Język polski klasy IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA  KL. 4-8

Skala ocen

Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną:

Stopień 1 – niedostateczny
             2 – dopuszczający
             3 – dostateczny
             4 – dobry
             5 – bardzo dobry
             6 – celujący

Kontrola osiągnięć uczniów

1. Pisemne:
- odpowiedzi na pytania,
- rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń,
- testy (diagnostyczne i sumujące),
- redagowanie tekstu użytkowego,
- redagowanie formy literackiej,
- dyktanda.

2. Ustne:
- kilkuzdaniowa wypowiedź,
- opowiadania,
- czytanie tekstów,
- prezentacja,
- recytowanie.

3. Praktyczne:
- pokazanie niewerbalnego wytworu pracy, np. projektu, albumu, słownik.

Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów:

• prace stylistyczne (wypracowanie – bez możliwości poprawy),
• prace klasowe i testy obejmujące duży zakres materiału (możliwość poprawy),
• krótkie sprawdziany dotyczące jednego problemu (kartkówki – bez możliwości poprawy)
• odpowiedzi ustne,
• recytacje, inscenizacje,
• prace domowe,
• zadania z kart pracy,
• zeszyt przedmiotowy,
• postawa wobec przedmiotu (aktywność i zachowanie na lekcji).

Proponowane ocenianie tekstów literacko-gramatycznych

Procenty Stopnie (kl. IV- V)
0-19 %        1
20-49%       2
50-79%       3
80-89%       4
90-95%        5
96-100%      6

Procenty Stopnie (kl. VI - VIII)
0-29 %        1
30-49%       2
50-79%       3
80-89%       4
90- 95%      5
96-100%     6

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny (warunek). Nie dotyczy to jednak obowiązkowych prac klasowych, zapowiadanych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Za zgodą nauczyciela można poprawić ocenę z pracy klasowej w wyznaczonym terminie (do dwóch tygodni).

Brak pracy domowej – jedynka do dziennika.

Za aktywność i odpytywanie (krótkie wypowiedzi) uczeń może otrzymać znaczki (+ -):

• 5 plusów – bdb.
• 4 plusy – db.
• 3 plusy – dst.
• 2 plusy – dop.
• 1 plus – dop.
• 0 plusów – ndst.

Wypowiedzi pisemne (wypracowania) spisane z Internetu – ndst. bez możliwości poprawy.

 

Kryteria ocen z języka polskiego dla klas 4-8

Ocena celująca:

Uczeń:
- posiada i potrafi wykorzystać wiedzę wykraczającą poza program,
- samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane w      programie,
- potrafi przygotować twórczą i oryginalną recytację, inscenizację w mowie i piśmie posługuje się bogatym słownictwem i  poprawnym językiem,
- aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych związanych z językiem polskim,
- poprawnie stosuje reguły ortograficzne nawet w trudnych wyrazach,
- regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe,
- systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej,
- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data).

 

 

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:
- w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie,
- samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i ćwiczenia,
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby samodzielnej interpretacji,
- przygotowuje ciekawe prezentacje, recytacje i inscenizacje,
- wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny,
- aktywnie uczestniczy w lekcji,
- regularnie odrabia prace domowe i często wykonuje prace nieobowiązkowe,
- sporadycznie popełnia błędy ortograficzne,
- prowadzenie zeszytu i praca własna jw.

Ocena dobra:

Uczeń:
- w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki,
- samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, trudniejsze z pomocą nauczyciela,
- czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje,
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych i stylistycznych,
- stosuje reguły ortograficzne, popełnia niewiele błędów,
- bierze czynny udział w lekcji,
- regularnie odrabia prace domowe, czasem także nieobowiązkowe,
- zeszyt, praca własna jw.

Ocena dostateczna:

Uczeń:
- posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego wiedza jest fragmentaryczna, ma problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem,
- trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,
- wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie popełnia rażących       błędów   językowych,
- sporadycznie zabiera głos na lekcji,
- odrabia obowiązkowe prace domowe.

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:
- ma duże braki w wiedzy,
- nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela,
- nie potrafi samodzielnie przeczytać ze zrozumieniem tekstu literackiego,
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,
- nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy,
- często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej,
- nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej.

                                                                                                                                                                                     

Małgorzata Szczepanik

Wychowanie fizyczne - szkoła podstawowa

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego

w Zespole Szkół w Boleszkowicach

Kryteria oceniania określają nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie ze "Statutem Szkoły", "Wewnątrzszkolnym systemem oceniania", "Planem wychowawczym szkoły" i tradycjami szkoły w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej (zgodnie z podstawą programową – poziom podstawowy i rozszerzony) przedmiotu wych.fizyczne.
Przy wystawianiu oceny semestralnej lub końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę podstawowe płaszczyzny oceniania i dodatkowe czynniki uwzględniające postępowanie ucznia w procesie nauczania i uczenia się wychowania fizycznego, a także zaangażowanie ucznia(aktywność) na lekcji wych.fiz.

 

Ocena z wychowania fizycznego

Szkoła podstawowa IV-VIII

SCHEMAT OCENIANIA

Ocena z wychowania fizycznego

Zajęcia klasowo-lekcyjne

Zajęcia do wyboru

Wysiłek wkładany przez ucznia (zaangażowanie, postawa)

Systematyczny udział w zajęciach

Aktywność na rzecz szkoły i kultury fizycznej

Umiejętności ruchowe zawarte w podstawie programowej

Wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej

Zachowanie na zajęciach

Czynniki dodatkowe - podwyższające ocenę semestralną lub końcoworoczną:

 1. Reprezentowanie szkoły w zawodach szkolnych, międzyszkolnych.
 2. Udział w nieobowiązkowych pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno - sportowych
 3. Aktywny udział w lekcji wych.fizycznego (zaangażowanie na lekcji)

Czynniki dodatkowe - obniżające ocenę semestralną lub końcoworoczną:

 1. Brak zaliczenia ze sprawdzianów obowiązujących na danym etapie nauczania.
 2. Brak stroju na lekcjach wych. Fizycznego


Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje wybitny poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej znacznie wykraczający poza program nauczania. (poziom rozszerzony).
 • Jest aktywny podczas lekcji, bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, a także samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
 • Swoją postawą do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych, godnie reprezentuje szkołę w (szkolnych, powiatowych, wojewódzkich) zawodach sportowych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje wysoki poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w pełnym zakresie przewidzianym programem nauczania-poziom rozszerzony( dla danej klasy).
 • Jest aktywny podczas lekcji, chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
 • Swoją postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy i potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Aktywnie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje dobry poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w zakresie przewidzianym programem nauczania –podstawa programowa(poziom podstawowy).
 • Jest aktywny podczas lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, stara się samodzielnie doskonalić swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.
 • Swoją postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany, koleżeński, posiada prawidłowe nawyki higieniczno - zdrowotne, zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy, zawsze potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się dobrą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Sporadycznie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

Ocenę dostateczną i dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w zakresie podstawowych wymagań przewidzianych programem nauczania.
 • Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, niechętnie wykonuje polecenia nauczyciela, nie wykazuje starań w kierunku samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.
 • Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi pewne zastrzeżenia. Jest mało zdyscyplinowany, jego nawyki higieniczno - zdrowotne przedstawiają pewne braki, nie zawsze posiada właściwy ubiór na lekcji WF.
 • Szanuje szkolny sprzęt sportowy, lecz nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Wykazuje się słabą znajomością przepisów gier sportowych i umiejętnością pomocy przy ich organizacji.
 • Nie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej w zakresie uniemożliwiającym realizację podstawy programowej.
 • Nie przejawia żadnej aktywności podczas lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie widzi potrzeby samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności koordynacyjno-ruchowej.
 • Jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń. Jest niezdyscyplinowany, nie posiada prawidłowych nawyków higieniczno - zdrowotnych, regularnie nie posiada właściwego ubioru na lekcji WF.
 • Niszczy szkolny sprzęt sportowy, nie potrafi wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi pomóc przy organizacji zawodów sportowych.
 • Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej w szkole.
 • Przeszkadza w prowadzeniu lekcji wych.fizycznego.

Kryteria oceniania wprowadzono na rok szk.2017/2018

 

 

Szkoła Podstawowa

 

klasy IV-VIII

 

Normy na poszczególne oceny z wybranych konkurencji

 

klasa

wiek

Dziewczynki

Chłopcy

   

ocena

60m

600m

PP

PL

SwZ

Ż

60m

600/1000

PP

PL

SwZ

Ż

IV

10

celująca

b.dobra

dobra

dostateczna

10.5

10.7

11.2

11.7

2.40

2.45

2.58

3.13

20

15

10

7

4.2

3.6

3.2

2.8

110-…

100-105

90-95

   80-85

5

4

3

1

10.1

10.3

10.7

11.1

2.26/4.17

2.36/4.23

2.48/4.35

3.034.47

30

25

20

15

4.8

4.3

3.9

3.5

120-…

110-115

100-105

90-95

16

8

5

3

V

11

celująca

b.dobra

dobra

dostateczna

10.2

10.5

11.0

11.5

2.37

2.24

2.57

3.12

25

20

15

10

4.9

4.2

3.7

3.2

115-…

105-110

95-100

85-90

6

5

4

2

9.7

101

10.6

11.0

2.22/4.08

2.30/4.17

2.42/4.24

2.56/4.40

35

30

25

20

5.6

4.8

4.3

3.8

125-…

115-120

105-110

95-100

20

10

7

4

VI

12

celująca

b.dobra

dobra

dostateczna

9.9

10.1

10.6

11.1

2.34

2.37

2.50

3.05

30

25

20

15

5.5

4.9

4.4

3.9

120-…

110-115

100-105

90-95

7

6

5

3

9.3

9.7

10.2

10.7

2.17/3.59

2.27/4.08

2.35/4.19

2.43/4.30

40

35

30

25

6.7

5.6

5.1

4.6

120-…

110-115

100-105

90-95

24

12

8

5

VII

13

celujaca

b.dobra

dobra

dostateczna

9.8

9.9

10.4

10.9

2.33

2.34

2.49

3.04

35

30

25

20

6.2

5.5

5.0

4.5

125-…

115-120

105-110

95-100

8

6

5

3

8.9

9.3

9.8

10.3

3.51

3.59

4.11

4.23

45

40

35

30

8.2

7.6

6.5

5.5

130-…

120-125

110-115

100-105

30

15

11

6

VIII

14

celująca

b.dobra

dobra

dostateczna

9.7

9.8

10.3

10.8

2.32

2.33

2.48

3.03

40

35

30

25

6.4

6.2

5.7

5.2

130-…

120-125

110-115

100-105

9

7

5

3

8.7

8.9

9.4

9.9

3.45

3.51

4.03

4.15

50

45

40

35

9.1

8.5

7.6

7.0

135-…

125-130

115-120

105-110

36

18

13

8

                               

 

60m- bieg na dystansie 60m, 600/1000m-bieg na dystansie 600/1000m, PP-rzut piłką palantową, PL-rzut piłką lekarską, SwZ-skok wzwyż ,Ż-żonglerka piłką

 

  

Plastyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z PLASTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W BOLESZKOWICACH

 •  

Przedmiotowy system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z zakresu edukacji w ramach przedmiotu plastyka, jest zgodny z zasadami zawartymi w WSO, który jest dokumentem nadrzędnym. 

 •  

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu plastyki polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej oraz w zakresie realizowanego w danej klasie programu nauczania plastyki.

 •  

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE:

 

a) prace plastyczne wykonane za pomocą różnych technik i materiałów(prace wykonane samodzielnie ),

b) wypowiedzi ustne lub pisemne,

c) prace domowe (np. przygotowanie dodatkowych informacji na podany temat),

 1. praca w grupie
 2. zeszyty uczniowskie
 3. dodatkowe formy aktywności ucznia (np. udział i osiągnięcia w konkursach plastycznych),

Ocenie podlega także:

a) indywidualny wkład i zaangażowanie ucznia w działania, plastyczne, aktywne uczestnictwo w zajęciach,

b) przygotowanie ucznia do zajęć

Ocenianie ucznia na zajęciach plastyki dotyczy różnych aspektów jego aktywności, najważniejsza jednak jest działalność plastyczna i to ona stanowi podstawowy wyróżnik tych zajęć. 

 •  

 

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE MA NA CELU:

1.      Poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych .

2.      Pomoc uczniowi w planowaniu jego rozwoju.

3.      Motywowanie ucznia do dalszej pracy i rozwijanie jego zdolności i zainteresowań.

4.      Dostarczanie uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach , trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5.      Umożliwienie nauczycielom doskonalenie metod i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na :

a)       cząstkowe zgodne ze skalą zamieszczoną w WSO i określają one poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części materiału programowego w danej klasie.

b)      oceny podsumowujące: semestralne i końcowe (roczne) stanowią wyznacznik umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia, wynikają z ocen cząstkowych zdobytych w danym semestrze.

STOPIEŃ CELUJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

-   jest zainteresowany sztuką, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

-   wykonuje oryginalne i estetyczne prace plastyczne, proponuje nietypowe rozwiązania dla danego tematu,

-   uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach koła plastycznego,

-   przygotowuje wartościowe prace na konkursy plastyczne (nie mniej niż dwie w semestrze) i osiąga sukcesy na szczeblu wyższym niż szkolny.

 STOPIEŃ BARDZO DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem,

-   biegle posługuje się terminami plastycznymi,

-   pracuje aktywnie, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne

-   jest zawsze przygotowany do zajęć,

-   efekt końcowy pracy twórczej jest zawsze zgodny z jej założeniami i tematem, prace są estetyczne

-   wykonuje dodatkowe prace wymagane przez nauczyciela.

 STOPIEŃ DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczanie w danej klasie,

-   poprawnie posługuje się terminami plastycznymi

-   jest przygotowany do zajęć, ma potrzebne materiały, zeszyt,

-   wykazuje się zaangażowaniem w twórczych działaniach, wypowiedzi plastyczne są zgodne z tematem.

STOPIEŃ DOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   posiada niepełną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem,

-   poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością, zaangażowaniem,

-   nie dba o estetykę pracy,

-   najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych.

 STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   posiada minimalną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem,

-   ćwiczenia plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie lub niezgodnie z tematem,

-   często nie posiada wymaganych przyborów do wykonania prac plastycznych, zeszytu.

-   nie wykazuje woli poprawy oceny.

 STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-   nie posiada wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania i uzyskuje oceny niedostateczne z ustnych lub pisemnych form sprawdzania wiedzy,

-   nie wykonuje ćwiczeń i prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela,

-   nie posiada wymaganych materiałów, zeszytu,

-   nie wykazuje woli poprawy oceny.

 •  

ZASADY POPRAWIANIA OCEN

1.   Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych według następujących zasad:

 • sprawdzian – w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania,
 • praca plastyczna – w ciągu jednego tygodnia od daty otrzymania,
 • kartkówki, odpowiedzi ustne i oceny za prowadzenie zeszytu – nie podlegają poprawie.

USTALENIA KOŃCOWE

1.   Oceny są jawne.

2.   Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, np. brak pracy domowej,brak zeszytu, brak przyborów plastycznych

3. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

4.   Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.

5. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywna praca w grupach może być oceniana plusami „+”. Za 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

6.   Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych i zaliczeniowych.

7. Przy ustalaniu stopnia z plastyki, brany jest przede wszystkim pod uwagę, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu. 

                                                                                                          Natalia Kozłowska

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie
 
Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie
I. Postanowienia wstępne
1. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie jest zgodny z zasadami Wewnątszkolnego Systemu Oceniania Gimnazjum w Boleszkowicach
II. Standardy wymagań.
1. Załącznikiem do przedmiotowego systemu oceniania są wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.
III. Zasady oceniania.
Wiedza o społeczeństwie jest specyficznym przedmiotem ze względu na bezpośredni związek treści lekcji z codziennym życiem oraz ze względu na interdyscyplinarny charakter. Przedmiot składa się z kilku modułów : wychowanie obywatelskie, wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. Sprawdzenie przydatności pozyskiwanej wiedzy i umiejętności następuje często natychmiast . Dlatego też na bieżące oceny składa się przede wszystkim ocenianie aktywności ucznia na lekcji przejawiające się gotowością do udziału w zajęciach (uczestnictwo w dyskusji, stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi , formułowanie problemów do dyskusji, wyciąganie i formułowanie wniosków, wyrażanie własnych poglądów, argumentowanie swoich przekonań, posługiwanie się podręcznikiem , aktami prawnymi i innymi źródłami wiedzy).
1. Na początku roku szkolnego uczniowie są poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań z WOS, obowiązujących w danym roku szkolnym (zakres wiadomości i umiejętności) oraz o sposobach i zasadach oceniania z w/w przedmiotu.
2. Ocena okresowa i roczna uwzględnia oceny cząstkowe wystawiane uczniom za wiedzę i umiejętności z form aktywności obowiązujących w danym okresie.
3. O ocenie okresowej i rocznej ucznia decyduje hierarchia ważności ocen oraz terminowe wywiązywanie się z wykonywania wymaganych prac w danym okresie.
4. Ustala się następującą różnych form aktywności uczniów na lekcjach WOS:
a) sprawdzian,
b) aktywność na zajęciach
c) odpowiedź ustna,
d) kartkówka,
e) bieżące zadania domowe, referaty, inne.
5. Osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny.
6. W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe ( uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania) potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej upoważnionej poradni specjalistycznej, nauczyciel obniżył wymagania edukacyjne w porozumieniu z jego rodzicami oraz pedagogiem szkolnym .
7. Ocena okresowa i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
8. Szczegółowy tryb ustalania oceny okresowej i rocznej określa szkolny system oceniania obowiązujący w Gimnazjum w Boleszkowicach
9. Ocena roczna w klasie trzeciej jest równocześnie oceną końcową.
10. Ze względu na jedną godzinę przedmiotu w tygodniu uczeń może być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze ( brak zeszytu , książki , zadania domowego , prasówki – nauczyciel odnotowuje to w swoim zeszycie) Po wykorzystaniu tej możliwości uczniowi za brak przygotowania grozi ocena niedostateczna. Nie przygotowanie do zajęć uczeń powinien zgłosić nauczycielowi po wejściu do klasy.
Sposoby i formy oceniania:
1. Sprawdziany pisemne.
2. Kartkówki.
3. Odpowiedź ustna.
4. Referat.
5. Prace domowe.
6. Analiza źródeł różnego typu.
Prace klasowe – sprawdziany.
1. Nauczyciel zapowiada sprawdzian pisemny co najmniej 1 tydzień wcześniej.
2. Sprawdziany i inne prace kontrolne są obowiązkowe. W każdym okresie
przewiduje się co najmniej 1sprawdzian.
3. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać go z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.(w przypadku nieobecności usprawiedliwionej termin zaliczenia wynosi 2 tygodnie od daty napisania sprawdzianu przez klasę, przy dłuższej nieobecności ucznia termin zaliczenia uczeń uzgadnia z nauczycielem).
4. Przy nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń może być rozliczony na następnej lekcji.
5 Stosuje się podział na grupy.
5. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany pisemne, kartkówki w ciągu 2 tygodni od daty napisania.
6. Prace oceniane są punktowo. Za każde zadanie przyznaje się określoną liczbę punktów. Punkty są sumowane i zamieniane na ocenę według skali przewidzianej wskaźników szkolnym systemie oceniania.
7. Poprawa sprawdzianów jest dobrowolna i uczeń pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.
8. Jeżeli w czasie sprawdzianu uczeń korzysta z niedozwolonych materiałów, podpowiedzi kolegów otrzymuje ocenę niedostateczną i traci możliwość poprawy oceny.
9. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres jednego roku. Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców.
Odpowiedzi ustne
1. Oceniane są na bieżąco z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia, zgodnie z wymaganiami na poszczególne oceny.
2. Nauczyciel pyta z 3 ostatnich lekcji lub z materiału powtórzeniowego.
3 Zrozumienie tematu . Przy odpowiedzi ustnej ocenianiu podlega:
- zawartość merytoryczna  
- argumentacja -
-wyrażanie sądów  
Stosowanie terminologii właściwej dla przedmiotu -
- Sposób prezentacji (samodzielność wypowiedzi , poprawność językowa ,płynność, logiczne myślenie). Dodatkowe pytania naprowadzające wpływają na obniżenie oceny).
4. Kryteria oceny ustnej
- celujący - odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązujący program nauczania, zawiera własne przemyślenia i oceny,
- bardzo dobry - odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, swobodne operowanie faktami i dostrzeganie związków między nimi,
- dobry - odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści, poprawna pod względem języka, nieliczne błędy, nie wyczerpuje zagadnienia,
- dostateczny - uczeń zna najważniejsze fakty, umie je zinterpretować, odpowiedź odbywa się przy niewielkiej pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe,
- dopuszczający - niezbyt precyzyjne odpowiedzi na pytania nauczyciela, braki w wiadomościach i umiejętnościach, podanie nazwy zjawiska lub procesu przy pomocy nauczyciela,
- niedostateczny - nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadanych przez nauczyciela, ma braki w wiadomościach koniecznych.
Kartkówki
1. O ilości kartkówek w okresie decyduje nauczyciel.
2. Kartkówka obejmuje materiał z ostatnich dwóch lekcji. Nauczyciel ma prawo zrobić kartkówkę bez zapowiedzi.
3. Ocenie podlega stopień opanowania nabytej wiedzy i umiejętności, poprawność merytoryczna.
4. Kartkówki oceniane są punktowo. Za każde zadanie przyznaje się określoną liczbę punktów. Punkty są sumowane i zamieniane na ocenę
Według wskaźników procentowych:
5. Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie.
Aktywność na lekcji
1. Nauczyciel ocenia pracę na lekcji. Uczeń gromadzi plusy , które nauczyciel zamienia na ocenę według następujących zasad:
4 plusy - bardzo dobry
3 plusy - dobry
2 plusy – dostateczny
1 plus – dopuszczający
Prowadzenie zeszytów przedmiotowych.
1. Uczeń zobowiązany jest posiadać zeszyt przedmiotowy.
2. Każdy zeszyt sprawdzany jest pod względem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki oraz poprawności ortograficznej.
3. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas nieobecności.
4. Uczeń zobowiązany jest do gromadzenia bieżących informacji z kraju i ze świata z dostępnych źródeł w różnej formie.
5. W zeszycie uczeń gromadzi również wiadomość prasowe, które mogą być wycięte z prasy lub samodzielnie opisane przez ucznia.
Zadawanie i ocena prac domowych
1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych.
2. Zadając pracę domową nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej wykonaniem – termin oraz sposób wykonania. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonania zadania
3. Nauczyciel ma obowiązek wyznaczania odpowiedniego do trudności zadania czasu na jego realizację.
4. Nauczyciel sprawdza wykonanie wymienionych wyżej prac w określonym terminie.
5. Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej.
6. Brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela za pomocą oceny niedostatecznej.
7. W uzasadnionym przypadku – częste nie odrabianie prac domowych spowodowane zaniedbaniami, nieodpowiednim stosunkiem do przedmiotu, lekceważenie obowiązków ucznia, brakiem systematyczności – nauczyciel może odmówić wyznaczenia drugiego terminu wykonania pracy domowej
8. Ocenienie prac może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub podczas kontroli zeszytów – zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy.
Kryteria wystawiania ocen
Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:
wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program nauczania WOS,  
- posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiadomości,  
- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które są wzorowe zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym,  
- nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych, opinii i sądów, które potrafi prawidłowo, przekonująco uzasadnić,  
- potrafi jasno precyzować pytania dotyczące wielu złożonych problemów,  
- doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje,  
-wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski oraz w sytuacji międzynarodowej.  
Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który:
- opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,  
- sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy,  
- rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię,  
- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i poza nią,  
- potrafi oceniać zachowania innych ludzi,  
- umie współpracować w grupie,  
- aktywnie uczestniczy w lekcjach.  
Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:
- nie opanował całego materiału określonego programem nauczania , ale nie utrudnia mu to głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej,  
- rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i Polsce,  
- rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego,  
- poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji,
- wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu selekcjonowaniu, wartościowani, uzasadnianiu,
 -umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne.  
Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:
- opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania,  
- otrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne,  
- umie posługiwać się często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcji.  
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- ma luki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych w następnych etapach edukacji,  
- zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela, mają niewielki stopień trudności.  
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania,
- nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych,  
- nie potrafi, bowiem nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcji, formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych,  
- zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, ma duże luki w pracach lekcyjnych i domowych
 

