Religia

         PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z  RELIGII DLA SZKOŁY              
                             PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM      

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowania oceny.
Ocenę z religii ustalamy w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:
1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.
2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodziców na ich zapotrzebowanie lub, gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).
3. Wskazanie na występujące braki.
4. Mobilizacja do dalszej pracy.

Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:
1. Kontrola wstępna (sprawdzenie wiedzy i umiejętności w początkowej fazie kształcenia).
2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).
3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).
4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu).

Metody kontroli i ocen:
1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).
2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych).

Sposoby oceniania:
Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:
1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
2. Zainteresowanie przedmiotem.
3. Stosunek do przedmiotu.
4. Pilność i systematyczność.
5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.
6. Postawa.
Kontrola i ocena z religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.
Ocenianie ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
b) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
c) pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
d) systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.


Ocenie podlegają:
1. Pisemne prace kontrolne po każdym przerobionym dziale, , zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto kartkówki; zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Pisemne prace kontrolne są do wglądu uczniów, a rodziców na ich zapotrzebowanie.
2. Odpowiedzi ustne dotyczące materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.
4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.
5. Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.
6. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu. Znak graficzny tzw. ,,parafka” oznacza , że nauczyciel sprawdził wykonanie pracy , ale nie sprawdził jej zawartości merytorycznej.
7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności: osiągnięcia ucznia zapisywane w zeszycie prowadzonym przez nauczyciela religii.
8. Przygotowanie do poszczególnych katechez.
9. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.
10. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną.
11. Inne możliwości wskazujące możliwość oceniania.

Ilość ocen:
W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny cząstkowe.

Poprawianie:

Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością poprawiania ocen. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed wystawianiem oceny semestralnej lub końcowo rocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób zainteresowanych w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej.

Klasyfikacja:
Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji.
Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady:
Ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych; znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile prezentacja ich przejmie formę wypowiedzi ustnej oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym.
Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcowo rocznej o jeden stopień.
Ustne uzasadnienie oceny semestralnej winno nastąpić na tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną i zostać przedstawione uczniowi.
Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu, winna być przekazana uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na miesiąc przed klasyfikacją. Nauczyciel religii przedstawia możliwości poprawy oceny poprzez uzupełnienie niezbędnych wiadomości i umiejętności.
Uczeń ma prawo zwrócić się do dyrektora szkoły o umożliwienie podwyższenia proponowanej oceny końcowo rocznej z zajęć religii, poprzez przystąpienie do egzaminu sprawdzającego.

Oceny cząstkowe, semestralne i końcowo roczne według skali:
– celujący (6),
– bardzo dobry (5),
– dobry (4),
– dostateczny (3),
– dopuszczający (2),
– niedostateczny (1).

Każdy uczeń może być nieprzygotowany do zajęć ( brak zeszytu , podręcznika , zadania domowego ) trzy razy w ciągu semestru , ale powinien to zgłosić nauczycielowi po wejściu do klasy. Jeżeli uczeń tego nie zrobi –to może otrzymać ocenę niedostateczną do dziennika. Wszelkie braki nauczyciel zapisuje w swoim zeszycie jako ,, - ‘’

 Wszystkie prace pisemne są punktowane i przeliczane zgodnie z punktacją przyjętą w szkolnym systemie oceniania.

Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy,       umiejętności, przejawów zastosowania ich w życiu

Uwarunkowania do uzyskania oceny CELUJĄCEJ

Katechizowany:

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.

• Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.

• Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

• Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną.

• Angażuje się w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp..

• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.

• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.

• Poznane prawdy wiary stosuje w życiu.

• Wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza wymagania edukacyjne; jego praca jest

oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność.

O ocenie celującej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące go do tej oceny

Uwarunkowania uzyskania oceny BARDZO DOBREJ

Katechizowany:

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.

• Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.

• Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.

• Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela.

• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.

• W pełni zna pacierz.

• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.

• Aktywnie uczestniczy w religii.

• Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń.

• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.

• Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.

• Stara się być świadkiem wyznawanej wiary.

• Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela programem nauczania;

osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających samodzielności.

O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące go do tej oceny.

Uwarunkowania uzyskania oceny DOBREJ

Katechizowany:

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.

