Artykuły

Twórcza Szkoła - Regulamin

Regulamin

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pn. „TWÓRCZA SZKOŁA”

z dnia 02 maja 2013 r.

Projekt pn. ,,Twórcza Szkoła” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

§ 1. 1. Projekt „Twórcza Szkoła” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany jest przez Fundację Kształcenia Kreatywnego w partnerstwie z Gminą Boleszkowice (powiat myśliborski, woj. Zachodniopomorskie) w okresie od 01.04.2013 do 28.02.2015 r.

2. Projekt jest skierowany do 266 uczniów Zespołu Szkół w Boleszkowicach oraz do 20 nauczycieli.

3. Całkowity budżet projektu wynosi 1 009 652,35 PLN, z czego 946 602,35 PLN stanowi dofinansowanie, a 63 050,00 PLN to wkład własny Beneficjenta i Partnera projektu.

§ 2.1.Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród 266 uczniów z Zespole Szkół w Boleszkowicach (szkoła podstawowa oraz gimnazjum) oraz podniesienie jakości kształcenia w ww. szkole poprzez wdrożenie dwóch programów rozwojowych w okresie od 01.04.2013 do 28.02.2015.

2. Cele szczegółowe projektu:

- podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów Szkoły podstawowej i Gimnazjum: 90 uczn.
Z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 63 ucz. Z języka angielskiego oraz u 72 uczn. z ICT do 28.02.2015 r.

- podniesienie umiejętności 53 uczn. (SP) w zakresie pisania, czytania i rozumowania oraz 127 uczniów (SP/G) w zakresie korzystania z informacji i zastosowania wiedzy w praktyce,

- podniesienie wiedzy 143 uczn. (IV-VI SP i I-III Gimn.) o możliwościach wyboru ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego do 28.02.2015 r.

- podniesienie jakości zajęć szkolnych poprzez przygotowanie 20 nauczycieli do wdrożenia innowacyjnych metod prowadzenia zajęć do 28.02.2015 r.

-podniesienie jakości zarządzania szkołą poprzez opracowanie i wdrożenie 2 modelowych planów rozwoju szkoły oraz podniesienie kompetencji 2 dyrektorów do 28.02.2015 r.

§ 3. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Boleszkowice i skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Boleszkowicach, tj. uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Rekrutacja odbywa się na terenie danej szkoły w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 4. Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowią:

a) 20 nauczycieli Zespołu Szkół w Boleszkowicach, dla których zrealizowane zostaną szkolenia z innowacyjnych metod nauczania obejmujące m.in. Trening twórczości, Tworzenie autorskich programów nauczania, Praca metodą projektów oraz szkolenia z budowania zespołu,

b) 2 dyrektorów, dla których przewidziano doradztwo specjalistyczne pn. Tworzenie i obsługa nowoczesnych narzędzi zarządzania, m.in. Kalendarz zintegrowany, Excell, komunikatory oraz coaching z zakresu umiejętności zarządzania kadrą i rozwoju zawodowego.

c) 266 uczniów Zespołu Szkół w Boleszkowicach (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum), dla których zrealizowanych zostanie szereg zajęć kształtujących umiejętności:

- Pracownia Nauki SP, Gimn. – zaj. kształtujące umiejętności matematyczno-przyrodnicze (SP) oraz umiejętnośći matematyczne, z fizyki, z biologii, z chemii, z geograii (Gimnazjum), przewiduje się utworzenie 2 grup dla uczniów klas I-III, 2 grup dla uczniów klas IV-VI SP po 14 uczniów i 3 grup w Gimnazjum po 11 uczniów.

- Pracownia Języka SP, Gimn – zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego przy użyciu interaktywnych programów nauczania i tablicy interaktywnej, przewiduje się utworzenie 3 grup po 11 uczniów dla klas IV-VI i 3 grup w Gimnazjum po 10 uczniów.