Kształcenie zintegrowane

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIAW I ETAPIE KSZTAŁCENIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Zespół Szkół w Boleszkowicach

Szkoła Podstawowa

 1. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczaniao „Podstawy Programowe”.
 2. Ocena opisowa to informacja o standardach wymagań, które uczeń opanował i nad którymi musi jeszcze popracować.
 3. Podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja ucznia w różnorodnych sytuacjach dydaktycznych, ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA:

A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.

1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach. Celem oceniania                w edukacji wczesnoszkolnej jest:    

-          poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju

-          informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie

-          doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności.

-          motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

2.Ocena szkolna w edukacji wczesnoszkolnej pełni wiele różnorodnych funkcji powiązanych z procesem kształcenia i wspomaganiem dziecka we wszechstronnym rozwoju na miarę jego możliwości. Do tych funkcji zaliczamy:

-         funkcję informacyjną- uwzględniającą wkład pracy ucznia;

-         funkcję korekcyjną- uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;

-         funkcję motywacyjną- uwzględniającą możliwości ucznia.

B. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia.

 1. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia.
 2. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie:

- edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się /ustne i pisemne/, gramatykę i ortografię.

- edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań arytmetycznych /dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie/, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii                    i umiejętności praktycznych z tego zakresu

-  edukacji społeczno - przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji

- edukacji plastyczno – technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby, działalność plastyczno - techniczna,

- edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki

- wychowanie fizyczne.: sprawność fizyczno - ruchową, elementy higieny osobistej, gry i zabawy ruchowe

- edukacji językowej /j. angielski, j. niemiecki/: rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, wypowiadanie się

-  zajęć    komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji.

 1. Oceniając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę wymaganiaw rozporządzeniu MEN dotyczące oceniania:

-         Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

-         Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

-         Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

-         Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

-         Dbałość o honor i tradycje szkoły

-         Dbałość o piękno mowy ojczystej

-         Okazywanie szacunku innym osobom

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW w klasach I-III

 1. Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.
 1. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając:

-  opinię innych nauczycieli,

-  opinię niedydaktycznych pracowników szkoły,    

-  opinię kolegów i koleżanek,

-  samoocenę ucznia.

 1. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć szkolnych w klasie, jak i poza nią, a także zgłoszonych zachowań pozaszkolnych.
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

-  oceny z zajęć edukacyjnych,

-  promocję do klasy programowo wyższej.

5. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 4. godne, kulturalne zachowanie się w szkole o poza nią;

e) dbałość o honor i tradycje szkoły;

f) dbałość o piękno mowy ojczystej;

h) udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska

6. Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania:

wzorowy (wz) - uczeń reprezentuje postawę wzorową  

bardzo dobry (bdb) – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą    

dobry (db) – uczeń reprezentuje postawę dobrą

niewłaściwy (nw) – uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą  

7. Kryteria oceny bieżącej zachowania:

wzorowy – Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 'brzydkich słów". Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Jest punktualny. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy                    w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

bardzo dobry – Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński.. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład                             i porządek w miejscu pracy.

dobry – Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

niewłaściwy – Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione .Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

8. W ramach oceniania bieżącego nauczyciel obserwuje ucznia. Ewentualne uwagi odnotowuje w dzienniczku ucznia lub zeszycie do korespondencji z rodzicami.

C. Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia.

 1. Ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi oceniania.
 1. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących metod i narzędzi kontrolno-diagnostycznych takich jak:

-         sprawdziany

-         testy kompetencji

-         podręczniki

-         zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń

-         bieżącą obserwację ucznia.

3. W systemie oceniania bierzemy również pod uwagę:

-         prace domowe

-         wytwory pracy ucznia

-         udział w konkursach.

D. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:

1.Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów:

-         w dzienniku lekcyjnym

-         na wytworach pracy ucznia

-         w zeszycie ucznia i kartach pracy.

2. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się:

 • Pochwały ustne
 • Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6

Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych:            

 • Ocena celująca (cel) – 6
 • Ocena bardzo dobra (bdb) – 5
 • Ocena dobra (db) – 4
 • Ocena dostateczna (dst) – 3
 • Ocena dopuszczająca (dop) –2
 • Ocena niedostateczna (ndst) – 1
 • W ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie +(plus) i – (minus)

Dopuszcza się także stosowanie dodatkowych skrótów słownych do ocen cyfrowych:

6 – wspaniale

5 – bardzo ładnie

4 – ładnie

3 – postaraj się

2 – pracuj więcej

1 - słabo

Punkty odpowiadają następującym ogólnym poziomom osiągnięć ucznia:

Poziom celujący (6) -Uczeń osiąga celujące wyniki w nauczaniu, jest zawsze przygotowany do zajęć, aktywny na lekcjach, chętnie wykonuje zadania dodatkowe. Jego wiedza i umiejętności w całości odpowiadają wymaganiom zawartym                w podstawie programowej (lub wykraczają poza nią) na danym poziomie edukacyjnym.

Poziom bardzo dobry (5) - Uczeń osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, jest aktywny na lekcjach                 i zawsze przygotowany do zajęć. Jego wiedza i umiejętności prawie                      w całości odpowiadają wymaganiom zawartym w podstawie programowej na danym poziomie edukacyjnym.

Poziom dobry (4) -   Uczeń osiąga dobre wyniki w nauce, jednak popełnia czasem błędy.

Poziom dostateczny (3) - Uczeń osiąga dostateczne wyniki w nauce, czasami zapomina zadań domowych oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji. Ma braki w wiedzy i umiejętnościach.

Poziom dopuszczający (2) - Uczeń osiąga bardzo słabe wyniki w nauce, często zapomina zadań domowych i jest nieprzygotowany do lekcji. Ma duże braki                                          w wiadomościach i umiejętnościach.

Poziom niedostateczny (1) - Uczeń nie opanował koniecznego minimum wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę:

%

Ocena

100

6 (celująca)

99-90

5 (bardzo dobra)

89-75

4 (dobra)

74-50

3 (dostateczna)

49-30

2 (dopuszczająca)

29 -0

1 (niedostateczna)

UWAGA: Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną wymagania są dostosowane do aktualnych możliwości ucznia.

E. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców przez nauczycieli, o postępach uczniów w nauce i zachowaniu. 

 1. Na początku roku szkolnego rodzice zostają zapoznani z wymaganiami programowymi, zgodnie z którymi nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia oraz na bieżąco otrzymują informacje o postępach swoich dzieci.
 1. Na zakończenie każdego semestru, rodzice otrzymują informację o postępachw formie karty osiągnięć ucznia lub oceny opisowej.
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.

      -    Ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie. 

Biologia

Biologia

I. Podstawa prawna

Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany został w oparciu o:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046).

2. Podstawę programową z biologii.

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Boleszkowicach

II. Program nauczania oraz obowiązujące podręczniki


Program nauczania biologii w gimnazjum „Świat biologii”.

Podręczniki:

Klasa II
Tytuł: „Świat biologii”
Wydawnictwo: Nowa Era

 


Klasa III

Tytuł: „Świat biologii”
Wydawnictwo: Nowa Era

 

III. Cele ogólne oceniania

 • rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych,
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z biologii i postępach w tym zakresie,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu biologicznym,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka,
 • dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.
 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
 2. Przy jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo:
 • praca klasowa – 2 oceny
 • odpowiedź ustna, sprawdzian lub kartkówka – 1 ocena
 • aktywne uczestnictwo w lekcji (5 „+” = ocenie bardzo dobrej)
 • zeszyt ćwiczeń, zadanie domowe lub praca dodatkowa – 1 ocena
 1. Przy dwóch godzinach lekcyjnych
 • praca klasowa – 2 oceny
 • odpowiedź ustna – 1 ocena
 • kartkówka lub sprawdzian – 1 ocena
 • aktywne uczestnictwo w lekcji (5 „+” = ocenie bardzo dobrej)
 • zeszyt ćwiczeń, zadanie domowe lub praca dodatkowa – 1 ocena
 1. Skala ocen
 • celująca
 • bardzo dobra
 • dobra
 • dostateczna
 • dopuszczająca
 • niedostateczna
 1. Kryteria oceniania

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania

-prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną, potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,

-formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

-wykorzystuje wiedze zdobytą na innych przedmiotach,

-bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

-wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,

-bierze udział w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

-potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,

-bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,

-potrafi samodzielnie wykonywać preparaty mikroskopowe i opisywać je

-prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawna terminologią biologiczną,

-aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

-opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone,

-potrafi stosować zdobyta wiedze do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,

-udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,

- jest aktywny na lekcji.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który :

-opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu biologii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i poza szkolnych,

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności

-z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy,

-wykazuje się aktywnością na lekcji stopniu zadowalającym,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń :

- ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

-wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,

-z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne,

-wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej,

-jest mało aktywny na lekcji,

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :

-nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą

programową, koniecznymi do dalszego kształcenia,

-nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi,

-wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

-nie podejmuje próby rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

-wykazuje się bierną postawą na lekcji .

 1. Zasady oceniania

100 – 95 %

- ocena celująca

94 – 80 %

- ocena bardzo dobra

79 – 65 %

- ocena dobra

64 – 50 %

- ocena dostateczna

49 – 35 %

- ocena dopuszczająca

34 – 0 %

- ocena niedostateczna

 1. Klasyfikowanie semestralne i roczne

Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

 

opracowała Helena Śpiewak

 

Chemia

Chemia
I. Podstawa prawna

Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został w oparciu o:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 199,poz. 2046).

2. Podstawę programową z chemii.

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Boleszkowicach

II. Program nauczania oraz obowiązujące podręczniki


Program nauczania chemii w gimnazjum „Chemia nowej ery”.

Podręczniki:

Klasa III

Tytuł: „Chemia nowej ery”
Wydawnictwo: Nowa Era

Cele ogólne oceniania:

-          rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych;

-          poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych z chemii i postępach w tym zakresie;

-          pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu chemicznym;

-          motywowanie ucznia do dalszej pracy;

-          dostarczanie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

W szczególności ocenie podlegają następujące osiągnięcia edukacyjne:

 1. Znajomość i umiejętność korzystania z terminów i pojęć chemicznych do opisu zjawiskwłaściwości, w tym:

- odpowiedź ucznia udzielana na lekcji;

- dyskusja prowadzona na lekcji;

- poprawne stosowanie sprzętu chemicznego;

- opisywanie doświadczeń, prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków;

- rozwiązywanie zadań domowych.

 1. Umiejętność przeprowadzania obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych, w tym:

- rozwiązywanie zadań związanych ze stosowaniem praw chemicznych;

- przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu procentowym;

- rozwiązywanie zadań związanych ze stężeniem procentowym;

- obliczanie gęstości substancji (w oparciu o wzór);

- obliczanie składu procentowego mieszanin i związków chemicznych;

- obliczanie zawartości jednego ze składników )w mieszaninie lub związku chemicznym).

 1. Umiejętność odczytywania i korzystania z informacji przedstawionej w formie tekstu, tabeli, wykresu, rysunku, schematu i fotografii i oraz przetwarzania i interpretowania tych informacji, w tym:

- praca z podręcznikiem, literaturą popularnonaukową i programami komputerowymi;

- analiza diagramów, wykresów, schematów, tabel i rysunków.

 1. Umiejętności stosowania zintegrowanej wiedzy do objaśniania zjawisk przyrodniczych, wskazywania i analizowania współczesnych zagrożeń dla człowieka i środowiska, w tym:

- twórcze dyskusje poruszających problemy zagrożeń i ochrony środowiska;

- praca metodą projektów;

- analiza wyników badań środowiska przeprowadzonych przez uczniów w najbliższej okolicy.

 1. Umiejętność stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów, w tym:

-    twórcze rozwiązywania problemów – dostrzeganie i analiza problemu oraz planowanie metod jego rozwiązania;

-    twórcze projektowanie eksperymentów chemicznych wykonywanych na lekcji lub w domu – kojarzenie faktów, przeprowadzanie obserwacji i wyciąganie wniosków;

-    rozwiązywanie zadań – wypisywanie danych i szukanych, określanie toku postępowania, przedstawianie wyników i ich interpretacja.

Formy aktywności podlegające ocenie:

 1. wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze) np.: swobodna wypowiedź określony temat, charakteryzowanie przemian chemicznych, odpowiedź potwierdzająca znajomość symboliki pierwiastków chemicznych,umiejętność wnioskowania przyczynowo-skutkowego itp. przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.
 2. wypowiedzi pisemne:
  1. kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiedziane, ale mogą).
  2. sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (sam sprawdzian oraz jego formę należy zapowiedzieć, co najmniej tydzień wcześniej).
  3. sprawdziany okresowe (semestralne lub całoroczne raz w semestrze nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian podsumowujący wiadomości ucznia z większej partii materiału - kompendium z chemii obejmujące zadania z treścią przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego).

Przyłapanie ucznia na niesamodzielnej pracy podczas tzw. kartkówki, na sprawdzianie lub pracy klasowej wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej oraz zakończeniem pracy.Przez niesamodzielną pracę należy rozumieć: odwracanie się, rozmawianie, odpisywanie, przepisywanie, itp.

 1. wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, praca w grupie, obserwacja doświadczeń i wyciąganie wniosków itp.).

Będą oceniane za pomocą tzw. „plusów” zapisanych w tzw. zeszycie aktywności, które zostaną następnie przeliczone na oceny. Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, gdy zgromadzi cztery plusy (przy jednej godzinie chemii w tygodniu) bądź pięć (przy dwóch godzinach w tygodniu). W przypadku dużego wkładu pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub dobrą.

 1. umiejętności doskonalone w domu (praca domowa).

Będzie oceniana w skali celujący-bardzo dobry – dobry – dostateczny – dopuszczający. Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje „minus”. Otrzymanie przez ucznia trzech minusów jest równoznaczne z oceną niedostateczną wpisywaną do dziennika. W przypadku, gdy uczeń zostanie przyłapany na odpisywaniu pracy domowej (np. na przerwie), zostaje ukarany wpisem w postaci oceny niedostatecznej do dziennika. Osoba, która udostępniła materiał do przepisania otrzymuje negatyw w formie uwagi do dziennika i minusa.

 1. zeszyt przedmiotowy obowiązkowy– sprawdzany jeden raz w ciągu semestru.

Na ocenę za prowadzenie zeszytu przedmiotowego wpływają: poprawność i systematyczność w zapisie notatek, bieżące zapisy stanowiące odpowiedzi na zadane treści z prac domowych, walory estetyczne, zapis tematów lekcji, numerów jednostek lekcyjnych oraz dat, opracowania graficzne oraz zadania domowe z danego miesiąca.

 1. brak zeszytu przedmiotowegow przypadku, gdy była zadana praca domowa, zostaje odnotowany jako „minus” w zeszycie aktywności.
 2. prace dodatkowe (opracowanie referatu, dramy, pomocy multimedialnych na zadany temat, opracowania oparte na innych źródłach niżpodręcznik, plansze, rysunki, okazy wzbogacające zbiory i inne) – uczeń otrzymuje ocenę w skali celujący – bardzo dobry – dobry – dostateczny – dopuszczający.
 3. za czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z poszerzaniemgruntowaniem wiadomości z chemii uczeń otrzymuje dodatkowe oceny (także celujące).

 

Sposób oceniania:

 1. Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1-6. W ciągu semestru (przy jednej godzinie tygodniowo) uczeń powinien uzyskać przynajmniej cztery oceny cząstkowetym co najmniej dwie z pracy pisemnej).
 2. Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
 3. W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów:

100 – 95 %

- ocena celująca

94 – 80 %

- ocena bardzo dobra

79 – 65 %

- ocena dobra

64 – 50 %

- ocena dostateczna

49 – 35 %

- ocena dopuszczająca

34 – 0 %

- ocena niedostateczna

 1. Ocenę celującą uczeń uzyskuje w przypadku, gdy osiągnie 100% punktów i rozwiąże zadanie dodatkowe lub gdy osiągnie 100% punktów a jego wiedza odbiega poziomempozostałych uczniów, a sprawdzian wg uczniów był trudny.
 2. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.
 3. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed lekcją, bez żadnych konsekwencji raz (przy 1 godzi. lekcyjnej w tygodniu) bądź dwa razy (przy 2 godzinach lekcyjnych tygodniowo) w ciągu semestru tzw. nieprzygotowanie do lekcji (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianówkartkówek, lekcji powtórzeniowych).
 4. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, przy czym większe znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, w drugiej kolejności są odpowiedzi ustne i kartkówki. Inne oceny mają charakter wspomagający. Przyjęty został współczynnik: prace klasowe 40% (przelicznik 0,4), sprawdziany 30% (przelicznik 0,3), kartkówki + odpowiedzi ustne 20% (0,2), aktywność + ćwiczenia + praca domowa 10%. Ocena roczna opiera się na średniej arytmetycznej ze średnich semestralnych (dodatkowo brane będzie pod uwagę zaangażowanie i wkład pracy ucznia).

 

 

Zasady poprawiania ocen:

 1. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub pracy klasowej (testu)terminie ustalonym obopólnie przez siebie i nauczyciela przedmiotu. Brana jest pod uwagę ocena z poprawy.
 2. Uczeń może poprawić ewentualnie oceny wyższe od niedostatecznej, ale po uzgodnieniu z nauczycielem;
 3. Uczeń, który był nieobecny na zapowiadanym sprawdzianie lub teście (pracy klasowej), musi napisać pracę zaliczeniową (pod warunkiem, że jego nieobecność została usprawiedliwiona). Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli był nieobecny tylkogodzinie lekcyjnej w dniu pisania pracy klasowej (testu) i nie przedstawił usprawiedliwienia nieobecności, a także gdy odmówił pisania pracy.
 4. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel chętnie udzieli pomocy;
 5. Oceny uzyskane z kartkówek nie podlegają poprawie;
 6. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu lub testu w określonym terminie, wówczas ma obowiązek napisać sprawdzian w innym terminie, ustalonymnauczycielem;
 7. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę ocen z kartkówek lub zadań domowych.

 

 

Uczniowie z dysfunkcjami orzeczonymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 1. Uczniowie posiadający informację o dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnychich możliwości - otrzymują ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 30 % punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki.
 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o dysleksji i dysgrafii przy ocenie zadań i prac pisemnych, błędy wynikająceorzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę.
 3. Uczniowie posiadający opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas prac pisemnych lub przewiduje się mniejszą ilość zadań.
 4. Uczniowie mający orzeczenie o trudnościach w pisaniu, mogą zaliczać kartkówkisprawdziany ustnie, na zajęciach wyrównawczych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 5. Uczniom z upośledzeniem w stopniu lekkim obniża się wymagania programowe, a prace pisemne zalicza się na poziomie 50 % uzyskanych punktów, stosując przeliczanieoceny wg przyjętej skali.

