Rekrutacja do przedszkola i szkoły - 2021/2022

rekrutacja 2021

 

Życzenia świąteczne

                                                 

Powszechny Spis Rolny 2020

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

 

Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Spis jest obowiązkowy to znaczy, że wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobligowani są do udziału w tym badaniu.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji poprzez:

  • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej,
  • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
  • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne, służby statystyki publicznej mają opracowane różne rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na realizację PSR w zależności od panującej sytuacji w kraju.

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Dane zebrane w spisie podlegają tajemnicy statystycznej, to znaczy, że nie będą one udostępniane w formie danych jednostkowych (dotyczących konkretnego gospodarstwa rolnego) żadnej instytucji spoza statystyki publicznej i będą służyły wyłącznie do tworzenia zestawień oraz analiz statystycznych. Wyniki spisu pozwolą ocenić stan polskiego rolnictwa i będą pomocne przy podejmowaniu trafnych decyzji opartych na pełnych i rzetelnych danych.

Aby informacja o obowiązku spisowym dotarła do wszystkich gospodarstw rolnych, PSR będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym m.in. poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet. Kampania informacyjna będzie przebiegała pod hasłem „Spiszmy się, jak na rolników przystało”.

Wszystkie najważniejsze informacje o PSR zamieszczone są na stronie:  https://spisrolny.gov.pl/.

Rok szkolny 2020-2021

Ważne informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 Nie ma tradycyjnego uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów.

·         Uczniowie przychodzą do szkoły 2 września 2020r bezpośrednio na lekcje.

·         Plan lekcji zostanie podany na Librusie lub przez aplikację Messenger w dniu 1 września 2020r.

·         Uczniowie uczą się w przypisanych dla nich salach lekcyjnych:

 

Kl. I a sala nr 8 wychowawczyni mgr Beata Stankiewicz

Kl. I b sala nr 4 wychowawczyni mgr Aleksandra Bakiewicz

Kl. II sala nr6 wychowawczyni mgr Ewa Lenartowicz

Kl. III a sala nr 12 wychowawczyni mgr Magdalena Moszkowska

Kl. III b sala nr 1 wychowawczyni mgr Jolanta Szczepaniak

Kl. IV a sala nr7 wychowawczyni mgr Agnieszka Sztubecka

Kl. IV b sala nr 9 wychowawczyni mgr Izabela Sawicka –Soroczyńska

 

Budynek po gimnazjum

 

            Kl. V sala nr 2 wychowawczyni mgr Małgorzata Szczepanik

            Kl. VI a sala nr 1 wychowawczyni mgr Natalia Kozłowska

           Kl. VI b sala nr 4 wychowawczyni mgr Sylwia Łaskarzewska –Pacewicz

           Kl. VII a sala nr 5 wychowawczyni mgr Jolanta Gajewska

           Kl. VII b sala nr 6 wychowawczyni mgr Anna Gogacz

           Kl. VIII a sala historyczna wychowawczyni mgr Dorota Wielemborek

           Kl. VIII b świetlica przy Sali gimnastycznej wychowawca mgr Mirosław Tarazewicz

Podręczniki będą wydawane 2 i 3 września pod opieką wychowawcy

    2 września 2020 r. należy obowiązkowo przynieść klucz do szafki.

  W tym dniu uczniowie zabiorą ze sobą wszystkie swoje rzeczy z szafek.

·         Od 3 września szafki uczniowskie znajdować się będą obok gabinetów danej klasy

·         Do budynków szkolnych uczniowie uczniowie z Boleszkowic przychodzą nie wcześniej niż 7.45

·         Uczniowie z klas:

VIII wchodzą i wychodzą drzwiami od Sali gimnastycznej

 VII wchodzą bocznym wejściem

  VI, V wchodzą głównym wejściem

 

 

Po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

 

·         W częściach wspólnych np. hol korytarze toalety) obowiązują maseczki

·         Uczniowie dojeżdżający podczas jazdy autobusem zobowiązani są nosić maseczki

·         Podczas przerw uczniowie przebywają na świeżym powietrzu – kurtka, płaszcz przeciwdeszczowy, parasol

·         Uczniowie klas V – VIII nie mogą korzystać ze śniadań szkolnych ( zakaz przemieszczania się między budynkami)

Za złamanie zasad reżimu sanitarnego uczeń otrzymuje minus 50 pkt.