• Opanował materiał programowy z religii.

• Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi.

• Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska podane przez nauczyciela.

• Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela.

• Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów stylistycznych.

• Wykazuje się dobrą znajomością pacierza.

• W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.

• Posiada podręcznik, zeszyt i korzysta z nich.

• Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.

• Jest zainteresowany przedmiotem.

• Włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego.

• Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.

• Postawa ucznia nie budzi wątpliwości.

• Stara się być aktywnym podczas lekcji.

• Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla danego etapu

nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny.

O ocenie dobrej mogą przesądzić także inne indywidualne osiągnięcia

Uwarunkowania uzyskania oceny DOSTATECZNEJ

Katechizowany:

• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.

• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.

• Zna wiadomości podstawowe i umie je logicznie połączyć.

• Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą

nauczyciela.

• Przy pomocy nauczyciela potrafi wykorzystać wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych.

• W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.

• Cechuje go mała kondensacja wypowiedzi.

• Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.

• W jego zeszycie występują sporadyczne braki notatek, prac domowych.

• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.

• Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości i umiejętności

przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości i umiejętności należą do

przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się.

O ocenie dostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne uwarunkowania danego ucznia.

Uwarunkowania uzyskania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ

Katechizowany:

• Opanował konieczne pojęcia religijne.

• Prezentuje luźno zestawione wiadomości programowe.

• Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.

• Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.

• Brak mu podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.

• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.

• Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi,

posiada trudności w wysławianiu .

• Prowadzi zeszyt.

• Ma problemy ze znajomością pacierza.

• Wykazuje poprawny stosunek do religii.

•Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu

edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste i praktyczne, niezbędne

w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym.

O ocenie dopuszczającej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy, postawy i braki obserwowane u ucznia.

Ocena NIEDOSTATECZNA

Katechizowany:

• Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.

• Nie potrafi logicznie powiązać podawanych wiadomości.

• Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

• Nie potrafi zastosować zdobytej wiedzy.

• Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.

• Prezentuje rażąco niepoprawny styl wypowiedzi.

• Nie zna pacierza.

• Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję.

• Lekceważy przedmiot.

• Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji.

• Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.

• Opuszcza lekcję religii.

Podstawowe wymagania programowe w klasa I – III Szkoły Podstawowej

Uczeń w klasie I SP powinien: umieć przywitać się chrześcijańskim powitaniem: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”;

       wiedzieć, że Pan Bóg tak ukochał człowieka, że dał mu swojego Syna;