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców.

 1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zostają zapoznani z powyższym PSOwymaganiami na poszczególne oceny.
 2. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria.
 3. Wszystkie prace pisemne nauczyciel przechowuje w szkole, przy czym są one do wglądu dla uczniów i ich rodziców. Prace pisemne są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.
 4. O ocenach cząstkowych z przedmiotu informuje rodziców wychowawca (zeszyt kontaktów). O ocenach cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich, udostępniając zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami (np. dni otwarte).
 5. Miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) nauczyciel informuje uczniaprzewidywanej ocenie.

 

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-    opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy,

-    prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią chemiczną,

-    potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,

-    formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

-    dokonuje analizy lub syntezy zjawisk fizycznych i przemian chemicznych,

-    wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,

-    potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,

-    bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

-    wykonuje dodatkowe zadania i polecenia,

-    wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią,

-    w pracach pisemnych osiąga najczęściej 100% punktów możliwych do zdobycia i odpowiada na dodatkowe pytania,

-    bierze udział w konkursach chemicznych na terenie szkoły i poza nią;

-    wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-    opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

-    wykazuje szczególne zainteresowania chemią,

-    potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,

-    bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,

-    potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia chemiczne,

-    sprawnie posługuje się sprzętem laboratoryjnym,

-    wykonuje prace i zadania dodatkowe,

-    prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią chemiczną,

-    aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

-    w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 90% do 100% punktów możliwych do zdobycia,

-    zeszyt ucznia zasługuje na wyróżnienie.

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-    opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

-    potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,

-    posługuje się i zna sprzęt laboratoryjny,

-    wykonuje proste doświadczenia chemiczne,

-    udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,

-    jest aktywny na lekcji,

-    w pracach pisemnych osiąga od 70% do 89% punktów,

-    prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy.

 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-    opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu chemii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

-    z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,

-    z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,

-    wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,

-    w przypadku prac pisemnych osiąga od 50% do 69% punktów,

-    posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go systematycznie.

 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-    ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

-    wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,

-    z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia chemiczne,

-    wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii chemicznej,

-    jest mało aktywny na lekcji,

-    w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 30% do 49% punktów,

-    prowadzi zeszyt przedmiotowy.

 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-    nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,

-    nie potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym,

-    wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

-    nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

-    wykazuje się bierną postawą na lekcji,

-    w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 29% punktów,

-    nie prowadzi systematycznie zapisów w zeszycie przedmiotowym.
opracowała Helena Śpiewak

Przyroda

 

PRZYRODA

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 

Proces oceniania zaplanowałam tak, aby dawał każdemu uczniowi pełen obraz jego wiedzy i umiejętności. Każdy, nawet najmniejszy postęp będzie doceniony. Ze względu na zdolności i osiągnięcia ucznia będę oceniała według wymagań oraz wkładu pracy. Ocena będzie pełniła funkcję informacyjna, diagnozująca i prognozującą oraz będzie wspierała rozwój każdego ucznia.

 

Przy ocenianiu wezmę pod uwagę:

 

 • Typ osobowości
 • Możliwości intelektualne
 • Strategię uczenia się
 • Indywidualne potrzeby edukacyjne

 

W zależności od potrzeb rozwijania określonych umiejętności, postępy w nauce będą sprawdzane w różny sposób tj. :

 

 • Samokontrola
 • Zbiorowa pogadanka sprawdzająca
 • Obserwacja uczenia się
 • Odpowiedz ustna
 • Kartkówka
 • Sprawdzian
 • Test

 

Sprawdziany są obowiązkowe, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika klasowego, czas trwania sprawdzianu 40 minut. Każdy sprawdzian uczeń może poprawić tylko raz po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może w nim uczestniczyć to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły. Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać przygotowując się do zajęć na temat określony przez nauczyciela. W każdym semestrze uczeń może zgłosić dwa nie przygotowania do zajęć lekcyjnych. Wszystkie oceny są jawne dla uczniów, przyjmuje się skalę przyjętą w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

Za aktywność na zajęciach, brak pracy domowej oraz nie przygotowywanie się do zajęć uczeń otrzymuje plusy bądź minusy:

 

5 plusów – OCENA BARDZO DOBRA

 

4 plusy, 1 minus – OCENA DOBRA

 

3 plusy, 2 minusy – OCENA DOSTATECZNA

 

2 plusy, 3 minusy – OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

1plus, 4 minusy oraz 5 minusów – OCENA NIEDOSTATECZNA

 

Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.

 

Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o wynikach nauczania:

 

 • Ocena ustna i ocena wynikająca ze sprawdzianu jest jawna i zostaje wpisana do zeszytu ucznia
 • Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z oceną wpisaną do zeszytu w postaci złożonego podpisu
 • Z postanowieniami przedmiotowego systemu oceniania stosowanego w ramach przedmiotu- przyroda nauczyciel zapoznaje uczniów na pierwszych zajęciach z tego przedmiotu

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE:

 

OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Wykracza poza materiał realizowany w szkole,
 • Rozwiązuje specjalnie przewidziane w każdym sprawdzianie dodatkowe problemy i zadania,
 • Demonstruje biegłość i sprawność w wykorzystaniu zdobytej wiedzy
 • Bierze czynny udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Dokładnie i samodzielnie rozwiązuje wszystkie problemy i zadania
 • Sporadycznie rozwiązuje problemy wykraczające poza program
 • Umie samodzielnie interpretować fakty i zjawiska
 • Broni swych poglądów

 

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Właściwie stosuje terminologie przedmiotową
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach
 • Rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Potrafi z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązywać typowe problemy
 • Analizuje podstawowe zależności
 • Próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • W sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy nauczyciel
 • Przyswoił tylko treści koniecznie wynikające z podstawy programowej

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Nie opanował treści wynikających z podstawy programowej

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MOŻE ULEC EWALUACJI PO UPŁYWIE ROKU SZKOLNEGO OD DATY JEGO WPROWADZENIA

 

opracowała Beata Stankiewicz

 

Religia

         PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z  RELIGII DLA SZKOŁY              
                             PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM      

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowania oceny.
Ocenę z religii ustalamy w oparciu o kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:
1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.
2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodziców na ich zapotrzebowanie lub, gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).
3. Wskazanie na występujące braki.
4. Mobilizacja do dalszej pracy.

Prowadzenie zróżnicowanych form i rodzajów kontroli:
1. Kontrola wstępna (sprawdzenie wiedzy i umiejętności w początkowej fazie kształcenia).
2. Kontrola bieżąca (sprawdzanie w trakcie trwania procesu kształcenia).
3. Kontrola końcowa (dotyczy zakończonego etapu kształcenia).
4. Kontrola dystansowa (zbadanie trwałości wyników po pewnym okresie od zakończenia procesu).

Metody kontroli i ocen:
1. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się książką, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w toku ich pracy itp.).
2. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych).

Sposoby oceniania:
Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.

Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:
1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
2. Zainteresowanie przedmiotem.
3. Stosunek do przedmiotu.
4. Pilność i systematyczność.
5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.
6. Postawa.
Kontrola i ocena z religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.
Ocenianie ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
b) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
c) pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
d) systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.


Ocenie podlegają:
1. Pisemne prace kontrolne po każdym przerobionym dziale, , zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela do dwóch tygodni. Ponadto kartkówki; zakres ich materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne lub materiał podstawowy. Pisemne prace kontrolne są do wglądu uczniów, a rodziców na ich zapotrzebowanie.
2. Odpowiedzi ustne dotyczące materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.
3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.
4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana na bieżąco.
5. Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.
6. Zeszyt: sprawdzany podczas odpowiedzi i według decyzji nauczyciela. Jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu. Znak graficzny tzw. ,,parafka” oznacza , że nauczyciel sprawdził wykonanie pracy , ale nie sprawdził jej zawartości merytorycznej.
7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności: osiągnięcia ucznia zapisywane w zeszycie prowadzonym przez nauczyciela religii.
8. Przygotowanie do poszczególnych katechez.
9. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.
10. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych, udział w konkursach religijnych, współpraca ze wspólnotą parafialną.
11. Inne możliwości wskazujące możliwość oceniania.

Ilość ocen:
W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny cząstkowe.

Poprawianie:

Promuje się systematyczne ocenianie w ciągu semestrów połączone z możliwością poprawiania ocen. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach poprawianie może odbywać się bezpośrednio przed wystawianiem oceny semestralnej lub końcowo rocznej. Przeprowadza się je według ustaleń osób zainteresowanych w terminie i z zakresu wskazanego przez nauczyciela religii z zastosowaniem formy pisemnej lub ustnej.

Klasyfikacja:
Uczeń może być niesklasyfikowany z religii, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji.
Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej przyjmuje się następujące zasady:
Ocena nie będzie miała charakteru średniej arytmetycznej ocen cząstkowych; znaczący wpływ mają przede wszystkim oceny uzyskane (w semestrze lub w ciągu całego roku szkolnego) z prac kontrolnych, dłuższych wypowiedzi, referatów, o ile prezentacja ich przejmie formę wypowiedzi ustnej oraz innych form pracy o charakterze samodzielnym.
Uczeń, który przystąpi do olimpiady czy konkursu religijnego i pomyślnie ukończy co najmniej etap szkolny, będzie mógł uzyskać podniesienie oceny końcowo rocznej o jeden stopień.
Ustne uzasadnienie oceny semestralnej winno nastąpić na tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną i zostać przedstawione uczniowi.
Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu, winna być przekazana uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na miesiąc przed klasyfikacją. Nauczyciel religii przedstawia możliwości poprawy oceny poprzez uzupełnienie niezbędnych wiadomości i umiejętności.
Uczeń ma prawo zwrócić się do dyrektora szkoły o umożliwienie podwyższenia proponowanej oceny końcowo rocznej z zajęć religii, poprzez przystąpienie do egzaminu sprawdzającego.

Oceny cząstkowe, semestralne i końcowo roczne według skali:
– celujący (6),
– bardzo dobry (5),
– dobry (4),
– dostateczny (3),
– dopuszczający (2),
– niedostateczny (1).

Każdy uczeń może być nieprzygotowany do zajęć ( brak zeszytu , podręcznika , zadania domowego ) trzy razy w ciągu semestru , ale powinien to zgłosić nauczycielowi po wejściu do klasy. Jeżeli uczeń tego nie zrobi –to może otrzymać ocenę niedostateczną do dziennika. Wszelkie braki nauczyciel zapisuje w swoim zeszycie jako ,, - ‘’

 Wszystkie prace pisemne są punktowane i przeliczane zgodnie z punktacją przyjętą w szkolnym systemie oceniania.

Wymagania dotyczące poszczególnych ocen z uwzględnieniem wiedzy,       umiejętności, przejawów zastosowania ich w życiu

Uwarunkowania do uzyskania oceny CELUJĄCEJ

Katechizowany:

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.

• Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.

• Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

• Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną.

• Angażuje się w prace pozalekcyjne np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp..

• Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.

• Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń.

• Poznane prawdy wiary stosuje w życiu.

• Wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza wymagania edukacyjne; jego praca jest

oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą samodzielność.

O ocenie celującej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące go do tej oceny

Uwarunkowania uzyskania oceny BARDZO DOBREJ

Katechizowany:

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.

• Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii.

• Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.

• Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska bez ingerencji nauczyciela.

• Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.

• Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.

• W pełni zna pacierz.

• Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.

• Aktywnie uczestniczy w religii.

• Jego postępowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń.

• Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem.

• Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego.

• Stara się być świadkiem wyznawanej wiary.

• Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela programem nauczania;

osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających samodzielności.

O ocenie bardzo dobrej mogą decydować również inne indywidualne osiągnięcia ucznia, kwalifikujące go do tej oceny.

Uwarunkowania uzyskania oceny DOBREJ

Katechizowany:

• Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.

• Opanował materiał programowy z religii.

• Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi.

• Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska podane przez nauczyciela.

• Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych podanych przez nauczyciela.

• Podczas wypowiedzi nie popełnia rażących błędów stylistycznych.

• Wykazuje się dobrą znajomością pacierza.

• W zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe.

• Posiada podręcznik, zeszyt i korzysta z nich.

• Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.

• Jest zainteresowany przedmiotem.

• Włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego.

• Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.

• Postawa ucznia nie budzi wątpliwości.

• Stara się być aktywnym podczas lekcji.

• Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne dla danego etapu

nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i samodzielny.

O ocenie dobrej mogą przesądzić także inne indywidualne osiągnięcia

Uwarunkowania uzyskania oceny DOSTATECZNEJ

Katechizowany:

• Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.

• Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.

• Zna wiadomości podstawowe i umie je logicznie połączyć.

• Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą

nauczyciela.

• Przy pomocy nauczyciela potrafi wykorzystać wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych.

• W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.

• Cechuje go mała kondensacja wypowiedzi.

• Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.

• W jego zeszycie występują sporadyczne braki notatek, prac domowych.

• Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.

• Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości i umiejętności

przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości i umiejętności należą do

przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się.

O ocenie dostatecznej mogą przesądzić także inne indywidualne uwarunkowania danego ucznia.

Uwarunkowania uzyskania oceny DOPUSZCZAJĄCEJ

Katechizowany:

• Opanował konieczne pojęcia religijne.

• Prezentuje luźno zestawione wiadomości programowe.

• Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.

• Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.

• Brak mu podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.

• Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.

• Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi,

posiada trudności w wysławianiu .

• Prowadzi zeszyt.

• Ma problemy ze znajomością pacierza.

• Wykazuje poprawny stosunek do religii.

•Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu

edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste i praktyczne, niezbędne

w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym.

O ocenie dopuszczającej mogą przesądzić także inne indywidualne cechy, postawy i braki obserwowane u ucznia.

Ocena NIEDOSTATECZNA

Katechizowany:

• Wykazuje rażący brak wiadomości programowych.

• Nie potrafi logicznie powiązać podawanych wiadomości.

• Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

• Nie potrafi zastosować zdobytej wiedzy.

• Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.

• Prezentuje rażąco niepoprawny styl wypowiedzi.

• Nie zna pacierza.

• Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję.

• Lekceważy przedmiot.

• Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji.

• Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.

• Opuszcza lekcję religii.

Podstawowe wymagania programowe w klasa I – III Szkoły Podstawowej

Uczeń w klasie I SP powinien: umieć przywitać się chrześcijańskim powitaniem: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”;

       wiedzieć, że Pan Bóg tak ukochał człowieka, że dał mu swojego Syna;

 • umieć poprawnie wykonać znak krzyża;
 • wskazać miejsca, w których można spotkać się i rozmawiać z Panem Bogiem;
 • rozumieć, że kościół jest domem, w którym może spotkać się z Panem Bogiem na modlitwie;
 • wymienić elementy architektoniczne charakteryzujące kościół z zewnątrz;
 • umieć rozpoznać tabernakulum, ołtarz, ambonę, konfesjonał, chrzcielnicę i krzyż;
 • umieć powiedzieć, jak powinien zachować się w kościele;
 • wskazać, jaką postawę powinien przyjąć przed Najświętszym Sakramentem;
 • rozumieć, że jego postawa w kościele jest okazaniem miłości Panu Bogu;
 • umieć powiedzieć modlitwę: „Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament”;
 • wiedzieć, że od momentu chrztu świętego stał się dzieckiem Bożym;
 • wiedzieć, że chrzest wprowadza człowieka do wspólnoty Kościoła;
 • umieć powtórzyć słowa wypowiadane przez kapłana w czasie udzielania sakramentu chrztu świętego;
 • znać podział Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament;
 • rozumieć, że Pan Jezus czeka na niego podczas każdej niedzielnej Mszy Świętej;
 • znać znaczenie słów modlitwy Zdrowaś Maryjo;
 • wiedzieć, kto jest Stwórcą piękna w otaczającym nas świecie;
 • znać na pamięć i rozumieć treści modlitw „Akt wiary”, „Akt nadziei”, „Akt miłości”, „Akt żalu”;
 • umieć wymienić sposoby pomocy zmarłym;
 • znać modlitwę „Wieczny odpoczynek”;
 • znać nazwę czasu oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa;
 • wiedzieć, że przez Maryję zwracamy się z prośbami do Jezusa;
 • wiedzieć, że modlitwy „Ojcze nasz” nauczył nas Pan Jezus;
 • umieć wyjaśnić, dlaczego Pana Boga możemy nazywać naszym Ojcem;
 • znać na pamięć modlitwę „Chwała Ojcu…”;
 • rozumieć i znać na pamięć prośby zawarte w modlitwie „Ojcze nasz”;
 • potrafić wyjaśnić, że wolą Pana Boga jest, abyśmy się wzajemnie miłowali;
 • rozumieć, że osoby, które pomagają potrzebującym, pomagają równocześnie Panu Bogu;
 • prosić Pana Boga o umiejętność dzielenia się z innymi;
 • rozumieć, że Pan Bóg przebacza nasze winy, gdy Go o to szczerze prosimy;
 • kształtować postawę refleksyjną: ocena różnych zagrożeń i ich skutków;
 • rozumieć, że został On zesłany przez Jezusa Chrystusa;
 • umieć podać przykłady działania Ducha Świętego w życiu chrześcijanina;
 • znać na pamięć „Główne prawdy wiary”;
 • wiedzieć, że miłość jest zarówno darem, jak i przykazaniem Bożym;
 • rozumieć słowo „święty”;
 • potrafić w modlitwie prosić świętych o pomoc;
 • rozumieć, że przez słowa Pisma Świętego Bóg w szczególny sposób mówi do człowieka;
 • wskazać miejsca, w których może słuchać słów Pisma Świętego;
 • umieć wyjaśnić, na kogo i na co czekamy w Adwencie;
 • znać nazwę Mszy Świętej odprawianej w Adwencie ku czci Matki Boskiej;
 • wiedzieć, że Pan Bóg przez proroków obiecał ludziom Zbawiciela;
 • wiedzieć, że Pan Jezus jest Zbawicielem, który gładzi grzechy;
 • wiedzieć, że Maryja jest Matką Pana Jezusa;
 • wiedzieć, jak miał na imię anioł, który powiedział Maryi, że zostanie Matką Pana Jezusa;
 • wiedzieć, że Pan Bóg dla chrześcijanina jest najważniejszą Osobą;
 • wiedzieć, że miłość jest najważniejszym prawem Królestwa Bożego;
 • umieć zaproponować, w jaki sposób można pomóc potrzebującym;
 • wiedzieć, że dobro pochodzi od Boga, zło od szatana;
 • potrafić wskazać, które zachowania są moralnie dobre, a które złe;
 • wiedzieć, że pierwsza spowiedź i Komunia Święta to spotkanie z Panem Jezusem;
 • rozumieć konieczność przygotowania do tego wydarzenia;
 • wiedzieć, że Duch Święty jest Bogiem;
 • wiedzieć, że procesja Bożego Ciała wiąże się z czcią Najświętszego Sakramentu;
 • rozumieć, na czym polega wypełnianie przykazania miłości;
 • znać na pamięć „Przykazanie miłości Boga i bliźniego”;
 • znać wybrane wydarzenia z życia Maryi i umieć je nazwać;
 • rozumieć, co to znaczy, że Maryja jest naszą Matką;
 • znać na pamięć słowa modlitwy „Pod Twoją obronę”;
 • znać przykłady świętych, którzy swoim życiem wypełniali wolę Jezusa;
 • wiedzieć, czego może uczyć się od świętych;
 • wiedzieć, że wszyscy ludzie są powołani przez Boga do świętości;
 • rozumieć, że drogą do świętości jest przyjaźń z Jezusem i upodabnianie się do Niego;
 • wiedzieć, że na słowa Jezusa odpowiadamy uczynkami płynącymi z wiary.