Szczegółowe informacje i rozwiązania będą przekazane przez wychowawców w dniu 2 września 2020r.

Witaj szkoło 2020/21

Procedury bezpieczeństwa

 


Procedury bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Boleszkowicach

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się   COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół i przedszkoli w naszej placówce obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

1.      Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej w Boleszkowicach zwanego dalej placówką, odpowiada Dyrektor

2.      W placówce stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, umieszczona na stronie internetowej placówki.

3.      Szkoła pracuje w godzinach od 8.00 do 15.00

4.      Liczba dzieci w jednej grupie klasowej może maksymalnie wynosić 12

5.      Do szkoły nie będą wpuszczani: uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku każdemu pracownikowi oraz uczniowi będzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły.

6.      W szkole uczniowie ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą  w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.

7.      Na czas pracy szkoły , drzwi wejściowe do budynków szkolnych są zamykane. W okresie od 25 maja 2020 roku wejście do placówki będzie tylko: w budynku o adresie Plac Bolesława Chrobrego 3 wejście od strony bramy wjazdowej(od strony Kościoła)w budynku o adresie Słoneczna 20 wejście główne od strony trawnika.

8.      Na tablicy ogłoszeń w korytarzu i na piętrach budynków znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

9.      Dyrektor placówki zapewnia:

1)      Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, placu zabaw oraz sprzętów   i zabawek, pomocy dydaktycznych znajdujących się w placówce;

2)      Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;

3)      Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;

4)      Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

5)      Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

10.  Dyrektor:

1)      nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

2)      dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było zabawek, pomocy dydaktycznych, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

3)      prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów            
w placówce;

4)      kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby  u ich dziecka;

5)      współpracuje ze służbami sanitarnymi;

6)      instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

7)      zapewnia taką organizację zajęć, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów, a dana grupa będzie przebywać     w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali ci sami opiekunowie;

8)   informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej placówki.

11.  Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1)      Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

a)      Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną
w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b)      Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c)      Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2)      Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3)      Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych uczniów;

4)      Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

5)      Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

12.  Pracownik kuchni nie może mieć kontaktu z uczniami, nauczycielkami, pomocami nauczyciela oraz opiekunkami.

13.  Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

Ciągi komunikacyjne – myją;

1)      Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci
i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

2)      Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać uczniów ani innych pracowników na wdychanie oparów;

3)      Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

4)      Pracują w rękawiczkach.

14.  Nauczyciele:

1)      sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2)      myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, których używali uczniowie, jeśli kolejny uczeń będzie korzystał z tego przedmiotu;

3)      dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

4)      wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

5)      prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;

6)      dbają o to, by uczniowie z jednej grupy nie przebywali w bliskiej odległości z uczniami z drugiej grupy;

7)      dbają o to, by uczniowie w ramach grupy unikali bliskich kontaktów;

8)      nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę uczniów;

9)      ustawiają ławki w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie;

10)  zachowują między sobą kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE

1.      Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Gminnego Przedszkola w Boleszkowicach udostępnionego na stronie:www.boleszkowice.edu.pl

2.      Rodzice/opiekunowie przekraczający granice państwa lub mający kontakt z takimi osobami zobowiązani są do nieprzyprowadzania dziecka do placówki przez okres 14 dni od zaistniałej sytuacji i zobowiązują się do poinformowania o tym fakcie dyrektora placówki.

3.      Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w przedszkolu/oddziale przedszkolnym minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z opieki przedszkolnej do godziny 12.00 (telefonicznie lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

4.      Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2 (do pobrania ze strony szkoły : boleszkowice.edu.pl) – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Scan oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres: gboleszkowice@wp.pl lub dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki pozostawiając dokumenty  w skrzynce umieszczonej przy wejściu do przedszkola lub skrzynce pocztowej.