- Pracownia Dziennikarstwa SP- zajęcia kształtujące i rozwijające umiejętność czytania, pisania i rozumowania, przewiduje się utworzenie 4 grup po 13-14 uczniów dla klas IV-VI SP.

- Pracownia projektu edukacyjnego SP, Gimn. – zajęcia kształcące umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł, przewiduje się utworzenie 4 grup po 13-14 uczniów klas IV-VI SP i 3 grup w Gimnazjum po 17 uczniów.

- Pracownia mobilnej edukacji Gimn. – zajęcia kształcące umiejętność stosowania nowych technologii i urządzeń ICT – mobilna edukacja,przewiduje się utworzenie 3 grup po 24 uczniów w Gimnazjum.

- Pracownia Talentu SP, Gimn. – warsztaty z psychologiem/doradcą zawodowym, tworzenie „Paszportu do przyszłości”.Zajęciami objęci zostaną wszyscy uczniowie klas IV-VI SP i I-III G.

§ 5. Etapy rekrutacji

 1. W pierwszym etapie zrekrutowani zostaną dyrektorzy oraz nauczyciele. Nauczyciele złożą CV, list motywacyjny, formularz rekrutacyjny (zał. Nr 1)
 2. Rekrutacja uczniów odbędzie się w oparciu o przeprowadzone diagnozy na wstępie projektu składające się z testu diagnostycznego.
  1. Testy diagnostyczne uczniowie piszą w swojej szkole macierzystej pod nadzorem nauczycieli. 
  2. Diagnoza służy rozpoznaniu uzdolnień poznawczych uczniów na trzech etapach kształcenia: klasy I-VI szkół podstawowych, gimnazjów w zakresie następujących obszarów przedmiotowych: język polski, język angielski, matematyka, przyroda, biologia, fizyka, technologie informacyjno-komunikacyjne. 
  3. Po przeprowadzeniu testów diagnostycznych dyrektor przekazuje je Komisji rekrutacyjnej.
  4. Komisja rekrutacyjna dokona na podstawie analizy testów diagnostycznych rekrutacji do poszczególnych Pracowni.
  5. Komisja rekrutacyjna składająca się z następujących osób:

- Kierownik projektu – przewodniczący komisji,

- Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół - członek,

- Prezes Fundacji Kształcenia Kreatywnego – członek

- Asystent kierownika projektu – członek.  dokona oceny złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym oraz sporządzi listy uczestników projektu.

 1. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronach www.fkk.edu.pl oraz www.boleszkowice.pl i wywieszone na tablicach informacyjnych szkół.
 2. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników zostanie utworzona lista rezerwowa.

§ 6. Obowiązki uczestników

1. Każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązany będzie do wypełnienia i podpisania deklaracji uczestnictwa (zał. Nr 2), oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3). W przypadku niepełnoletności dokumenty podpisuje: rodzic lub pełnoprawny opiekun ucznia.

2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w poszczególnych działaniach projektu jest zobowiązaniem uczestnika do czynnego i pełnego udziału w projekcie.

3. Do obowiązków uczestników zajęć w ramach projektu  należeć będzie:

a) systematyczne uczestniczenie w zajęciach, szkoleniach, doradztwie.

b) przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,

c) wypełnienie ankiet monitorujących rezultaty projektu,

d) wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją projektu,

§ 8. Nieobecności na zajęciach w projekcie

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

2.Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane pisemnym usprawiedliwieniem rodzica/opiekuna prawnego ucznia. Ww. dokumenty rodzic/ opiekun prawny ucznia niezwłocznie przekazuje trenerowi prowadzącemu zajęcia w celu usprawiedliwienia nieobecności.

§ 9.Postanowienia końcowe

1. Listy uczestników w poszczególnych działaniach projektu oraz podziału przynależności do odpowiednich grup wykonają Kierownik projektu i Asystent kierownika.

2. Regulamin obowiązuje do końca realizacji projektu.

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

4.Adres biura projektu: Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, pokój nr 13.

5. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostatecznie decyduje Kierownik projektu.