Wychowanie fizyczne - szkoła podstawowa

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego

w Zespole Szkół w Boleszkowicach

Kryteria oceniania określają nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie ze "Statutem Szkoły", "Wewnątrzszkolnym systemem oceniania", "Planem wychowawczym szkoły" i tradycjami szkoły w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej (zgodnie z podstawą programową – poziom podstawowy i rozszerzony) przedmiotu wych.fizyczne.
Przy wystawianiu oceny semestralnej lub końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę podstawowe płaszczyzny oceniania i dodatkowe czynniki uwzględniające postępowanie ucznia w procesie nauczania i uczenia się wychowania fizycznego, a także zaangażowanie ucznia(aktywność) na lekcji wych.fiz.

 

Ocena z wychowania fizycznego

Szkoła podstawowa IV-VIII

SCHEMAT OCENIANIA

Ocena z wychowania fizycznego

Zajęcia klasowo-lekcyjne

Zajęcia do wyboru

Wysiłek wkładany przez ucznia (zaangażowanie, postawa)

Systematyczny udział w zajęciach

Aktywność na rzecz szkoły i kultury fizycznej

Umiejętności ruchowe zawarte w podstawie programowej

Wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej

Zachowanie na zajęciach

Czynniki dodatkowe - podwyższające ocenę semestralną lub końcoworoczną:

 1. Reprezentowanie szkoły w zawodach szkolnych, międzyszkolnych.
 2. Udział w nieobowiązkowych pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno - sportowych
 3. Aktywny udział w lekcji wych.fizycznego (zaangażowanie na lekcji)

Czynniki dodatkowe - obniżające ocenę semestralną lub końcoworoczną:

 1. Brak zaliczenia ze sprawdzianów obowiązujących na danym etapie nauczania.
 2. Brak stroju na lekcjach wych. Fizycznego


Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje wybitny poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej znacznie wykraczający poza program nauczania. (poziom rozszerzony).
 • Jest aktywny podczas lekcji, bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, a także samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
 • Swoją postawą do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych, godnie reprezentuje szkołę w (szkolnych, powiatowych, wojewódzkich) zawodach sportowych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje wysoki poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w pełnym zakresie przewidzianym programem nauczania-poziom rozszerzony( dla danej klasy).
 • Jest aktywny podczas lekcji, chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
 • Swoją postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje dobry poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w zakresie przewidzianym programem nauczania –podstawa programowa(poziom podstawowy).
 • Jest aktywny podczas lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, stara się samodzielnie doskonalić swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
 • Swoją postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy, zawsze potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Sporadycznie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

Ocenę dostateczną i dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w zakresie podstawowych wymagań przewidzianych programem nauczania.
 • Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, niechętnie wykonuje polecenia nauczyciela, nie wykazuje starań w kierunku samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.
 • Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi pewne zastrzeżenia. Jest mało zdyscyplinowany, jego nawyki higieniczno - zdrowotne przedstawiają pewne braki, nie zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje szkolny sprzęt sportowy, lecz nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się słabą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Nie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w zakresie uniemożliwiającym realizację podstawy programowej.
 • Nie przejawia żadnej aktywności podczas lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie widzi potrzeby samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.
 • Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń. Jest niezdyscyplinowany, nie posiada prawidłowych nawyków higieniczno - zdrowotnych, regularnie nie posiada właściwego ubioru na lekcji WF.
 • Niszczy szkolny sprzęt sportowy, nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi pomóc przy organizacji zawodów sportowych.
 • Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej w szkole.
 • Przeszkadza w prowadzeniu lekcji wych.fizycznego.

Kryteria oceniania wprowadzono na rok szk.2017/2018

 

 

Szkoła Podstawowa

 

klasy IV-VIII

 

Normy na poszczególne oceny z wybranych konkurencji

 

klasa

wiek

Dziewczynki

Chłopcy

   

ocena

60m

600m

PP

PL

SwZ

Ż

60m

600/1000

PP

PL

SwZ

Ż

IV

10

celująca

b.dobra

dobra

dostateczna

10.5

10.7

11.2

11.7

2.40

2.45

2.58

3.13

20

15

10

7

4.2

3.6

3.2

2.8

110-…

100-105

90-95

   80-85

5

4

3

1

10.1

10.3

10.7

11.1

2.26/4.17

2.36/4.23

2.48/4.35

3.034.47

30

25

20

15

4.8

4.3

3.9

3.5

120-…

110-115

100-105

90-95

16

8

5

3

V

11

celująca

b.dobra

dobra

dostateczna

10.2

10.5

11.0

11.5

2.37

2.24

2.57

3.12

25

20

15

10

4.9

4.2

3.7

3.2

115-…

105-110

95-100

85-90

6

5

4

2

9.7

101

10.6

11.0

2.22/4.08

2.30/4.17

2.42/4.24

2.56/4.40

35

30

25

20

5.6

4.8

4.3

3.8

125-…

115-120

105-110

95-100

20

10

7

4

VI

12

celująca

b.dobra

dobra

dostateczna

9.9

10.1

10.6

11.1

2.34

2.37

2.50

3.05

30

25

20

15

5.5

4.9

4.4

3.9

120-…

110-115

100-105

90-95

7

6

5

3

9.3

9.7

10.2

10.7

2.17/3.59

2.27/4.08

2.35/4.19

2.43/4.30

40

35

30

25

6.7

5.6

5.1

4.6

120-…

110-115

100-105

90-95

24

12

8

5

VII

13

celujaca

b.dobra

dobra

dostateczna

9.8

9.9

10.4

10.9

2.33

2.34

2.49

3.04

35

30

25

20

6.2

5.5

5.0

4.5

125-…

115-120

105-110

95-100

8

6

5

3

8.9

9.3

9.8

10.3

3.51

3.59

4.11

4.23

45

40

35

30

8.2

7.6

6.5

5.5

130-…

120-125

110-115

100-105

30

15

11

6

VIII

14

celująca

b.dobra

dobra

dostateczna

9.7

9.8

10.3

10.8

2.32

2.33

2.48

3.03

40

35

30

25

6.4

6.2

5.7

5.2

130-…

120-125

110-115

100-105

9

7

5

3

8.7

8.9

9.4

9.9

3.45

3.51

4.03

4.15

50

45

40

35

9.1

8.5

7.6

7.0

135-…

125-130

115-120

105-110

36

18

13

8

                               

 

60m- bieg na dystansie 60m, 600/1000m-bieg na dystansie 600/1000m, PP-rzut piłką palantową, PL-rzut piłką lekarską, SwZ-skok wzwyż ,Ż-żonglerka piłką