5.      Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

6.      W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

7.      Przestrzegania wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

8.      Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

9.      Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren przedszkola/szkoły. Wejście do placówki sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy furtce – przedszkole, wejściu – szkoła podstawowa. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.

10.  Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektor

Przyprowadzanie i odbiór uczniów.

1.      Na teren placówki może wejść jednocześnie 2 rodziców z dziećmi.

2.      Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do szatni danej grupy wiekowej, gdzie po przebraniu dziecko jest sprawnie przekazane pracownikowi.

3.      Uczeń nie może wnosić do budynku zabawek ani żadnych przedmiotów.

4.      Pracownik dba o to, aby uczeń po wejściu na salę umył ręce ciepłą wodą i mydłem.

5.      Pracownik wyznaczony do „kierowania ruchem” (ilość osób w danym momencie w szatniach) będzie również dokonywał pomiaru i zapisywał temp. ciała uczniów przyprowadzanych do placówki.

6.      W przypadku stwierdzenia przez pracownika dyżurującego przy drzwiach wejściowych do placówki, objawów chorobowych u ucznia, pracownik nie pozwala wejść dalej i  informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami uczniów i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia ucznia.

7.      Odbiór ucznia następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.

8.      Opuszczając placówkę uczeń przekazywany jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły.

Wyjścia na zewnątrz

1.      Szkoła nie będzie organizowała wyjść poza teren szkoły.

2.      W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.

3.      Na placu zabaw może przebywać jednocześnie  jedna grupa.

4.      Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie.

5.      Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1.      W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2.      W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

3.      Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę       go zastępującą.

4.      Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/ opiekunem /opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

5.      W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6.      Wskazana przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7.      Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoła, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

8.      Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

9.      W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

10.  Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

11.  Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.

12.  Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

13.  Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

14.  Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

15.  Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

16.  W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe 

 

1.      Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.

2.      Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.


 


Będzie Dobrze

AKCJA   ,,BĘDZIE DOBRZE''

   Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji Będzie Dobrze!. Ideę projektu zapoczątkowały włoskie dzieci, które podobnie jak my tęsknią za czasem beztroskich spotkań z innymi, czy też za zwykłym życiem szkolnym.
Celem akcji jest dodanie sobie otuchy oraz pozytywnej energii, abyśmy mimo społecznej kwarantanny nadal się uśmiechali i wierzyli w lepsze jutro. Uczniowie wykonali wesołe, pogodne i kolorowe pracę .Dziękujemy autorom nadesłanych prac!

                                                                                                                                                                                                                                                                Anna Gogacz

rys1
rys1 rys1
rys2
rys2 rys2
rys3
rys3 rys3
rys4
rys4 rys4
rys5
rys5 rys5
rys6
rys6 rys6
rys7
rys7 rys7
rys8
rys8 rys8
rys9
rys9 rys9
rys10
rys10 rys10
rys1
rys1 rys1
rys2
rys2 rys2
rys3
rys3 rys3
rys4
rys4 rys4
rys5
rys5 rys5
rys6
rys6 rys6
rys7
rys7 rys7
rys8
rys8 rys8
rys9
rys9 rys9
rys10
rys10 rys10

 

Librus - samodzielne odzyskiwanie haseł

SAMODZIELNE ODZYSKIWANIE HASEŁ/ODBLOKOWANIE KONTA DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

W systemie Librus rodzice i uczniowie mogą samodzielnie odzyskiwać i generować hasła do dziennika elektronicznego. Część z tych operacji jest możliwa po odpowiednim wcześniejszym skonfigurowaniu swojego konta.

1. Rodzic może ZAWSZE z poziomu swojego konta odczytać i podać swojemu dziecku dane do logowania do dziennika elektronicznego (Login i Hasło). Ścieżka w menu Librus: Uczeń  Informacje.
Jeżeli w polu hasło są wyświetlane gwiazdki *****, wtedy rodzic może wygenerować nowe hasło przyciskiem obok.