Uczeń w klasie II S P powinien:

 • wiedzieć, kim stał się po przyjęciu chrztu świętego
 • wyjaśnić swoimi słowami, co to jest łaska uświęcająca
 •   powiedzieć, do kogo skierowane jest Pismo Święte
 • wytłumaczyć, po co Pan Jezus przyszedł na świat
 • opowiadać o najważniejszych wydarzeniach w życiu świętego Józefa
 • znać historię Zacheusza i ją opowiedzieć
 • wyjaśnić na czym polegała zmiana w życiu Zacheusza
 • znać dialog w liturgii słowa i umieć odpowiedzieć na poszczególne wezwania
 • wyjaśnić, czym jest sumienie
 • wytłumaczyć swoimi słowami, co to są wyrzuty sumienia
 • wyjaśnić, w jaki sposób należy pracować nad własnym sumieniem
 • podać przykłady, jak postępuje człowiek mający czyste sumienie
 • wyjaśnić, co jest zawarte w Piśmie Świętym
 • odczytać perykopę o siewcy z Pisma Świętego i wyjaśnić, czym jest ziarno, droga, skała, ciernie, żyzna ziemia
 •   podać przykłady, jak powinien postępować człowiek, by stał się podobny do żyznej ziemi
 • wyjaśnić, na czym polegał grzech pierwszych ludzi
 • nazwać grzech popełniony przez pierwszych ludzi
 • wymienić skutki grzechu pierworodnego
 • znać na pamięć modlitwę Spowiadam się Bogu
 • opisać najważniejsze wydarzenia z życia Abrahama
 • wyjaśnić, w jaki sposób Abraham okazał Bogu posłuszeństwo
 • wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Mojżesza
 • znać na pamięć 10 Przykazań Bożych
 • podać przykłady odważnego postępowania chrześcijanina w różnych sytuacjach  życia codziennego
 • wymienić najważniejsze fakty z życia Samuela
 • wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Maryi
 • znać modlitwę Anioł Pański
 • wiedzieć, że Pan Jezus jest naszym Królem
 • wymienić zadania rycerzy Jezusa
 • znać pieśń Króluj nam Chryste
 • wyjaśnić, co to jest Adwent
 • wymienić sposoby przygotowania się na przyjście Pana Jezusa
 • wiedzieć, kim był Jan Chrzciciel
 • opowiedzieć o życiu proroka i jego przesłaniu
 • wyjaśnić, na czym polega nawrócenie
 • wyjaśnić, że Adwent to czas postanowień dotyczących poprawy życia
 • znać nazwę Mszy świętej odprawianej w Adwencie
 • wiedzieć, w jaki sposób chrześcijanin przygotowuje się do przeżywania świąt Bożego Narodzenia
 • wymienić tradycje związane z przezywaniem Wigilii i świąt Bożego Narodzenia
 • znać okoliczności związane z narodzinami Jezusa
 • wymienić osoby, które pierwsze powitały Nowonarodzonego
 • znać treść kolędy Dzisiaj w Betlejem
 • wiedzieć, że Pan Jezus spędził dzieciństwo w Nazarecie
 • wiedzieć, jak wyglądało życie Świętej Rodziny w Nazarecie
 • wiedzieć, że w swoim nauczaniu Chrystus objawiał ludziom Boga i wzywał do dobrego życia
 • znać treść biblijnej perykopy opisującej historię uzdrowienia córki Jaira
 • wyjaśnić znaczenie modlitwy  jako sposobu okazywania wdzięczności Bogu za Jego dary
 • znać: Uczynki miłosierne względem duszy i ciała
 • wiedzieć, co zasmuciło Jezusa po uzdrowieniu dziesięciu chorych
 • podać przykłady okazywania wdzięczności innym w domu, szkole, parafii
 • wiedzieć, że Eucharystia jest dziękczynieniem
 • rozumieć, że Eucharystia jest szczególną formą wdzięczności wobec Boga
 • opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Ojcu
 • rozumieć, że grzech oddala nas od Boga i niesie cierpienie
 • wyjaśnić, czym jest grzech
 • znać na pamięć Siedem grzechów głównych
 • rozumieć, że każdy człowiek jest grzeszny i potrzebuje Bożego przebaczenia
 • dokonać rozróżnienia między grzechem śmiertelnym i powszednim
 • rozumieć i wyjaśnić, na czym polega zło każdego grzechu
 • wiedzieć, że Bóg przebacza nam grzechy
 • wyjaśnić nauczanie Jezusa o Bożym przebaczeniu
 • wymienić warunki niezbędne do uzyskania przebaczenia w sakramencie pokuty
 • wyjaśnić w jaki sposób uzyskuje się przebaczenie Pana Boga w sakramencie pokuty i przebaczenia
 • wyjaśnić, czym jest sumienie
 • znać Warunki dobrej spowiedzi
 • wiedzieć, w jaki sposób uczynić rachunek sumienia
 • wiedzieć, że Wielki Post jest czasem przypominającym o pokucie, nawróceniu i poprawie życia
 • wyjaśnić, czym jest post i jałmużna
 • rozumieć potrzebę praktykowania w Wielkim Poście postaw pokutnych: jałmużny, postu i modlitwy
 • wiedzieć, że Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne
 • opowiedzieć wydarzenia, które miały miejsca w Wieczerniku, na Golgocie, przy pustym grobie
 • wyjaśnić, że w czasie każdej Mszy Świętej ma miejsce to samo wydarzenie, które dokonało się w Wieczerniku i na krzyżu
 • znać wydarzenia biblijne mówiące o  spotkaniu uczniów ze Zmartwychwstałym
 • wiedzieć, że niedziela jest szczególnym czasem spotkania ze Zmartwychwstałym
 • wiedzieć, że w sakramentach świętych spotyka się z samym Bogiem
 • wymienić Sakramenty święte
 • wiedzieć, że podczas Mszy Świętej Pan Jezus zaprasza nas do słuchania Bożych słów, modlitwy, przyjmowania Komunii Świętej i trwania we wspólnocie
 • wymienić bohaterów przypowieści o miłosiernym Samarytaninie
 • opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
 • opowiedzieć wydarzenie, które wydarzyło się w Wieczerniku w Dniu Pięćdziesiątnicy
 • znać aklamację: Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu
 • znać skutki zesłania Ducha Świętego
 • wymienić symbole Ducha Świętego
 • wiedzieć, że Pan Jezus zesłał Ducha Świętego pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu
 • rozumieć, że Chrystus wezwał apostołów do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom
 • znać sposoby pomocy misjonarzom
 • znać nazwę uroczystości, w której czcimy Najświętsze Ciało i Krew Pana Jezusa
 • podać różnice w wyglądzie ulic na co dzień i w uroczystość Bożego Ciała
 • wymienić sposoby uczestnictwa w uroczystości Bożego Ciała
 • wiedzieć, że Pan Jezus jest obecny w tabernakulum

Uczeń klasy III SP :

wyjaśnia, na czym polega koleżeństwo i przyjaźń;

 • rozumie potrzebę wzajemnego budowania przyjacielskich relacji;
 • wie, że należy dbać i pielęgnować relacje z innymi;
 • rozumie, że modlitwa jest spotkaniem i znakiem przyjaźni z Bogiem;
 • wymienia sytuacje, w których modlił się Jezus;
 • zna i rozpoznaje różne formy modlitwy;
 • rozumie, że podczas modlitwy jest obecny Pan Jezus;
 • doskonali umiejętność modlitwy dziękczynnej; prośby; przeproszenia;
 • wie, że w modlitwie oddaje cześć Bogu, wychwalając Go;
 • wskazuje różne formy modlitwy;
 • wie, na czym polega Modlitwa różańcowa i potrafi modlić się na różańcu;
 • wie, że Maryja w Fatimie prosiła o odmawianie Modlitwy różańcowej;
 • umie wymienić cztery części Różańca;
 • rozumie, że Jezus jest Przyjacielem, który chce i może pomóc nam w życiu;
 • rozumie potrzebę i sens codziennej modlitwy;
 • wymienia sprawy, które może powierzyć Jezusowi w modlitwie;
 • wie, że Jezus słowem i przykładem zachęca nas do wytrwałej modlitwy;
 • wie, że Bóg dał ludziom zasady postępowania, które nazywamy Dekalogiem;
 • wyjaśnia, czym są dla nas przykazania;
 • zna treść pierwszego przykazania Bożego; wyjaśnia teść pierwszego przykazania;
 • zna treść drugiego przykazania Bożego; wyjaśnia treść drugiego przykazania;
 • zna treść trzeciego przykazania Bożego; wyjaśnia, w jaki sposób wypełnia trzecie przykazanie;
 • rozumie, że odpoczynek niedzielny jest potrzebny człowiekowi; podaje przykłady właściwego spędzania czasu w dni świąteczne;
 • zna treść czwartego przykazania Bożego; wyjaśnia, w jaki sposób wypełnia czwarte przykazanie; podaje przykłady;
 • zna treść piątego, szóstego i dziewiątego przykazania Bożego; wyjaśnia, w jaki sposób wypełnia je;
 • zna treść siódmego, ósmego i dziesiątego przykazania Bożego; podaje przykłady troski o własność swoją i cudzą;
 • wyjaśnia, na czym polega postawa prawdomówności i uczciwości;
 • wie, które przykazanie jest największe;
 • zna przykazanie miłości Pana Boga i bliźniego; podaje przykłady realizacji przykazania miłości Pana Boga i bliźniego w codziennym życiu;
 • wie, że życie człowieka na ziemi kończy się w momencie śmierci;
 • wie, w jaki sposób zareagował Pan Jezus na wiadomość o śmierci Łazarza;
 • zna sposoby pomocy tym, którzy odeszli;
 • rozumie potrzebę modlitwy za zmarłych, ofiarowania Eucharystii oraz czynienia dobra w ich intencji;
 • zna przykazania kościelne; wyjaśnia treść przykazań kościelnych;
 • wie, co to jest sumienie; zna nazwę pierwszego warunku sakramentu pokuty i pojednania;
 • wie, że przyczyną smutku jest także grzech;
 • wie, na czym polega żal za grzechy;
 • wie, że po popełnieniu zła należy się poprawi;
 • zna treść trzeciego warunku sakramentu pokuty i pojednania;
 • wyjaśnia, na czym polega mocne postanowienie poprawy;
 • zna miejsce, w którym dokonuje się wyznanie grzechów; wskazuje Osobę, która przebacza nam grzechy;
 • umie formułę spowiedzi świętej;
 • zna nazwę piątego warunku sakramentu pokuty i pojednania;
 • podaje przykłady zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźnim;
 • posługuje się książeczką do nabożeństwa w celu odnalezienia modlitwy zadanej jako pokuta ;
 • wie, kto złożył ofiarę doskonałą na przebłaganie za grzechy całego świata;
 • wymienia sposoby przygotowania się do godnego celebrowania liturgii;
 • zna na pamięć mszalny akt pokuty („Spowiadam się Bogu…”);
 • wskazuje, że słowo Boże prowadzi nas drogą zbawienia; wskazuje osoby ze wspólnoty Kościoła, które pomagają w rozumieniu tekstów Pisma Świętego;
 • zna strukturę czytań w liturgii słowa; uzasadnia, dlaczego Ewangelia jest najważniejszą częścią liturgii słowa;
 • formułuje wezwania modlitwy powszechnej.;
 • wymienia dary, jakie składane są na ołtarzu;
 • odpowiada na wezwania z prefacji;
 • przyjmuje właściwą postawę ciała podczas przeistoczenia;
 • umie rozróżnić chleb zwykły od Chleba Eucharystycznego;
 • wyjaśnia, na czym polega modlitwa; podaje przykłady, jak może się modlić do Boga;
 • wyjaśnia podstawowe gesty, znaki i symbole liturgiczne;
 • wie, co to znaczy godnie przyjąć Komunię Świętą;
 • zna na pamięć słowa: „Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”;
 • wie, jak należy się godnie przygotować na spotkanie z Panem Jezusem;
 • wie, co to jest Komunia Święta;
 • wie, pod jaką postacią przychodzi Jezus w Eucharystii;
 • zna modlitwę Chwała i dziękczynienie;
 • rozumie, że Komunia Święta utrzymuje nas w stanie łaski;
 • wie, czym jest błogosławieństwo;
 • wie, że zakończenie Mszy Świętej jest rozesłaniem, że jesteśmy posłani, by świadczyć o Bogu;
 • rozumie, że chrześcijanin ma żyć słowem Bożym i być światłem świata;
 • wie, że Pan Jezus posłał swoich uczniów, aby głosili Ewangelię;
 • wskazuje, jak mają postępować uczniowie Pana Jezusa;
 • wskazuje, w czym może naśladować postaci biblijne i świętych

Język niemiecki

 

I          Ogólne kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Ocenę niedostateczną
otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności nie pozwalają na kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania.

 

Zakres wiedzy i umiejętności

Poziomy wymagań edukacyjnych


Podstawowy poziom wymagań edukacyjnych


Ponadpodstawowy poziom wymagań edukacyjnych

Wiedza
(fonetyka, ortografia, środki językowe)

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

- zna niewielką liczbę podstawowych słówek i wyrażeń
- w wymowie i w piśmie popełnia liczne błędy
- zna tylko podstawowe reguły gramatyczne
- z trudem wykonuje zadania leksykalno-

-gramatyczne

Uczeń:

- zna podstawowe słownictwo i wyrażenia, ale popełnia błędy w ich wymowie i zapisie
- zna większość podstawowych struktur gramatyczno-leksykalnych
- zadania wykonuje powoli i z namysłem

Uczeń:

- zna większość słownictwa i wyrażeń i z reguły poprawnie je wymawia i zapisuje
- zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i rzadko popełnia błędy w zadaniach

Uczeń:

- zna wszystkie wprowadzone słówka i wyrażenia, bezbłędnie je wymawia i zapisuje
- zna wszystkie struktury gramatyczno-leksykalne i zadania wykonuje z reguły bezbłędnie


Umiejętności

1. receptywne (słuchanie/czytanie)

2. produktywne
(mówienie/pisanie)


Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

- rozumie podstawowe polecenia nauczyciela i bardzo proste i krótkie teksty odsłuchowe
- rozumie ogólny sens tekstów pisanych
- nie potrafi lub wykonuje częściowo zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych
          
- wypowiada się krótkimi zdaniami i frazami
- wypowiada się bardzo powoli
- tworzy niespójne i proste teksty pisane
- niewielki zakres słownictwa i struktur ogranicza wypowiedź
- błędy leksykalno-gramatyczne często zakłócają komunikację

Uczeń:

- rozumie polecenia nauczyciela
- potrafi częściowo wykonać bezbłędnie zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych


        


- wypowiada się dość powoli, ale dłuższymi zdaniami
- tworzy bardzo proste teksty pisane, z niewielką liczbą błędów
- posiada wystarczający zasób słownictwa i struktur, żeby przekazać bardzo prostą informację
- potrafi wypowiedzieć się logicznie i spójnie, choć z błędami, nie zakłócający-mi ogólnego sensu wypowiedzi

Uczeń:

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i poprawnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych- wypowiada się dość płynnie, odpowiednio długimi zdaniami
- tworzy proste spójne teksty pisane
- posiada urozmaicony zasób słownictwa, umożliwiający przekazanie prostej informacji w logiczny i spójny sposób
- popełnia nieliczne błędy nie zakłócające komunikacji

Uczeń:

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i bezbłędnie wykonuje zadania odsłuchowe i na rozumienie tekstów pisanych      

    
- wypowiada się płynnie stosując poznane struktury gramatyczno-leksykalne
- tworzy proste, logiczne i spójne teksty pisane, wykorzystując poznane słownictwo i struktury
- nie popełnia błędów gramatycznych i leksykalnych

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, a także wykazuje się dodatkowymi umiejętnościami i wiedzą wykraczającą poza wymagania oceny bardzo dobrej. Uczeń bierze udział w pozalekcyjnych formach doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy np. przez udział w projektach, olimpiadach językowych lub konkursach wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

II         Zakresy tematyczne podlegające ocenie na poziomie II.1

- człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia, emocje, umiejętności i zainteresowania);
- miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczeń i wyposażenie domu, prace domowe)
- edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);
- praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu)
- życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemu);
- żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne);
- zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);
- podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, hotel, wycieczki);
- kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
- sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);
- zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

 

- nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych
- świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego)

 

- życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne)

III       Struktury gramatyczne

Treści gramatyczne są podstawą skutecznej komunikacji. Poniższe zestawienie struktur gramatycznych ma charakter informacyjny. Struktur gramatycznych należy używać do realizacji tych funkcji językowych i sytuacji komunikacyjnych, w których mają one zastosowanie i które są niezbędne na danym etapie edukacyjnym i poziomie zaawansowania. 

Rodzajnik
- rodzajniki (nieokreślony, określony) i ich stosowanie
- stosowanie rzeczownika bez rodzajnika
Rzeczownik
- odmiana rzeczownika (mocna, słaba, mieszana)
- tworzenie liczby mnogiej
- rzeczowniki złożone, zdrobniałe, określające zawód i wykonawcę czynności
- rzeczowniki z przyrostkami i przedrostkami
- rzeczowniki tworzone od miast, krajów i części świata, od rzeczowników, czasowników, od przymiotników, imiesłowów, liczebników
- odmiana imion własnych
- rzeczownik po określeniu miary i wagi
- rekcja rzeczownika
Zaimek
- zaimki osobowe, nieosobowe, zwrotne, dzierżawcze, wskazujące, pytające, nieokreślone, względne,
Przymiotnik
- przymiotnik jako orzecznik i jako przydawka
- regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika
- przymiotniki utworzone od nazw miast, krajów i części świata
- przymiotnik z przedrostkiem -un
Liczebnik
- liczebniki główne, porządkowe, mnożna i nieokreślone, ułamkowe i dziesiętne
- użycie liczebników w oznaczaniu miary i wagi, powierzchni i objętości
- liczebniki mnożne i nieokreślone
Przysłówek
- przysłówki zaimkowe w pytaniu i w odpowiedzi
- regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków
- przysłówki czasu i miejsca
Partykuła
- użycie partykuł: sehr, besonders, viel, erst, sogar, immer, etwa, eben, ziemlich, aber
Przyimek
- przyimki z celownikiem, z biernikiem, z celownikiem lub z biernikiem, z dopełniaczem
Czasownik
- formy czasowe czasownika (strona czynna): Präsens, Futur I, Präteritum, Perfekt
- czasowniki posiłkowe: sein, haben, werden
- czasowniki nieregularne ze zmianą samogłoski
- czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
- czasowniki zwrotne
- czasowniki modalne w trybie oznajmującym (Präsens i Präteritum)
- czasownik lassen
- formy imiesłowowe czasownika: Partizip II
- tryb rozkazujący
- bezokoliczniki z zu i bez zu
- strona bierna określająca stan (Zustandspassiv)
- tryb przypuszczający Konjunktiv II (Präteritum)
- tryb warunkowy Konditional I (würde + Infinitiv)
- rekcja czasowników
Składnia
- zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, rozkazujące
- szyk wyrazów: prosty, przestawny i szyk zdania podrzędnie złożonego
- przeczenia: nein, nicht, kein i ich miejsce w zdaniu
- zdania współrzędnie złożone ze spójnikami i bezspójnikowe
- zdania podrzędnie złożone: podmiotowe, przydawkowe, dopełnieniowe, okolicznikowe przyczyny, czasu, celu
- zdania porównawcze, przypuszczające i warunkowe

 

IV       Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia

 


- prace klasowe
- kartkówki
- testy
- zadania domowe (prace pisemne i projekty)
- wypowiedzi ustne (na forum i podczas pracy w grupach)

 

Geografia

1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu

Edukacja geograficzna w gimnazjum stwarza uczniowi możliwości do:

 • zrozumienia otaczającego nas świata i poruszania się w przestrzeni geograficznej;
 • przygotowania do przemian społecznych, gospodarczych i politycznych zachodzących w regionie, kraju i na świecie;
 • kształtowania postaw ludzi otwartych, aktywnych, tolerancyjnych i twórczych;
 • świadomego podejmowania decyzji.

2. Formy i metody sprawdzania i oceniania

osiągnięć ucznia

Przedmiotem oceny są:

 1.  wiadomości
 2.  umiejętności
 3. postawa - aktywność, systematyczność, samodzielność w pracy, współpracy w grupie, praca domowa, prezentacja przygotowanej samodzielnie siebie pracy.

Ocenie podlegać będzie:

         wiedza (znajomość problemów geograficznych) w szerokim znaczeniu;

         umiejętność logicznego łączenia poszczególnych elementów geograficznych;

         trafność określania zjawisk geograficznych;

         umiejętność posługiwania się atlasem;

         wkład w pracę i przygotowanie się do lekcji;

         aktywność na lekcji (udział w dyskusjach: argumentowanie, przekonywanie);

         formy aktywności dodatkowej (samodzielne przygotowanie referatów, przedstawianie własnych poglądów);

Uczniowie w toku zajęć lekcyjnych mogą otrzymywać oceny cząstkowe za:

 • krótkie sprawdziany wiedzy – kartkówki;
 • odpowiedź ustną (połączoną ze znajomością mapy);
 • sprawdzian wiadomości po zakończonym dziale;
 • samodzielnie wykonaną pracę domową;
 • aktywność na lekcji (lub jej brak);
 • przygotowanie do lekcji (przynoszenie atlasów geograficznych, zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń);
 • krótkie odpowiedzi w toku lekcji;
 • pisemne zadania testowe;
 • udział w dyskusjach;
 • prezentowanie pracy grupy;
 • prezentację dłuższych wypowiedzi popartych literaturą;
 • sporządzenie map myślowych, posterów;
 • wykonanie prac dodatkowych (zaproponowanych przez ucznia lub wskazanych przez nauczyciela), wynikających z zainteresowań ucznia, wiążących się z programem jak i wykraczające poza program np.: własne działania na rzecz środowiska potwierdzone przez dorosłych, przygotowanie materiału do nowej lekcji, zorganizowanie wystawy, konkursu itp.,

Zarówno odpowiedzi ustne jak i pisemne powinny być oparte o umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji: podręcznika, zeszytu ćwiczeń, map różnej treści, rocznika statystycznego, słownika geograficznego, czasopisma, literatury popularno-naukowej. Prowadzi to do praktycznego wykorzystania wiedzy geograficznej co jest głównym celem kształcenia geograficznego,

3. Zasady oceniania i klasyfikacji

Umowa Uczeń - Nauczyciel

1. Uczeń otrzymuje oceny śródroczną i roczną.

2. Oceny bieżące ustala się w skali od 1 do 6 .

3. Oceny poparte są dokładną i szczegółową informacją o postępach ucznia w których także ocenia jest „postawa” tzn.:

»        aktywna praca na lekcji: samodzielna, odkrywcza, kreatywna;

»        systematyczność w przygotowaniu się do lekcji;

»        samodzielność pracy na lekcji;

»        umiejętność współpracy w grupie;

»        praca domowa – jej rzetelność, estetyka, zgodność z tematem i samodzielność wykonania;

»        prezentacja dodatkowej wykonanej przez ucznia pracy;

»        frekwencja na zajęciach;

»        prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń;

»        udział w konkursach;

4. Sprawdzenie wiadomości odbywać się będzie przez:

 1. wypowiedź ustną
 2. prace pisemne (sprawdziany i kartkówki):

-          w formie pytań opisowych i problemów

-          w formie testów

-          ćwiczeń na mapach

 1. ćwiczenia;
 2. orientacja na mapie w różnych formach: przy mapie ściennej, w atlasie uczniowskim, na mapie konturowej, na sprawdzianach, kartkówkach;

5.Sprawdziany są dla uczniów obowiązkowe i zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany będą przeprowadzane po opracowanym dziale przedmiotu lub w miarę potrzeb.