 • umieć poprawnie wykonać znak krzyża;
 • wskazać miejsca, w których można spotkać się i rozmawiać z Panem Bogiem;
 • rozumieć, że kościół jest domem, w którym może spotkać się z Panem Bogiem na modlitwie;
 • wymienić elementy architektoniczne charakteryzujące kościół z zewnątrz;
 • umieć rozpoznać tabernakulum, ołtarz, ambonę, konfesjonał, chrzcielnicę i krzyż;
 • umieć powiedzieć, jak powinien zachować się w kościele;
 • wskazać, jaką postawę powinien przyjąć przed Najświętszym Sakramentem;
 • rozumieć, że jego postawa w kościele jest okazaniem miłości Panu Bogu;
 • umieć powiedzieć modlitwę: „Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament”;
 • wiedzieć, że od momentu chrztu świętego stał się dzieckiem Bożym;
 • wiedzieć, że chrzest wprowadza człowieka do wspólnoty Kościoła;
 • umieć powtórzyć słowa wypowiadane przez kapłana w czasie udzielania sakramentu chrztu świętego;
 • znać podział Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament;
 • rozumieć, że Pan Jezus czeka na niego podczas każdej niedzielnej Mszy Świętej;
 • znać znaczenie słów modlitwy Zdrowaś Maryjo;
 • wiedzieć, kto jest Stwórcą piękna w otaczającym nas świecie;
 • znać na pamięć i rozumieć treści modlitw „Akt wiary”, „Akt nadziei”, „Akt miłości”, „Akt żalu”;
 • umieć wymienić sposoby pomocy zmarłym;
 • znać modlitwę „Wieczny odpoczynek”;
 • znać nazwę czasu oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa;
 • wiedzieć, że przez Maryję zwracamy się z prośbami do Jezusa;
 • wiedzieć, że modlitwy „Ojcze nasz” nauczył nas Pan Jezus;
 • umieć wyjaśnić, dlaczego Pana Boga możemy nazywać naszym Ojcem;
 • znać na pamięć modlitwę „Chwała Ojcu…”;
 • rozumieć i znać na pamięć prośby zawarte w modlitwie „Ojcze nasz”;
 • potrafić wyjaśnić, że wolą Pana Boga jest, abyśmy się wzajemnie miłowali;
 • rozumieć, że osoby, które pomagają potrzebującym, pomagają równocześnie Panu Bogu;
 • prosić Pana Boga o umiejętność dzielenia się z innymi;
 • rozumieć, że Pan Bóg przebacza nasze winy, gdy Go o to szczerze prosimy;
 • kształtować postawę refleksyjną: ocena różnych zagrożeń i ich skutków;
 • rozumieć, że został On zesłany przez Jezusa Chrystusa;
 • umieć podać przykłady działania Ducha Świętego w życiu chrześcijanina;
 • znać na pamięć „Główne prawdy wiary”;
 • wiedzieć, że miłość jest zarówno darem, jak i przykazaniem Bożym;
 • rozumieć słowo „święty”;
 • potrafić w modlitwie prosić świętych o pomoc;
 • rozumieć, że przez słowa Pisma Świętego Bóg w szczególny sposób mówi do człowieka;
 • wskazać miejsca, w których może słuchać słów Pisma Świętego;
 • umieć wyjaśnić, na kogo i na co czekamy w Adwencie;
 • znać nazwę Mszy Świętej odprawianej w Adwencie ku czci Matki Boskiej;
 • wiedzieć, że Pan Bóg przez proroków obiecał ludziom Zbawiciela;
 • wiedzieć, że Pan Jezus jest Zbawicielem, który gładzi grzechy;
 • wiedzieć, że Maryja jest Matką Pana Jezusa;
 • wiedzieć, jak miał na imię anioł, który powiedział Maryi, że zostanie Matką Pana Jezusa;
 • wiedzieć, że Pan Bóg dla chrześcijanina jest najważniejszą Osobą;
 • wiedzieć, że miłość jest najważniejszym prawem Królestwa Bożego;
 • umieć zaproponować, w jaki sposób można pomóc potrzebującym;
 • wiedzieć, że dobro pochodzi od Boga, zło od szatana;
 • potrafić wskazać, które zachowania są moralnie dobre, a które złe;
 • wiedzieć, że pierwsza spowiedź i Komunia Święta to spotkanie z Panem Jezusem;
 • rozumieć konieczność przygotowania do tego wydarzenia;
 • wiedzieć, że Duch Święty jest Bogiem;
 • wiedzieć, że procesja Bożego Ciała wiąże się z czcią Najświętszego Sakramentu;
 • rozumieć, na czym polega wypełnianie przykazania miłości;
 • znać na pamięć „Przykazanie miłości Boga i bliźniego”;
 • znać wybrane wydarzenia z życia Maryi i umieć je nazwać;
 • rozumieć, co to znaczy, że Maryja jest naszą Matką;
 • znać na pamięć słowa modlitwy „Pod Twoją obronę”;
 • znać przykłady świętych, którzy swoim życiem wypełniali wolę Jezusa;
 • wiedzieć, czego może uczyć się od świętych;
 • wiedzieć, że wszyscy ludzie są powołani przez Boga do świętości;
 • rozumieć, że drogą do świętości jest przyjaźń z Jezusem i upodabnianie się do Niego;
 • wiedzieć, że na słowa Jezusa odpowiadamy uczynkami płynącymi z wiary.

Uczeń w klasie II S P powinien:

 • wiedzieć, kim stał się po przyjęciu chrztu świętego
 • wyjaśnić swoimi słowami, co to jest łaska uświęcająca
 •   powiedzieć, do kogo skierowane jest Pismo Święte
 • wytłumaczyć, po co Pan Jezus przyszedł na świat
 • opowiadać o najważniejszych wydarzeniach w życiu świętego Józefa
 • znać historię Zacheusza i ją opowiedzieć
 • wyjaśnić na czym polegała zmiana w życiu Zacheusza
 • znać dialog w liturgii słowa i umieć odpowiedzieć na poszczególne wezwania
 • wyjaśnić, czym jest sumienie
 • wytłumaczyć swoimi słowami, co to są wyrzuty sumienia
 • wyjaśnić, w jaki sposób należy pracować nad własnym sumieniem
 • podać przykłady, jak postępuje człowiek mający czyste sumienie
 • wyjaśnić, co jest zawarte w Piśmie Świętym
 • odczytać perykopę o siewcy z Pisma Świętego i wyjaśnić, czym jest ziarno, droga, skała, ciernie, żyzna ziemia
 •   podać przykłady, jak powinien postępować człowiek, by stał się podobny do żyznej ziemi
 • wyjaśnić, na czym polegał grzech pierwszych ludzi
 • nazwać grzech popełniony przez pierwszych ludzi
 • wymienić skutki grzechu pierworodnego
 • znać na pamięć modlitwę Spowiadam się Bogu
 • opisać najważniejsze wydarzenia z życia Abrahama
 • wyjaśnić, w jaki sposób Abraham okazał Bogu posłuszeństwo
 • wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Mojżesza
 • znać na pamięć 10 Przykazań Bożych
 • podać przykłady odważnego postępowania chrześcijanina w różnych sytuacjach  życia codziennego
 • wymienić najważniejsze fakty z życia Samuela
 • wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Maryi
 • znać modlitwę Anioł Pański
 • wiedzieć, że Pan Jezus jest naszym Królem
 • wymienić zadania rycerzy Jezusa
 • znać pieśń Króluj nam Chryste
 • wyjaśnić, co to jest Adwent
 • wymienić sposoby przygotowania się na przyjście Pana Jezusa
 • wiedzieć, kim był Jan Chrzciciel
 • opowiedzieć o życiu proroka i jego przesłaniu
 • wyjaśnić, na czym polega nawrócenie
 • wyjaśnić, że Adwent to czas postanowień dotyczących poprawy życia
 • znać nazwę Mszy świętej odprawianej w Adwencie
 • wiedzieć, w jaki sposób chrześcijanin przygotowuje się do przeżywania świąt Bożego Narodzenia
 • wymienić tradycje związane z przezywaniem Wigilii i świąt Bożego Narodzenia
 • znać okoliczności związane z narodzinami Jezusa
 • wymienić osoby, które pierwsze powitały Nowonarodzonego
 • znać treść kolędy Dzisiaj w Betlejem
 • wiedzieć, że Pan Jezus spędził dzieciństwo w Nazarecie
 • wiedzieć, jak wyglądało życie Świętej Rodziny w Nazarecie
 • wiedzieć, że w swoim nauczaniu Chrystus objawiał ludziom Boga i wzywał do dobrego życia
 • znać treść biblijnej perykopy opisującej historię uzdrowienia córki Jaira
 • wyjaśnić znaczenie modlitwy  jako sposobu okazywania wdzięczności Bogu za Jego dary
 • znać: Uczynki miłosierne względem duszy i ciała
 • wiedzieć, co zasmuciło Jezusa po uzdrowieniu dziesięciu chorych
 • podać przykłady okazywania wdzięczności innym w domu, szkole, parafii
 • wiedzieć, że Eucharystia jest dziękczynieniem
 • rozumieć, że Eucharystia jest szczególną formą wdzięczności wobec Boga
 • opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Ojcu
 • rozumieć, że grzech oddala nas od Boga i niesie cierpienie
 • wyjaśnić, czym jest grzech
 • znać na pamięć Siedem grzechów głównych
 • rozumieć, że każdy człowiek jest grzeszny i potrzebuje Bożego przebaczenia
 • dokonać rozróżnienia między grzechem śmiertelnym i powszednim
 • rozumieć i wyjaśnić, na czym polega zło każdego grzechu
 • wiedzieć, że Bóg przebacza nam grzechy
 • wyjaśnić nauczanie Jezusa o Bożym przebaczeniu
 • wymienić warunki niezbędne do uzyskania przebaczenia w sakramencie pokuty
 • wyjaśnić w jaki sposób uzyskuje się przebaczenie Pana Boga w sakramencie pokuty i przebaczenia
 • wyjaśnić, czym jest sumienie
 • znać Warunki dobrej spowiedzi
 • wiedzieć, w jaki sposób uczynić rachunek sumienia
 • wiedzieć, że Wielki Post jest czasem przypominającym o pokucie, nawróceniu i poprawie życia
 • wyjaśnić, czym jest post i jałmużna
 • rozumieć potrzebę praktykowania w Wielkim Poście postaw pokutnych: jałmużny, postu i modlitwy
 • wiedzieć, że Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne
 • opowiedzieć wydarzenia, które miały miejsca w Wieczerniku, na Golgocie, przy pustym grobie
 • wyjaśnić, że w czasie każdej Mszy Świętej ma miejsce to samo wydarzenie, które dokonało się w Wieczerniku i na krzyżu
 • znać wydarzenia biblijne mówiące o  spotkaniu uczniów ze Zmartwychwstałym
 • wiedzieć, że niedziela jest szczególnym czasem spotkania ze Zmartwychwstałym
 • wiedzieć, że w sakramentach świętych spotyka się z samym Bogiem
 • wymienić Sakramenty święte
 • wiedzieć, że podczas Mszy Świętej Pan Jezus zaprasza nas do słuchania Bożych słów, modlitwy, przyjmowania Komunii Świętej i trwania we wspólnocie
 • wymienić bohaterów przypowieści o miłosiernym Samarytaninie
 • opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
 • opowiedzieć wydarzenie, które wydarzyło się w Wieczerniku w Dniu Pięćdziesiątnicy
 • znać aklamację: Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu
 • znać skutki zesłania Ducha Świętego
 • wymienić symbole Ducha Świętego
 • wiedzieć, że Pan Jezus zesłał Ducha Świętego pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu
 • rozumieć, że Chrystus wezwał apostołów do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom
 • znać sposoby pomocy misjonarzom
 • znać nazwę uroczystości, w której czcimy Najświętsze Ciało i Krew Pana Jezusa
 • podać różnice w wyglądzie ulic na co dzień i w uroczystość Bożego Ciała
 • wymienić sposoby uczestnictwa w uroczystości Bożego Ciała
 • wiedzieć, że Pan Jezus jest obecny w tabernakulum

Uczeń klasy III SP :

wyjaśnia, na czym polega koleżeństwo i przyjaźń;

 • rozumie potrzebę wzajemnego budowania przyjacielskich relacji;
 • wie, że należy dbać i pielęgnować relacje z innymi;
 • rozumie, że modlitwa jest spotkaniem i znakiem przyjaźni z Bogiem;
 • wymienia sytuacje, w których modlił się Jezus;
 • zna i rozpoznaje różne formy modlitwy;
 • rozumie, że podczas modlitwy jest obecny Pan Jezus;
 • doskonali umiejętność modlitwy dziękczynnej; prośby; przeproszenia;
 • wie, że w modlitwie oddaje cześć Bogu, wychwalając Go;
 • wskazuje różne formy modlitwy;
 • wie, na czym polega Modlitwa różańcowa i potrafi modlić się na różańcu;
 • wie, że Maryja w Fatimie prosiła o odmawianie Modlitwy różańcowej;
 • umie wymienić cztery części Różańca;
 • rozumie, że Jezus jest Przyjacielem, który chce i może pomóc nam w życiu;
 • rozumie potrzebę i sens codziennej modlitwy;
 • wymienia sprawy, które może powierzyć Jezusowi w modlitwie;
 • wie, że Jezus słowem i przykładem zachęca nas do wytrwałej modlitwy;
 • wie, że Bóg dał ludziom zasady postępowania, które nazywamy Dekalogiem;
 • wyjaśnia, czym są dla nas przykazania;
 • zna treść pierwszego przykazania Bożego; wyjaśnia teść pierwszego przykazania;
 • zna treść drugiego przykazania Bożego; wyjaśnia treść drugiego przykazania;
 • zna treść trzeciego przykazania Bożego; wyjaśnia, w jaki sposób wypełnia trzecie przykazanie;
 • rozumie, że odpoczynek niedzielny jest potrzebny człowiekowi; podaje przykłady właściwego spędzania czasu w dni świąteczne;
 • zna treść czwartego przykazania Bożego; wyjaśnia, w jaki sposób wypełnia czwarte przykazanie; podaje przykłady;
 • zna treść piątego, szóstego i dziewiątego przykazania Bożego; wyjaśnia, w jaki sposób wypełnia je;
 • zna treść siódmego, ósmego i dziesiątego przykazania Bożego; podaje przykłady troski o własność swoją i cudzą;
 • wyjaśnia, na czym polega postawa prawdomówności i uczciwości;
 • wie, które przykazanie jest największe;
 • zna przykazanie miłości Pana Boga i bliźniego; podaje przykłady realizacji przykazania miłości Pana Boga i bliźniego w codziennym życiu;
 • wie, że życie człowieka na ziemi kończy się w momencie śmierci;
 • wie, w jaki sposób zareagował Pan Jezus na wiadomość o śmierci Łazarza;
 • zna sposoby pomocy tym, którzy odeszli;
 • rozumie potrzebę modlitwy za zmarłych, ofiarowania Eucharystii oraz czynienia dobra w ich intencji;
 • zna przykazania kościelne; wyjaśnia treść przykazań kościelnych;
 • wie, co to jest sumienie; zna nazwę pierwszego warunku sakramentu pokuty i pojednania;
 • wie, że przyczyną smutku jest także grzech;
 • wie, na czym polega żal za grzechy;
 • wie, że po popełnieniu zła należy się poprawi;
 • zna treść trzeciego warunku sakramentu pokuty i pojednania;
 • wyjaśnia, na czym polega mocne postanowienie poprawy;
 • zna miejsce, w którym dokonuje się wyznanie grzechów; wskazuje Osobę, która przebacza nam grzechy;
 • umie formułę spowiedzi świętej;
 • zna nazwę piątego warunku sakramentu pokuty i pojednania;
 • podaje przykłady zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźnim;
 • posługuje się książeczką do nabożeństwa w celu odnalezienia modlitwy zadanej jako pokuta ;
 • wie, kto złożył ofiarę doskonałą na przebłaganie za grzechy całego świata;
 • wymienia sposoby przygotowania się do godnego celebrowania liturgii;
 • zna na pamięć mszalny akt pokuty („Spowiadam się Bogu…”);
 • wskazuje, że słowo Boże prowadzi nas drogą zbawienia; wskazuje osoby ze wspólnoty Kościoła, które pomagają w rozumieniu tekstów Pisma Świętego;
 • zna strukturę czytań w liturgii słowa; uzasadnia, dlaczego Ewangelia jest najważniejszą częścią liturgii słowa;
 • formułuje wezwania modlitwy powszechnej.;
 • wymienia dary, jakie składane są na ołtarzu;
 • odpowiada na wezwania z prefacji;
 • przyjmuje właściwą postawę ciała podczas przeistoczenia;
 • umie rozróżnić chleb zwykły od Chleba Eucharystycznego;
 • wyjaśnia, na czym polega modlitwa; podaje przykłady, jak może się modlić do Boga;
 • wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne;
 • wie, co to znaczy godnie przyjąć Komunię Świętą;
 • zna na pamięć słowa: „Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”;
 • wie, jak należy się godnie przygotować na spotkanie z Panem Jezusem;
 • wie, co to jest Komunia Święta;
 • wie, pod jaką postacią przychodzi Jezus w Eucharystii;
 • zna modlitwę Chwała i dziękczynienie;
 • rozumie, że Komunia Święta utrzymuje nas w stanie łaski;
 • wie, czym jest błogosławieństwo;
 • wie, że zakończenie Mszy Świętej jest rozesłaniem, że jesteśmy posłani, by świadczyć o Bogu;
 • rozumie, że chrześcijanin ma żyć słowem Bożym i być światłem świata;
 • wie, że Pan Jezus posłał swoich uczniów, aby głosili Ewangelię;
 • wskazuje, jak mają postępować uczniowie Pana Jezusa;
 • wskazuje, w czym może naśladować postaci biblijne i świętych