2. Przypominam, że każdy rodzic i każdy uczeń powinien mieć wpisany adres mailowy w konfiguracji swojego konta w dzienniku elektronicznym.
Proszę to sprawdzić w opcji menu Ustawienia, sekcja Dane konta użytkownika. Jeżeli pozycja e-mail nie jest wypełniona, proszę o jej uzupełnienie.
Wskazany e-mail służy do samodzielnego odblokowania konta dziennika elektronicznego.

3. Jeżeli ktoś chce odblokować swój dostęp do dziennika elektronicznego, może to zrobić poprzez ekran logowania na stronie www w przeglądarce. W tym celu należy kliknąć tekst /przypomnij hasło/ pod polem hasło. Po wpisaniu swojego loginu i kliknięciu przycisku WYŚLIJ na omawiany wcześniej adres mailowy zostaną przesłane wskazówki jak wpisać nowe hasło.

4. Aby te operacje były możliwe, trzeba zapamiętać swój login do dziennika elektronicznego.
Dla ułatwienia loginy ucznia i rodzica są prawie identyczne, różnią się wyłącznie literką u na końcu loginu ucznia.
Przykładowy login rodzica: 123456
Odpowiedni login ucznia: 123456u
Niektórzy rodzice mają też jakąś literkę na końcu swojego loginu, wówczas muszą ją pamiętać.

Wszystkie powyższe informacje dotyczą operacji na stronie www dziennika elektronicznego. Można więc to zrobić na komputerze bądź przez przeglądarkę na urządzeniu mobilnym.
Nie można tego wykonać w aplikacji mobilnej.

Zawieszenie działań projektowych

Dyrektor Zespołu Szkół

w Boleszkowicach

Sylwia Łaskarzewska-Pacewicz

Uwaga Uczniowie!

Uwaga Uczniowie!

Od poniedziałku nauczyciele będą przesyłać zadania ćwiczeniowe na portal Librus.

Proszę rozwiązywać je na bieżąco.

Dyrektor Zespołu Szkół

Sylwia Łaskarzewska-Pacewicz

Ogłoszenie - zagrożenie koronawirusem

Dyrektor Zespołu Szkół w Boleszkowicach w oparciu o decyzję Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego z dnia 11.03.2020 r. informuje, że 12 i 13 marca 2020 r. z powodu zagrożenia koronawirusem zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.W przypadku, gdy rodzice nie mają możliwości pozostawienia dzieci w domu,szkoła będzie prowadziła zajęcia opiekuńcze.

Od poniedziałku,16 marca 2020 r.do dnia 25 marca 2020 r. szkoła i przedszkole całkowicie zostają zamknięte.
 
                                                                    Dyrektor Zespołu Szkół w Boleszkowicach  
                                                                         Sylwia Łaskarzewska-Pacewicz

Główny Inspektor Sanitarny

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem  

Warszawa, 27.02.2020 r.

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

$1a)      kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

- gorączka

- kaszel

- duszność

$1b)      kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa[1];

- miała bliski kontakt[2] z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym[3] lub przypadkiem prawdopodobnym[4]);

- pracowała lub przebywała jako odwiedzający[5] w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

ZALECENIA

Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 14 dni:

1) zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

$1·         należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj:  https://gis.gov.pl/mapa/)

$1·         lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic

2) nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można zakończyć kontrolę.

Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:

$1         należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,

$1         lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:

$1·         należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia
u ucznia lub pracownika powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus) każda osoba, która została zakwalifikowana do dalszego postępowania medycznego, powinna być hospitalizowana w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

Osoby nie spełniające kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Postępowanie rozstrzygające podejmują pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?

$1·         pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,

$1·         prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,

$1·         osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,

$1·         ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu szkolnego.

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:

$1·         pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

$1·         poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

$1·         jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:

$1·         Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.

$1·         W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.

$1·         Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą.

$1·         Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi.