6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej zobowiązany jest w terminie dwóch tygodni od chwili ich przeprowadzenia do zaliczenia materiału, które obejmowały. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą (długa choroba, pobyt w szpitalu) termin zaliczenia materiału sprawdzianu musi być uzgodniony indywidualnie z nauczycielem.

7. Uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu sprawdzoną i omówioną pracę pisemną, zapoznaje się z jej wynikiem i ewentualne zastrzeżenia zgłasza do nauczyciela. Prace przechowywane są w dokumentacji nauczyciela do końca roku szkolnego.

8. Uczeń ma obowiązek poprawienia każdej oceny niedostatecznej otrzymanej w wyniku sprawdzianu lub pracy klasowej w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od chwili ocenienia i omówienia. Maksymalną oceną jaką uczeń otrzyma poprawiając sprawdzian jest ocena dobra.

9. Poprawa sprawdzianu może odbywać się tylko jeden raz. Otrzymana ocena z poprawy, jest oceną ostateczną i wpisywana jest do dziennika.

10. Uczeń, który otrzymał śródroczna ocenę niedostateczna ma obowiązek poprawy tej oceny. Na zaliczenie materiału obejmującego wiadomości z pierwszego semestru uczeń ma czas jednego miesiąca (30 dni) licząc od dnia pierwszych zajęć w nowym semestrze szkolnym. Zaliczenie odbywa się po zakończeniu zajęć obowiązkowych ucznia w dowolnym dniu i terminie wyznaczonym przez ucznia i zatwierdzonym przez nauczyciela. Uczeń, który w przeciągu 1 miesiąca nie ustalił z nauczycielem terminu poprawy lub nie przyszedł na poprawę w wyznaczonym terminie (pomimo iż był obecny tego dnia w szkole) nie może uzyskać rocznej oceny dopuszczającej z przedmiotu.

11. Nauczyciel może przeprowadzać krótkie (10 - 15 minutowe) kartkówki bez zapowiedzi z zakresu materiału maksymalnie obejmującego 3 ostatnie tematy lekcyjne.

12. Uczeń nie ma możliwości pisemnej poprawy kartkówki, może natomiast ocenę ndst uzyskaną z tej formy sprawdzania wiadomości, poprawić na najbliższej lekcji odpowiadając ustnie z zakresu 3 ostatnich tematów lekcyjnych.

13. Ocena z kartkówki traktowana jest jak ocena z odpowiedzi ustnej, gdyż daje dowód przygotowania się ucznia z 3 ostatnich tematów lekcyjnych.

14. Uczeń ma obowiązek przynoszenia na zajęcia kompletu niezbędnych pomocy do nauki.

15. Dwa razy w semestrze (przy 2 godz./tyg) i jeden raz w semestrze (przy 1 godz./tyg) uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny.

16. Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do zajęć. Jeżeli uczeń był nieobecny na ostatniej (jednej) lekcji ma obowiązek uzupełnienia w zeszycie przedmiotowym tematu z ostatniej lekcji i wykonania zadanej pracy domowej. Brak takiej pracy domowej oznaczany jest w dzienniku zajęć jako nieprzygotowanie do lekcji.

17. Każdy brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń odnotowywany jest w dzienniku znakiem „- ². Trzy minusy są równoznaczne z oceną ndst i brane są pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej.

18. Przy ocenieniu zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń bierze się pod uwagę systematyczność, poprawność i staranność prowadzenia notatek oraz wykonywania rysunków. Brak systematycznie wykonywanych prac domowych w zeszycie ćwiczeń, wpływa na obniżenie oceny końcowej za prowadzenie zeszytu.

19. Nauczyciel sprawdza zeszyty ćwiczeń na bieżąco w trakcie odpowiedzi ustnych. Jeżeli uczeń niezgłosił nauczycielowi na początku lekcji braku pracy domowej, a w trakcie odpowiedzi ustnej okazuje się, że jej nie ma, nauczyciel wpisuje ocenę ndst do dziennika lekcyjnego i zeszytu ćwiczeń z jednoczesną adnotacją o jej uzupełnieniu.

20. Jeżeli na kolejną, najbliższą lekcję uczeń nie uzupełnia braku pracy domowej, nauczyciel może wystawić kolejną ocenę ndst za nie wykonanie polecenia nauczyciela.

21. Uczeń, który odrobił prace domową, ale jej wykonanie jest identyczne jak praca kolegi/koleżanki (tzn. są te same odpowiedzi lub te same błędne odpowiedzi, te same błędy merytoryczne) otrzymuje ocenę ndst do dziennika i zeszytu przedmiotowego za niesamodzielnie wykonane zadanie domowe. Jednocześnie ma obowiązek poprawy tej pracy i oceny na najbliższe zajęcia.

22. Ocena pracy ucznia jest jawna, obiektywna, umotywowana i systematyczna. O wszystkich stopniach oraz znakach „+” i „- ² uczeń jest informowany w momencie ich wystawiania.

 

4. Kryteria oceniania i zasady wystawiania oceny

śródrocznej i rocznej

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalone są w stopniach według następującej skali:

stopień celujący                      6

            stopień bardzo dobry              5

stopień dobry                           4

stopień dostateczny                3

stopień dopuszczający           2

stopień niedostateczny           1

Wiedza i umiejętność ucznia sklasyfikowana została na poziomach :

 • Podstawmvym - obejmuje on poziom konieczny i podstawowy i pozwalają wystawić ocenę dopuszczającą lub dostateczną.

Wymagania na tym poziomie obejmują treści:

         najbardziej przystępne;

         najprostsze i najbardziej uniwersalne;

         najpewniejsze naukowo i najbardziej niezawodne;

         niezbędne na danym i wyższym etapie wykształcenia;

         bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

         Ponadpodstawowym - obejmuje poziom rozszerzający, dopełniający i wykraczający odpowiadający odpowiednio ocenom: dobrej, bardzo dobrej i celującej.

Wymagania na tym poziomie obejmują treści:

         bardziej złożone i mniej typowe;

         w pewnym stopniu hipotetyczne;

         przydatne ale nie niezbędne na danym i wyższym etapie kształcenia;

         pośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności uczniów;

         trudne do opanowania;

         najbardziej złożone i unikatowe;

         twórcze naukowo i oryginalne.

K r yt e r i a o c e n i a n i a

A) Ocena za odpowiedź ustną:

Stopień celujący otrzymuje uczeń, którego:

* odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowania przedmiotem. Treść wykracza poza program nauczania, zawiera wiadomości spoza źródeł podręcznikowych;

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, którego:

* odpowiedź jest wyczerpująca z zakresie wiedzy podstawowej, rozszerzonej i dopełniającej treść; nie wykracza jednak poza program; poprawna językowo;

Stopień dobry otrzymuje uczeń, którego:

* odpowiedź jest zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści z zakresu wiedzy podstawowej i rozszerzonej; odpowiedź wyczerpująca, poprawna pod względem językowym.

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

* zna najważniejsze treści wiedzy podstawowej i potrafi je zinterpretować. Odpowiedź odbywa się przy niewielkim ukierunkowaniu ze strony nauczyciela. Występują nieliczne błędy rzeczowe i językowe (stosowanie terminów i pojęć)

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, którego:

* odpowiedź zawiera przynajmniej 50% wiedzy i umiejętności - wiedzę niezbędna do realizacji celów z przedmiotu w toku dalszego kształcenia. Możliwe są liczne błędy merytoryczne i językowe (stosowanie terminów, nazewnictwo, pojęcia). Uczeń zna podstawowe treści i przy pomocy nauczyciela --zasadniczo daje odpowiedź na postawione pytania;

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

* odpowiedź nie spełnia podanych wyżej kryteriów oceny dopuszczającej;

B) Ocena za wypowiedź pisemną:

W wypowiedzi pisemnej brane będzie pod uwagę:

- dobór materiału rzeczowego, zakres wiedzy i poziom merytoryczny (umiejętność doboru i zakres treści, wyjaśnienie zjawisk i procesów, poprawne stosowanie terminów i nazw geograficznych);

- zrozumienie tematu;

- poprawność stylistyczna i kultura wypowiedzi;

- sposób prezentacji jako umiejętność posługiwania się wiedzą;

- samodzielność wykonanej pracy" dokładność wykonanych rysunków, wykresów;

- twórczość i kreatywność w działaniu.

Kryteria oceniania prac pisemnych przy założeniu, że 60% zadań dotyczy wiadomości i umiejętności z poziomu podstawowego, dokonywane jest następująco:

100%– 92% pkt. możliwych do zdobycia i wiadomości wykraczające poza  program nauczania           celujący

100% – 91% pkt. możliwych do zdobycia                  bardzo dobry

90 – 75% pkt. możliwych do zdobycia                       dobry

74 – 51% pkt. możliwych do zdobycia                       dostateczny

50 – 31% pkt. możliwych do zdobycia                       dopuszczający

poniżej 30% pkt. możliwych do zdobycia                  niedostateczny

C) Ocena za samodzielne wykonanie pracy dodatkowej i prezentacja jej:

Kryterium branym pod uwagę podczas oceniania będzie:

         zrozumienie tematu,

         znalezienie i wybór źródeł informacji

         zakres wiedzy przedmiotowej,

         dobór materiału rzeczowego;

         sposób prezentacji jako umiejętność posługiwania się wiedzą i pojęciami;

         konstrukcja pracy i jej forma graficzna: wstęp, rozwinięcie, zakończenie, wykaz literatury;

Stopień celujący otrzymuje uczeń, którego:

* przygotowanie i przedstawienie pracy wskazuje na szczególne zainteresowania przedmiotem. Treść wykracza poza program nauczania zawiera wiadomości z poza źródeł podręcznikowych; uczeń podejmuje się własnej oceny, przedstawiania i broni swojego poglądu.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

* przygotowana praca w sposób pełny ujmuje przedstawiony problem; zawiera wszystkie ważne aspekty tematu, przedstawiona jest w sposób ciekawy i nie budzący zastrzeżeń.

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

* przygotowane przez ucznia referaty przygotowane są w sposób poprawny, ale temat nie jest do końca wyczerpany

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, którego:

* przygotowany referat jest zgodny z tematem, ale ujęty jest w sposób pobieżny, brakuje podstawowych zagadnień, praca nie ma poprawnej konstrukcji: wstęp, rozwinięcie i zakończenie

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

* dodatkowa praca samodzielna jest chaotyczna, brakuje logicznego połączenia problemu, a temat przedstawiony jest bardzo pobieżnie i nie do końca zgodny z tematem;

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, którego:

* przygotowana praca jest nie na temat, uczeń nie potrafi jest przekazać, nie wnosi niczego nowego z zakresu wiedzy

 

KRYTERIA OCEN ŚRÓROCZNYCH I ROCZNYCH

Ocena śródroczna i roczna wyrażona w skali ocen od l do 6 poparta jest szczegółową i dokładną informacją o postępach ucznia. Podczas wystawiania ocen brane są pod uwagę zdobyte oceny według w/w kryteriów. Ważnym elementem oceny ucznia jest również jego postawa, zaangażowanie w naukę i pracę, a także frekwencja na lekcjach geografii.

Ocenę celującą otrzyma uczeń który spełnia w/w kryteria oraz:

  posiada szczególnie oryginalne i twórcze osiągnięcia opierające się na gruntownej wiedzy wykraczającej poza program nauczania dla danej klasy;

  potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości;

  bierze udział w olimpiadzie przedmiotowej (jest laureatem i finalistą olimpiady przedmiotowej).

Ocenę bardzo dobrą dla ucznia, który oprócz w/w kryteriów:

  w wysokim stopniu opanował treści dopełniające, rozszerzone o wiedzę wykraczającą poza materiał przewidziany w programie;

  jest systematyczny, wyróżnia się swoją pracą spośród innych uczniów w klasie;

  ma zaliczone wszystkie sprawdziany na ocenę dobrą+ lub wyższą;

  potrafi łączyć i wyciągać wnioski z zadanych problemów geograficznych;

  samodzielnie rozwiązuje zadania o wysokim poziomie złożoności;

  zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań;

  prawidłowo stosuje terminy geograficzne wymienione w osiągnięciach z poziomów: podstawowego i rozszerzonego;

  samodzielnie interpretować fakty i zjawiska oraz bronić swych poglądów.

Ocena dobra przysługuje uczniowi, który:

  opanował zakres materiału określony w minimum programowym i nieznacznie go rozszerzył;

  samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim poziomie złożoności;

  zachowuje dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego rozwiązywania zadań;

  wypowiada się pełnymi zdaniami;

  ma zaliczone wszystkie sprawdziany na ocenę pozytywną;

  właściwie stosuje terminologię przedmiotową;

  aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod;

  samodzielnie pracuje z podręcznikiem oraz z materiałem źródłowym.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

  opanował wiadomości określone w minimum programowym (ma większość osiągnięć z poziomu podstawowego );

  samodzielnie rozwiązuje proste zadania;

  zachowuje poprawność i staranność wystarczającą do poprawnego rozwiązywania zadania;

  prawidłowo stosuje większość terminów geograficznych wymienionych w osiągnięciach z poziomu podstawowego;

  otrzymał pozytywne oceny za sprawdziany przeprowadzone w danym semestrze, lub zaliczył je podczas jednej poprawy,

  uczęszcza na lekcje i jest do nich przygotowany.

  potrafi z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązywać typowe problemy;

  analizuje również podstawowe zależności, próbuje porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko.

Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który:

  ma problemy z przyswojeniem wiadomości określonych w minimum programowym;

  nie potrafi łączyć zjawisk z określoną przyczyną oraz nie rozumie jakie wywołuje ona skutki;

  nie pisał przynajmniej jednego sprawdzianu i nie ma zaliczonych prac klasowych na ocenę przynajmniej dopuszczającą;

  zapomina o przynoszeniu na zajęcia kompletu niezbędnych pomocy w tym również i zeszytu;

  jego frekwencja jest w powyżej 50% wszystkich godzin lekcyjnych;

  nie jest systematyczny (ma braki w pracach domowych, nie prowadzi systematycznie zeszytu ćwiczeń, prowadzenie zeszytu przedmiotowego budzi zastrzeżenia);

  z pomocą nauczyciela potrafi nadrobić braki w podstawowych umiejętnościach.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

  nie umie podstawowych wiadomości określonych w podstawie programowej;

  nie rozwiązuje najprostszych zadań, nawet przy pomocy innych uczniów lub nauczyciela;

  nie zachowuje minimalnej dokładności i staranności, koniecznej do poprawnego rozwiązania zadania;

  nie stosuje terminów geograficznych wymienione w osiągnięciach z poziomu podstawowego;

  ma nie zaliczonych prac klasowych, nie pisał(a) ich, bo jest nie obecny(a) na zajęciach lub nie podjął próby ich poprawy w wyznaczonym terminie;

  frekwencja jest poniżej 50% wszystkich godzin lekcyjnych;

  nie odrabia prac domowych, na każdą lekcje jest nie przygotowany (nie urnie i nie ma niezbędnych pomocy, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego)

Wobec uczniów, którzy otrzymali orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wymagania są niższe i określone indywidualnie, stosownie do wskazówek udzielonych w tych orzeczeniach.

5. Sposoby informowania rodziców i uczniów

o osiągnięciach w nauce.

 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców z wymaganiami na temat oceniania i kryteriów w bieżącym roku szkolnym.
 2. O przewidywanej ocenie śródrocznej/rocznej rodzice są informowani przez wychowawcę nie później niż miesiąc przed planowanym rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 3. Wychowawca klasy udziela informacji o postępach ucznia jego rodzicom w czasie zebrań rodzicielskich lub w trakcie spotkań indywidualnych. Informacja o bieżących ocenach uczniów przekazywana jest rodzicom także w postaci notatki w zeszycie przedmiotowym.

Rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych, które przechowywane są u nauczyciela przedmiotu do końca roku szkolnego

Informatyka

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

dla szkoły podstawowej.

Klasy IV-VI

Opis założonych osiągnięć ucznia – przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

1.      Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,
 2. jest odpowiedzialny za ogólny porządek na stanowisku komputerowym,
 3. stosuje zasady zdrowej pracy przy komputerze, w tym planuje przerwy w pracy i rekreację na świeżym powietrzu,
 4. przestrzega zasad korzystania z licencjonowanego oprogramowania,
 5. potrafi uszanować pracę innych, m.in. nie usuwa plików i nie kopiuje ich bez zgody autora lub nauczyciela,
 6. potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych, m.in. nie korzysta z gier zawierających elementy przemocy i okrucieństwa oraz nie nakłania kolegów do korzystania z takich gier.

Komputer i praca w sieci komputerowej

2

3

4

5

6

dba o porządek na stanowisku komputerowym

wymienia podstawowe zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

wymienia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

omawia zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

omawia szczegółowo zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega ich

posługuje się myszą i klawiaturą;

określa typ komputera (komputerów) w pracowni komputerowej (np. IBM, Macintosh);

z pomocą nauczyciela poprawnie loguje się do szkolnej sieci komputerowej i kończy pracę z komputerem

rozróżnia elementy zestawu komputerowego;

podaje ich przeznaczenie; potrafi samodzielnie i poprawnie zalogować się do szkolnej sieci komputerowej i wylogować się

omawia ogólne przeznaczenie elementów zestawu komputerowego; wymienia elementy zestawu komputerowego i nośniki pamięci masowej;

wie, na czym polega uruchomienie komputera i programu komputerowego

omawia przeznaczenie elementów zestawu komputerowego;

wie, czym jest pamięć operacyjna;

wie, czym jest system operacyjny;

zna jednostki pamięci; omawia procesy zachodzące podczas uruchamiania programu komputerowego;

wymienia cechy środowiska graficznego;

wie, czym jest system operacyjny

omawia wewnętrzną budowę komputera – rodzaje pamięci;

omawia nośniki pamięci masowej ze względu na ich pojemność i przeznaczenie; omawia procesy zachodzące w komputerze podczas jego uruchamiania;

wymienia funkcje systemu operacyjnego;

omawia cechy środowiska graficznego;

omawia funkcje systemu operacyjnego

Program komputerowy

2

3

4

5

6

uruchamia programy korzystając z ikon na pulpicie;

potrafi poprawnie zakończyć pracę programu;

rozróżnia elementy okna programu;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu;

jest świadom istnienia wirusów komputerowych

uruchamia programy z wykazu programów w menu Start;

nazywa elementy okna programu;

wykonuje niektóre operacje na oknie programu;

według wskazówek nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu;

potrafi omówić ogólne niebezpieczeństwa związane z zarażeniem wirusem komputerowym

omawia przeznaczenie elementów okna programu komputerowego;

wykonuje operacje na oknie programu;

pod kierunkiem nauczyciela pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów; samodzielnie wykonuje operacje w oknie programu;

wymienia sposoby ochrony przed wirusami komputerowymi;

stosuje niektóre z nich

wie, że nie wolno bezprawnie kopiować programów i kupować ich nielegalnych kopii;

wybraną metodą samodzielnie kopiuje pliki na zewnętrzny nośnik danych;

samodzielnie pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów;

sprawnie korzysta z menu kontekstowego;

zna podstawowe skróty klawiaturowe;

wie, czym są wirusy komputerowe;

potrafi ogólnie omówić ich działanie

instaluje programy i zna zasady odinstalowywania ich;

zna podstawowe rodzaje licencji komputerowych i zasady korzystania z nich;

wskazaną metodą samodzielnie kopiuje pliki na zewnętrzne nośniki danych; stosuje skróty klawiaturowe; potrafi wskazać podobieństwa i różnice w budowie różnych okien programów;

stosuje sposoby ochrony przed wirusami komputerowymi, np. używa programu antywirusowego dla dysku twardego i innych nośników danych

Zastosowania komputera i programów komputerowych

2

3

4

5

6

wymienia przynajmniej trzy zastosowania komputera

podaje przykłady zastosowania komputera w szkole i w domu

wskazuje zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia

wskazuje użyteczność zastosowania komputera do usprawnienia uczenia się; korzysta z programów edukacyjnych

korzystając z dodatkowych źródeł, odszukuje informacje na temat zastosowań komputera

podaje przykład urządzenia ze swojego otoczenia, opartego na technice komputerowej

podaje przykłady urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice komputerowej

omawia działanie przykładowych urządzeń ze swojego otoczenia, opartych na technice komputerowej

podaje przykłady zastosowania komputera w domu;

wymienia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych

omawia historię komputerów;

wyszukuje w różnych źródłach, w tym w Internecie, informacje na temat najnowszych zastosowań komputerów;

omawia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych

Dokument komputerowy

2

3

4

5

6

pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku, w folderze domyślnym

pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku we wskazanej lokalizacji;

pod kierunkiem nauczyciela potrafi wydrukować dokument komputerowy

samodzielnie zapisuje dokument w pliku w wybranej lokalizacji;

pod kierunkiem nauczyciela zakłada nowy folder;

potrafi przygotować dokument komputerowy do druku

samodzielnie otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze;

przegląda dokument, zmienia i ponowne zapisuje pod tą samą lub inną nazwą w wybranej lokalizacji;

samodzielnie potrafi ustalić podstawowe parametry drukowania

podaje cechy charakterystyczne dokumentów komputerowych tworzonych w różnych programach komputerowych;

podczas przygotowywania dokumentu do druku korzysta z podglądu wydruku;

potrafi korzystać z właściwości drukowania

Pliki i foldery

2

3

4

5

6

z pomocą nauczyciela odszukuje zapisane pliki i otwiera je

wie, do czego służy folder Kosz i potrafi usuwać pliki;

potrafi odpowiednio nazwać plik;

samodzielnie odszukuje określone pliki;

z pomocą nauczyciela kopiuje pliki na wskazany nośnik pamięci

potrafi usuwać wskazane pliki;

rozumie, czym jest struktura folderów;

rozróżnia folder nadrzędny i podrzędny;

potrafi tworzyć własne foldery;

z pomocą nauczyciela kopiuje pliki na inny nośnik pamięci;

potrafi skompresować i zdekompresować folder i plik

 

tworzy własne foldery, korzystając z odpowiedniej opcji menu;

rozróżnia pliki tekstowe i graficzne po ich rozszerzeniach;

otwiera pliki z okna Mój komputer;

potrafi samodzielnie przenieść lub skopiować plik do innego folderu na dysku twardym i na inny nośnik;

odszukuje pliki w strukturze folderów;

potrafi zmienić nazwę istniejącego pliku;

zna pojęcie „rozszerzenie pliku";

potrafi kopiować, przenosić i usuwać foldery

swobodnie porusza się po strukturze folderów;

zna różnicę między kopiowaniem a przenoszeniem folderu;

rozróżnia pliki innych programów po ich rozszerzeniach (np. pokaz slajdów, pliki arkusza kalkulacyjnego, pliki utworzone w edytorze postaci);

tworzy skróty do plików i folderów;

porządkuje ikony na pulpicie;

wyjaśnia, na czym polega kompresowanie plików


Najczęściej stosowane metody posługiwania się programami komputerowymi

2

3

4

5

6

do obsługi programów posługuje się głównie myszą (klika wymienione przez nauczyciela elementy: przyciski, ikony, opcje menu)

do obsługi programów posługuje się myszą i klawiszami sterującymi kursorem, korzystając z pomocy nauczyciela;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komórkach arkusza kalkulacyjnego

samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy i klawiszy sterujących kursorem;

korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komórkach arkusza kalkulacyjnego;

na polecenie nauczyciela stosuje metodę przeciągnij i upuść

samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy, klawiszy sterujących kursorem i skrótów klawiaturowych;

samodzielnie korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu, danych w komórkach arkusza kalkulacyjnego;

samodzielnie stosuje metodę przeciągnij i upuść

omawia zasadę działania Schowka;

potrafi samodzielnie korzystać z poznanych metod w różnych programach komputerowych 

2.      Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • potrafi świadomie korzystać z Internetu,
 • jest odpowiedzialny za siebie i innych – potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyboru źródła informacji i samej informacji, m.in. nie wchodzi na strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc,
 • unika nawiązywania poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami,
 • stosuje zasady taktowanego zachowania w Internecie, m.in. przestrzega podstawowych zasad netykiety,
 • korzysta z cudzych materiałów w sposób zgodny z prawem.

Internet

2

3

4

5

6

wymienia przykłady różnych źródeł informacji;

podaje przykłady niektórych usług internetowych;

potrafi uruchomić przeglądarkę internetową; wymienia niektóre zagrożenia ze strony Internetu

wyjaśnia, czym jest Internet i strona internetowa;

podaje i omawia przykłady usług internetowych;

otwiera i przegląda wskazane strony internetowe w przeglądarce;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowej

wyjaśnia, czym jest adres internetowy;

wymienia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;

wymienia zagrożenia ze strony Internetu (m.in. strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, pomagające nawiązywać niewłaściwe kontakty)

wyjaśnia, czym jest hiperłącze;

omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;

samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej; wyszukuje hasła w encyklopediach multimedialnych i słownikach

stosuje zaawansowane opcje korzystania z różnych wyszukiwarek internetowych;

korzysta z portali internetowych

Poczta elektroniczna

2

3

4

5

6

podaje przykłady różnych sposobów komunikacji;

potrafi uruchomić program pocztowy i odebrać pocztę

omawia podobieństwa i różnice między pocztą tradycyjną i elektroniczną;

wymienia zasady netykiety;

pisze i wysyła listy elektroniczne do jednego adresata; odbiera pocztę

wymienia poszczególne elementy okna programu pocztowego;

wymienia podstawowe zasady pisania listów elektronicznych;

wymienia i omawia zasady netykiety;

pisze i wysyła listy elektroniczne do wielu adresatów; odbiera pocztę;

prawidłowo dołącza załączniki do listów;

zna i stosuje zasadę nieotwierania załączników do listów elektronicznych pochodzących od nieznanych nadawców

omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna programu pocztowego;

stosuje zasady redagowania listów elektronicznych;

przestrzega zasad netykiety;

odpowiada na listy;

korzysta z książki adresowej;

wymienia i omawia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną;

wymienia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną

zna różnicę między formatem tekstowym a HTML;

tworzy listy w HTML; konfiguruje program pocztowy;

zakłada konto pocztowe


3.      Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych i prezentacji multimedialnych

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze, Uczeń:

 • słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia,
 • stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych,
 • rozwija indywidualne zdolności twórcze i wrażliwość estetyczną,
 • potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się,
 • potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera,
 • potrafi współpracować w grupie,
 • jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.

Grafika komputerowa

2

3

4

5

6

omawia zalety i wady rysowania odręcznego i za pomocą programu komputerowego;

pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka)

wyjaśnia, do czego służy edytor grafiki;

tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka);

tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, wielokątów, elips, okręgów);

pod kierunkiem nauczyciela wprowadza napisy w obszarze rysunku;

wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku

tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, wielokątów, elips, okręgów);

wypełnia kolorem obszary zamknięte;

stosuje kolory niestandardowe;

wprowadza napisy w obszarze rysunku;

ustala parametry czcionki takie, jak: krój, rozmiar, kolor, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku

przekształca obraz: wykonuje odbicia lustrzane, obroty, pochylanie i rozciąganie obrazu;

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go do innego rysunku;

wykorzystuje możliwość rysowania w powiększeniu, aby rysować bardziej precyzyjnie i poprawiać rysunki

omawia powstawanie obrazu komputerowego i przeznaczenie karty graficznej;

samodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności;

przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne

Teksty komputerowe

2

3

4

5

6

pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne;

wyjaśnia pojęcia: wiersz tekstu, kursor tekstowy;

zaznacza fragment tekstu;

zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;

usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace

wyjaśnia, do czego służy edytor tekstu;

porusza się po tekście za pomocą kursora myszy;

wyjaśnia pojęcia: strona dokumentu tekstowego, margines;

usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace i Delete;

wyrównuje akapity do lewej, do prawej, do środka;

zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;

pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu rysunki ClipArt i obiekty WordArt;

pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu prostą tabelę i wypełnia ją treścią

wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie, parametry czcionki;

prawidłowo stosuje spacje przy znakach interpunkcyjnych;

porusza się po tekście za pomocą kursora myszy i klawiszy sterujących kursorem;

zna pojęcie: justowanie;

justuje akapity;

dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu;

wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

wymienia rodzaje umieszczenia obrazu względem tekstu;

pod kierunkiem nauczyciela formatuje tabelę;

pod kierunkiem nauczyciela wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty (Kształy)

samodzielnie dodaje obramowanie i cieniowanie tekstu i akapitu;

wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;

wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

samodzielnie formatuje tabelę;

samodzielnie wstawia do tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty (Kształy), rysunki ClipArt, obiekty WordArt

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;

omawia zastosowanie poszczególnych rodzajów umieszczenia obrazu względem tekstu;

omawia zasady i znaczenie poprawnego formatowania tekstu;

w zadaniach projektowych wykazuje umiejętność prawidłowego łączenia grafiki i tekstu

Obliczenia za pomocą komputera

2

3

4

5

6

wykonuje proste obliczenia na kalkulatorze komputerowym;

pod kierunkiem nauczyciela wypełnia danymi tabelę arkusza kalkulacyjnego;

zaznacza odpowiedni zakres komórek;

pod kierunkiem nauczyciela tworzy prostą formułę i wykonuje obliczenia na wprowadzonych danych

wykonuje obliczenia na kalkulatorze komputerowym;

zna budowę tabeli arkusza kalkulacyjnego, określa pojęcia: wiersz, kolumna, komórka, zakres komórek, adres komórki, formuła;

rozumie, czym jest zakres komórek;

wypełnia danymi tabelę arkusza kalkulacyjnego;

stosuje funkcję Suma do dodawania liczb zawartych w kolumnie lub wierszu;

samodzielnie numeruje komórki w kolumnie lub wierszu;

pod kierunkiem nauczyciela wpisuje proste formuły do przeprowadzania obliczeń na konkretnych liczbach;

wykonuje wykres dla jednej serii danych;

wymienia typy wykresów;

wymienia elementy okna arkusza kalkulacyjnego;

pod kierunkiem nauczyciela tworzy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym;

potrafi wstawić wiersz lub kolumnę do tabeli arkusza kalkulacyjnego;

wykonuje obramowanie komórek tabeli;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje obliczenia, tworząc proste formuły;

wprowadza napisy do komórek tabeli;

samodzielnie stosuje funkcję Suma do dodawania liczb zawartych w kolumnie lub wierszu;

zna przeznaczenie wykresu kolumnowego i kołowego; tworzy wykres dla dwóch serii danych; umieszcza na wykresie tytuł, legendę i etykiety danych

samodzielnie tworzy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym;

samodzielnie wykonuje obramowanie komórek tabeli;

samodzielnie tworzy proste formuły do przeprowadzania obliczeń na konkretnych liczbach; wprowadza napisy do komórek tabeli;

dostosowuje szerokość kolumn do ich zawartości;

analizuje i dostrzega związek między postacią formuły funkcji Suma na pasku formuły a zakresem zaznaczonych komórek;

wykonuje obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, tworząc formuły oparte na adresach komórek;

pod kierunkiem nauczyciela stosuje inne funkcje dostępne pod przyciskiem Autosumowanie;

samodzielnie umieszcza na wykresie tytuł, legendę i etykiety danych

samodzielnie wprowadza różne rodzaje obramowań komórek tabeli i formatowanie ich zawartości;

samodzielnie stosuje inne funkcje dostępne pod przyciskiem Autosumowanie;

analizuje formuły tych funkcji;

samodzielnie tworzy formuły oparte na adresach komórek;

formatuje elementy wykresu;

korzysta z różnych rodzajów wykresów;

samodzielnie przygotowuje dane do tworzenia wykresu

Prezentacje multimedialne

2

3

4

5

6

wymienia niektóre sposoby prezentowania informacji;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów

wymienia i omawia sposoby prezentowania informacji;

podaje przykłady urządzeń umożliwiających przedstawianie prezentacji;

wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów zawierających tekst i grafikę;

pod kierunkiem nauczyciela uruchamia pokaz slajdów

wymienia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedialnej;

wykonuje i zapisuje prezentację składającą się z kilku slajdów zawierających tekst i grafikę;

dodaje animacje do elementów slajdu;

samodzielnie uruchamia pokaz slajdów

omawia etapy i zasady przygotowania prezentacji multimedialnej; omawia urządzenia do przedstawiania prezentacji multimedialnych;

dba o zachowanie właściwego doboru kolorów tła i tekstu na slajdzie;

dobiera właściwy krój i rozmiar czcionki;

prawidłowo rozmieszcza elementy na slajdzie;

ustala parametry animacji;

dodaje przejścia slajdów

omawia program do wykonywania prezentacji multimedialnych;

rozróżnia sposoby zapisywania prezentacji i rozpoznaje pliki prezentacji po rozszerzeniach;

zapisuje prezentację jako Pokaz programu PowerPoint;

korzysta z przycisków akcji;

potrafi zmienić kolejność slajdów; stosuje chronometraż; potrafi zmienić kolejność animacji na slajdzie

           

4.      Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • potrafi rozwiązywać proste zadania problemowe, wymagające logicznego myślenia,
 • potrafi wynieść korzyści ze stosowania właściwego oprogramowania (tu programu edukacyjnego) dla własnego rozwoju.

Animacje komputerowe

2

3

4

5

6

pod kierunkiem nauczyciela korzysta z programu edukacyjnego, tworząc prostą animację

projektuje proste animacje;

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia animacji

wyjaśnia pojęcia: animacja, obraz animowany;

samodzielnie tworzy animacje na zadany temat

projektuje i tworzy animacje, w tym animacje złożone;

samodzielnie zapisuje i odtwarza animacje; modyfikuje i ponownie uruchamia

potrafi samodzielnie odszukać opcje menu programu, potrzebne do rozwiązania zadania;

tworzy złożone projekty, zawierające elementy animowane;

bierze udział w konkursach informatycznych

Programy komputerowe

2

3

4

5

6

pod kierunkiem nauczyciela

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;

steruje obiektem na ekranie (w przód, w prawo, w lewo);

podaje przykłady problemów, które można rozwiązać za pomocą komputera;

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;

tworzy prosty program składający się z kilku poleceń

tworzy proste programy, stosując podstawowe zasady tworzenia programów komputerowych;

stosuje odpowiednie polecenie do wielokrotnego powtarzania wybranych czynności;

tworzy proste procedury

pisze programy, korzystając z edukacyjnego języka programowania;

stosuje podstawowe polecenia danego języka;

stosuje wielokrotne powtarzanie tych samych czynności i procedury;

potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania

potrafi samodzielnie znaleźć sposób rozwiązania   podanego problemu;

samodzielnie tworzy trudniejsze programy, korzystając z edukacyjnego języka programowania;

potrafi wykorzystać utworzone procedury do tworzenia innych procedur;

bierze udział w konkursach informatycznych

 

 Klasa VII

 

 

 Ocena

2
Uczeń:

3
Uczeń:

4
Uczeń:

S5
Uczeń:

 • wymienia dwie dziedziny, w których wykorzystuje się komputery
 • identyfikuje elementy podstawowego zestawu komputerowego
 • wyjaśnia, czym jest program komputerowy
 • wyjaśnia, czym jest system operacyjny
 • uruchamia programy komputerowe
 • kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując Schowek
 • wyjaśnia, czym jest złośliwe oprogramowanie
 • otwiera, zapisuje i tworzy nowe dokumenty
 • wymienia sposoby pozyskiwania obrazów cyfrowych
 • tworzy rysunki w edytorze grafiki GIMP
 • stosuje filtry w edytorze grafiki GIMP
 • zaznacza, kopiuje, wycina i wkleja fragmenty obrazu w edytorze grafiki GIMP
 • tworzy animacje w edytorze grafiki GIMP
 • wyjaśnia, czym są sieć komputerowa i internet
 • przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu
 • przestrzega zasad netykiety w komunikacji internetowej
 • tworzy, wysyła i odbiera pocztę elektroniczną
 • wyjaśnia, czym jest algorytm
 • wyjaśnia, czym jest programowanie
 • wyjaśnia, czym jest program komputerowy
 • buduje proste skrypty w języku Scratch
 • używa podstawowych poleceń języka Logo do tworzenia rysunków
 • wyjaśnia, czym jest dokument tekstowy
 • pisze tekst w edytorze tekstu
 • włącza podgląd znaków niedrukowanych w edytorze tekstu
 • wymienia dwie zasady redagowania dokumentu tekstowego
 • wymienia dwie zasady doboru parametrów formatowania tekstu
 • zna rodzaje słowników w edytorze tekstu.
 • wstawia obraz do dokumentu tekstowego
 • wykonuje operacje na fragmentach tekstu
 • wstawia proste równania do dokumentu tekstowego
 • wykonuje zrzut ekranu i wstawia go do dokumentu tekstowego
 • korzysta z domyślnych tabulatorów w edytorze tekstu
 • drukuje dokument tekstowy
 • wstawia do dokumentu tekstowego prostą tabelę
 • wstawia do dokumentu tekstowego listy numerowaną lub wypunktowaną
 • wstawia nagłówek i stopkę do dokumentu tekstowego
 • wyszukuje słowa w dokumencie tekstowym
 • wstawia przypisy dolne w dokumencie tekstowym
 • dzieli cały tekst na kolumny
 • odczytuje statystyki z dolnego paska okna dokumentu
 • wymienia cztery dziedziny, w których wykorzystuje się komputery
 • opisuje najczęściej spotykanie rodzaje komputerów (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon)
 • nazywa najczęściej spotykane urządzenia peryferyjne i omawia ich przeznaczenie
 • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze
 • wymienia rodzaje programów komputerowych
 • wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla komputerów
 • kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując metodę „przeciągnij i upuść”
 • wyjaśnia, dlaczego należy tworzyć kopie bezpieczeństwa danych
 • wymienia rodzaje złośliwego oprogramowania
 • wymienia rodzaje grafiki komputerowej
 • opisuje zasady tworzenia dokumentu komputerowego
 • zmienia ustawienia narzędzi programu GIMP
 • wymienia etapy skanowania i drukowania obrazu
 • wymienia operacje dotyczące koloru możliwe do wykonania w programie GIMP
 • zapisuje w wybranym formacie obraz utworzony w programie GIMP
 • drukuje dokument komputerowy
 • wyjaśnia różnice pomiędzy kopiowaniem a wycinaniem
 • omawia przeznaczenie warstw obrazu w programie GIMP
 • tworzy i usuwa warstwy w programie GIMP
 • umieszcza napisy na obrazie w programie GIMP
 • stosuje podstawowe narzędzia Selekcji
 • tworzy proste animacje w programie GIMP
 • używa narzędzia Inteligentne nożyce programu GIMP do tworzenia fotomontaży
 • sprawnie posługuje się przeglądarką internetową
 • wymienia rodzaje sieci komputerowych
 • omawia budowę prostej sieci komputerowej
 • wyszukuje informacje w internecie
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci i internetu
 • pobiera różnego rodzaju pliki z internetu
 • dodaje załączniki do wiadomości elektronicznych
 • przestrzega postanowień licencji, którymi objęte są materiały pobrane z internetu
 • unika zagrożeń związanych z komunikacją internetową
 • wymienia etapy rozwiązywania problemów
 • opisuje algorytm w postaci listy kroków
 • omawia różnice pomiędzy kodem źródłowym a kodem wynikowym
 • tłumaczy, czym jest środowisko programistyczne
 • tłumaczy, do czego używa się zmiennych w programach
 • przedstawia algorytm w postaci schematu blokowego
 • omawia budowę okna programu Scratch
 • wyjaśnia, czym jest skrypt w języku Scratch
 • stosuje powtarzanie poleceń (iterację) w budowanych skryptach
 • dodaje nowe duszki w programie Scratch
 • dodaje nowe tła w programie Scratch
 • omawia budowę okna programu Logomocja
 • tworzy pętle w języku Logo, używając polecenia Powtórz
 • wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie, margines
 • tworzy nowe akapity w dokumencie tekstowym
 • stosuje podstawowe opcje formatowania tekstu
 • korzysta ze słownika ortograficznego w edytorze tekstu
 • korzysta ze słownika synonimów w edytorze tekstu
 • wymienia trzy zasady redagowania dokumentu tekstowego
 • wymienia trzy zasady doboru parametrów formatowania tekstu
 • stosuje różne sposoby otaczania obrazu tekstem
 • korzysta z gotowych szablonów podczas tworzenia dokumentu tekstowego
 • przemieszcza obiekty w dokumencie tekstowym
 • osadza obraz w dokumencie tekstowym
 • modyfikuje obraz osadzony w dokumencie tekstowym
 • stawia i modyfikuje obraz jako nowy obiekt w dokumencie tekstowym
 • stosuje indeksy dolny i górny w dokumencie tekstowym
 • wstawia do dokumentu tekstowego równania o średnim stopniu trudności
 • wymienia zastosowania tabulatorów w edytorze tekstu,
 • stosuje spację nierozdzielającą w edytorze tekstu
 • stosuje style tabeli w edytorze tekstu
 • stosuje różne formaty numeracji i wypunktowania w listach wstawianych w edytorze tekstu
 • wstawia numer strony w stopce dokumentu tekstowego
 • zmienia znalezione słowa za pomocą opcji Zamień w edytorze tekstu
 • dzieli fragmenty tekstu na kolumny
 • przygotowuje harmonogram w edytorze tekstu
 • przygotowuje kosztorys w edytorze tekstu
 • wymienia sześć dziedzin, w których wykorzystuje się komputery,
 • opisuje rodzaje pamięci masowej
 • omawia jednostki pamięci masowej
 • wstawia do dokumentu znaki, korzystając z kodów ASCII
 • przyporządkowuje program komputerowy do odpowiedniej kategorii
 • wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych
 • przestrzega zasad etycznych podczas pracy z komputerem
 • kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując popularne programy do archiwizacji
 • kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując funkcje systemu operacyjnego
 • sprawdza, ile miejsca na dysku zajmują pliki i foldery
 • zabezpiecza komputer przez wirusami, instalując program antywirusowy
 • wymienia trzy formaty plików graficznych
 • tworzy w programie GIMP kompozycje z figur geometrycznych
 • ustawia parametry skanowania i drukowania obrazu
 • wykonuje w programie GIMP operacje dotyczące koloru,
 • korzysta z podglądu wydruku dokumentu
 • używa skrótów klawiszowych do wycinania, kopiowana i wklejania fragmentów obrazu
 • wyjaśnia, czym jest Selekcja w edytorze graficznym
 • charakteryzuje narzędzia Selekcji dostępne w programie GIMP
 • używa narzędzi Selekcji dostępnych w programie GIMP
 • zmienia kolejność warstw obrazu w programie GIMP
 • kopiuje teksty znalezione w internecie i wkleja je do innych programów komputerowych
 • zapamiętuje znalezione strony internetowe w pamięci przeglądarki
 • korzysta z komunikatorów internetowych do porozumiewania się ze znajomymi
 • wkleja do edytora tekstu obrazy pobrane z internetu
 • opisuje algorytm w postaci schematu blokowego
 • wymienia przykładowe środowiska programistyczne
 • stosuje podprogramy w budowanych algorytmach
 • wykorzystuje sytuacje warunkowe w budowanych algorytmach
 • używa zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch
 • wykorzystuje sytuacje warunkowe w skryptach budowanych w języku Scratch
 • konstruuje procedury bez parametrów w języku Scratch
 • używa sytuacji warunkowych w skryptach budowanych w języku Scratch
 • korzysta ze zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch
 • wykorzystuje pętle powtórzeniowe (iteracyjne) w skryptach budowanych w języku Scratch
 • wykorzystuje sytuacje warunkowe w języku Logo
 • używa zmiennych w języku Logo
 • otwiera dokument utworzony w innym edytorze tekstu
 • zapisuje dokument tekstowy w dowolnym formacie
 • kopiuje parametry formatowania tekstu
 • wymienia kroje pisma
 • wymienia cztery zasady redagowania dokumentu tekstowego
 • wymienia cztery zasady doboru formatowania tekstu
 • stosuje zasady redagowania tekstu
 • przycina obraz wstawiony do dokumentu tekstowego
 • formatuje obraz z wykorzystaniem narzędzi z grupy Dopasowywanie
 • zna co najmniej trzy układy obrazu względem tekstu
 • wyjaśnia zasadę działania mechanizmu OLE
 • wymienia dwa rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym
 • wykonuje zrzut aktywnego okna i wstawia go do dokumentu tekstowego
 • zna rodzaje tabulatorów specjalnych
 • wymienia zalety stosowania tabulatorów
 • formatuje komórki tabeli
 • zmienia szerokość kolumn i wierszy tabeli
 • modyfikuje nagłówek i stopkę dokumentu tekstowego
 • modyfikuje parametry podziału tekstu na kolumny
 • opracowuje projekt graficzny e-gazetki
 • łączy ze sobą kilka dokumentów tekstowych
 • współpracuje z innymi podczas tworzenia projektu grupowego
 • wymienia osiem dziedzin, w których wykorzystuje się komputery
 • wyjaśnia, czym jest system binarny (dwójkowy) i dlaczego jest używany w informatyce
 • samodzielnie instaluje programy komputerowe
 • wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie
 • stosuje skróty klawiszowe, wykonując operacje na plikach i folderach
 • zabezpiecza komputer przez zagrożeniami innymi niż wirusy
 • charakteryzuje rodzaje grafiki komputerowej
 • zapisuje obrazy w różnych formatach
 • wyjaśnia, czym jest plik
 • wyjaśnia, czym jest ścieżka dostępu do pliku
 • wyjaśnia, czym jest rozdzielczość obrazu
 • charakteryzuje parametry skanowania i drukowania obrazu
 • poprawia jakość zdjęcia
 • wyjaśnia różnicę pomiędzy ukrywaniem a usuwaniem warstwy
 • wyjaśnia, czym jest i do czego służy Schowek
 • łączy warstwy w obrazach tworzonych w programie GIMP
 • wskazuje różnice między warstwą Tło a innymi warstwami obrazów w programie GIMP
 • pracuje na warstwach podczas tworzenia animacji w programie GIMP
 • korzysta z przekształceń obrazów w programie GIMP
 • wyjaśnia różnice pomiędzy klasami sieci komputerowych
 • dopasowuje przeglądarkę internetową do swoich potrzeb
 • korzysta z chmury obliczeniowej podczas tworzenia projektów grupowych
 • samodzielnie buduje złożone schematy blokowe do przedstawiania różnych algorytmów
 • konstruuje złożone sytuacje warunkowe (wiele warunków) w algorytmach
 • konstruuje procedury z parametrami w języku Scratch
 • dodaje nowe (trudniejsze) poziomy do gry tworzonej w języku Scratch
 • tworzy w języku Logo procedury z parametrami i bez nich
 • zmienia domyślną postać w programie Logomocja
 • ustala w edytorze tekstu interlinię pomiędzy wierszami tekstu oraz odległości pomiędzy akapitami
 • wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady redagowania dokumentu tekstowego
 • wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady doboru parametrów formatowania tekstu
 • rozumie różne zastosowania krojów pisma w dokumencie tekstowym
 • zna i charakteryzuje wszystkie układy obrazu względem tekstu
 • grupuje obiekty w edytorze tekstu
 • wymienia wady i zalety różnych technik umieszczania obrazu w dokumencie tekstowym i stosuje te techniki
 • wymienia trzy rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym, oraz ich aplikacje źródłowe
 • formatuje zrzut ekranu wstawiony do dokumentu tekstowego
 • wstawia do dokumentu tekstowego równania o wyższym stopniu trudności
 • zna zasady stosowania w tekście spacji nierozdzielających
 • stosuje tabulatory specjalne
 • tworzy listy wielopoziomowe
 • stosuje w listach ręczny podział wiersza
 • wyszukuje i zamienia znaki w dokumencie tekstowym
 • różnicuje treść nagłówka i stopki dla parzystych i nieparzystych stron dokumentu tekstowego
 • wyjaśnia, na czym polega podział dokumentu na sekcje
 • zapisuje dokument tekstowy w formacie PDF

