Język polski klasy IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA  KL. 4-8

Skala ocen

Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną:

Stopień 1 – niedostateczny
             2 – dopuszczający
             3 – dostateczny
             4 – dobry
             5 – bardzo dobry
             6 – celujący

Kontrola osiągnięć uczniów

1. Pisemne:
- odpowiedzi na pytania,
- rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń,
- testy (diagnostyczne i sumujące),
- redagowanie tekstu użytkowego,
- redagowanie formy literackiej,
- dyktanda.

2. Ustne:
- kilkuzdaniowa wypowiedź,
- opowiadania,
- czytanie tekstów,
- prezentacja,
- recytowanie.

3. Praktyczne:
- pokazanie niewerbalnego wytworu pracy, np. projektu, albumu, słownik.

Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów:

• prace stylistyczne (wypracowanie – bez możliwości poprawy),
• prace klasowe i testy obejmujące duży zakres materiału (możliwość poprawy),
• krótkie sprawdziany dotyczące jednego problemu (kartkówki – bez możliwości poprawy)
• odpowiedzi ustne,
• recytacje, inscenizacje,
• prace domowe,
• zadania z kart pracy,
• zeszyt przedmiotowy,
• postawa wobec przedmiotu (aktywność i zachowanie na lekcji).

Proponowane ocenianie tekstów literacko-gramatycznych

Procenty Stopnie (kl. IV- V)
0-19 %        1
20-49%       2
50-79%       3
80-89%       4
90-95%        5
96-100%      6

Procenty Stopnie (kl. VI - VIII)
0-29 %        1
30-49%       2
50-79%       3
80-89%       4
90- 95%      5
96-100%     6

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny (warunek). Nie dotyczy to jednak obowiązkowych prac klasowych, zapowiadanych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Za zgodą nauczyciela można poprawić ocenę z pracy klasowej w wyznaczonym terminie (do dwóch tygodni).

Brak pracy domowej – jedynka do dziennika.

Za aktywność i odpytywanie (krótkie wypowiedzi) uczeń może otrzymać znaczki (+ -):

• 5 plusów – bdb.
• 4 plusy – db.
• 3 plusy – dst.
• 2 plusy – dop.
• 1 plus – dop.
• 0 plusów – ndst.

Wypowiedzi pisemne (wypracowania) spisane z Internetu – ndst. bez możliwości poprawy.

 

Kryteria ocen z języka polskiego dla klas 4-8

Ocena celująca:

Uczeń:
- posiada i potrafi wykorzystać wiedzę wykraczającą poza program,
- samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane w      programie,
- potrafi przygotować twórczą i oryginalną recytację, inscenizację w mowie i piśmie posługuje się bogatym słownictwem i  poprawnym językiem,
- aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych związanych z językiem polskim,
- poprawnie stosuje reguły ortograficzne nawet w trudnych wyrazach,
- regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe,
- systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej,
- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data).

 

 

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:
- w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie,
- samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i ćwiczenia,
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby samodzielnej interpretacji,
- przygotowuje ciekawe prezentacje, recytacje i inscenizacje,
- wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny,
- aktywnie uczestniczy w lekcji,
- regularnie odrabia prace domowe i często wykonuje prace nieobowiązkowe,
- sporadycznie popełnia błędy ortograficzne,
- prowadzenie zeszytu i praca własna jw.

Ocena dobra:

Uczeń:
- w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki,
- samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, trudniejsze z pomocą nauczyciela,
- czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje,
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych i stylistycznych,
- stosuje reguły ortograficzne, popełnia niewiele błędów,
- bierze czynny udział w lekcji,
- regularnie odrabia prace domowe, czasem także nieobowiązkowe,
- zeszyt, praca własna jw.

Ocena dostateczna:

Uczeń:
- posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego wiedza jest fragmentaryczna, ma problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem,
- trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,
- wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie popełnia rażących       błędów   językowych,
- sporadycznie zabiera głos na lekcji,
- odrabia obowiązkowe prace domowe.

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:
- ma duże braki w wiedzy,
- nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela,
- nie potrafi samodzielnie przeczytać ze zrozumieniem tekstu literackiego,
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,
- nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy,
- często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej,
- nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej.

                                                                                                                                                                                     

Małgorzata Szczepanik