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMIJEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

$11.       Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

$12.       Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

$13.       Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

$14.       Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

$15.       Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych ( https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

$16.       Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

$17.       Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus należy
starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

$18.       Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

$19.       Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

$110.   Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.[1]Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem:  https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

[2]Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem zw. COVID19), praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu)

[3]Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne):

wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

[4]Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),

- niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.

[5] na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej, w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Audycje z Bachmanem

„Audycje z Bachmanem”w Zespole Szkół w Boleszkowicach

Wyjazdowe Audycje z Bachmanem to cykl koncertów adresowany do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych. Spotkania są idealnym uzupełnieniem szkolnej edukacji muzycznej, bazują na podstawie programowej MEN. Zajęcia mają formę cykliczną, odbywają się raz w miesiącu. Podczas koncertów uczniowie poznają instrumenty i ich brzmienie, formy muzyczne, różne tańce, nazwiska wielkich kompozytorów, ich   biografie i twórczość a także muzykę różnych kultur. Zajęcia prowadzone są przez prelegenta - Bachmana w zabawny sposób, nie zapominając przy tym, że przede wszystkim mają mieć one charakter edukacyjny. W każdym miesiącu prezentowany jest inny instrument.

Koncerty realizowane są w grupach do 60 osób. Dzięki ograniczonej liczbie uczestników dzieci mają znacznie bliższy kontakt z muzyką i artystami. Dzieci przedszkolne poznają utwory i instrumenty dzięki bajce opowiadanej przez prelegenta BACHMANA. Muzyka jest dodatkiem a instrumenty stają się bohaterami opowieści. Dzieci czynnie uczestniczą w opowiadanej historii, często wstając, podskakując, grając na instrumentach perkusyjnych, rysując. W szkołach podstawowych słuchanie muzyki jest już bardziej świadome. Klasy 4-8 uczestniczą w audycji, która bardziej przypomina koncert kameralny. Bachman prowadzi koncert w taki sposób aby dzieci czuły, że są jego częścią, zadaje pytania, wybiera uczniów do pomocy, zaprasza do wspólnego śpiewania czy wystukiwania rytmu. Koncerty dla klas 1-3 są połączeniem audycji przedszkolnych z audycjami dla klas starszych. Bachman opowiada skróconą bajkę przeplataną muzyką oraz ciekawostkami.          

We wrześniu 2019 roku uczniowie naszej szkoły dzięki audycjom znaleźli się “W Świecie Musicalu” /śpiew, pianino, gitara elektryczna/ Usłyszeliśmy melodie ze Skrzypka na Dachu, West Side Story czy My fair lady. Staraliśmy się odgadnąć czym różni się Opera od Musicalu, oraz czym jest musical filmowy. W pierwszej bajce dowiedzieliśmy się “O zbuntowanej fasoli”, która uniknęła śmierci w garnku, by wystąpić wraz z Karolem w MUSICALU.

W październiku odbył się “Pojedynek smyczków”/altówka, skrzypce, pianino/ Naszym gościem były skrzypce i takie „duże skrzypce”. Dlaczego altówka to takie „duże skrzypce”.

Porównywaliśmy ich brzmienia i próbowaliśmy odgadnąć który instrument gra wyżej, a który niżej. Bajka druga Opowiadała o Kasi i o tym, skąd się wzięła szkoła muzyczna, a także o ,,Marszu tureckim” Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Chopin jako wielki patriota – to audycja listopadowa /śpiew operowy - tenor, pianino/ Niektórzy uważają, że Fryderyk Chopin był francuzem, inni że Polakiem. Bachman udowodniał, że Chopin był wielkim Patriotą i jako jeden z twórców polskiej kultury jest również twórcą polskiej niepodległości. Antek tym razem odkrywa świat dźwięków i świat Fryderyka Chopina – to była trzecia bajka

W grudniu /Akordeon, puzon, śpiew/ było wspólne śpiewanie i kolędowanie. Usłyszeliśmy najstarszą polską kolędę, melodie związane ze świętami oraz rozmawialiśmy o tym czym jest pastorałka. Bajka czwarta to Prawdziwa historia o Świętym Mikołaju.

