzyczno-ruchowe.
 5. Wiedza niezbędna do rozumienia muzyki.
 6. Różnorodność muzyki ojczystej, w tym regionalnej, muzyki innych narodów i regionów świata.
 7. Wartości muzyki ludowej, muzyki artystycznej i muzyki popularnej.
 8. Podstawowa wiedza o teatrze i filmie.

Osiągnięcia

 1. Rozpoznawanie wybitnych dzieł muzycznych
 2. Własna aktywność muzyczna

1. Kryteria oceny ucznia

a) obowiązująca skala ocen:

 • celujący – 6 – cel.
 • bardzo dobry – 5 – bdb.
 • dobry – 4 – db.
 • dostateczny – 3 – dost.
 • dopuszczający – 2 – dop.
 • niedostateczny – 1 – ndst.

b) ocenie podlegają:

 • wyznaczone prace domowe,
 • samodzielna oraz grupowa praca ucznia w czasie lekcji (aktywność),
 • prowadzenie śpiewnika
 • prowadzenie zeszytu przedmiotowego (ocena na koniec semestru)
 • kartkówki
 • sprawdziany (1 lub 2 w ciągu semestru)
 • śpiewanie
 • znajomość wartości rytmicznych i nut
 • referaty (1 lub 2 w ciągu semestru)
 • praca pozalekcyjna

Ocena semestralna jest wystawiana z uwzględnieniem kryteriów wewnątrzszkonego i przedmiotowego systemu nauczania. Odzwierciedla ona postawę ucznia wobec przedmiotu i wykonywanych zadań oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w ich realizację. Ocena jest wykładnikiem osiągniętych umiejętności, poziomu uzyskanej wiedzy w danym okresie oraz motywuje i zachęca ucznia do rozwijania zainteresowań plastycznych i muzycznych.

Ocena roczna uwzględnia wiedzę i umiejętności ucznia zdobyte i utrwalone w ciągu całego roku. Podobnie jak ocena semestralna uwzględnia zapisy, które wynikają w wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania.

3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

¨ Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-          nawet na poziomie elementarnym nie opanował wiadomości i umiejętności oraz:

-          nie wykazuje zainteresowania przedmiotem

-          nie bierze udziału w działaniach twórczych

-          nie prowadzi zeszytu przedmiotowego

-          nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny

 • ocena ta nie jest skutkiem możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach; wystawić ją można jedynie w przypadku, gdy uczeń nie przyjmuje żadnej formy pomocy ze strony nauczyciela

¨ Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-          opanował zakres wiadomości i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

-          nie pracuje systematycznie nie niezbyt chętnie podejmuje działania

-          biernie uczestniczy w dyskusjach- niestarannie wykonuje ćwiczenia

-          nie formułuje wniosków

¨ Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-          opanował zakres wiadomości i umiejętności w stopniu poprawnym oraz: 

-          nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania- rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo – grupowych

-          czasami poprawnie formułuje wnioski

-          ma problemy z obroną swoich poglądów- najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe

¨ Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-          opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu średnim, a ponadto:          

-          zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie

-          poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swoich poglądów

-          odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról

-          najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe

¨ Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-          opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w wysokim stopniu a ponadto:

-          wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych

-          wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról- uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe

-          starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą.

¨ Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-          opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo:   

-          czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych (kółko muzyczne);

-          wykazuje zainteresowanie muzyką (bierze udział w koncertach, gromadzi książki o muzyce, nagrania)

-          podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacja z różnych źródeł, angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły)

-          reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych