Procedury bezpieczeństwa

 


Procedury bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Boleszkowicach

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się   COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół i przedszkoli w naszej placówce obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

1.      Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej w Boleszkowicach zwanego dalej placówką, odpowiada Dyrektor

2.      W placówce stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, umieszczona na stronie internetowej placówki.

3.      Szkoła pracuje w godzinach od 8.00 do 15.00

4.      Liczba dzieci w jednej grupie klasowej może maksymalnie wynosić 12

5.      Do szkoły nie będą wpuszczani: uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku każdemu pracownikowi oraz uczniowi będzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły.

6.      W szkole uczniowie ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą  w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.

7.      Na czas pracy szkoły , drzwi wejściowe do budynków szkolnych są zamykane. W okresie od 25 maja 2020 roku wejście do placówki będzie tylko: w budynku o adresie Plac Bolesława Chrobrego 3 wejście od strony bramy wjazdowej(od strony Kościoła)w budynku o adresie Słoneczna 20 wejście główne od strony trawnika.

8.      Na tablicy ogłoszeń w korytarzu i na piętrach budynków znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

9.      Dyrektor placówki zapewnia:

1)      Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, placu zabaw oraz sprzętów   i zabawek, pomocy dydaktycznych znajdujących się w placówce;

2)      Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;

3)      Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;

4)      Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

5)      Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

10.  Dyrektor:

1)      nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

2)      dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było zabawek, pomocy dydaktycznych, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

3)      prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów            
w placówce;

4)      kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby  u ich dziecka;

5)      współpracuje ze służbami sanitarnymi;

6)      instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

7)      zapewnia taką organizację zajęć, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów, a dana grupa będzie przebywać     w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali ci sami opiekunowie;

8)   informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej placówki.

11.  Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1)      Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

a)      Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną
w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b)      Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c)      Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2)      Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3)      Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych uczniów;

4)      Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

5)      Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

12.  Pracownik kuchni nie może mieć kontaktu z uczniami, nauczycielkami, pomocami nauczyciela oraz opiekunkami.

13.  Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

Ciągi komunikacyjne – myją;

1)      Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci
i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

2)      Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać uczniów ani innych pracowników na wdychanie oparów;

3)      Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

4)      Pracują w rękawiczkach.

14.  Nauczyciele:

1)      sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2)      myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, których używali uczniowie, jeśli kolejny uczeń będzie korzystał z tego przedmiotu;

3)      dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

4)      wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

5)      prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;

6)      dbają o to, by uczniowie z jednej grupy nie przebywali w bliskiej odległości z uczniami z drugiej grupy;

7)      dbają o to, by uczniowie w ramach grupy unikali bliskich kontaktów;

8)      nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę uczniów;

9)      ustawiają ławki w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie;

10)  zachowują między sobą kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE

1.      Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Gminnego Przedszkola w Boleszkowicach udostępnionego na stronie:www.boleszkowice.edu.pl

2.      Rodzice/opiekunowie przekraczający granice państwa lub mający kontakt z takimi osobami zobowiązani są do nieprzyprowadzania dziecka do placówki przez okres 14 dni od zaistniałej sytuacji i zobowiązują się do poinformowania o tym fakcie dyrektora placówki.

3.      Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w przedszkolu/oddziale przedszkolnym minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z opieki przedszkolnej do godziny 12.00 (telefonicznie lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

4.      Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony szkoły : boleszkowice.edu.pl) – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Scan oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres: gboleszkowice@wp.pl lub dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki pozostawiając dokumenty  w skrzynce umieszczonej przy wejściu do przedszkola lub skrzynce pocztowej.

5.      Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

6.      W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

7.      Przestrzegania wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

8.      Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

9.      Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren przedszkola/szkoły. Wejście do placówki sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy furtce – przedszkole, wejściu – szkoła podstawowa. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.

10.  Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektor

Przyprowadzanie i odbiór uczniów.

1.      Na teren placówki może wejść jednocześnie 2 rodziców z dziećmi.

2.      Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do szatni danej grupy wiekowej, gdzie po przebraniu dziecko jest sprawnie przekazane pracownikowi.

3.      Uczeń nie może wnosić do budynku zabawek ani żadnych przedmiotów.

4.      Pracownik dba o to, aby uczeń po wejściu na salę umył ręce ciepłą wodą i mydłem.

5.      Pracownik wyznaczony do „kierowania ruchem” (ilość osób w danym momencie w szatniach) będzie również dokonywał pomiaru i zapisywał temp. ciała uczniów przyprowadzanych do placówki.

6.      W przypadku stwierdzenia przez pracownika dyżurującego przy drzwiach wejściowych do placówki, objawów chorobowych u ucznia, pracownik nie pozwala wejść dalej i  informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami uczniów i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia ucznia.

7.      Odbiór ucznia następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.

8.      Opuszczając placówkę uczeń przekazywany jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły.

Wyjścia na zewnątrz

1.      Szkoła nie będzie organizowała wyjść poza teren szkoły.

2.      W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.

3.      Na placu zabaw może przebywać jednocześnie  jedna grupa.

4.      Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie.

5.      Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1.      W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2.      W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

3.      Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę       go zastępującą.

4.      Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/ opiekunem /opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

5.      W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6.      Wskazana przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7.      Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoła, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

8.      Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

9.      W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

10.  Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

11.  Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.

12.  Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

13.  Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

14.  Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

15.  Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

16.  W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe 

 

1.      Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.

2.      Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.