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA

E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M.Sysło

INFORMATYKA. PODRĘCZNIK DLA UCZNIA GIMNAZJUM


Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych.
 • Podstawę programową z informatyki.

Ocenianie ma na celu:

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatycznego powinno w głównej mierze być ukierunkowane na odnalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim stopniu uczeń:

 1. Bezpiecznie posługuje się komputerem i jego oprogramowaniem, korzysta z sieci komputerowej.
 2. Wyszukuje i wykorzystuje (gromadzi, selekcjonuje, przetwarza) informacje z różnych źródeł; współtworzy zasoby w sieci.
 3. Komunikuje się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 4. Opracowuje za pomocą komputera rysunki, teksty, dane liczbowe ,motywy, animacje, prezentacje multimedialne.
 5. Rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje z wykorzystaniem komputera, stosuje podejście algorytmiczne.
 6. Wykorzystuje komputer oraz programy i gry edukacyjne do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.
 7. Wykorzystuje komputer i technologie informacyjno-komunikacyjne do rozwijania zainteresowań; opisuje inne zastosowania informatyki; ocenia zagrożenia i ograniczenia, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki.

Ogólne składniki stanowiące przedmiot oceny to:

 • zakres wiadomości i umiejętności,
 • rozumienie materiału naukowego,
 • umiejętność stosowania wiedzy,
 • kultura przekazywania wiadomości. 

Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły
i nadzoru pedagogicznego o:

 • efektywności procesu nauczania i uczenia się,
 • wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,
 • postępach uczniów

Ocenianiu podlegają:

 1. Praca ucznia na lekcji:
 • ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów operacyjnych lekcji,
 • odpowiedzi ustne (znajomość pojęć i terminów informatycznych),
 • aktywność na lekcji,
 • przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy stanowisku komputerowym,
 • praca w grupie.
 1. Sprawdziany wiadomości oraz umiejętności realizowane po każdym dziale.
 2. Prace podejmowane z własnej inicjatywy, np. gazetki tematyczne, referaty, prezentacje, plansze poglądowe.
 3. Zadania domowe:
 • Bieżące,
 • Długoterminowe – projekty tematyczne.
 1. Dodatkowe osiągnięcia ucznia – udział w konkursach.

Kryteria i sposoby oceniania:

Uczeń oceniany jest według tradycyjnej skali ocen:

- ocena celująca                      6

- ocena bardzo dobra             5

- ocena dobra                          4

- ocena dostateczna                3

- ocena dopuszczająca           2

- ocena niedostateczna           1


Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował wiedzę i umiejętności na poziomie wykraczającym poza program nauczania na danym poziomie.
 2. Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia.
 3. Bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 4. Samodzielnie rozwiązuje nietypowe sytuacje problemowe.
 5. Z własnej inicjatywy pomaga innym uczniom.
 6. Podejmuje prace związane z funkcjonowaniem pracowni.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania.
 2. Sprawnie posługuje się poznanymi programami użytkowymi.
 3. Wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce.
 4. Potrafi poprawić błędy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania na dobrym poziomie.
 2. Sporadycznie popełnia błędy jednak potrafi je poprawić.
 3. Posługuje się prawidłową terminologią.
 4. Rozwiązuje zadania i problemy sporadycznie korzystając z pomocy nauczyciela.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania na poziomie podstawowym.
 2. Potrafi rozwiązywać proste zadania w poznanych programach użytkowych.
 3. Rozumie sens rozwiązywanych zadań.
 4. Opisuje przebieg rozwiązania zadania.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. Niewystarczająco opanował wiedzę umiejętności przewidziane programem nauczania na poziomie podstawowym.
 2. Ma trudności w posługiwaniu się poznanymi programami użytkowymi.
 3. Ma trudności w obsłudze systemu operacyjnego.
 4. Rozwiązuje proste zadania tylko z pomocą nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania na poziomie podstawowym.
 2. Nie wykonuje prostych zadań nawet z pomocą nauczyciela.
 3. Nie potrafi wykorzystać programów użytkowych do rozwiązywania nawet prostych zadań.

Braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalszą naukę z przedmiotu.

 

Matematyka 4 - 8

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

MATEMATYKA

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

OCENIE PODLEGAJĄ: UMIEJĘTNOŚCI, WIEDZA, LOGICZNE MYŚLENIE, POSTĘPY, AKTYWNOŚĆ –sprawdzane w formie:

USTNEJodpowiedzi ustne, rachunek pamięciowy, rozwiązywanie zadań;

PISEMNEJ – prace klasowe, kartkówki, testy, rozwiązywanie zadań;

PRAKTYCZNEJ –umiejętność zastosowania treści nauczania w sytuacjach praktycznych,

                       umiejętność odczytywania informacji z tabel, wykresów, diagramów;

AKTYWNOŚCI – wyszukiwanie i gromadzenie informacji, udział w konkursach,

                             olimpiadach.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY CAŁOROCZNE, OKRESOWE, CZĄSTKOWE:

CELUJĄCY

 • Samodzielnie rozwiązuje zadania dodatkowe, wykraczające poza realizowany program;
 • Stosuje prawidłowy i przejrzysty sposób zapisu rozwiązania oraz oryginalne (prostsze) metody rozwiązywania zadań o znacznym stopniu trudności;
 • Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania matematyczne;
 • Osiąga sukcesy w konkursach matematycznych.

BARDZO DOBRY

 • Zdobytą wiedzę potrafi zastosować w rozwiązywaniu zadań i rozstrzyganiu problemów matematycznych;
 • Ma opanowany pełen zakres wiedzy z danego etapu edukacyjnego;
 • Poprawnie analizuje i rozwiązuje zadania z treścią o różnorodnej tematyce;
 • Samodzielnie rozwiązuje zadania wymagające przekształcania wzorów, sprawdza poprawność rozwiązania;
 • Biegle posługuje się definicjami, wzorami, terminologią i symboliką matematyczną dotyczącą danego etapu edukacyjnego.

DOBRY

 • Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, formułuje do nich pytania i odpowiedzi, poprawnie stosuje do nich wzory, definicje i twierdzenia;
 • Sprawnie posługuje się twierdzeniami dotyczącymi praw działań, oblicza wartość liczbową typowych wyrażeń arytmetycznych;
 • Potrafi przekształcać wzory matematyczne i wyznaczyć z nich niewiadomą (odpowiednio do danego etapu edukacyjnego);
 • Zdobytą wiedzę potrafi zastosować do rozstrzygania problemów matematycznych.

DOSTATECZNY

 • Sprawnie wykonuje podstawowe działania na liczbach z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań;
 • Samodzielnie rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności, formułuje pytania i odpowiedzi;
 • Zna podstawowe definicje i wzory dla danego etapu edukacyjnego i potrafi je zastosować do rozwiązywania prostych zadań.

DOPUSZCZAJĄCY

 • Oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań odpowiednio do danego etapu edukacyjnego;
 • Rozwiązuje proste zadania;
 • Zna podstawowe pojęcia, definicje i twierdzenia odpowiednio do danego etapu edukacyjnego.

PONADTO NA LEKCJI UCZEŃ MOŻE OTRZYMYWAĆ „+” LUB „-“ ZA:

 • Zadanie domowe
 • Zadanie dodatkowe „Kaktus” (tylko „+”)
 • Znajomość tabliczki mnożenia
 • Aktywność na zajęciach
 • Przygotowanie do zajęć
 • Odpowiedź ustną
 • Kartkówki z ostatniej lekcji lub zadania domowego

   „Znaczki” są sumowane po pięć i w zależności od ich liczby wystawiana jest do dziennika ocena ( 5„+” ocena bdb., 4„+” ocena db., 3„+” ocena dost., 2 i 1„+” ocena dop., 0„+” ocena ndst..).

   Sposób zapowiadania, przygotowywania, omawiania prac klasowych i sprawdzianów, poprawa ocen, informowanie ucznia i rodziców o ocenach, motywowanie ocen oraz klasyfikowanie uczniów – zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Opracowała:  Jolanta Gajewska 


                                                                                                           

Muzyka

Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV-VII oraz klasy II-III gimnazjum.
mgr Łukasz Kozłowski

 

Ocena na lekcjach muzyki jest bardzo utrudniona ze względu na duże różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów. Nauczyciel oceniając ucznia powinien brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności, postawy i wysiłku wkładanego na lekcjach powinno być dokonywane z wyrozumiałością i życzliwością w stosunku do uczniów, pozytywnie motywując ich do muzyki.

Szczególnie powinny być nagradzane indywidualne zainteresowania uczniów (gra na instrumentach, udział w zespole muzycznym, udział w koncertach i konkursach, słuchanie audycji radiowych czy telewizyjnych poświęconych muzyce).

 1. a Podstawa programowa – klasy IV – VII

Cele edukacyjne

1. Pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów, a w szczególności:

1) rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata,

2) rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka,

3) rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej,

4) rozwijanie umiejętności refleksyjnego słuchania,

5) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.

2. Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności muzyczne.

3. Wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

4. Wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę uczniów oraz atmosferę szkolną.

Zadania szkoły

1. Tworzenie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, bezinteresownego działania, procesu twórczego - wysiłku i radości towarzyszących twórczej aktywności.

2. Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki.

3. Kształtowanie postaw.

Treści nauczania

1. Nauka śpiewania w wykonaniu indywidualnym i zbiorowym.

2. Muzykowanie na instrumentach.

3. Działania muzyczno - ruchowe.

4. Słuchanie muzyki.

5. Obserwacja i tworzenie świata dźwięku.

6. Pojęcia muzyczne niezbędne do prowadzenia rozmów o muzyce.

7. Różnorodność muzyki ojczystej, w tym regionalnej oraz muzyki innych narodów i regionów świata.

8. Wartości muzyki klasycznej, rozrywkowej i ludowej.

Osiągnięcia

1. Śpiewanie indywidualne i w grupie.

2. Umiejętność słuchania muzyki.

3. Znajomość najważniejszych pieśni narodowych.

4. Rozpoznawanie w słuchanej muzyce rytmów i charakteru polskich tańców narodowych.

5. Określanie elementów muzycznych w słuchanych utworach.

6. Rozumienie zapisu nutowego śpiewanych piosenek na poziomie elementarnym.

 1. b Podstawa programowa – gimnazjum

Cele edukacyjne

 1. Kształtowanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych.
 2. Wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności muzyczne, a także wiedzę z tego zakresu.
 3. Umożliwienie uczniom przeżycia różnych doświadczeń muzycznych.
 4. Kształtowanie kultury muzycznej (umiejętność włączania sztuki we własne, osobiste życie).
 5. Uczenie wartościowania obecnych wokół ucznia zjawisk z zakresu muzyki.

Zadania szkoły

 1. Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki prowadzącego do przeżyć estetycznych.
 2. Ukazanie wielkiego bogactwa świata sztuki.
 3. Tworzenie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, doświadczania tajemnicy, kontemplacji, a także autorefleksji.
 4. Ukazanie różnych funkcji sztuki - estetycznej, poznawczej, wspólnotowej, emocjonalno-terapeutycznej, religijnej.

Treści nauczania

 1. Słuchanie muzyki.
 2. Śpiew.
 3. Muzykowanie na instrumentach.
 4. Działania muzyczno-ruchowe.
 5. Wiedza niezbędna do rozumienia muzyki.
 6. Różnorodność muzyki ojczystej, w tym regionalnej, muzyki innych narodów i regionów świata.
 7. Wartości muzyki ludowej, muzyki artystycznej i muzyki popularnej.
 8. Podstawowa wiedza o teatrze i filmie.

Osiągnięcia

 1. Rozpoznawanie wybitnych dzieł muzycznych
 2. Własna aktywność muzyczna

1. Kryteria oceny ucznia

a) obowiązująca skala ocen:

 • celujący – 6 – cel.
 • bardzo dobry – 5 – bdb.
 • dobry – 4 – db.
 • dostateczny – 3 – dost.
 • dopuszczający – 2 – dop.
 • niedostateczny – 1 – ndst.

b) ocenie podlegają:

 • wyznaczone prace domowe,
 • samodzielna oraz grupowa praca ucznia w czasie lekcji (aktywność),
 • prowadzenie śpiewnika
 • prowadzenie zeszytu przedmiotowego (ocena na koniec semestru)
 • kartkówki
 • sprawdziany (1 lub 2 w ciągu semestru)
 • śpiewanie
 • znajomość wartości rytmicznych i nut
 • referaty (1 lub 2 w ciągu semestru)
 • praca pozalekcyjna

Ocena semestralna jest wystawiana z uwzględnieniem kryteriów wewnątrzszkonego i przedmiotowego systemu nauczania. Odzwierciedla ona postawę ucznia wobec przedmiotu i wykonywanych zadań oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w ich realizację. Ocena jest wykładnikiem osiągniętych umiejętności, poziomu uzyskanej wiedzy w danym okresie oraz motywuje i zachęca ucznia do rozwijania zainteresowań plastycznych i muzycznych.

Ocena roczna uwzględnia wiedzę i umiejętności ucznia zdobyte i utrwalone w ciągu całego roku. Podobnie jak ocena semestralna uwzględnia zapisy, które wynikają w wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania.

3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

¨ Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-          nawet na poziomie elementarnym nie opanował wiadomości i umiejętności oraz:

-          nie wykazuje zainteresowania przedmiotem

-          nie bierze udziału w działaniach twórczych

-          nie prowadzi zeszytu przedmiotowego

-          nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny

 • ocena ta nie jest skutkiem możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach; wystawić ją można jedynie w przypadku, gdy uczeń nie przyjmuje żadnej formy pomocy ze strony nauczyciela

¨ Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-          opanował zakres wiadomości i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

-          nie pracuje systematycznie nie niezbyt chętnie podejmuje działania

-          biernie uczestniczy w dyskusjach- niestarannie wykonuje ćwiczenia

-          nie formułuje wniosków

¨ Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-          opanował zakres wiadomości i umiejętności w stopniu poprawnym oraz: 

-          nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania- rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo – grupowych

-          czasami poprawnie formułuje wnioski

-          ma problemy z obroną swoich poglądów- najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe

¨ Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-          opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu średnim, a ponadto:          

-          zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie

-          poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swoich poglądów

-          odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról

-          najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe

¨ Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-          opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w wysokim stopniu a ponadto:

-          wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych

-          wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról- uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe

-          starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą.

¨ Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-          opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo:   

-          czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych (kółko muzyczne);

-          wykazuje zainteresowanie muzyką (bierze udział w koncertach, gromadzi książki o muzyce, nagrania)

-          podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacja z różnych źródeł, angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły)

-          reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych

Historia

Przedmiotowy system oceniania z historii w klasach IV-VII

 

Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne(kartkówki, sprawdziany), wypowiedzi ustne.

1. Pisemne:

- odpowiedź na pytania,

- rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń,

- sprawdziany, kartkówki.

2. Ustne:

- kilkuzdaniowa wypowiedź,

- udział w dyskusji,

- prezentacja pracy własnej i grupy.

3. Praktyczne:

- posługiwanie się mapą, słownikiem, tekstem źródłowym,

4. Przedmiotem oceny są:

- wiadomości (wiedza),

- umiejętności,

- postawa- aktywność.

 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY CAŁOROCZNE, OKRESOWE, CZĄSTKOWE:

 

OCENA CELUJĄCA

Uczeń:

- posiada wiedzę wykraczającą poza obowiązujący program nauczania dla klasy IV,

- biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązywać nowe problemy,

- twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

- aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

- samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane na lekcji,

- potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji i w oparciu o nie rozszerzyć

swą wiedzę historyczną,

- potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swoich prac poznawczych,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne, poprawnie posługuje się kategoriami

historycznymi (myślenie przyczynowo- skutkowe),

- wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją,

- posługuje się poprawną polszczyzną, uczestniczy w konkursach historycznych.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

- opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy IV,

- dociera samodzielnie do źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela,

- aktywnie uczestniczy w lekcji,

- postawione problemy i zadania rozwiązuje samodzielnie,

- rozwiązuje zadania dodatkowe i potrafi samodzielnie zaprezentować ich wynik na forum

klasy,

- poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami, dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń

historycznych.