Rok 2020 rokiem Leopolda Tyrmanda dlatego w styczniu mieliśmy okazję poznać co to jazz /Pianino, śpiew, saksofon/ oraz kim był, gdzie tworzył i co wspólnego ma pisarz, publicysta z muzyką. W piątej bajce Antek gotuje, do akcji wkracza Mąkuch i porywa ,,Błękitną rapsodię” pana Gershwina.

Do zobaczenia na kolejnych pięciu audycjach.

Z muzycznym pozdrowieniem Łukasz Kozłowski

bach1
bach1 bach1
bach2
bach2 bach2
bach3
bach3 bach3
bach4
bach4 bach4
bach5
bach5 bach5
bach6
bach6 bach6

Sukcesy muzyczne

SUKCESY MUZYCZNE ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLESZKOWICACH!

W ostatnich dniach listopada i na początku grudnia odbyły się dwa konkursy muzyczne, w których uczniowie naszej szkoły otrzymali najwyższe miejsca na podium.

W Piątek 22 listopada 2019r w Boleszkowicach podczas X Przeglądu Piosenki Religijnej, mogliśmy przeżywać prawdziwą ucztę muzycznych talentów z pobliskich gmin i powiatów. Naszą szkołę reprezentowali: Alicja Tyda w utworze „Dzięki Tobie”, Pola Dudek – „Mario, czy już wiesz”, Ewa Kozłowska – „Oceany”, Bartosz Żugaj – „Eloi”. Oprócz solistów wystąpiły dwa duety. Pierwszy z nich RAJWA (Ewa Kozłowska i Bartosz Żugaj) zaśpiewał „Nasz Bóg jest wielki” a drugi Sylwii Rożek  i Dominiki Gutkowskiej – List do Boga.

Sukcesami mogą pochwalić się: Bartosz Żugaj który zajął 3 miejsce, Alicja Tyda 2 miejsce, duet Sylwii i Dominki 3 miejsce oraz duet RAJWA zdobywając 2 miejsce. Największym sukcesem jest 1 miejsce nowo utworzonego zespołu „IMPULS”

W przeglądzie wzięły udział absolwentki Zespołu Szkół w Boleszkowicach Aleksandra Głębocka i Wanessa Andrzejewska. Uczestniczki podzieliły podium między sobą – Wanessa drugie a Ola pierwsze miejsce.

7 grudnia 2019r. sobotę odbyły się Eliminacje Rejonowe w Dębnie do XXVI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Przy wspaniałej atmosferze Dębnowskiego Ośrodka Kultury wystąpili młodzi wykonawcy z Zespołu Szkół w Boleszkowicach.

W eliminacjach udział wzięli Alicja Tyda – „Pasterze mili”, „A wczoraj z wieczora”, Bartosz Żugaj – „Babci zegar”, „Moja pastorałka”, duet RAJWA – „Piosenka świąteczna”, „Mizerna cicha i zespół IMPULS – „Pastorałka od serca do ucha” i „Gloria”

Po 9 godzinach przesłuchań 65 podmiotów wykonawczych poznaliśmy wyniki.

Wszyscy zaśpiewali wspaniale ale JURY szczególnie doceniło wyróżnieniem wykonanie Bartosza Żugaja, oraz duetu RAJWA

Największym osiągnięciem okazał się występ zespołu  „IMPULS”, który wyśpiewał 1 miejsce.

Opiekun Łukasz Kozłowski

s1
s1 s1
s2
s2 s2
s3
s3 s3
s4
s4 s4
s5
s5 s5
s6
s6 s6
s7
s7 s7
s8
s8 s8
s9
s9 s9
s10
s10 s10

X Przegląd Piosenki Religijnej

Regulamin i karta2019 Strona 1

X PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ

BOLESZKOWICE 2019

1.      ORGANIZATOR: Zespół Szkół w Boleszkowicach, , Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego w Boleszkowicach,

2.      TERMIN: 22 listopad 2019 r. – godz. 14.00 (Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Boleszkowicach)

3.      CELE:   - Niesienie ewangelicznego przesłania poprzez piosenkę, propagowanie wartości chrześcijańskich, umożliwienie wymiany doświadczeń wśród młodych amatorów piosenki religijnej, oraz wspólne radosne chwalenie Boga

4.      UCZESTNICY: W Przeglądzie mogą wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych                     i dorośli,jako: soliści, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, grupy śpiewacze, chóry. Przegląd ma charakter integracyjny, dlatego zapraszamy również dzieci niepełnosprawne.

5.      KATEGORIE:    

I     kategoria - przedszkolaki

II  kategoria - klasa 1-4 Szkoła Podstawowa (soliści i zespoły)

III  kategoria - klasa 5-8 Szkoła Podstawowa (soliści i zespoły)

IV kategoria    -  dorośli   (soliści i zespoły)        

WARUNKI UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE

·         warunkiem udziału w przeglądzie jest przygotowanie jednego - dwóch utworów (ilość utworów uzależniona jest od ilości wykonawców – organizator zastrzega sobie prawo do określenia ilości utworów) o treści religijnej (czas wykonania max. 5 min.),

·         solistom i zespołom pozostawiamy dowolność artystycznego wyrazu,

·         akompaniować może zespół muzyczny (niekoniecznie dziecięcy) lub akompaniator, można korzystać z nagranego podkładu,

·         zgłoszenia należy nadesłać listownie drogą pocztą elektroniczną w nieprzekraczającym terminie do 15.11.2019 r.

·         zgłoszenia, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą uwzględniane.

·         Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko solisty lub nazwę zespołu

tytuł piosenki z podaniem autora tekstu i muzyki, krótką informację o solicie                   lub zespole, adres, tel. kontaktowy, opiekuna zespołu,

·         koszty przejazdu, pobytu, ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie

·         organizatorzy zapewniają nagłośnienie

KRYTERIA OCENY: Jury przeglądu powołane przez organizatora oceniać będzie:

Dobór repertuaru, walory głosowe, interpretację, muzykalność, wyczucie rytmu, ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY:

1. Wszyscy uczestnicy festiwalu za udział otrzymują dyplomy

UWAGI KOŃCOWE : W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszeń , którą należy wypełnić czytelnie
i wysłać na adres:

Zespół Szkół w Boleszkowicach

ul. Słoneczna 20

74-407 Boleszkowice

Z dopiskiem „Przegląd”

lub wysłać pocztą elektroniczną na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Bezpośredni kontakt – Łukasz Kozłowski Tel – 502313107 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019 - 2020

ROZPOCZCIE ROKU3

 

Rozkład jazdy autobusów szkolnych obowiązujący w dniu 02 września 2019r.

 

I poranny /przystanek /

Wsiada opiekun w Boleszkowicach


8.00 – Chwarszczany PKS                                            8.00 – Chlewice (PKS)

8.05 – Gudzisz   (osada)                                               8.05 – Porzecze         (plac zabaw)

8.10 – Gudzisz   (szkoła)                                             8.15- Kaleńsko       (koło krzyża)

8.15 – Reczyce (PKS)                                                  8:20 Namyślin (PKS)                                                   

                                                                                           8.30 - Boleszkowice ( przy szkole podstawowej)

                                                                                      

8.20 - Namyślin   (PKP)                                             08:35 Wysoka ( PKS)                                  

8.22 – Namyślin (Ośrodek)                                        08:40 Wyszyna (PKS)

8.25 – Namyślin   (PKS)                                               08:45 Wysoka (Bloki)

8.40 – Boleszkowice                                                  08:50 Boleszkowice (jednostka)

                                                                                   08:52 Boleszkowice

 

 

 

Powroty:

Wysoka, Wyszyna-10.40

Chwarszczany, Gudzisz -10.40

Namyślin , Chlewice, Porzecze, Kaleńsko-11.05