OCENA DOBRA

Uczeń:

- opanował umiejętności i wiadomości przewidziane programem nauczania w klasie IV w

stopniu zadowalającym,

- potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji,

- postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub, w przypadku zadań

trudniejszych, pod kierunkiem nauczyciela,

- aktywnie uczestniczy w lekcji,

- dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych.

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

- opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na

zrozumienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy IV,

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,

- potrafi wykonywać proste zadanie,

- w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

- posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki,

- przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudnośći,

- prace wykonuje chętnie, na miarę swoich możliwości,

- konstruuje krótkie, dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi.

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

- nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu

kontynuowanie nauki,

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu

trudności i wykonać najprostszych zadań.

UWAGA!

Uczeń w semestrze może być dwa razy do zajęć nieprzygotowany, swoje nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed lekcją.

Zagadnienia z chronologii, umiejscowienie wydarzeń na osi czasu i taśmie chronologicznej, nauczyciel może skontrolować na każdej lekcji.

 

 

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ

W BOLESZKOWICACH ROK SZKOLNY 2017/2018

 

PROGRAM OPRACOWAŁA AGNIESZKA SZTUBECKA

 

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów jest ważnym elementempracy szkoły i nauczycieli. Proces ten powinien zacząć się możliwie jaknajwcześniej i być kontynuowany w dalszym etapie kształcenia.

Wiele badań wskazuje, że wysoki procent uczniów zdolnych nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości umysłowych w nauce szkolnej.W każdej szkole są uczniowie chętni do pogłębiania swoich zainteresowań oraz posiadający zdolności w określonej dziedzinie. Dlatego należy rozwijać i poszukiwać takich talentów, czasami ukrytych.Praca z uczniem zdolnym jest często ograniczona podczas lekcji.Nauczyciele muszą stosować inne ,różne formy i metody pracy,aby taki uczeńnie zniechęcił się, lecz pracował dalej nad swoim rozwojem.

 

Program ten jest przeznaczony do realizacji przez nauczycieli Zespołu Szkół w Boleszkowicach

 

II. CHARAKTERYSTYKA

 

Praca z uczniem zdolnym stanowi w wielu wypadkach wyzwanie dla samego nauczyciela, który musi uwzględnić fakt stawiania wyższych wymagańuczniom szczególnie uzdolnionym, ale musi też dostosować się do wysokichwymagań i oczekiwań ze strony tych uczniów.Kluczem do sukcesu w tym zakresie jest oczywiście osobowośćnauczyciela, jego wiedza i entuzjazm, ale jego osamotnione działania nie mogąbyć w pełni efektywne, lecz stanowić muszą fragment zorganizowanych działańszkoły ukierunkowanych na pracę z uczniem zdolnym.O potrzebie podejmowania dodatkowych wysiłków, by uczniowieszczególnie uzdolnieni zostali objęci opieką, muszą być przekonani wszyscy nauczyciele. Stąd niezbędne jest podjęcie szerokich działań wypracowanychprzez szkołę, by rozpoznać zdolności uczniów, utwierdzić ich w przekonaniuoposiadaniu określonych predyspozycji i wskazać możliwości rozwojui odniesienia sukcesu.

Program ma na celu pomoc uczniom zdolnym w osiągnięciu sukcesóww życiu szkolnym oraz środowisku lokalnym.

     W celu podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie doskonalenia pracyzuczniem zdolnym w nauce proponuje się podjęcie zorganizowanych działań w następujących kierunkach:

Stworzenie przez szkołę atmosfery dla uczniów zdolnych w celu przekonania ich o konieczności ciągłego rozwoju oraz samodzielnej pracy samokształceniowej.

 • Ścisła współpraca wychowawców i nauczycieli w rozpoznawaniuszczególnych zdolności uczniów, inspirowaniu i mobilizowaniu ich dodalszej pracy.
 • Zorganizowanie w szkole działań wspomagających (np. zadańdodatkowych) w celu rozwijania szczególnych uzdolnień uczniów.
 • Mądre i konsekwentne wdrażanie do udziału w olimpiadach i konkursachw celu konfrontacji wiedzy i umiejętności uczniów z innymi.
 • Wypracowanie systemu nagradzania i promowania każdego,najmniejszego nawet sukcesu uczniów i ich opiekunów.
 • Uwzględnienie w planie rozwoju zawodowego potrzeb nauczycieliw zakresie doskonalenia pracy z uczniem zdolnym.
 • W procesie uczenia się ucznia zdolnego musi współpracować ze szkołądom rodzinny. Rodzice powinni opiekować się pracą samokształceniową ucznia, motywować go do pracy, z pełną życzliwością aprobować jegowysiłek i doceniać postępy.
 • Psychologowie, pedagodzy uważają, że największe znaczenie w pracyz uczniami zdolnymi ma rozwijanie myślenia twórczego oraz działaniaoryginalnego.

Wskazówki do stworzenia uczniom warunków do myślenia twórczego:

 

1. Cenić twórcze myślenie.

2. Zwiększać wrażliwość dzieci.

3. Nie narzucać sztywnych schematów.

4. Stwarzać atmosferę twórczą w klasie.

5. Stwarzać sytuacje wymagające twórczego myślenia.

6. Stwarzać okresy aktywności i spokoju.

7. Udostępniać środki do realizacji pomysłów.

8. Popierać zwyczaj pełnej realizacji pomysłów.

9. Popierać zdobywanie wiedzy w wielu dziedzinach.

10. Kształtować u ucznia wiarę we własne możliwości.

11. Pobudzać aktywność uczniów.

12. Walczyć z nudą i apatią.

13. Urozmaicać proces nauczania.

14. Być wzorem dla uczniów.

III. CHARAKTERYSTYKA SYLWETKI

 

1. Ucznia zdolnego charakteryzuje:

 wysoki poziom zdolności specjalnych (uzdolnień), wysokie osiągnięcia w nauce, dyspozycje lub osiągnięcia twórcze, silne i szerokie zainteresowania,

 • silna motywacja do zajmowania się ucznia dziedziną działalności, zdolność do wytężonej pracy, łatwość skupienia się nad danymproblemem, duże zróżnicowanie emocjonalne, szybki styl pracy, cechy osobowości i wytrwałość w dążeniach, samodzielność,poczucie własnej wartości, skłonność do dominacji.

Pomocne w prawidłowym rozpoznawaniu i wyławianiu uczniów odpowiadających tym kryteriom jest baczne obserwowanie takich cech jak:

sprawność językowa (rozumienie szerokiego zakresu słów, łatwedysponowanie potrzebnymi słowami oraz giętkość i umiejętność dobitnego wyrażania myśli), zdolność skojarzeniowa, umiejętnośćogarniania wielu idei  i wiązania większej ilości faktów, wyjątkowy zasób energii umysłowej i fizycznej, a nawet poczuciehumoru, oryginalność myślenia, zdolność analizy i syntezy.

 

IV. CELE PROGRAMU

Cele główne

1.Rozwijanie zainteresowań (artystycznych, naukowych, sportowych, społecznych) uczniów.

2. Rozwijanie i poszerzanie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach.

3. Rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących.

4. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów.

5. Uzyskanie wiedzy o wyższym poziomie trudności - zgodnym  z poziomem rozwoju ucznia

6. Kształtowanie umiejętności precyzyjnego, twórczego myślenia i formułowania wypowiedzi.

7. Kształtowanie postaw społecznych.

8. Przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

9. Pomoc w wyborze kierunków dalszego kształcenia (poradnictwo zawodowe).

10. Nauka umiejętności kierowania własnym rozwojem.

 Cele szczegółowe - to przede wszystkim uzyskanie lub podniesienieumiejętności:

1. Samodzielnego i logicznego myślenia.

2. Planowania i organizowania pracy własnej i w grupie.

3. Uczenia się z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, zwłaszczaInternetu.

4. Indywidualizowanie pracy dydaktycznej pod kątem zainteresowań i możliwości uczniów,

5. Uzupełnianie, poszerzanie treści programowych i ponadprogramowych,

6. Inspirowanie uczniów zdolnych do aktywności twórczej i oryginalnościmyślenia,

7. Poznanie przez uczniów samego siebie, swoich możliwości i kierowaniawłasnym rozwojem,

8. Wzbogacenie procesu kształcenia na lekcji,

9. Tworzenie środowiska wychowawczego stymulującego rozwój uzdolnieńi postaw twórczych,

10.Poznawanie metod i technik uczenia się określonych dziedzin wiedzy,wzbogacanie języka naukowego, rozwiązywanie problemów teoretycznych
      w tym oryginalnych i skomplikowanych,

11.Zwiększenie efektywności pracy całej szkoły

 

V. ZADANIA SZKOŁY:

1. Identyfikacja uczniów zdolnych

2. motywowanie do pracy

3. Kierowanie rozwojem tych uczniów

4. Stwarzanie warunków do optymalnego rozwoju

5. Zindywidualizowanie procesu nauczania

6. Pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych

7. Pomoc merytoryczna

8. Udostępnianie źródeł wiedzy

9. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kółek przedmiotowych i zainteresowań

10.Wykorzystywanie form wypoczynku i relaksu

 

VI. METODY I FORMY PRACY

 Metody pracy z uczniem :

 

metoda problemowa

 • metoda kształcąca wyszukiwanie i wykorzystywanie informacj z różnych źródeł
 • metoda zastosowania nabytej wiedzy w praktyce
 • metoda rozwijania zainteresowań
 • metoda porozumiewania się w różnych sytuacjach
 • metoda prezentowania własnych poglądów
 • metody aktywizujące  
 • Trudności pojawiające się w pracy z uczniem zdolnym.

 

Sposób przejawiania wyjątkowości przez ucznia zdolnego bywa przykry zarówno dla jego kolegów jak i nauczyciela. Uczniowie ci :

- są nietolerancyjni dla pozostałych ( szczególnie dla dużo słabszych od nich),

- uporczywie dociekają dowodzą swoich racji, kwestionują zdanie nauczycieli,

- nie liczą się z konsekwencjami swojego postępowania w grupie rówieśniczej,

- różna hierarchia wartości powoduje ich wyobcowanie z klasy,

- swoją osobą absorbują nauczyciela, zabierają czas lekcji,

- zawyżają poziom przerabianego materiału i metod, które nie interesują innych.

 Formy pracy z uczniem zdolnym:

1. Stopniowe zwiększanie wymagań.

2. Praca pozalekcyjna.

3. Udział w konkursach i olimpiadach.

4.Indywidualizacja nauczania poprzez realizację zadań  o charakterzeinterdyscyplinarnym (np. wykonanie prezentacji multimedialnych,tłumaczeń lub słowników przedmiotowych, kompleksowych opracowańzłożonych zagadnień przyrodniczych, historycznych, społecznych itp.).

5. Pomoc w przygotowaniu się do konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych.

6.Zachęcanie ucznia do samodzielnego uczestnictwa  w wydarzeniachpozaszkolnych, takich jak: odczyty, seminaria, spotkania, wystawy,koncerty, warsztaty, obozy, kółka zainteresowań, przedstawieniateatralne, seanse filmowe.

7. Grupowej - koła zainteresowań: matematyczne, humanistyczne, historyczne, ekologiczne, chemiczne. SKS i inne.

8. Uczniowie mają możliwość udziału w warsztatach, wykładach, seminariach, konkursach szkolnych, konkursach pozaszkolnych, rozgrywkach 
    przedmiotowych, pokazach, przeglądach, prezentacjach,
zawodach, turniejach, meczach, wycieczkach edukacyjnych.

9.Opracowywanie przez nauczycieli programów rozwijania zdolności kierunkowych matematycznych, literackich, artystycznych, społecznych i
   innych.

10.Prowadzenie lekcji na kilku poziomach i jawne ocenianie.

 

VII. ZADANIA NAUCZYCIELI

 1. Praca nauczycieli z uczniem zdolnym:

 

 • Opracowanie i dobór skutecznych metod i form pracy.
 • Motywowanie, aktywizowanie uczniów.
 • Wykorzystywanie intelektualnego potencjału uczniazdolnego.
 • Analizowanie osiągnięć.
 • Dzielenie się uwagami, spostrzeżeniami i doświadczeniem.
 • Nakłanianie do samorealizacji.
 • Opracowanie narzędzi badań uczniów zdolnych.
 • Przyjmowanie roli doradcy i organizatora procesu uczenia się.
 • Współpraca z rodzicami dzieci zdolnych,
 • Udzielenie dla całej grupy uczniów wskazówek z technologii uczenia sięw celu osiągania coraz to lepszych wyników i skrócenie czasu uczenia się (zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez psychologa z Poradnipsychologiczno-pedagogicznej).
 • Stosowanie na lekcji jak najwięcej pytań problemowych, pobudzającychuczniów do myślenia.
 • Indywidualizacja zadań domowych, uczniowie zdolniejsi otrzymujązadania trudniejsze.

 

VIII. SPODZIEWANE EFEKTY PRACY:

1. Dzieci zdolne chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych rozwijająwłasne zdolności

2. Nauczyciele uwzględniają aktualne potrzeby takich uczniów

3. Uczniowie rozwijają umiejętności myślenia twórczego

4. Nauczyciele wyzwalają w nich inicjatywę, motywują do twórczej pracy

5. Nauczyciele i uczniowie rozwiązują problemy zespołowo i pracują metodą projektów

6. Uczniowie konsekwentnie realizują zadania o różnym charakterze

7. Uczniowie prezentują wyniki pracy twórczej (udział w różnego rodzajukonkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, redagowanie
   
gazetki szkolnej, praca w samorządzie uczniowskim itp.)

8. Rodzice uczniów zdolnych włączają się do wspólnego budowania strategii pracy uczniowie zdolni i ich rodzice są bardziej odporni psychicznie na

    ewentualne porażki

9. Uczniowie umacniają się w poczuciu własnej wartości

10.Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele osiągają satysfakcję  z realizacji programu

 

IX. EWALUACJA:

1. Testy osiągnięć

2. Wyniki konkursów i olimpiad

3. Wyniki semestralne i końcowe

4. Tabele osiągnięć

 

PLAN PRACY KÓŁKA HISTORYCZNEGO

HISTORYCZNY ROCK & ROLL

ROK SZKOLNY 2017/2018

OPRACOWAŁA AGNIESZKA SZTUBECKA

 

,, Takie będą Rzeczpospolite,

jakie ich młodzieży chowanie”

Ta stara, ale jakże wciąż aktualna myśl zobowiązuje nas do kształcenia   i wychowywania nie tylko ,,konsumentów”, ale i ,,twórców” wiedzy, szczególnie wiedzy historycznej, czerpiących radość i satysfakcję z poszukiwania rzeczy nie znanych lub dawno zapomnianych. Chciałabym wyzwolić tkwiącą w naszej młodzieży pasję i zapał odkrywania ,,nowego”. A to właśnie historia, w przeciwieństwie do innych przedmiotów, daje takie możliwości. Chcę nauczyć i przygotować młodzież do odkrywania historii, wyrobić w nich,, naukowe” podejście do przeszłości. Umiejętności te są tak samo ważne jak zdobywana wiedza. Wyposażeni w takie umiejętności i wiedzę będą zdolni do obiektywnej oceny przeszłości i teraźniejszości, krytycznego stosunku do źródeł informacji. Poszukiwanie prawdy, znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć to, co łączy nas z całą wspólnotą ludzką , a jednocześnie zacieśnia nasze więzi z wspólnotą narodową i naszą ,,małą ojczyzną”. To pozwoli na zgodne bycie w przyszłości Europejczykiem ,Polakiem i dobrym obywatelem lokalnej społeczności. Jednym z głównych zadań koła jest przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów, które z reguły są bardzo trudne. Dlatego program jest przeznaczony dla ucznia zdolnego, pracowitego i systematycznego. Oprócz tych wzniosłych zamierzeń celem koła historycznego jest także sprawienie młodzieży przyjemności z odkrywania historii i zapoznanie z jednym

z najbardziej godziwych i pożytecznych sposobów spędzania wolnego czasu.

II CELE OGÓLNE:

• rozwijanie indywidualnych zainteresowań,

• rozwijanie i doskonalenie umiejętności myślenia historycznego,

• poznanie warsztatu pracy historyka, doskonalenie własnych umiejętnościpracy ,

• pełniejsze przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie szkoły średniej,

• rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzyinnych ludzi,

• kształcenie zdolności podejmowania odpowiedzialnych działań,

• doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkamikomunikowania      się i przekazu informacji,

• rozwijanie umiejętności organizowania własnej pracy,

• przygotowanie młodzieży do konkursów i olimpiad historycznych,

• poszerzanie swojej wiedzy w wybranych obszarach.

III CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE :

• umożliwienie rozwoju własnych zainteresowań i zdolności,

• kształtowanie umiejętności badawczych uczniów,

• pogłębianie wiedzy posiadanej przez uczniów, rozwijanie myśleniahistorycznego,

• zapoznanie uczniów z warsztatem pracy historyka,

• problemowe zbieranie źródeł historycznych i umiejętne ichwykorzystanie  w samodzielnej pracy badawczej np. na temat środowiskalokalnego,

• ustalanie faktów historycznych na podstawie różnych źródeł i ich konfrontacja z dotychczasową wiedzą na dany temat,

• rozwijanie krytycyzmu wobec różnych źródeł wiedzy historycznej oraz krytycznej analizy różnych interpretacji historii,

• redagowanie tekstów historycznych, umiejętność wypowiadania się na piśmie np. przygotowanie reportażu, artykułu o wybranym wydarzeniu,

• pogłębianie umiejętności prezentowania wyników własnej pracy  wzróżnicowanych formach oraz kształtowanie zdolności formułowania opinii  i wniosków historycznych w formie obszernych wypowiedzi ustnych i pisemnych                   a także obrony własnych sądów w dyskusji,

• kształcenie postawy zaangażowania w życie społeczności szkolnej,lokalnej,

• kształcenie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokalnej , regionalnej, narodowej,

• rozbudzanie szacunku do nagromadzonych przez innych dóbr kultury,szacunku do przeszłości oraz potrzeby zachowania tego dziedzictwa,

• przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie studiów wyższych,

• zwracanie uwagi na takie wartości w pracy historyka jak: dociekliwość,krytycyzm, samodzielność myślenia, dążenie do prawdy i poszanowanie prawdy, obiektywizm,

• twórcze i pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu.

III ZADANIA NAUCZYCIELA:

• wyposaża ucznia w niezbędne umiejętności potrzebne w pracybadawczej historyka,

• rozbudza zainteresowania uczniów,

• zachęca do twórczej pracy,

• kształci postawy konieczne w pracy historyka np. rzetelność,obiektywizm, dociekliwość, dążenie do poznania prawdy, szacunek doodmiennych poglądów,

• pomaga w poszukiwaniu , opracowywaniu materiałów źródłowych,

• wykształca w uczniach postawy patriotyczne,

• zachęca do podejmowania odpowiedzialnych działań np. uczestnictwo wolimpiadach, konkursach,

• wdraża do samodzielnej pracy ,

• zachęca do prezentowania własnych opinii i sądów na różne tematy,krytycznej postawy wobec otaczającej rzeczywistości,

• kształci postawy zaangażowania w życie szkoły i środowiska lokalnego.

IV SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW:

• określenie i przedstawienie przez uczestników indywidualnychzainteresowań,

• rozpoznanie oczekiwań i możliwości uczniów,

• wspólny wybór tematyki zajęć, plan pracy Koła,

• integracja grupy, praca indywidualna i w grupach,

• prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera , Internetu,

• różnorodne formy pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,

• tworzenie sytuacji problemowych sprzyjających twórczej pracy,

• przedstawienie niezbędnych informacji na temat warsztatu pracyhistoryka, pisania prac historycznych, poszukiwania informacji i ichinterpretacja,

• przydział zadań , określenie czasu ich realizacji,

• pomoc w poszukiwaniu informacji,

• aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska,

• spotkania z ciekawymi ludźmi- „żywa historia”.

 

V PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

• zna warsztat pracy historyka

• umie zdobywać , gromadzić i krytycznie analizować materiały źródłowe,

• umie przeprowadzać wywiady,

• umie pisać prace z bibliografią, przypisami, materiałem ilustracyjnym ,

• potrafi prezentować swoje prace np. występuje przed grupą, broni swojego stanowiska, dyskutuje na różne tematy,

• ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z wybranych obszarów, rozwija swoje zainteresowania,

• odnosi sukcesy w konkursach i olimpiadach,

• umie pracować w zespole i samodzielnie, potrafi organizować swoją pracę,

• uczestniczy w działaniach na rzecz szkoły i lokalnego środowiska,

• publikuje swoje artykuły w gazetce szkolnej,

• zna i współdziała z instytucjami kulturalnymi w swoim regionie,

• wyrabia w sobie takie cechy jak: dociekliwość , poszanowanie prawdy, tolerancja , poszanowanie opinii innych ludzi, rzetelność, obiektywizm, patriotyzm, poszanowanie zasad demokracji.

VI EWALUACJA:

• opinie i ankiety uczniów,

• ocena rezultatów pracy,

• opracowania historyczne i udostępnienie ich w bibliotece szkolnej,

• konkursy szkolne i międzyszkolne,

• zaświadczenia o organizowaniu uroczystości i wystaw,

• wystawy prac plastycznych i pisemnych.